Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok
Download
1 / 129

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK. Budżet Miasta Marki na 2005 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki w dniu 9 lutego 2005 roku. D O C H O D Y.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK' - daktari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETUMIASTA MARKI ZA 2005 ROK


Budżet Miasta Marki na 2005 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki w dniu 9 lutego 2005 rokuPlan dochodów został ustalony na poziomie 43.010.090 złotych, co stanowiło zmniejszenie w stosunku do pierwotnego projektu o 15.061.778 złotych.


Zmian budżetu dokonywano w formie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych na podstawie udzielonego przez Radę upoważnienia. Łącznie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1.411.028 złotych.


Dochody wykonano w wysokości 38.413.595 złotych. Były one niższe od kwoty planowanej o 3.241.731 złotych. Oznacza to, że dochody wykonano w 92,2 % planu.


W stosunku do 2004 roku nastąpiłwzrost wykonanych dochodów o 3,0 %. Do kasy gminnej wpłynęło o 1.124.071 złotych więcej niż w roku poprzednim.W stosunku do roku 2002 dochody wzrosły aż 35,8 %. Były większe o kwotę 10.125.262 złotych.


Dzia 600 transport i czno

Dział 600Transport i Łączność


Z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń nie związanych z jej utrzymaniem do gminnej kasy wpłynęło 52.928 złotych.Na rachunek budżetu miasta przekazana została także kwota 72.360 złotych pochodząca z likwidacji środka specjalnego, na którym w poprzednich latach gromadzono te opłaty.


Dzia 700 gospodarka mieszkaniowa

Dział 700Gospodarka Mieszkaniowa


Wykonano dochody w kwocie 1.843.450 złotych, co stanowi 81,8 % założonego planu. W stosunku do 2004 rokubyły one niższe o 58,7 %, tj. o 2.617.450 złotych.


Z tytułu czynszu za lokale mieszkalneosiągnęliśmy dochody w wysokości 544.432 złotych.Wpływy były wyższe od uzyskanych w 2004 roku o 1,1 %.W stosunku do 2003 roku wzrost dochodu wyniósł 8,4 %.


Pełna należność z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w 2005 roku (tzw. przypis) wynosiła 611.641,62 złotych.Osiągnięcie dochodu w wysokości544.432 złotych oznacza, że uzyskaliśmy 89 % dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu.


Z tytułu 2005 roku (tzw. przypis) opłat użytkowników wieczystych gruntu zanotowano wpływy w wysokości 67.299 złotych, co stanowiło 22,0% spadek w stosunku do poprzedniego roku.


Z tytułu 2005 roku (tzw. przypis) czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą osiągnięto dochódw wysokości 253.988 złotych. Do gminnej kasy wpłynęło z tego tytułuo 65.158 złotych mniej niż w roku poprzednim.


Z opłat za 2005 roku (tzw. przypis) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościuzyskano kwotę 2.886 złotych.Założony plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99,5 %.


Dochody z tytułu 2005 roku (tzw. przypis) sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 73,7 % przyjętych założeń. Wyniosły one 963.367 złotychi były niższe w stosunku do 2004 roku o 2.516.941 złotych tj. o 72.3 %.


W 2005 roku nosiliśmy się z zamiarem dokonania sprzedaży: 2005 roku (tzw. przypis) działek o łącznej powierzchni 9.600 m2, które miały być wydzielone z działek o nr ewidencyjnych 4 i 5 położonych przy ul. Zagłoby, działek o łącznej powierzchni 8800 m2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 98 położona w Markach przy ul. Głównej, działek o łącznej powierzchni 8000 m2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 93 położona w Markach w rejonie ul. Zajączka,działek wydzielonych z działki nr ewidencyjny 31/1 położonej w Markach w rejonie ul. Jana Pawła II, działek o nr ewidencyjnych 1/10 i 1/12 o powierzchni 9892 m2.


Uwzględniano możliwość sprzedaży nieruchomości składającej się z działek o powierzchni łącznej 20.933 m2 (Centrum Marek), które uchwałą nr VIII/56/2003 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2003 roku zostały przeznaczone do zbycia w całości. Szacunkowa jej wartość wynosi 3.287.000 złotych. Rada Miasta Marki zaleciła jeszcze w 2004 roku powstrzymanie się ze sprzedażą nieruchomości do czasu uzyskania całkowitej pewności, że jej nabywca zagospodaruje ją zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.


Dzia 750 administracja publiczna
Dział 750 składającej się z działek o powierzchni łącznej 20.933 mAdministracja Publiczna


Dochody składającej się z działek o powierzchni łącznej 20.933 mDziału 750 Administracja Publiczna wyniosły 275.008 złotych były wyższe o 40.933 złote(17,5 %) od dochodów tego działu osiągniętych w roku 2004.


Dział 751 składającej się z działek o powierzchni łącznej 20.933 mUrzędy Naczelnych Organów WładzyDział 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa


- Dotacja na dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 42.168 złotych. - Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wyniosła 3.216 złotych. - Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 26.825 złotych.- Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 500 złotych.


Dział 756 Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej


Dochody tego działu wyniosły Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 24.782.480 złotych i były wyższe od dochodów osiągniętychw roku 2004 o 3.207.185 złotych (14,9 %)


Z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości karty podatkowej do kasy gminnej wpłynęło 113.281 złotych.Kwota ta jest niższa od dochodu osiągniętego w roku 2004 o 23.001 złotych (16,9 %).


Z tytułu Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości podatku od nieruchomości osiągnęliśmy dochodyw wysokości 8.914.328 złotych. Zanotowano wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do 2004 roku o 7,8 %.Osoby prawne wpłaciły 5.786.824 złote,natomiast osoby fizyczne 3.127.504 złote.W stosunku do 2002 roku wzrost dochodówwyniósł aż 25,7%.Od 1994 roku wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły prawie ośmiokrotnie.


Dochody z tytułu podatku od Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości środków transportowych od osób prawnychwyniosły 102.668 złotych,co stanowiło wykonanie planu w 102,5 %. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 235.824 złotych, co stanowiło realizację planu w 107,2 %.Dochody z tytułu podatku od środków transportowych były wyższe od analogicznych wpływów w 2004 roku o 21,8 %, natomiast w stosunku do 2002 roku wyższe o 38,3 %.


Dochody z tytułu Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 235.277 złotych.Do kasy gminnej wpłynęło o 13.868 złotych więcej (6,3 %) niż w roku poprzednim.


Z tytułu Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych wpłaconego przez osoby prawneuzyskaliśmy dochód w wysokości 114.750 złotych, co stanowiło 99,8 % przyjętego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat na kwotę 1.668.944 złote, co stanowiło realizacjęplanu w 125,0 %.


Z tytułu Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 394.088 złotych, tj. na poziomie nieznacznie niższym niż w roku 2004.


Z tytułu Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w wysokości 11.890.923 złotych, co stanowiło 103,7 % zaplanowanych dochodów.Uzyskana kwota była wyższa od osiągniętej w 2004 roku o 2.097.152 złotych (21,4 %).Nasze wpływy z powyższego tytułu po raz pierwszy zostały w pełni zrealizowane, a nawet okazały się wyższe od przyjętych założeń.


Dzia 758 r ne rozliczenia
Dział 758 Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości Różne Rozliczenia


Z tytułu Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymaliśmy kwotę 7.515.416 złotych.Była ona niższa w stosunku do roku poprzedniego o 1,6 %.


Dzia 801 o wiata
Dział 801 Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości Oświata


Dotacje
Dotacje Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości

 • Dotacja na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin niezamożnych w wysokości4.241 złotych.

 • Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 17.697złotych.

 • Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w wysokości 8.421 złotych.


Dzia 851 ochrona zdrowia
Dział 851 Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości Ochrona Zdrowia


Dotacja w wysokości Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 3.000 złotych na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.


Dzia 852 opieka spo eczna
Dział 852 Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości Opieka Społeczna


Na opiekę społeczną otrzymaliśmy szereg Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości dotacjiw łącznej kwocie 3.668.891 złotych. Wykorzystaliśmy 3.564.092 złotych, co stanowiło 96,7 % planu. Kwota otrzymanych dotacji była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 1.041.853 złote(41,3 %).W stosunku do 2003 roku środki te wzrosły o 2.2437.636.złotrych (216,4%).


Dzia 854 edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 854 Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości Edukacyjna Opieka Wychowawcza


Na Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości pomoc materialną dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich otrzymaliśmy dotacjęw wysokości 32.159 złotych.Z kwoty tej wykorzystaliśmy 28.250 złotych.


Dzia 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 921 Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego


Dotacja z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki Publicznej Miasta Marki w wysokości 8.000 złotych na realizację programu upowszechniania i promocji czytelnictwa.


Struktura dochod w
STRUKTURA DOCHODÓW Miasta Marki w wysokości


Zaleg o ci i nadp aty
ZALEGŁOŚCI Miasta Marki w wysokości I NADPŁATY


Zaległości z podstawowych tytułów podatkowych i opłat wyniosły 2.213.780 złotych i zmniejszyłysię w stosunku do roku poprzedniegoo 390.948 złotych, tj. o 15,0 %. Stało się to przy jednoczesnym wzroście dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego, które wyniosły 10.127.200 złotych i wzrosłyo 630.330 złotych tj. o 6,6 %.


Wydatki
WYDATKI wyniosły


W 2005 roku wykonano wydatki budżetu wyniosły Miasta Marki w wysokości 38.504.932 złotych. Były one niższe od kwoty zaplanowanej o 4.594.932 złotych. Wydatki wykonano w 89,3 %.Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w stosunku do 2004 roku o 5,8 %.Wydano o 2.122.844 złotych więcej niż w roku poprzednim. W stosunku do roku 2002 wydatki wzrosły aż o 33,2% i były wyższe o 9.591.642 złotych.Dzia 010 rolnictwo i owiectwo
Dział 010 wyniosły Rolnictwo i Łowiectwo


Wydatki na b wyniosły udowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej wyniosły 31.022 złotych i zmniejszyły się w stosunku do roku 2004 o kwotę 9.173 złotych tj. o 22,8 %.


Dzia 600 transport i czno1
Dział 600 wyniosły Transport i Łączność


Z tytułu realizacji wyniosły usług przewozowych linią autobusową 718 i 805 na terenie miasta Marki przekazaliśmy Miastu Stołecznemu Warszawie kwotę 360.142 złotych, co stanowiło realizację wydatków w 90,0 %.W stosunku do 2004 roku wydatki okazały się wyższe o 40,9 %.


Na wyniosły utrzymanie i remonty kapitalne dróg oraz prace inwestycyjne wydaliśmy 2.581.627 złotych.Była to kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 340.493 tj. o 15,2 %.W stosunku do 2002 roku wydatki na utrzymanie dróg były wyższe o 1.189.685 złotych, tj. o 85,5 %.


Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi gminne pochłonęły w 2005 roku łącznie 746.678 złotych i były wyższe w stosunku do 2004 roku o 31,9 %.Inwestycje drogowe:pętla autobusowa przy ul. Dużej w Markach,nawierzchnie mineralno-asfaltowych ulic Kopernika, Wyspiańskiego i Jagiełły, Pułaskiego i Szczęśliwej o łącznej powierzchni 9.734 m2,wykup gruntu pod przyszłą budowę dróg.


Dzia 700 gospodarka mieszkaniowa1
Dział 700 pochłonęły w 2005 roku łącznie Gospodarka Mieszkaniowa


Wydano kwotę pochłonęły w 2005 roku łącznie 2.314.607złotych, tj. 82,5 % planu.Była to kwota wyższa w stosunku do 2004 roku o 1.339.750 złotych (137,4 %) oraz wyższa o 553.714 złotych (31,4 %)w stosunku 2002 roku. Najważniejsza inwestycja - budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lisa Kuli.


Dzia 710 dzia alno us ugowa
Dział 710 pochłonęły w 2005 roku łącznie Działalność Usługowa


Na opracowanie pochłonęły w 2005 roku łącznie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 4.522 złotych, Prace geodezyjno-kartograficzne zlecone na potrzeby gospodarki gruntami pochłonęły kwotę 76.105 złotych.


Dzia 750 administracja publiczna1
Dział 750 pochłonęły w 2005 roku łącznie Administracja Publiczna


Na administrację publiczną pochłonęły w 2005 roku łącznie wydano 5.290.987 złotych (94,4 % planu).Wydatki te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7,8 %.


Na realizację pochłonęły w 2005 roku łącznie zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej wydano kwotę 182.913 złotych(96,0 % planu).Wydatki wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 23,6 %. Przyczyną zwiększonych wydatków było zatrudnienie od dnia 16 maja 2005 roku dodatkowego pracownika na stanowisku inspektora ds. obywatelskich.


W ramach zadań realizowanych w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego przekazaliśmy kwotę 2.700 złotychz przeznaczeniem na dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Wołominie.W ramach powyższych środków przeprowadzone zostały badania mammograficzne mieszkanek naszego miasta.


Na Powiatu Wołomińskiego utrzymanie Rady Miasta wydano 171.403 złotych.Nastąpiło zwiększenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 27.032złote tj. o 18,7 %.


Wydatki związane z Powiatu Wołomińskiego utrzymaniem administracji samorządowej wyniosły 4.900.470 złotych. Wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7,0 %.


Na początku 2005 roku w Urzędzie Miasta Marki zatrudnionych było 80 pracowników (77,8 etatu).W trakcie 2005 roku liczba zatrudnionych osób wzrosła do 84 pracowników (82,3 etatu). Nowe stanowiska w Urzędzie Miasta Marki:

 • audytor wewnętrzny,

 • inspektor ds. kontroli wewnętrznej,

 • młodszy referent ds. księgowości,

 • inspektor ds. inwestycji,

 • referent ds. zarządu dróg,

 • inspektor ds. obywatelskich


N zatrudnionych było a zakup materiałów i wyposażenia wydano 239.899 złotych.Była to kwota niższa o 67.682 złotych od wydatków roku 2004.Na zakup energii wydano kwotę 155.791 złotych, która okazała się niższa od analogicznych wydatków w 2004 roku o 17.494 złotychNa zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 124.326 złotych. Jest ona wyższa od analogicznych wydatków w 2004 roku o 78.480 złotych. Środki zostały przeznaczone na remont elewacji Urzędu Miasta.Na zakup usług pozostałych wydano 542.753 złotych i była to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o 14.760 złotych.Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 48.152 złotych.W 2004 roku wydatki te pochłonęły 79.498 złotych.


Dodatkowe przyczyny wzrostu koszt w administracji
Dodatkowe przyczyny wzrostu kosztów administracji: zatrudnionych było

 • wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy (od 2000 roku dochody wzrosły o 55,9 % a wydatki - o 55,3 %; w tym samym czasie wydatki na administrację wzrosły o 34,3 %),

 • wzrost liczby mieszkańców (od 1990 roku liczba mieszkańców Marek wzrosła o 40%),

 • zmiany planów zagospodarowania przestrzennego (na cele budowlane i na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczono zdecydowanie większy obszar),

 • wzrost zakresu zadań.


Dzia 751

Dział 751 zatrudnionych było

Urzędy Naczelnych Organów Władzy


Rozdysponowanie środków uzyskanych z dotacji: zatrudnionych było

 • na aktualizację rejestru wyborców wydano 3.216 złotych,

 • na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złotych wydano 42.168 złotych

 • na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatuwydano 26.825 złotych


Dzia 754 bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
Dział 754 zatrudnionych było Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa


Na rachunek Komendy Stołecznej Policji przekazaliśmy zatrudnionych było łączną kwotę 130.605 złotych .Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla komisariatu Policji w Markach oraz na utrzymanie dodatkowych etatów Policji w KP Marki. Nastąpił wzrost wysokości przekazanej dotacji w stosunku do 2004 roku o 7.973 złotych.


Dzia 756 pob r podatk w op at i niepodatkowych nale no ci bud etowych
Dział 756 zatrudnionych było Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych


Na zatrudnionych było pobór opłaty targowej oraz sprzedaż znaków opłaty skarbowej wynagradzanew formie prowizji od osiągniętych z tego tytułu dochodów wydaliśmy kwotę 7.136 złotych.


Dzia 757 obs uga d ugu publicznego
Dział 757 zatrudnionych było Obsługa długu publicznego


Na zatrudnionych było obsługę długu publicznego wydaliśmy środki w wysokości 325.767 złotych.Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły156.065 złotych. W stosunku do roku poprzedniego obniżyły się o 50%.Koszt obsługi emisji obligacji komunalnychwyniósł 169.702 złote.Łączna wysokość środków przeznaczonych na ten cel wzrosła w stosunku do roku 2004 o 13.670 złotych, tj. o 4,4 %. W stosunku do 2002 roku środki te uległy zmniejszeniu o 140.824 złotych tj. o 30,2 %.


Dzia 801 o wiata i wychowanie
Dział 801 zatrudnionych było Oświata i Wychowanie


Środki pochodzące z subwencji oświatowej pozwoliły na pokrycie 54,7 % kosztów związanych z utrzymaniem placówek edukacyjnych.Na zadania z zakresu oświaty wydaliśmy kwotę 13.277.265 złotych.Była to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o 854.163 złotych, tj. o 6 %.


W ubiegłym roku pokrycie niepubliczne przedszkolaotrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 272.483 złotych. Jest to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o (27,3 %).


Dzia 851 ochrona zdrowia1
Dział 851 pokrycie Ochrona Zdrowia


Na realizację pokrycie Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydaliśmy kwotę 291.066 złotych.W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie wydatków o 34.351 złotych, tj. o 9,6 %.


Dzia 852 opieka spo eczna1
Dział 852 pokrycie Opieka Społeczna


Na pokrycie opiekę społeczną wydaliśmy 4.875.219 złotetj.94,7 % planu.Wydatki wzrosły w stosunku do roku 2004 aż o 33,4 %. W stosunku do 2002 roku wzrost wyniósł o 124,6 % (2.705.042 złote).Główną przyczyną tak radykalnego wzrostu jest realizacja obowiązków związanych z ustalaniemi wypłatą świadczeń rodzinnych.


Dzia 854 edukacyjna opieka wychowawcza1
Dział 854 pokrycie Edukacyjna Opieka Wychowawcza


Na utrzymanie świetlic w szkołach wydaliśmy kwotę pokrycie 431.725 złotych, tj. o 13,5 % więcej niż w 2004 roku. Z tytułu wypłat stypendiów dla dzieci z rodzin niezamożnych wypłaciliśmy kwotę28.250 złotych. Wypłata świadczeń realizowana jest na podstawie uchwały Rady Miasta Markinr XXVI/182/2005 z dnia 16 marca 2005 rokuw sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Marki.


Dzia 900 gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Dział 900 pokrycie Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska


Wydana została kwota pokrycie 6.913.407 złotych, co stanowiło 82,7 % zaplanowanych wydatków.Wydatki te były o 2.980.474 złotych wyższew stosunku do roku 2004 (75,8 %) oraz wyższe w stosunku do roku 2002 o 5.159.088 złotych (294,1 %).Zmiana wysokości wydatków wynika przede wszystkim ze zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej. W 2004 roku powyższe wydatki były zapisane w dziale 400.


Na pokrycie budowę sieci wodociągowej przeznaczyliśmy kwotę 3.728.139,03 złotych.Wybudowano 20.378,50 mb wodociągu.


Przygotowania do budowy kanalizacji
Przygotowania do budowy kanalizacji: pokrycie

 • projekt kanalizacji sanitarnej dla północnej części miasta (częściowa płatność w wysokości 672.354,78 złotych),

 • projekt kanału sanitarnego (częściowa płatność w wysokości 68.320 złotych),

 • budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączamiw ul. Fabrycznej (częściowa płatność w wysokości 862.420 złotych) oraz roboty dodatkowe(134.258,75 złotych).


Utrzymanie czysto ci i porz dku
Utrzymanie czystości i porządku pokrycie

 • Na oczyszczanie miasta wydano 430.201 złotychtj. 95,4 % planu. Nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2004 o 28.929 tj. o 7,2 %.

 • Na utrzymanie czystości i porządku przeznaczono także środki Gminnego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Na utrzymanie zieleni w mieście wydano kwotę 71.235 złotych. Było to o 4.646 złotych więcej niż w 2004 roku (7,0 %).


Na pokrycie oświetlenie ulic wydano łącznie 1.036.589 złotych. Kwota ta była niższa od analogicznej z roku poprzedniego o 149.609 złotych,tj. o 12,6 %.Największe środki przeznaczono na zakup energii - 582.359 złotych (o 64.391 złotych mniej niż w 2004 roku).


Na realizację pokrycie zadań inwestycyjnych przeznaczyliśmy 318.749 złotych.Wykonano oświetlenie między innymi w ulicach Konopnickiej, Dolnej, Hallera, Zosi, Żytniej, Radnej, Lisiej, Braci Briggsów, Zielonej, Dębowej i Spacerowej.Wykonano 3.134 mb linii oświetleniowej napowietrznej, 925 mb linii oświetleniowej kablowej, 76 słupów oświetleniowych oraz 114 punktów świetlnych.


Dzia 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1
Dział 921 pokrycie Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego


Na utrzymanie pokrycie Mareckiego Ośrodka Kultury przeznaczono 470.000 złotych.To kwota niższa w stosunku do roku 2004 o 30.000 złotych (6,4 %).Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczono 408.000 złotych.Jest to kwota wyższa w stosunku do roku 2004 o 17.000złotych (4,3 %).


W 2005 roku organizowane były pokrycie miejskie imprezy kulturalne oraz imprezy o charakterze współzawodnictwa między szkołami. Na powyższe zadania wydaliśmy łącznie kwotę 152.233 złotych, co stanowiło wykonanie planu wydatków w 98,7 %. To kwota wyższa od wydatków roku poprzedniego o 2.978 złotych (2,0 %).


Dzia 926 kultura fizyczna i sport
Dział 926 pokrycie Kultura Fizyczna i Sport


Na pokrycie kulturę fizyczną i sport przeznaczono łącznie 425.407złotych. Wydatki na ten cel w stosunku do roku poprzedniego były niższeo 124.169 złotych (22,6 %).


Kultura fizyczna i sport
Kultura fizyczna i sport pokrycie

 • tzw. skatepark na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Okólnej wykonano za kwotę 79.717 złotych,

 • wyposażenie placu zabaw na terenie klubu sportowego MARCOVIA za kupiono za 16.000 złotych,

 • Mareckie Towarzystwo Sportowe „MARCOVIA 2000” otrzymało dotację w wysokości 285.500 złotych.

 • imprezy sportowe na terenie miasta oraz imprezy w zakresie współzawodnictwa między szkołami pochłonęły łączną kwotę 48.260 złotych.


Kredyty i zobowi zania
KREDYTY pokrycie I ZOBOWIĄZANIA


Poziom zadłużenia miasta obniżył się. pokrycie Nasze zobowiązania na koniec roku wynosiły 5.935.425 złotych i stanowiły tylko 15,5 % wykonanych dochodów. To o 0,8 % mniej w stosunku do roku 2004, na koniec którego poziom tych zobowiązań przy niższym poziomie dochodów wynosił 6.054.275 złotych. W roku 2002 zobowiązania opiewały na kwotę 6.273.875 złotych i stanowiły 22,18 % osiągniętych wówczas dochodów.


Na pokrycie obsługę zadłużenia wydaliśmy w stosunku do roku 2004 kwotę wyższą o 13.670 złotych tj. o 4,4%, natomiast w stosunku do 2002 roku obsługa zadłużenia była mniejsza o 140.824 złote tj. o30,2 %.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przychylił się do naszej prośby umarzając nam część z dwóch pożyczek na łączną kwotę 179.875 złotych.


W 2005 roku nie zapłaciliśmy wykonawcom robót budowlanych, dostawcom oraz wykonawcom usług kwoty 519.237 złotych. Powstałe zobowiązania zostały uregulowane w pierwszych tygodniach 2006 roku.


Podsumowanie
PODSUMOWANIE budowlanych, dostawcom oraz wykonawcom usług kwoty


Najwa niejsze tendencje
Najważniejsze tendencje budowlanych, dostawcom oraz wykonawcom usług kwoty

 • zwiększenie dynamiki wzrostu dochodów gminy (zwłaszcza podatek od nieruchomości),

 • zmniejszenie zaległości,

 • zwiększenie udziału środków inwestycyjnych w wydatkach budżetu (wodociąg, kanalizacja, mieszkania, oświetlenie uliczne).


Dzi kuj za uwag
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ budowlanych, dostawcom oraz wykonawcom usług kwoty


ad