SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK - PowerPoint PPT Presentation

sprawozdanie burmistrza z wykonania bud etu miasta marki za 2005 rok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK

play fullscreen
1 / 129
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK
159 Views
Download Presentation
daktari
Download Presentation

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETUMIASTA MARKI ZA 2005 ROK

 2. Budżet Miasta Marki na 2005 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki w dniu 9 lutego 2005 roku

 3. D O C H O D Y

 4. Plan dochodów został ustalony na poziomie 43.010.090 złotych, co stanowiło zmniejszenie w stosunku do pierwotnego projektu o 15.061.778 złotych.

 5. Zmian budżetu dokonywano w formie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych na podstawie udzielonego przez Radę upoważnienia. Łącznie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1.411.028 złotych.

 6. Dochody wykonano w wysokości 38.413.595 złotych. Były one niższe od kwoty planowanej o 3.241.731 złotych. Oznacza to, że dochody wykonano w 92,2 % planu.

 7. W stosunku do 2004 roku nastąpiłwzrost wykonanych dochodów o 3,0 %. Do kasy gminnej wpłynęło o 1.124.071 złotych więcej niż w roku poprzednim.W stosunku do roku 2002 dochody wzrosły aż 35,8 %. Były większe o kwotę 10.125.262 złotych.

 8. Dział 600Transport i Łączność

 9. Z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń nie związanych z jej utrzymaniem do gminnej kasy wpłynęło 52.928 złotych.Na rachunek budżetu miasta przekazana została także kwota 72.360 złotych pochodząca z likwidacji środka specjalnego, na którym w poprzednich latach gromadzono te opłaty.

 10. Dział 700Gospodarka Mieszkaniowa

 11. Wykonano dochody w kwocie 1.843.450 złotych, co stanowi 81,8 % założonego planu. W stosunku do 2004 rokubyły one niższe o 58,7 %, tj. o 2.617.450 złotych.

 12. Z tytułu czynszu za lokale mieszkalneosiągnęliśmy dochody w wysokości 544.432 złotych.Wpływy były wyższe od uzyskanych w 2004 roku o 1,1 %.W stosunku do 2003 roku wzrost dochodu wyniósł 8,4 %.

 13. Pełna należność z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w 2005 roku (tzw. przypis) wynosiła 611.641,62 złotych.Osiągnięcie dochodu w wysokości544.432 złotych oznacza, że uzyskaliśmy 89 % dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu.

 14. Z tytułu opłat użytkowników wieczystych gruntu zanotowano wpływy w wysokości 67.299 złotych, co stanowiło 22,0% spadek w stosunku do poprzedniego roku.

 15. Z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą osiągnięto dochódw wysokości 253.988 złotych. Do gminnej kasy wpłynęło z tego tytułuo 65.158 złotych mniej niż w roku poprzednim.

 16. Z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościuzyskano kwotę 2.886 złotych.Założony plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99,5 %.

 17. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 73,7 % przyjętych założeń. Wyniosły one 963.367 złotychi były niższe w stosunku do 2004 roku o 2.516.941 złotych tj. o 72.3 %.

 18. W 2005 roku nosiliśmy się z zamiarem dokonania sprzedaży:działek o łącznej powierzchni 9.600 m2, które miały być wydzielone z działek o nr ewidencyjnych 4 i 5 położonych przy ul. Zagłoby, działek o łącznej powierzchni 8800 m2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 98 położona w Markach przy ul. Głównej, działek o łącznej powierzchni 8000 m2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 93 położona w Markach w rejonie ul. Zajączka,działek wydzielonych z działki nr ewidencyjny 31/1 położonej w Markach w rejonie ul. Jana Pawła II, działek o nr ewidencyjnych 1/10 i 1/12 o powierzchni 9892 m2.

 19. Uwzględniano możliwość sprzedaży nieruchomości składającej się z działek o powierzchni łącznej 20.933 m2 (Centrum Marek), które uchwałą nr VIII/56/2003 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2003 roku zostały przeznaczone do zbycia w całości. Szacunkowa jej wartość wynosi 3.287.000 złotych. Rada Miasta Marki zaleciła jeszcze w 2004 roku powstrzymanie się ze sprzedażą nieruchomości do czasu uzyskania całkowitej pewności, że jej nabywca zagospodaruje ją zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

 20. Dział 750Administracja Publiczna

 21. Dochody Działu 750 Administracja Publiczna wyniosły 275.008 złotych były wyższe o 40.933 złote(17,5 %) od dochodów tego działu osiągniętych w roku 2004.

 22. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów WładzyDział 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 23. - Dotacja na dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 42.168 złotych. - Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wyniosła 3.216 złotych. - Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 26.825 złotych.- Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 500 złotych.

 24. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej

 25. Dochody tego działu wyniosły24.782.480 złotych i były wyższe od dochodów osiągniętychw roku 2004 o 3.207.185 złotych (14,9 %)

 26. Z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej do kasy gminnej wpłynęło 113.281 złotych.Kwota ta jest niższa od dochodu osiągniętego w roku 2004 o 23.001 złotych (16,9 %).

 27. Z tytułu podatku od nieruchomości osiągnęliśmy dochodyw wysokości 8.914.328 złotych. Zanotowano wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do 2004 roku o 7,8 %.Osoby prawne wpłaciły 5.786.824 złote,natomiast osoby fizyczne 3.127.504 złote.W stosunku do 2002 roku wzrost dochodówwyniósł aż 25,7%.Od 1994 roku wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły prawie ośmiokrotnie.

 28. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnychwyniosły 102.668 złotych,co stanowiło wykonanie planu w 102,5 %. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 235.824 złotych, co stanowiło realizację planu w 107,2 %.Dochody z tytułu podatku od środków transportowych były wyższe od analogicznych wpływów w 2004 roku o 21,8 %, natomiast w stosunku do 2002 roku wyższe o 38,3 %.

 29. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 235.277 złotych.Do kasy gminnej wpłynęło o 13.868 złotych więcej (6,3 %) niż w roku poprzednim.

 30. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłaconego przez osoby prawneuzyskaliśmy dochód w wysokości 114.750 złotych, co stanowiło 99,8 % przyjętego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat na kwotę 1.668.944 złote, co stanowiło realizacjęplanu w 125,0 %.

 31. Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 394.088 złotych, tj. na poziomie nieznacznie niższym niż w roku 2004.

 32. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w wysokości 11.890.923 złotych, co stanowiło 103,7 % zaplanowanych dochodów.Uzyskana kwota była wyższa od osiągniętej w 2004 roku o 2.097.152 złotych (21,4 %).Nasze wpływy z powyższego tytułu po raz pierwszy zostały w pełni zrealizowane, a nawet okazały się wyższe od przyjętych założeń.

 33. Dział 758 Różne Rozliczenia

 34. Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymaliśmy kwotę 7.515.416 złotych.Była ona niższa w stosunku do roku poprzedniego o 1,6 %.

 35. Dział 801Oświata

 36. Dotacje • Dotacja na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin niezamożnych w wysokości4.241 złotych. • Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 17.697złotych. • Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w wysokości 8.421 złotych.

 37. Dział 851Ochrona Zdrowia

 38. Dotacja w wysokości 3.000 złotych na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

 39. Dział 852Opieka Społeczna

 40. Na opiekę społeczną otrzymaliśmy szereg dotacjiw łącznej kwocie 3.668.891 złotych. Wykorzystaliśmy 3.564.092 złotych, co stanowiło 96,7 % planu. Kwota otrzymanych dotacji była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 1.041.853 złote(41,3 %).W stosunku do 2003 roku środki te wzrosły o 2.2437.636.złotrych (216,4%).

 41. Dział 854Edukacyjna Opieka Wychowawcza

 42. Na pomoc materialną dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich otrzymaliśmy dotacjęw wysokości 32.159 złotych.Z kwoty tej wykorzystaliśmy 28.250 złotych.

 43. Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

 44. Dotacja z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki Publicznej Miasta Marki w wysokości 8.000 złotych na realizację programu upowszechniania i promocji czytelnictwa.

 45. STRUKTURA DOCHODÓW