Download
thu t i nguy n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
THUẾ TÀI NGUYÊN PowerPoint Presentation
Download Presentation
THUẾ TÀI NGUYÊN

THUẾ TÀI NGUYÊN

283 Views Download Presentation
Download Presentation

THUẾ TÀI NGUYÊN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. THUẾ TÀI NGUYÊN Tổng cục Thuế- Trường NV Thuế Emai: ndphu@gdt.gov.vn

  2. Văn bản pháp quy • Pháp lệnh thuế Tài nguyên ban hành ngày 30/3/1990 • Pháp lệnh thuế Tài nguyên sô 05/1998/PL-UBTVQH10 ngày 16/4/1998(sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/1998 • Nghị định của Chính Phủ số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 sửa đổi bổ sung • Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 • Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 quy định chi tiết thi hành PLthuế TN và PL sửa đổi, bổ sung điều 6 pháp lệnh thuế Tài nguyên Emai: ndphu@gdt.gov.vn

  3. I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế TN • Tài nguyên bao gồm tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên do con người sáng tạo ra. • Tài nguyên thiên nhiên và việc quản lý thu thuế đối với việc khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước làm đại diện. Emai: ndphu@gdt.gov.vn

  4. 1. Khái niệm tài nguyên thiên nhiên • Tài nguyên thiên nhiên ... có trên trái đất, trong không gian mà con người có thể khai thác, sử dụng phục vụ cuộc sống, sự phát triển của mình và xã hội. • Tài nguyên thiên nhiên đặc biệt quan trọng đối với đời sống của con người, là những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại, là nền tảng cơ bản đảm bảo sự phát triển của xã hội loài người. • Trữ lượng các loại tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn và không có khả năng tái sinh. Emai: ndphu@gdt.gov.vn

  5. 1. Khái niệm tài nguyên thiên nhiên • Về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng với đời sống con người, là môi trường sống duy nhất, • Là nơi cung cấp các yếu tố vật chất phục cho sản xuất, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo cho sự phát triển của nhân loại. • Tài nguyên phải được quản lý một cách khoa học và hiệu quả. Emai: ndphu@gdt.gov.vn

  6. Nhà nước sử dụng thuế để điều tiết đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên để tạo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước • Các mục tiêu, định hướng cho việc khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, • Tạo lập nguồn tài chính phục vụ cho bảo tồn, phát triển các nguồn tài nguyên và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững do Đảng và Nhà nước đặt ra, đảm bảo công bằng xã hội. Ý nghĩa Emai: ndphu@gdt.gov.vn

  7. 2. Khái niệm thuế tài nguyên • Là khoản thu của NSNN nhằm điều tiết một phần giá trị TN thiên nhiên khai thác đối với tổ chức, cá nhân khai thác TN hợp pháp trên lãnh thổ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tạo nguồn thu NSNN, đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn TN của Nhà nước. Emai: ndphu@gdt.gov.vn