organizacija i uloga pravne slu be na univerzitetu u banjoj luci n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Univerzitet u Banjoj Luci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Univerzitet u Banjoj Luci - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Organizacija i uloga pravne službe na Univerzitetu u Banjoj Luci. Univerzitet u Banjoj Luci. Univerzitet u banjoj luci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Univerzitet u Banjoj Luci' - gafna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
univerzitet u banjoj luci
Univerzitet u banjoj luci

Univerzitet u Banjoj Luci osnovan je 1975.godine, a od 2008.godine, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Univerzitet ima status pravnog lica u okviru koga je, danas, integrisano 15 fakulteta, Akademija umjetnosti i Institut za genetičke resurse

Organ upravljanja Univerzitetom je Upravni odbor

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je Senat

Organ rukovođenja Univerzitetom je rektor

slide3

Univerzitet u Banjoj Luci

Senat

Upravni odbor

Rektor

Sekretarijat

Generalni sekretar

Služba za pravne i kadrovske poslove

Služba za administrativnu podršku organa upravljanja i senata

Dekan

Sekretar fakulteta/Akademije umjetnosti

sekretarijat univerziteta
SEKRETARIJAT UNIVERZITETA

Sekretarijatom rukovodi generalni sekretar, koji je za svoj rad odgovoran rektoru i Upravnom odboru Univerziteta

U sastavu Sekretarijata su :

 • Služba za pravne i kadrovske poslove
 • Služba za administrativnu podršku organa upravljanja i Senata
 • Univerzitetska bibliotetka
 • Centri za podršku vannastavnim aktivnostima
generalni sekretar
GENERALNI SEKRETAR
 • Rukovodi radom Sekretarijata
 • Organizuje izradu prijedloga akata, informacija, izvještaja, analiza i drugih akata Univerzitet
 • Učestvuje u priprema i radu sjednica Senata, Upravnog odbora, Kolegijuma i drugih organa Univerziteta
 • Daje stručna mišljenja i tumačenja
 • Organizuje stručno-konsultativne sastanke sa sekretarima organizacionih jedinica i rukovodiocima službi i centara
slu ba za pravne i kadrovske poslove
SLUŽBA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
 • Praćenje i primjena zakonskih propisa iz djelokruga rada Univerziteta
 • Iniciranje donošenja novih i izmjene i dopune postojećih akata Univerziteta
 • Izrada odluka, rješenja, ugovora i drugih akata iz oblasti pravnih i kadrovskih poslova
slu ba za administrativnu podr ku organa upravljanja i senata
SLUŽBA ZA ADMINISTRATIVNU PODRŠKU ORGANA UPRAVLJANJA I SENATA
 • Priprema i zakazivanje sjednica Upravnog odbora i Senata Univerziteta
 • Izrada odluka, rješenja i drugih akata iz nadležnosti Upravnog odbora, Senata i strukovnih vijeća
 • Korespodencija sa organizacionim jedinicama u cilju realizacije odluka i zaključaka Upravnog odbora, Senata i strukovnih vijeća
sekretar fakulteta
SEKRETAR FAKULTETA
 • Saradnja sa generalnim sekretarom Univerziteta
 • Rukovođenje administrativnim poslovima na nivou organizacione jedinice
 • Izrada odluka i rješenja iz nadležnosti vijeća organizacione jedinica
 • Priprema i slanje prijedloga za konkurse na osnovu prijedloga vijeća organizacione jedinice
 • Organizacija poslova oko upisa, prelaza i ispisa studenata
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma na nivou fakulteta/akademije
uloga sekretarijata u procesu dono enja odluka na univerzitetu
ULOGA SEKRETARIJATA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA NA UNIVERZITETU
 • Priprema tekstove nacrta odluka i zaključaka za sjednice Senata, Upravnog odbora i Kolegijuma, kao i konačne verzije
 • Prati realizaciju odluka i zaključaka i priprema izvještaje po istim
 • Daje uputstava kod izrade odluka i rješenja rektora i prorektora kojima se odlučuje o pravima, obavezama i materijalnoj odgovornosti zaposlenih i studenata
problemi u funkionisanju sekretarijata
PROBLEMI U FUNKIONISANJU SEKRETARIJATA

Prelazni period integracije

Donošenje internih procedura oko raspodjele nadležnosti

Kadrovi

Obezbjeđenje adekvatnih radnih uslova (prostorije, i oprema)

slide12

Duško Lazić

Direktor-menadžer Univerziteta u Banjoj Luci

E-mail: dlazic@urc.sr.ba

www.unibl.org

+387 65 885 806

VanjaTodorović

Služba za administrativnupodršku organa upravljanja i Senata

www.unibl.org

+387 65 284 392

ad