1 / 14

Els nous mitjans de comunicació

Evolució i estructura dels mitjans de comunicació segons Manovich en el seu llibre "els nous mitjans de comunicació"

gabrielld60
Download Presentation

Els nous mitjans de comunicació

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓ Gabriel López Duesa

 2. Progressió dels audiovisuals Daguerrotip Càmara en Alta Definició Càmara fotogràfica Càmara germans Lumiere Fotografia digital

 3. Progressió informàtica Màquina de Babbage Màquina Universal de Turing Ordenador personal (inicio) Telar de Jaquard Primer ordenador Tabuladora de Hollerit Ordenador personal última generación

 4. Enllaç informàtica-audiovisual Càmara digital en Alta Definició Computador de Zuse Telar de Jaquard El disseny, creació i tractament d’una pel·lícula amb un ordinador Combina una fitxa perforada amb un disseny gràfic La cinta perforadora era una cinta de pel·lícula

 5. Els principis dels nous mitjans • Representació Numèrica • Modularitat • Automatització • Variabilitat • Transcodificació

 6. Representació numèrica Qualsevol objecte es pot descriure en termes matemàtics Un objecte dels nous mitjans està sotmès a una manipulació algorítmica

 7. Representació numèrica (2) • Objectes dels vells mitjans (dades contínues) • Objectes dels nous mitjans (dades discretes) Presa de mostres Digitalització Quantificació

 8. Modularitat També dita estructura fractal dels nous mitjans. Petits objectes Objectes mitjans Grans objectes Unions d’objectes

 9. Modularitat (2) Els objectes són independents, es a dir, tenen entitat pròpia, malgrat que siguin petits (icones, etc). Aquesta modularitat no només afecta als objectes, sinó també als programes (programació informàtica estructural subrutines)

 10. Automatització Les automatitzacions poden ser a les diferents fases de creació de l’objecte o conjunt d’objectes (creació manipulació accés) Automatització d’alt nivell: Intel·ligència artificial. Els objectes del ordinador (om ara personatges d’un videojoc poden respondre a diferents accions del jugador, depenent de les circumstàncies i característiques del joc.

 11. Variabilitat Particularitats del principi de variabilitat: • Els elements mediàtics es guarden en una base de dades mediàtiques • Es pot separar el contingut de la interface • La informació sobre l’usuari es pot aprofitar pel programa informàtic i crear utomàticamentcomposicions i elements.

 12. Variabilitat (2) Particularitats del principi de variabilitat (continuac.): • La hipermedia • Actualitzacions periòdiques • Escalabilitat

 13. Transcodificació La transcodificació és traduir o passar una cosa a altre format, per tant ha hagut una transcodificació cultural amb la arribada dels nous mitjans

 14. Transcodificació (2) • Capa cultural dels nous mitjans: Aquí tindríem els objectes que es creen (llibres, CD’s, enciclopedies, contes, etc.) • Capa informàtica dels nous mitjans: Aquí tindríem l’arxiu, la distribució, les bases de dades que generen, etc.

More Related