PROGRAMIRANJE - PowerPoint PPT Presentation

gabriel-russell
programiranje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAMIRANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAMIRANJE

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
PROGRAMIRANJE
352 Views
Download Presentation

PROGRAMIRANJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGRAMIRANJE

 2. Programiranje je pisanje uputa računalu što i kako učiniti, a izvodi se u nekom od programskih jezika. • Programiranje je umjetnost i umijeće u stvaranju programa za računala. • Stvaranje programa sadrži u sebi pojedine elemente dizajna, umjetnosti, znanosti, matematike kao i inžinjeringa. • Osobakojastvara program zove se programer.

 3. POVIJEST PROGRAMSKIH JEZIKA • Sve je počelo sa strojnim jezicimakojisu se brzoizvršavali, ali sporo pisali, te se danas samo kritični dijelovi operativnih sustava pišu na taj način. • 1954. pojavio se Fortran, razvio ga je John Backus u IBM-u. • IzaFortrana prvi se pojavioAlgol, u kasnim 1950-im. • bili su to jezici nezgrapne sintakse, zato sudošliCobol 1960. i Basic 1964. godinesasvojomsintaksomkojasliči na engleski jezik. • dolazivrijeme za razvoj "pravih" programskih jezika: Pascal Niklausa Wirtha i C Kena Thompsona i Dennisa Ritchie-a. • 1974. za potrebe vojske SADarazvijena je Ada. • OOP kuca na vrata: 1980. tu je Smalltalk-80, a 1985. pojavila se prva implementacija C++ koji je zamislioBjarneStroustrup. • 1987. Larry Wall je stvorioPerl. • 1990. GuidovanRossum je izbaciokonkurencijuPerlu, Python. • 1994. pojavio se PHP RasmusaLerdorfa, koji je prvenstveno namijenjen kreiranju web aplikacija, (neštopoputJSPa i ASP-a za Javu i VisualBasic, respektivno). • 1996. pojavila se Java tvrtkeSunMicrosystems. • krajem 1999. godinepojavio se D, koji je zanimljivamješavina programskih jezika C, C++ i Jave. • vremenska skala razvoja programskih jezika • dijalekt (računalstvo)

 4. PROGRAMSKI JEZICI • Programi iliupute za računalo pišu se u programskom jeziku upotrebomodređene sintakse i pravila kojavrijede za svaki programski jezik, koji se potom prevodi u strojni jezik koje je osobito za određeno računalo te je ovisno o njegovoj arhitekturi. • Prevođenje s višegprogramskog jezika na strojni provodi se putem programa prevodiocaili se naredbe u višem jeziku izravno prevode preko takozvanog p_koda u strojni jezik.

 5. Primjeri programskih jezika: • Assembler • BASIC • Pascal • C/C++/C# • Java • Logo • Fortran

 6. BASIC • Basic je programski jezik. Prva varijanta se pojavila 1963. godine a naziv je dobio od Beginner's AllPurposeSymbolicInstructionCode. • Služi za pravljenje jedostavnih programa i simulacija. Kao i većina drugih programskih jezika, za programiranje koristi naredbe i varijablekojezajedno čine programski kod kojim se piše program. • Do danas je urađen velik brojvarijantiovogprogramskogalataipak u upotrebi je najčešćavarijanta Microsoftov QuickBasicpoznatiji pod nazivom Qbasic4, za PC računarekoji rade pod DOS (Windows) operativnim sistemima. • Inačeljuska (Shell) koju koristi Qbasic je DOS pa su i prozoritakvi (i editor ali i komandni prozor).

 7. PYTHON • Python je programski jezik općenamjene, interpretiran i visoke razinekojeg je stvorioGuidovanRossum 1990. godine (prva javna inačica objavljena je u veljači 1991. godine), ime dobiva po televizijskoj seriji MontyPython's FlyingCircus. • Po automatskojmemorijskoj alokaciji, Python je sličan programskim jezicimakaoštosuPerl, Ruby, Smalltalk itd. • Pythondopuštaprogramerimakorištenje nekoliko stilova programiranja. • Objektno orijentirano, strukturno i aspektnoorijentirano programiranje stilovisudopuštenikorištenjemPythona te ova fleksibilnost čini Python programski jezik svepopularnijim. • Python se najviše koristi na Linuxu, no postoje i inačice za druge operacijske sustave.

 8. logo • gramski jezik Logo je funkcijski programski jezik. • Stvoren je za obrazovnuuporabu, ponajprije za konstruktivističko učenje, od strane Daniela G. Bobrowa, WallyjaFeurzeiga i SeymouraPaperta. • Danas je najviše poznat po svojojtzv. turtlegrafici, ali jezik takođerposjeduje značajne mogućnosti za baratanje listama, datotekama i U/I. • Logo se može rabiti za podučavanjevećinekoncepata računarske znanosti, kaošto to čini profesor pri UC Berkeley Brian Harvey u trilogiji ComputerScienceLogoStyle.

 9. JAVA • Java je objektno-orijentirani programski jezik razvijen u timu predvođenim Jamesom Goslingom u kompanijiSunMicrosystemspočetkom 1990-tih. • Ideja je bila da se stvori programski jezik koji bi bionezavisan od operativnog sistema, baziran na C++-u, ali sapojednostavljenomsintaksom, stabilnijimruntime sistemom i pojednostavljenomkontrolommemorije.

 10. PREDLOŠCI • U programiranju postoje razni stilovi i filozofije programiranja koje se zovupredlošcima. • Izbor pojedinog predloška imatćedirektanutjecaj na programski jezik koji je koristi (jer neki programski jezici izravnopodržavajuodređenipredlošak). • Razlikujemo sljedeće predloške: • sekvencijalno programiranje • proceduralno programiranje • funkcijsko programiranje • objektno orijentirano programiranje.

 11. AUTORI: EVA HORVAT & KAROLINA GAJŠAK