Rovnos pr le itost pre star ch postavenie v rodine v spolo nosti
Download
1 / 18

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ PRE STARŠÍCH, POSTAVENIE V RODINE, V SPOLOČNOSTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ PRE STARŠÍCH, POSTAVENIE V RODINE, V SPOLOČNOSTI. PhDr. Anna Kasanová, PhD. Autonómia starších. Mať úctu k starším osobám znamená trojakú povinnosť voči nim: prijať ich, starať sa o nich, oceňovať ich kvalitu. aktívna sebaorganizácia v rámci vlastnej generácie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ PRE STARŠÍCH, POSTAVENIE V RODINE, V SPOLOČNOSTI' - fuller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rovnos pr le itost pre star ch postavenie v rodine v spolo nosti

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ PRE STARŠÍCH, POSTAVENIE V RODINE, V SPOLOČNOSTI

PhDr. Anna Kasanová, PhD.


Auton mia star ch
Autonómia starších

 • Mať úctu k starším osobám znamená trojakú povinnosť voči nim:

 • prijať ich,

 • starať sa o nich,

 • oceňovať ich kvalitu.


Akt vna sebaorganiz cia v r mci vlastnej gener cie
aktívna sebaorganizácia v rámci vlastnej generácie

 • v svojpomocných spoločnostiach,

 • seniorských kluboch,

 • univerzitách tretieho veku,

 • v účasti na spoločenských aktivitách

 • v záujme celej spoločnosti,

 • dobrovoľná pomoc, skupiny pre medzigeneračné vzťahy, rady seniorov v regionálnej správe a samospráve...


Cena udsk ho ivota spo va v jeho zmysluplnosti
Cena ľudského života spočíva v jeho zmysluplnosti.

 • pozitívne myslieť na príchod starnutia a staroby už od včasnej mladosti,

 • pripravovať sa na starobu tak, aby starnutie bolo pokračujúcim a neustále činným životom,

 • zakotviť svoj neskorší život tam, kde jedinec prežil najdlhšiu jeho časť, najlepšie v blízkosti detí a ostatnej rodiny,

 • zbavovať sa zlozvykov a spôsob výživy zamerať na podporu dlhovekosti, aktivizovať sa najmä výdatným pohybom.


Auton mia nez vislos
Autonómia – nezávislosť

 • často je uvádzaná ako „niečo, čo pomáha zlepšiť kvalitu života.

 • Seniori interpretujú nezávislosť ako:

 • fyzická sebestačnosť

 • sebestačnosť finančná.


Auton mia vo v zname fyzickej a finan nej sebesta nosti
Autonómia vo význame fyzickej a finančnej sebestačnosti :

je zdrojom:

 • sebaúcty,

 • sebavedomia,

  fyzická sebestačnosť je zdrojom:

 • sociálneho uznania

 • znamená riadiť a organizovať vlastné aktivity bez cudzej asistencie,

 • mať vlastné názory a presadzovať ich.


Seniori z fyzickej sebesta nosti erpaj pocit
Seniori z fyzickej sebestačnosti čerpajú pocit : :

- kompetencie,

 • užitočnosti,

 • sebavedomia,

 • sociálneho uznania.


Finan n nez vislos od druh ch
finančná nezávislosť od druhých: :

 • predstavuje pre starších ľudí významnú hodnotu.

 • Šetrné hospodárenie s peniazmi.

 • Zahrňuje rôzne, často kombinované postupy.


 • V žiadnom prípade si nepožičiavať :,

 • Nemusieť sa na nikoho obrátiť so žiadosťou o pomoc,

 • „nemusieť sa prosiť“ či „žobrať“,

 • necítiť zaviazanosť za prijatú pomoc,

 • nikoho nezaťažovať,

 • nedopustiť, aby na nich druhí „doplácali“, dokonca ani v prípade pohrebu,

 • môcť sa slobodne rozhodovať a jednať,

 • „mať na to, čo chcem“, (s rastúcou vzdelanostnou úrovňou je silnejšia aj neprijateľnosť žiadosti o finančnú pomoc a závislosti na druhých).


Etrn hospod renie star udia
Šetrné hospodárenie - starší ľudia : :

 • obmedzujú nákupy na veci „nevyhnutné“,

 • k tým „ostatným“ sú nezriedka nútení počítať kultúru, cestovanie,

 • často nakupujú „z druhej ruky“

 • využívajú akčné zľavy.

 • „šetria na jedle“, t.j. varenie nenáročných jedál, pokiaľ možno zo zľavnených potravín.

 • plánujú výdavky – robia rozpočet, rozdeľujú peniaze do obálok či na „ hromádky“, nájom a povinné poplatky na jednu stranu, to ostatné na druhú (... „musíme vyjsť“).


Kontakt s u mi
Kontakt s ľuďmi: :

 • je pre starších ľudí dôležitý,

 • musí byť primeraný z hľadiska kvantity a kvality, (záťaž nadmernej stimulácie)

 • potreba mať svoje súkromie,

 • obmedzenejšia schopnosť nadväzovať nové kontakty,

 • kontakt s vrstovníkmi prináša staršiemu človeku silnejšiu generačnú solidaritu,

 • vrstovníci staršiemu človeku lepšie rozumejú,

 • majú rovnaké skúsenosti a chápu aj ich súčasné ťažkosti,

 • vrstovníci v starobe sú rovnako dôležití, ako v dobe detstva alebo dospievania.


Osamelos spojen so stratou soci lnych kontaktov
Osamelosť :spojená so stratou sociálnych kontaktov

 • Riziko samoty a izoláciu starších ľudí ovplyvňujú faktory ako je sociálna situácia, fyzický stav a psychický stav.

 • Starší ľudia, ktorí žijú sami, hľadajú dostupné spôsoby, ako sa vyhnúť samote a opustenosti, resp. ako sa s ňou vyrovnať,

 • pre staršieho človeka majú značný význam ľudia v susedstve, ktorí vytvárajú jeho sociálne teritórium,

 • To je jeden z dôvodov, prečo je pre starších ľudí stresujúce meniť bydlisko.


Telef n mobiln asistencia
telefón (mobilná asistencia) : :

 • Je dôležitým prostriedkom k udržaniu potrebného sociálneho kontaktu

 • podporuje pocit dostupnosti ľudskej spoločnosti,

 • pocit istoty a bezpečia, že je v prípade potreby možné niekomu zavolať


By lenom nejakej soci lnej skupiny
Byť členom nejakej sociálnej skupiny :

 • Identifikácia so skupinou, ktorá by ho akceptovala.

 • V rámci skupiny potrebuje byť užitočný, a tak potvrdiť svoju hodnotu.

 • zvyšuje sa význam širšej rodiny, najmä detí a vnukov.

 • Špecifickým znakom generativity staroby je:

 • - zameranosť na vzťahy k ľuďom,

 • - potreba byť v týchto vzťahoch prospešný a užitočný.


Vz ah so ivotn m partnerom
Vzťah so :životným partnerom:

 • je prežívaný ako vzťah spoľahlivý, preverený v priebehu dlhoročného spolužitia.

 • Seniori s ním spájajú dôveru v pomoc a podporu, porozumenie, úctu a ohľaduplnosť a v neposlednom rade citové puto.

 • „životný druh“,

 • človeku, ktorý je „ich všetko“, „ich blízky“, „ich rodina“,

 • životná opora, - „pomocník“,  niekto, koho „majú vedľa seba a môžu sa s ním porozprávať“.


Auton mia a vz ah k rodine
Autonómia a vzťah k rodine ::

 • silné emocionálne väzby

 • „mám ich rád, rada“,

 • „sú to moje deti“,

 • „sú to moji najbližší“,

 • „môj zmysel života“.


Program pre vo n as
Program pre voľný čas: :

 • Udržiavanie a nadviazanie nových kontaktov v rámci generácie,

 • spoločné stretnutia vrstovníkov,

 • medzigeneračné vzťahy,

 • komunikačné možnosti majú veľký význam pre prežitie kvalitnej staroby.

 • sociálna, psychická, či fyzická aktivita dáva životu v starobe zmysel a naplnenie.

 • Význam má dostupnosť aktivít pre starších ľudí v rámci komunity, kde žijú, napr. kultúrne a športové možnosti, vzdelávanie.ad