Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras

Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras

212 Views Download Presentation
Download Presentation

Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dėl darbdavių požiūrio į PGU dalyvavimą darbo rinkoje, darbuotojų kompetencijų poreikioSociologinio tyrimo duomenys Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras PREZENTACIJA

 2. TYRIMO PRISTATYMAS • Tyrimo tikslai: • 1. nustatytiLietuvos įmonių darbdavių požiūrį į prieglobstį gavusių užsieniečių (pabėgėlių) (toliau - PGU) galimybes dalyvauti darbo rinkoje; išsiaiškinti pačių darbdavių galimybes bendradarbiauti, skatinant PGU integraciją į darbo rinką. • 2. ištirti darbdavių požiūrį apie PGU įdarbinimą savo įmonėse, nustatyti jų nuomonę apie PGU profesinių kompetencijų poreikį. • 3. įvardinti problemas bei jų sprendimo būdus; • 4. pateikti pasiūlymus dėl darbdavių pritraukimo skatinant PGU integraciją į darbo rinką (pateikti konkrečiai atrinktas įmones). • Tikslinė grupė:Lietuvos verslo įmonių vadovai / savininkai. • Tyrimo metodas:Reprezentatyvitelefoninė 404 Lietuvos įmonių apklausa (atliko UAB RAIT) CATIbus tyrimas, atliekamas naudojant CATI (angl. computer assisted telephone interview) metodą, pagal iš anksto parengtą ir suprogramuotą klausimyną, kuriame interviuotojai fiksuoja respondentų atsakymus. • Atranka: Respondentams atrinkti naudojama kvotinė atranka, atsižvelgiant į Lietuvos įmonių pasiskirstymą pagal apskritis bei darbuotojų skaičių. Atrinktoje įmonėje apklausiamas vadovas arba savininkas. • Kokybės kontrolė: • Tikrinant interviuotojų darbo kokybę, su 10% respondentų buvo užmegztas pakartotinis kontaktas telefonu. • Tikrinama anketų užpildymo logika ir teisingumas. PREZENTACIJA

 3. INFORMACIJA APIE LAUKO DARBĄ Imtis: Iš viso buvo apklaustos 404 Lietuvos verslo įmonių. Apklausa vyko: Apklausa atlikta 2009 m. vasario 2d. – 10 d. Lauko darbo rezultatai: PREZENTACIJA

 4. STATISTINĖ PAKLAIDA Vertinant rezultatus, būtina kreipti dėmesįį statistinę paklaidą. Ji atsiranda dėl to, kad yra daroma respondentų atranka, o ne vykdoma ištisinė apklausa. Ši paklaida yra apskaičiuojama matematiškai. Lentelėje yra pateikiamos paklaidos, esant įvairiam respondentų skaičiui bei atsakymų pasiskirstymui. Pavyzdys: Tarkime, kad 400 respondentų buvo užduotas klausimas: “Ar Jūs žinote kompaniją X?”. 45% jų atsakė teigiamai. Tai reiškia, kad su 95% tikimybe galime teigti, jog tikroji šio atsakymo reikšmė yra intervale 45%  4,9%. PREZENTACIJA

 5. APKLAUSTŲ ĮMONIŲ CHARAKTERISTIKOS (1) % skaičiuojami nuo visų respondentų N=404 PREZENTACIJA

 6. APKLAUSTŲ ĮMONIŲ CHARAKTERISTIKOS (2) % skaičiuojami nuo visų respondentų N=404 PREZENTACIJA

 7. DUOMENŲ ANALIZĖ* *- Atsakymų pjūviai pateikiami apibendrinti bei pagal atskiras įmonių charakteristikas: darbuotojų skaičių, metinę apyvartą, veiklos sritį, geografinę padėtį, respondento vadovaujančio darbo patirtį, lytį ir amžių. PREZENTACIJA

 8. SANTRAUKA (1) Įmonių vadovai yra linkę nesureikšminti pabėgėlių įsidarbinimo problemos, o jų įdarbinimą palikti rinkai sureguliuoti. Šeši iš dešimties linkę manyti, kad nuo kiekvieno žmogaus priklauso, ar jis gaus darbą arba, kad šiuo metu yra sunku visiems darbo rinkos dalyviams. Kita, mažesnioji dalis – ketvirtadalis vadovų mano, kad be valstybės pagalbos pabėgėliai neturi galimybių įsidarbinti Lietuvoje. • Tyrimo metu respondentų buvo klausiama: „Kaip manote, kokios šiuo metu yra pabėgėlių galimybės sėkmingai dalyvauti Lietuvos darbo rinkoje?“. Trečdalis (32%) apklaustų įmonių vadovų mano, kad tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus – tas, kuris stengiasi, rinkoje gauna norimą darbą. 28% apklaustųjų nemano, kad pabėgėlių situacija kuo nors išskirtinė, nes apskritai šiuo metu Lietuvoje visiems sunku darbo rinkoje. Ketvirtadalis (24%) apklaustų įmonių vadovų išsakė nuomonę, kad dauguma pabėgėlių be valstybės paramos neturi jokių šansų įsidarbinti net mažai kvalifikuotame ir / arba nepastoviame darbe. Dar 8% respondentų minėjo, kad pabėgėliai gali gauti darbą ir be valstybės paramos, tačiau tik mažai kvalifikuotą ir / arba nepastovų darbą. Atsakyti į šį klausimą negalėjo 8% apklaustų įmonių vadovų. • Statistiškai reikšmingai dažniau atsakė, kad pabėgėlių galimybės sėkmingai dalyvauti Lietuvos darbo rinkoje priklauso nuo kiekvieno žmogaus, 31-40 metų įmonių vadovai. Matyti tendencija, kad tarp vyresnių nei 40 m. vadovų yra didesnė dalis neatsakiusių į šį klausimą, nei tarp jaunesnių. PREZENTACIJA

 9. SANTRAUKA (2) Šalies darbdaviai, priimdami į darbą žmogų, linkę teikti pirmenybę vietos gyventojams. Tokių yra šeši iš dešimties. Pirmenybę teiktų pabėgėliui mažai - 2% - darbdavių. Nemaža dalis – 36% darbdavių deklaruoja, kad jiems svarbesnė kvalifikacija ir žmogiškosios savybės nei pilietybė. Tiek šiuo metu šalyje yra potencialių pabėgėlių darbdavių. • Paprašyti įsivaizduoti, kad turi laisvų darbo vietų, į kurias pretenduoja du savo kvalifikacija panašūs asmenys – vietos gyventojas ir pabėgėlis, ir įvertinti, ar būtų svarbus pabėgėlio statusas, renkantis vieną iš jų, 36% apklaustų darbdavių nurodė, kad nekreiptų dėmesio į šį skirtumą, svarbu pirmiausia žmoniškosios savybės ir / arba kvalifikacija, 60% įmonių vadovų turbūt pasirinktų vietos gyventoją: trečdalis (34%) apklaustųjų taip pasielgtų, nes nežinia, ko iš pabėgėlio vėliau galima tikėtis, kas septintas įmonės vadovas (15%) – nors pabėgėlio kvalifikacija ir tenkina, tačiau jis greičiausiai labai skirsis nuo kitų savo elgesiu, papročiais, požiūriais ir kt., o 10% – dėl kitų priežasčių: dėl pabėgėlių kalbos barjero, patriotiškumo, dėl to, kad pabėgėliams sunkiau prisitaikyti, patiems lietuviams trūksta darbo, vietos gyventojai geriau suprastų projektavimo darbo specifiką mūsų sąlygomis ir t.t. 2% apklaustų darbdavių, susidūrę su pasirinkimo dilema, greičiausia pasirinktų pabėgėlį: 1% taip pasielgtų, nes įmonei naudinga įvairovė, 1% – nes pabėgėlis turėtų labiau stengtis. • Statistiškai reikšmingai dažniau atsakė, kad turbūt pasirinktų vietos gyventoją, nors pabėgėlio kvalifikacija ir tenkintų, tačiau jis greičiausia labai skirtųsi nuo kitų savo elgsena, papročiais, požiūriais ir kt., respondentai, kurių įmonių metinė apyvarta yra iki 100 000 Lt. PREZENTACIJA

 10. SANTRAUKA (3) Daugumai (79%) darbdavių šiuo metu netrūksta jokių profesijų atstovų, kad galėtų sėkmingai veikti. Tai atspindi sumažėjusią darbo jėgos paklausą. Tiems, kuriems trūksta darbuotojų, kiek daugiau reikalingi specialistai (12% darbdavių), paprastai vadybininkai. 8% darbdavių reikalingi darbininkai, paprastai kvalifikuoti: pardavėjai, pagalbiniai (nekvalifikuoti), vairuotojai. Didesnį potencialą įdarbinti naujus darbuotojus turi didesnės įmonės. • Dauguma (79%) apklaustų įmonių vadovų, paklaustų, kokių profesijų atstovų šiuo metų jiems labiausiai trūksta, siekiant užtikrinti sėkmingą įmonės (įstaigos) veiklą, atsakė, kad šiuo metu netrūksta jokių profesijų atstovų. 3% respondentų minėjo, kad trūksta vadybininko, po 1% apklaustųjų nurodė, kad trūksta pardavėjo, pagalbinio darbininko, vaistininko, mediko / šeimos gydytojo, inžinieriaus, buhalterio. Kitas profesijas minėjo mažiau nei po 1% respondentų. Apibendrinant, 12% darbdavių reikalingi specialistai, 8% darbdavių – darbininkai, dažniausiai kvalifikuoti. 2% neatsakė į klausimą. • Matyti tendencija, kad kuo mažesnė įmonė darbuotojų skaičiumi, tuo mažesnė tikimybė, kad jai reikia darbuotojų. PREZENTACIJA

 11. SANTRAUKA (4) Darbdaviams, kad dirbtų sėkmingai, svarbiausios yra asmeninės darbuotojų savybės: pirmiausia, iniciatyva ir savarankiškumas (68%), antroje vietoje gebėjimas dirbti komandoje (58%) ir gebėjimas spręsti konfliktus, bendradarbiauti (54%). Žinios ir konkretūs gebėjimai mažiau svarbūs nei asmeninės savybės. Lietuvių kalbos mokėjimas svarbus keturiems iš dešimties (43%) darbdavių. • Atlikus darbdavių apklausą paaiškėjo, kad svarbiausios bendrosios kompetencijos, siekiant užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, yra iniciatyvumas, savarankiškumas (68%), gebėjimas dirbti komandoje (58%), gebėjimas bendrauti, spręsti konfliktus (54%). Ne mažiau svarbios ir kitos kompetencijos 43% darbdavių nurodė Lietuvių kalbos mokėjimą, 37% kompiuterinį raštingumą, 35% verslumą. Kiek rečiau darbdaviai kaip svarbiausias kompetencijas nurodė matematinį raštingumą (23%) bei užsienio kalbų mokėjimą (22%). Iš tyrimo rezultatų matyti, kad darbdaviams svarbesnės asmeninės darbuotojų savybės, tokios kaip iniciatyvumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje nei konkrečios specifinių dalykų žinios (kompiuterinis raštingumas, užsienio kalba ir kt.) • Vadovai, kurių amžius iki 30 metų, kiek dažniau pabrėžė praktines darbuotojų kompetencijas, t.y. lietuvių kalbos mokėjimą, kompiuterinį raštingumą, verslumą, matematinį raštingumą, užsienio kalbos mokėjimą. • 31-40 metų įmonių vadovai dažniau akcentavo gebėjimą bendradarbiauti ir spręsti konfliktus. • Didesnių įmonių (10 – 49 darbuotojai ir 50 ir daugiau) vadovai dažniau teigė, kad svarbiausi bendravimo įgūdžiai, t.y. gebėjimas bendradarbiauti, spręsti konfliktus. Taip pat jiems svarbiau, nei mažesnių įmonių vadovams, kompiuterinis darbuotojo raštingumas. • Įmonių vadovai, kurių vadovaujamos įmonės metinė apyvarta viršija 500 000 tūkstančius litų, dažniau nei kiti minėjo gebėjimą dirbti komandoje. Įmonių, kurių metinė apyvarta daugiau nei 3 mln., vadovai labiau akcentavo darbuotojų verslumą. • Įmonėms, kurios orientuojasi į prekybą, siekiant užtikrinti sėkmingą veiklą, kiek svarbiau nei kitoms darbuotojų verslumas bei matematinis raštingumas. PREZENTACIJA

 12. SANTRAUKA (5) Darbdaviams, priimant į darbą pabėgėlį, svarbiausios yra profesinės žinios ir įgūdžiai (93%). Geras lietuvių kalbos mokėjimas yra svarbus, bet ne tiek (78%), kaip ir pabėgėlio noras adaptuotis (76%). Mažiausiai svarbios bendrosios kompetencijos (46%). • Darbdavių buvo prašoma pasakyti, kurie dalykai būtų svarbiausi, jeigu darbdavys nuspręstų svarstyti pabėgėlio priėmimo į darbą klausimą. Absoliučiai daugumai darbdavių svarbiausias dalykas būtų profesinės žinios ir įgūdžiai: labai svarbu 76%, gana svarbu – 17%, viso – 93%. Svarbu ir geras lietuvių kalbos mokėjimas (labai svarbu – 43%, gana svarbu – 35%, viso – 78%) bei pabėgėlio noras ir sugebėjimas prisitaikyti prie Lietuvos žmonių kultūros, papročių, bendravimo (labai svarbu – 40%, gana svarbu – 36%, viso – 76%). Mažiausiai darbdaviams svarbios pabėgėlių bendrosios kompetencijos (labai svarbu – 24%, gana svarbu – 22%, viso – 46%). Trečdalis (33%) darbdavių dėl bendrųjų kompetencijų svarbos nepasisakė. • Į gamybą orientuotų įmonių vadovai dažniau minėjo, kad jiems svarbu, kad pabėgėlis gerai mokėtų lietuvių kalbą. Pagrindinis informacijos kanalas apie pabėgėlius yra žiniasklaidos priemonės (56%), įskaitant internetą. Penktadalis (21%) darbdavių nuomonės apie pabėgėlius nėra susiformavę, tai dalis vadovų, kuriuos reikia informuoti ir formuoti teigiamą nuomonę. Įmonių vadovai aplinkinių nuomonei nėra paveikūs. • Pusė (50%) tyrime dalyvavusių darbdavių nurodė, kad nuomonę apie pabėgėlius susiformavo remdamiesi žiniasklaidos pateikiama informacija. Penktadalis (21%) apklausoje dalyvavusių įmonės vadovų nurodė, kad nėra susidarę jokios nuomonės apie pabėgėlius. 18% darbdavių teigė nežinantys, iš kokių šaltinių susiformavę nuomonę apie pabėgėlius, tačiau vienokią ar kitokią ją turi. 15% darbdavių nurodė asmeniškai pažįstantys arba yra bendravę su pabėgėliais. Kiek rečiau tyrime dalyvavę darbdaviai nurodė, kad nuomonę susiformavo remdamiesi aplinkinių: savo kolegų (8%), šeimos narių, giminaičių, kaimynų (8%) nuomone. 6% darbdavių domėjosi pabėgėliais internete. • Matyti tendencija, kad nuomonės apie pabėgėlius kiek dažniau teigia neturintys vyresni darbdaviai (41-60 m.) ir mažų (1-4 darbuotojai) arba didelių (virš 50 darbuotojų) įmonių vadovai. 15% darbdavių sutinka įdarbinti pabėgėlius bandomuoju laikotarpiu, 13% - apmokyti juos darbo vietoje. PREZENTACIJA

 13. PABĖGĖLIAI LIETUVOS DARBO RINKOJE PREZENTACIJA

 14. PABĖGĖLIŲ GALIMYBĖS DALYVAUTI LIETUVOS DARBO RINKOJE Kaip manote, kokios šiuo metu yra pabėgėlių galimybės sėkmingai dalyvauti Lietuvos darbo rinkoje? % skaičiuojamas nuo visų apklaustųjų N=404 PREZENTACIJA

 15. PABĖGĖLIŲ GALIMYBĖS DALYVAUTI LIETUVOS DARBO RINKOJE. Atsakymų pasiskirstymas pagal darbdavio amžių Kaip manote, kokios šiuo metu yra pabėgėlių galimybės sėkmingai dalyvauti Lietuvos darbo rinkoje? PREZENTACIJA

 16. PABĖGĖLIO STATUSO ĮTAKA PRIIMANT ASMENĮ Į DARBĄ Įsivaizduokite, kad turite laisvą darbo vietą, į kurią pretenduoja du savo kvalifikacija panašūs asmenys – vietos gyventojas ir pabėgėlis. Ar renkantis vieną iš jų, Jums būtų svarbus pabėgėlio statusas? % skaičiuojamas nuo visų apklaustųjų N=404 PREZENTACIJA

 17. PABĖGĖLIO STATUSO ĮTAKA PRIIMANT ASMENĮ Į DARBĄ. Atsakymų pasiskirstymas pagal įmonės metinę apyvartą Įsivaizduokite, kad turite laisvą darbo vietą, į kurią pretenduoja du savo kvalifikacija panašūs asmenys – vietos gyventojas ir pabėgėlis. Ar renkantis vieną iš jų, Jums būtų svarbus pabėgėlio statusas? PREZENTACIJA

 18. PROFESIJŲ PAKLAUSA Kokių profesijų atstovų Jums šiuo metu labiausia trūksta, siekiant užtikrinti sėkmingą Jūsų įmonės (įstaigos) veiklą? % skaičiuojamas nuo visų apklaustųjų N=404 PREZENTACIJA

 19. SVARBIAUSIOS DARBUOTOJŲ BENDROSIOS KOMPETENCIJOS Kokios darbuotojų bendrosios kompetencijos (žinios ir įgūdžiai) yra svarbiausios siekiant užtikrinti sėkmingą Jūsų įmonės (įstaigos) veiklą? % skaičiuojamas nuo visų apklaustųjų N=404 PREZENTACIJA

 20. SVARBIAUSIOS DARBUOTOJŲ BENDROSIOS KOMPETENCIJOS. Atsakymų pasiskirstymas pagal darbdavių amžių Kokios darbuotojų bendrosios kompetencijos (žinios ir įgūdžiai) yra svarbiausios siekiant užtikrinti sėkmingą Jūsų įmonės (įstaigos) veiklą? PREZENTACIJA

 21. SVARBIAUSIOS DARBUOTOJŲ BENDROSIOS KOMPETENCIJOS. Atsakymų pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičių Kokios darbuotojų bendrosios kompetencijos (žinios ir įgūdžiai) yra svarbiausios siekiant užtikrinti sėkmingą Jūsų įmonės (įstaigos) veiklą? PREZENTACIJA

 22. SVARBIAUSIOS DARBUOTOJŲ BENDROSIOS KOMPETENCIJOS. Atsakymų pasiskirstymas pagal įmonės metinę apyvartą Kokios darbuotojų bendrosios kompetencijos (žinios ir įgūdžiai) yra svarbiausios siekiant užtikrinti sėkmingą Jūsų įmonės (įstaigos) veiklą? PREZENTACIJA

 23. SVARBIAUSIOS DARBUOTOJŲ BENDROSIOS KOMPETENCIJOS. Atsakymų pasiskirstymas pagal veiklos sritį į kurią įmonė orientuojasi Kokios darbuotojų bendrosios kompetencijos (žinios ir įgūdžiai) yra svarbiausios siekiant užtikrinti sėkmingą Jūsų įmonės (įstaigos) veiklą? PREZENTACIJA

 24. SVARBIOS DARBDAVIAMS PABĖGĖLIŲ KOMPETENCIJOS Jeigu, nuspręstumėte svarstyti pabėgėlio priėmimo į darbą klausimą, kurie dalykai jums būtų svarbiausi? % skaičiuojamas nuo visų apklaustųjų N=404 PREZENTACIJA

 25. SVARBIOS DARBDAVIAMS PABĖGĖLIŲ KOMPETENCIJOS. Atsakymų pasiskirstymas pagal veiklos sritį į kurią įmonė orientuojasi Jeigu, nuspręstumėte svarstyti pabėgėlio priėmimo į darbą klausimą, kurie dalykai jums būtų svarbiausi? PREZENTACIJA

 26. INFORMACINĖS PRIEMONĖS, FORMUOJANČIOS DARBDAVIŲ NUOMONĘ APIE PABĖGĖLIUS Kokiais šaltiniais remdamasis (-i) susiformavote nuomonę apie pabėgėlius? % skaičiuojamas nuo visų apklaustųjų N=404 PREZENTACIJA

 27. DARBDAVIŲ KETINIMAI DALYVAUTI PROGRAMOSE, SKIRTOSE PABĖGĖLIŲ ĮDARBINIMUI IR APMOKYMAMS Pabėgėlių priėmimo centras, vykdydamas projektą „Žinios, darbas – ateitis“, finansuojamą Europos pabėgėlių fondo, yra numatęs kelias pabėgėlių įtraukimo į darbo rinką priemones. Numatyta, kad bendradarbiavimas tarp darbdavių bus finansiškai remiamas projekto lėšomis, siekiant, kad tai būtų naudinga ir pabėgėliams, ir pačioms įmonėms. Ar Jūs sutiktumėte dalyvauti vienoje iš priemonių? % skaičiuojamas nuo visų apklaustųjų N=404 PREZENTACIJA