1 / 24

Kolegium děkana 29. 10. 2003

Kolegium děkana 29. 10. 2003. Program. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl Druhá etapa programového financování – prof. Kleibl Pedagogika – doc. Kubálek Informace o účasti FPH na veletrhu Gaudemus v Brně – Ing. Dušková

fritzi
Download Presentation

Kolegium děkana 29. 10. 2003

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kolegium děkana29. 10. 2003

 2. Program • Kontrola zápisu – Ing. Soukupová • Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl • Druhá etapa programového financování – prof. Kleibl • Pedagogika – doc. Kubálek • Informace o účasti FPH na veletrhu Gaudemus v Brně – Ing. Dušková • Věda (Výzkumné záměry pro období 2005 – 2012) – prof. Vlček • Zahraniční vztahy – prof. Soukup • Čerpání prostředků z grantů a rozvojových projektů a čerpání dovolených – Ing. Soukupová • Termíny – doc. Kubálek • Různé – ostatní členové kolegia děkana

 3. 2 Informace z kolegia rektorky Program • Hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2003 a výhled do konce roku 2003 (Ing. Kříž) • Studijní a zkušební řád VŠE v doktorských programech (doc. Patočka) • Exkurze do menzy • Informace o výzkumných záměrech na léta 2005 – 2010 (doc. Patočka) • Různé

 4. Ad 1: Hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2003 a výhled do konce roku 2003 • Vývoj vlastních výnosů hlavní činnosti nepříznivý • pokles úrokových sazeb z prostředků na běžných účtech (o 2 mil. Kč) • CDMS odhaduje výsledek hospodaření o 0,8 mil. Kč nižší (klesající vytíženost cizinci, neziskové náhradní ubytování studentů) • F1 avizovala rozhodnutí plánovaný hospodářský výsledek 0,23 mil. Kč použít přímo na podporu hlavní činnosti – zahraničních cest • pokles výnosů doplňkové činnosti v celoškolských aktivitách (výnosů z pronájmů, paušál 10 %) • ve zdrojích (výnosech) chybí oproti rozpočtu 2 mil. Kč

 5. Zvýšení rozpočtu hlavní činnosti

 6. Vyhodnocení očekávané skutečnosti Návrhy řešení • na makulace skript použít ušetřené prostředky z nerealizované publikační činnosti fakult • ztrátu v oblasti vydávání publikací řešit úsporou v oblasti provozních nákladů Závěr • nepodařilo se vytvořit či uspořit finanční zdroje pro výplatu dalšího platu • očekává se ztráta 4,5 mil. Kč • případná ztráta bude hrazena z rezervního fondu (t. č. 15,183 mil. Kč)

 7. Ad 2: Studijní a zkušební řád VŠE v doktorských programech • Organizace na jednotlivých fakultách ve spolupráci s oddělením vědy a výzkumu Rektorátu VŠE. • Studium je možné organizovat i pro studenty - cizince. • Individuální plán je schvalován příslušnou oborovou radou doktorského studia. • Do druhého ročníku se zapíše student, který v uplynulém akademickém roce složil alespoň 2 zkoušky. • Protokol o kontrole studia (atestace) se dále předkládá k projednání příslušné oborové radě a ke schválení děkanovi.

 8. Studijní a zkušební řád VŠE v doktorských programech • Přestup mez obory možný jen základě nového přijímacího řízení. • Studentovi, který nepředložil podklady k atestaci je ukončeno studium. • SDZ je možné jednou opakovat. • Zkušební komisi jmenuje děkan na návrh garanta oboru. • Oborová rada může stanovit další součásti přihlášky k SDZ (navíc k přehledu publikační činnosti). • Komise pro obhajoby disertací v příslušném oboru je alespoň pětičlenná (nejméně dva členové komise nesmí být členy akademické obce VŠE). • Student odevzdává pět svázaných exemplářů disertace.

 9. Ad 5:Různé • studentský tajemník: Acta Oeconomica Pragensia nemají marketingový projekt (nabídka pomoci studentů) • zaměstnanci z Černé ulice budou přestěhováni do Tesco budovy na Jarově • doc. Švarc kritizoval způsob projednávání jednotné přihlášky na fakulty VŠE s tím, že dodatečně s připojovalo oznámení o podání elektronické přihlášky • mediale A. Rašína Ing. Kulhánkovi (Škoda MB) • 3. 11. 2003 se sejde ve 14 hodin Rada rektorky

 10. 4 PedagogikaOrganizace obhajob bakalářských prací • fáze • nabídka témat bakalářských prací • zadání bakalářské práce • tvorba bakalářské práce (kdo bude vedoucí?) • přihlášení k obhajobě (bude se obhajovat samostatně?) • obhajoba bakalářské práce – protokol o obhajobě (kdo v komisi?)čl. 10a, 14 Studijního a zkušebního řádu plánů B a D • obhajoba bakalářské práce – evidence pedagogických výkonů • archivace bakalářské práce (bude se archivovat elektronicky?) • zveřejnění anotace bakalářské práce (bude povinná?)viz např. http://kit.vse.cz/KITN/Diplomky_KIT.nsf/vw_WWW_DP_2003?OpenView • řešení • portál Lotus Notes • předpokládané spuštění 1. 1. 2004

 11. Pokyny pro studenty(ze Studijního programu) Bakalářskou práci student může odevzdat kdykoliv v průběhu bakalářského studia. Odevzdává ji na sekretariátě katedry, z níž je vedoucí bakalářské práce, a to nejpozději tři týdny před vypsaným termínem obhajoby. K obhajobě bakalářské práce se student zapisuje prostřednictvím počítače obdobně jako při zápisu termínu bakalářské zkoušky (program dostupný na počítačích VŠE i přes Internet). Obhajoba se koná před komisí. Komise zasedají pro větší počty studentů s obdobnou tématikou, proto je vhodné sledovat termíny zasedání odborných komisí tak, aby nevznikalo velké prodlení mezi odevzdáním a obhajobou bakalářské práce. K obhajobě své práce si student připraví úvodní slovo včetně prezentace (formou fólií pro zpětný projektor nebo elektronickou formou) v délce 5 – 10 minut. Po úvodním slově se vyjádří k hodnocení práce vedoucím a k posudku oponenta. Obhajoba končí diskuzí a vyhlášením výsledku.

 12. Zasedací místnost NB 371 • úklid materiálů • záclony • závěs nad dveře • židle na kolečkách • státní znak • nástěnka/y • 90 x 120 cm • s DPH 4005,26 Kč • tiskárna – vyřazení • zpětný projektor? • LCD panel

 13. Předměty k reakreditacina pedagogickém kolegiu 12. 11. 2003 • PM_203 Trh nemovitostí 1 • PM_213 Organizační struktury budoucnosti • PM_215 Zbožíznalství vybraných skupin zboží • PM_216 Základy managementu kvality • PM_409 Finanční plánování s počítačovou podporou • PM_418 Kvalita zboží v obchodním podnikání • PM_453 Trh nemovitostí 2 – reakreditován 5. 3. 2003 • PM_496 Úvod do managementu kvality – zneaktivňován • PM_497 Legální aspekty managementu kvality – zneaktivňován • PM_498 Management kvality 1 – zneaktivňován • PM_499 Statistické metody v managementu kvality – zneaktivňován • PM_500 Management kvality 2 – zneaktivňován • PM_501 Metody a techniky zlepšování kvality – zneaktivňován • PM_502 SS Management kvality – zneaktivňován • PM_527 DS Kvalita v managementu • PM_607 Management změny (anglicky) • PM_366 Facility management – nový předmět • PM_617 Řízení vztahů se zákazníky (anglicky) – nový předmět

 14. Ediční činnost 2003 • Lang: Case studies and exercises (?. 4. 2003/30. 8. 2003) - odevzdáno • Boukal, Novotný, Vávrová: Ekonomika a řízení neziskových organizací (30. 10. 2003) • Synek: Ekonomická analýza podniku (?. 10. 2003) • Veber – Novák – Svobodová: skripta k PM_150 (-/30. 9. 2003/31. 10. 2003) • Hrůzová (31. 10. 2003) • Antušák – Kopecký (7. 11. 2003) • Bártová: Výzkum trhu v německém jazyce II (30. 5. 2003/30. 9. 2003/14. 11. 2003)

 15. Návrhy rozvojový programů FPH pro rok 2004 podané VŠE

 16. Tutorka distanční formy studiaMarcela Neumanová NB 312 tel. 5312 fax 224 095 312 e-mail: tutorka@vse.cz úřední hodiny: • st 13.00 – 20.00 • pá 14.00 – 20.00

 17. KLOG Ing. Zelený (nevypsány rozšířené KH) KM Ing. Krejčí Ing. Mirovský doc. Pichanič prof. Truneček Ing. Žebrák KMIE info pro distanční studenty: MIE403 doc. Macáková KP doc. Urban KPE doc. Dvořáček Ing. Heřman prof. Kislingerová (nevypsány rozšířené KH) doc. Sedláčková RNDr. Scholleová KPSŘ státní zkoušky VS PSF (naposledy 30. 5. 2003) info pro distanční studenty: chybí PhDr. Kašparová (nevypsány rozšířené KH) Aktualizace dat na webu FPH (především rozšířené konzult. hodiny) termín: do 30. 10. 2003na rozšířené KH v r. 2004 udělena odměna 600 Kč

 18. 5 Informace o účasti FPH na veletrhu Gaudemus v Brně

 19. 7 Zahraniční vztahy • ITIC karty • Předat jména pracovníků kteří nejčastěji cestují. (Aktualizace seznamu z loňského roku). • Pracovníkům bude z prostředků školy hrazena revalidace ITIC karty. • Výzva k zaslání příspěvků na konferenci • 2. mezinárodní konference „An Enterprise Odyssey: Bulding Competitve Odyssey“ • Stipendia pro pobyt na FPH • Přijetí stážistů prostřednictvím stipendia Marie Curie • Evropská komise vyplácí stážistům stipendia a institucím, ve kterých se tyto stáže uskutečňují, hradí režijní náklady

 20. Pobyty v zahraničí • Program Higher-Level University Year to Gain Excellence in the NetherlandsNizozemská vláda nabízí uchazečům z České republiky pro rok 2004/2005 stipendia v rámci programu Higher-Level University Year to Gain Excellence in the Netherlands. • Soutěž v týmovém řešení případových studií, pořádaná ve dnech 10. - 13. 3. 2004 na Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario, London, Ontario, Kanada • Švédský institut – Guest Scholarships 2004/2005 Nabídka stipendií na období od září 2004 do května 2005

 21. Schůzka se studenty, kteří studovali v zahraničí • Datum konání: úterý 18.11. 2003 v 18 hodin v místnosti NB 308. Malé setkání studentů Fakulty podnikohospodářské, kteří se v minulém akademickém roce zúčastnili studia v zahraničí.

 22. 8 Čerpání prostředků z grantů a rozvojových projektů Stav jednotlivých grantů a rozvojových projektů (Ing. Soukupová)

 23. 1220 3320 Ceník výpočetní techniky úplný ceník na intranetu (Informatizace, Ceny hardware), objednávky do 12. 11.

 24. 9 Termíny • st 29.10.2003 Termín pro odevzdání návrhů diplomových prací do soutěže ESOP - diplomové práce (Ing. Hnilicovi) • pá 31.10.2003 Termín podání přihlášek do soutěže děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze o nejlepší publikaci roku 2003 • 10.11.2003-14.11.2003 Průběžný tutoriál • st 12.11.2003 Pedagogické kolegium • st 12.11.2003 Termín pro poslední objednávky nákupu výpočetní techniky z grantů a rozvojových programů • pá 14.11.2003, 9.00 a 11.00 Promoce absolventů FPH (nová aula) • po 17.11.2003 Státní svátek • st 19.11.2003 Podrobné informace a projednání dalšího postupu návrhu na grantový doktorský projekt Synergie, který má sloužit k podpoře a koordinaci vědecké činnosti v rámci doktorských studijních programů • čt 20.11.2003 Termín pro vypsání dovolených v roce 2003 • pá 21.11.2003 Termín pro podání žádostí o jednorázová mimořádná stipendia • st 26.11.2003 Kolegium děkana • čt 27.11.2003, 18.00 Předávání bakalářských diplomů a vysvědčení (stará aula) • st 3.12.2003 Vědecká rada FPH • st 17.12.2003 Kolegium děkana • pá 19.12.2003 Termín pro odevzdání diplomových prací pro studenty hlásící se k obhajobě konané v lednu a únoru 2004

More Related