Zasada r wno ci szans kobiet i m czyzn w projektach programu operacyjnego kapita ludzki
Download
1 / 20

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Małgorzata Czerska 16 maja 2011. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki' - freya-daugherty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zasada r wno ci szans kobiet i m czyzn w projektach programu operacyjnego kapita ludzki

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Małgorzata Czerska

16 maja 2011

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Przestrzeganie horyzontalnej zasady równości szans kobiet i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów Traktatu Amsterdamskiego oraz Rozporządzeń Rady Europejskiej regulujących wdrażanie EFS we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej

To obowiązek prawny, zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację POKL w Polsce i korzystające ze środków EFS


Traktat Amsterdamski, 1997 i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

Art.2 „Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie równości mężczyzn i kobiet.”

Art.3 „We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet.”

Art.13 „Rada (…) może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.”


Traktat Amsterdamski, 1997 i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

Art.141 „W celu zapewnienia pełnej równości między mężczyznami i kobietami w życiu zawodowym zasada równości traktowania nie stanowi przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub przyjmowaniu środków przewidujących specyficzne korzyści, zmierzające do ułatwienia wykonywania działalności zawodowej przez osoby płci niedostatecznie reprezentowanej bądź zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodowej i ich kompensowania.”


Rozporządzenie Rady 1083/2006 i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

Fundusze Strukturalne

Art.16 Równość między mężczyznami i kobietami i niedyskryminacja

„Państwa członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględniania problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy.”


Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

1081/2006, Europejski Fundusz Społeczny

Art.2 Zadania

„EFS uwzględnia priorytety i cele Wspólnoty w dziedzinach (…)

wspierania równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.”

Art.3 Zakres pomocy

„EFS wspiera działania (…) poprzez promowanie włączania do głównego nurtu polityki oraz podejmowania konkretnych działań mających na celu poprawę dostępu do zatrudnienia, zwiększenie trwałego uczestnictwa kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery oraz zmniejszenie segregacji ze względu na płeć na rynku pracy, w tym poprzez oddziaływanie na bezpośrednie i pośrednie przyczyny różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn.”


Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

1081/2006, Europejski Fundusz Społeczny

Art.6 Równość płci i równość szans

„Państwa członkowskie zapewniają włączenie do programów operacyjnych opisu sposobu, w jaki równość płci i równość szans są wspierane w ramach przygotowywania, realizacji, monitorowania i oceny programów operacyjnych. Państwa członkowskie wspierają zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w zarządzaniu programami operacyjnymi i w ich realizacji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym …”


Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

1081/2006, Europejski Fundusz Społeczny

Wstęp – pkt. 16

Podejściu polegającemu na włączaniu problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (gender mainstreaming) powinny towarzyszyć konkretne działania w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnianiu oraz rozwoju ich kariery.


Zasada równości i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów szans

Stan, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby korzystać;

Możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń stereotypów płci


 • Cele strategiczne równości płci i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

 • Równa niezależność ekonomiczna kobiet i mężczyzn

 • Godzenie życia zawodowego i prywatnego

 • Równy udział w podejmowaniu decyzji

 • Eliminacja przemocy ze względu na płeć

 • Eliminacja stereotypów płci

 • Propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce rozwojowej


 • Bariery równości płci i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

 • Segregacja pionowa i pozioma rynku pracy

 • Różnice w płacach kobiet i mężczyzn

 • Mała elastyczność rozwiązań czasu pracy

 • Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych

 • Niski udział kobiet w procesach podejmowaniu decyzji

 • Przemoc ze względu na płeć

 • Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia

 • Niewystarczający system opieki przedszkolnej

 • Stereotypy płci we wszystkich obszarach

 • Dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet starszych, imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do mniejszości etnicznych


Celem projektów edukacyjnych w PO KL powinno być: i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

osłabienie istniejących barier równości, poprzez m.in.

przekazywanie dzieciom i młodzieży niestereotypowej wiedzyoraz

pokazanie szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych.

To także zapewnienie, że zarówno dziewczynki, jak i chłopcy otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakościi w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci, są wspierani/wspierane w dokonywaniu niezależnych decyzji.

Wreszcie to kwestia kształtowania partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy.


Przykłady działań równościowych i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

 • Działania na etapie rekrutacji (rola Liderów szkolnych):

 • Prowadzenie działań promocyjno - informacyjnych

 • Kryteria strategiczne - ilość miejsc na dana formę wsparcia „zarezerwowana” dla kobiet/mężczyzn

 • Dodatkowe punkty za płeć

 • Działania promocyjne mające na celu „łamanie stereotypów” dotyczących płci:

 • Pokazywanie kobiet i mężczyzn w aktywnych i niestereotypowych rolach

 • Bezwzględne unikanie przekazów seksistowskich, stereotypowych, poniżających dla

 • którejkolwiek z płci

 • Bezpośrednie zwrócenie się do kobiet i mężczyzn z grup tradycyjnie wykluczanych lub

 • nieobecnych w danym obszarze np. poprzez dodatkowe zdanie „Na nasze szkolenia w

 • szczególności zapraszamy kobiety. Zapewniamy specjalne wsparcie dla uczestniczek naszego projektu”


Przykłady działań równościowych i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

 • Używanie języka wrażliwego na płeć i tzw. żeńskich końcówek, stosowanie żeńskich nazw zawodów

 • Promowanie postaw wspierających działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn (instrukcje dla Liderów szkolnych, pogadanki z uczestnikami na poziomie rekrutacji)

 • Niestereotypowy przekaz kierowany do kobiet i mężczyzn lub dodatkowe zajęcia równościowe skierowane do obu płci uczące postawy szacunku wobec siebie – łamanie stereotypów płci w doradztwie zawodowym skierowanym do kobiet/mężczyzn

 • Zapewnienie, że kobiety i mężczyźni mogą uczestniczyć w równym stopniu w oferowanych zajęciach, przy czym ważne jest, aby zachęcać i ośmielać uczniów do przełamywania stereotypów


Przykładowe działania na rzecz równości szans i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

kobiet i mężczyzn

 • Wprowadzenie dodatkowych zajęć poświęconych kwestiom równości płci i rozwiązywaniu problemów bez użycia przemocy, które przekażą uczniom umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami, dyskryminacją, wykluczeniem, uprzedzeniami, szykanowaniem w relacjach z rówieśnikami/rówieśniczkami

 • Działania na poziomie ewaluacji projektu - pytania dotyczące kwestii związanych z równością szans kobiet i mężczyzn

 • Aktywne zachęcanie kobiet/mężczyzn do zdobycia

 • cennych na rynku pracy kwalifikacji, również wtedy gdy kwalifikacje te kojarzone są przede wszystkim lub

 • nawet wyłącznie z płcią przeciwną –

 • istotna rola Liderów szkolnych/Dyrektorów szkół/

 • doradców zawodowych/rodziców


Zarządzanie projektem odbywa się przy uwzględnianiu i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

zasady równości szans gdy:

 • koordynator/koordynatorka powinien aktywnie wspierać działania na rzecz równości

 • płci i angażować w nie cały zespół projektowy

 • wszyscy pracownicy/pracownice zespołu projektowego, w tym również podwykonawcy powinni zdawać sobie sprawę z obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i wiedzą jak ta zasada odnosi się do koncepcji projektu oraz ich codziennej pracy

 • zespół projektowy powinien dysponować wiedzą na temat przepisów prawa pracy dotyczących zapobiegania dyskryminacji

 • w zespole projektowym powinna być jasno określona odpowiedzialność za przestrzeganie zasady równości szans. Inne zadania związane z równością należy przypisać do obowiązków koordynatora, inne do Lidera szkolnego itp.

 • w podejmowaniu decyzji projektowych należy zaangażować zarówno kobiety jak i mężczyzn

 • skład zespołu projektowego powinien być stosunkowo różnorodny


 • Zgodnie z aktualnie obowiązującą i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów Instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w pkt. 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu w opisie poszczególnych działań realizowanych w projekcie należy podać informacje na temat działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci. Dotyczy to wszystkich projektów, które podlegały ocenie wg punktów standardu minimum i nie zostały uznane za wyjątek od standardu minimum.

 • Przykładowe działania to:

 • 1. Opis przeprowadzonej rekrutacji w kontekście równości szans płci.

 • 2. Opis działań informacyjno-promocyjnych w kontekście równości szans płci.

 • 3. Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz zespołu projektowego.

 • 4. Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz grup docelowych.

 • 5. Opis działań równościowych dot. monitorowania projektu – w tym osiągniętych

 • rezultatów.


Powyższe punkty stanowią jedynie przykład Partner i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

nie jest zobowiązany do opisywania każdego z nich.

Opis nie musi dotyczyć każdego z realizowanych w projekcie

zadań, a jedynie tych w ramach których działania na rzecz

równości płci zostały podjęte i zrealizowane w danym okresie

rozliczeniowym.

W sytuacji, Partner napotkał problemy w realizacji na rzecz równości płci, informację na ten temat

powinien przedstawić również w pkt.12 wniosku o płatność – niezależnie od opisu w pkt. 5.


 • Najważniejsze źródła: i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

 • Podręcznik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Wdrażanie perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Obserwatoria Rynku Pracy

 • Raport Kongresu Kobiet Polskich 2009

 • Raport GUS „Kobiety w Polsce” 2008


Dziękuję za uwagę. i mężczyzn w Europejskim Funduszu Społecznym wynika z zapisów

Departament Rozwoju Gospodarczego

Wydział Kształcenia Zawodowego UMWM

Tel. (12) 633 68 65 wew.130

www.zawodowamalopolska.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ad