slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků 12. výzva. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VA ŠÍ BUDOUCNOSTI. Struktura semináře. Obecné informace o programu OPPK Rekapitulace výzev

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ' - freira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)Oblast podpory 3.3Rozvoj malých a středních podniků12. výzva

PRAHA & EUINVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

struktura semin e
Struktura semináře

Obecné informace o programu OPPK

Rekapitulace výzev

12. výzva 3.3 - podporované aktivity, oprávnění žadatelé

Způsobilé výdaje

Etapizace, místo realizace

Důležité lhůty

Povinné přílohy (k žádosti, ke smlouvě)

Harmonogram hodnocení

Závěr/Rating

obecn informace o programu oppk struktura oppk
Obecné informace o programu OPPKStruktura OPPK

Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Prioritní osa 2 - Životní prostředí

2.1 Revitalizace a ochrana území

2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí

3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí

3.3 Rozvoj malých a středních podniků

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

obecn informace o programu oppk alokace
Obecné informace o programu OPPKAlokace

Celkový objem fin. prostředků: 276,4 mil. EUR (7,048 mld. Kč)

Použitý kurz: 25,5 CZK/EUR

slide5

REKAPITULACE oblasti podpory 3.3

Přehled ukončených výzev

slide6

REKAPITULACE oblasti podpory 3.3

Počet podpořených žádostí

Při kurzu: 25,64 CZK/EUR vyčerpáno 76 % alokace

6

slide7

12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3

Alokace na výzvu:

 • 100 mil. Kč

Termín předkládání žádostí :

 • 4. 1. - 26. 2. 2013 do 14 hodin

Místo předkládání žádostí:

 • Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1

Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 2. patro, dveře č. 203c

7

slide8

12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3

Specifické cíle:

 • stabilizovat a zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí
 • realizovat formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské ekonomické základny a k zajištění jejího podílu na růstu úrovni znalostní ekonomiky státu
 • zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti - zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní péče
 • zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb, podpora rozvoje sítí, vysokorychlostního připojení domácností a MSP
slide9

12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3

Oprávnění žadatelé:

 • podnikatelské subjekty (malé a střední podniky) - vyjma akciových společností s listinnými akciemi na majitele
 • Podnikatelský subjekt = fyzická nebo právnická osoba, která provádí soustavnou činnost samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a je osobou zapsanou obchodním rejstříku nebo, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.
 • Za malý a střední podnik se považuje podnik, který:

a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců

b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují 43 mil. EUR nebo roční obrat nepřesahuje 50 mil EUR

9

12 v zva oppk oblast podpory 3 3
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3

Podporované činnosti dle CZ – NACE

 • 10,11,14 – 18, 20-32 Zpracovatelský průmysl (s výjimkami)
 • 38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů...
 • 39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
 • 43 Specializované stavební činnosti
 • 59 Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a TV programů...
 • 62 Činnosti v oblasti informačních technologií
 • 72 Výzkum a vývoj
 • 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
 • 75 Veterinární činnosti
 • 81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
 • 86 Zdravotní péče

10

12 v zva oppk oblast podpory 3 31
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3

Ekonomické činnosti (CZ – NACE)

 • CZ-NACE musí souběžně odpovídat činnosti ekonomického subjektu i činnosti naplňované samotným projektem
 • projekt musí mít výrazný inovační přínos a naplňovat alespoň jeden z bodů:
  • inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb; inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a službám
  • inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb; zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb

11

slide12

12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Minimální hranice způsobilých výdajů:

 • 0,5 mil. Kč na projekt
 • Maximální výše podpory (dotace) na projekt není stanovena.

Časová způsobilost:

 • výdaje jsou způsobilé od data podání žádosti
 • realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2015

De minimis

 • výše dotace bude max. 200 tis. EUR na tři roky
 • dotace z veřejných zdrojů bude max. 80 % způsobilých výdajů
slide13

12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (obecně)

 • pořízení samostatných movitých věcí
 • odpisy; DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu
 • osobní náklady
 • finanční služby (poplatky), výdaje na zřízení a vedení účtu projektu
 • kompletní administrace spojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecké posudky (např. rating do výše 3 tis. Kč bez DPH), to vše do 3 % celkových způsobilých výdajů
 • výdaje na publicitu projektu

13

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 zp sobil v daje specifick
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (SPECIFICKÉ)
 • rekonstrukce a modernizace objektů sloužících jako provozovna (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch, odstranění staré ekologické zátěže) v případě, že objekt je v majetku žadatele;
 • výstavba, vč. terénních, povrchových a parkových úprav bezprostředního okolí staveb a novostaveb, a to pouze v následujících případech:

1) žadatel musí prokázat, že má právo zřídit stavbu na dotčeném pozemku, který je jeho výhradním vlastnictvím – výpis z katastru

2) žadatel musí prokázat smlouvou uzavřenou s vlastníkem pozemku, že mu vzniklo právo zřídit stavbu na tomto pozemku a tato stavba se stane výhradním vlastnictvím žadatele

3) žadatel prokáže smlouvou o zřízení věcného břemene právo zřídit stavbu na cizím pozemku, že toto věcné břemeno je platné po dobu životnosti stavby

14

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 zp sobil v daje specifick1
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (SPECIFICKÉ)
 • nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu);
 • nákup a nájem strojů a zařízení;
 • nákup a instalace technologií;
 • pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, tvorba webových stránek;
 • pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (know-how, patenty, licence);
 • marketing a propagace (náklady na propagační materiály a služby max. do výše 0,5 % celkových způsobilých výdajů projektu);
 • nákup služeb spojených s rozvojem podniku (certifikáty jakosti).

15

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 m sto realizace etapizace
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Místo realizace, etapizace

Místo realizace projektů:

území hl. m. Prahy (místo fyzické realizace projektu)

Jedno-etapový projekt

Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč

Doba realizace je kratší než 6 měsíců

Více-etapový projekt

Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč

Doba realizace je delší než 6 měsíců

Jsou –li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat

Maximální délka etapy je 6 měsíců

16

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 projekty d le it lh ty
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Projekty – důležité lhůty

Doba realizace projektu

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2015.

Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP.

Projekt nesmí být ukončen před podpisem smlouvy.

Udržitelnost projektu

Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu 3 letode dne ukončení realizace projektu

Indikátor výsledku (příloha D Projektové příručky)

Uzavření smlouvy o financování

Doložení povinných příloh projektu k podpisu smlouvydo 10ti pracovních dnůod odeslání dopisu o získání podpory

Podpis smlouvy do 2 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

17

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 povinn p lohy p edlo en s projektovou dost
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Povinné přílohy – předložení s projektovou žádostí

Projektová příručka OPPK, verze 5.1 (str. 49 – 53)

předložení v originále nebo ověřené kopii nebo případně převedeny tzv. autorizovanou konverzí

1) Čestné prohlášení

příloha se automaticky generuje z Benefitu7 (název subjektu, statutární zástupce, podpis, razítko, datum, místo)

musí být podepsáno statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem s plnou mocí

2) Doklady o právní subjektivitěžadatele

podnikající FO a PO - výpis z obchodního rejstříku, popř. z jiného rejstříku, ve kterém je daná organizace zapsána, u OSVČ živnostenský list (výpis z rejstříku nesmí být starší jak 90 kalendářních dní před datem podání žádosti)

prostá kopie výpisu z RES (ROS), která dokládá, že žadatel má činnost CZ-NACE, která je předmětem projektu, zapsánu

- v případě, že žadatel příslušnou CZ-NACE zapisuje do RESu (ROSu) nově, doloží kopii žádosti o zápis a současně vyjádření o tom, že bude tato činnost zapsána

18

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 povinn p lohy p edlo en s projektovou dost1
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Povinné přílohy – předložení s projektovou žádostí

3) Rozpočet projektu (i v elektronické verzi – např. na CD – příloha č.7)

 • formulář rozpočtu projektu se vyplňuje přímo v elektronické žádosti Benefit7
 • podrobný rozpočet výdajů projektu (např. vybavení, stroje atd.) i v elektronické verzi
 • v případě stavebních úprav v projektu – povinnost doložit podrobný rozpočet stavební - tištěný i v elektronické verzi ve formátu .orf nebo .xls (struktura - kód položky, název položky, název položky (popis), měrná jednotka, množství, cena/MJ, celkem v Kč)

4)Doklad o prokázání vlastnických vztahů

 • výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy se zákresem pozemků/objektů, kterých se daný projekt týká (doc. nesmí být starší než 90 kalendářních dnů před datem podání žádosti)
 • pokud žadatel není vlastníkem dotčených nemovitostí, předloží doklady o souhlasu vlastníků s realizací projektu, a to podle konkrétního případu – např.:
  • smlouva o nájmu, příp. o podnájmu, smlouva o smlouvě budoucí nájemní na dobu realizace a udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti je nejméně 3 roky) a souhlas vlastníka s realizací projektu;
  • kupní smlouva; smlouva o smlouvě budoucí kupní

19

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 povinn p lohy p edlo en s projektovou dost2
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Povinné přílohy – předložení s projektovou žádostí

! - v případě, že žadatel vkládá do realizace projektu majetek (a to i v případě nájemního vztahu), ke kterému je zřízeno zástavní právo nebo je tento majetek jinak zatížen (např. na základě uzavřené smlouvy s bankou o poskytnutí úvěru, žaloba podaná na majetek žadatele) musí žadatel existenci takovéhoto závazku uvést a prokázat, že toto zástavní právo či jiný závazek vůči další straně neohrozí realizaci projektu (žadatel např. doloží doklad druhé smluvní strany, že řádně splácí kupní cenu objektu, poskytnutý úvěr apod.) !

5)Podklady pro posouzení finančního zdraví

 • daňová přiznání ověřená finančním úřadem včetně všech povinných příloh za poslední tři účetně uzavřená období
 • pokud se jedná o žadatele s kratší historií než 1 rok, tak předkládá pouze finanční rozvahu na aktuální rok
 • výsledek ratingu daného podniku včetně komentáře zpracovaný v souladu s kritérii a metodikou BASEL II na základě posledních účetních závěrek (doc. bude min. obsahovat výsledek hodnocení ratingu včetně komentáře, identifikační údaje žadatele, období, za které je rating zpracován, razítko, podpis odpovědné osoby, která rating zpracovala a datum zpracování ratingu)

20

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 povinn p lohy p edlo en s projektovou dost3
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Povinné přílohy – předložení s projektovou žádostí

6) Podklady pro ekonomické hodnocení projektu

 • studie proveditelnosti dle přílohy C Projektové příručky
 • musí být zpracována z formálního i věcného hlediska dle povinné osnovy
 • musí být předložena i v elektronické formě např. na CD

7) Elektronická verze povinné přílohy „Podklady pro ekonomické hodnocení projektu“ a „Rozpočet projektu“

 • Příloha č. 3 (rozpočet stavební, strojní i podrobné rozpočty dalších aktivit projektu) a příloha č. 6 (studie proveditelnosti) v elektronické verzi - např. CD

8) Seznam příloh

 • generuje se automaticky z elektronické žádosti Benefit7
 • uvést doložení/nedoložení přílohy a počet stran u jednotlivých příloh (případně popis)

21

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 povinn p lohy dle charakteru projektu p edlo en s projektovou dost
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Povinné přílohy dle charakteru projektu – předložení s projektovou žádostí
 • Projektová příručka OPPK, verze 5.1 (str. 53 – 55)
 • předložení v originále nebo ověřené kopii nebo případně převedeny tzv. autorizovanou konverzí

9) Projektová dokumentace

 • v rozsahu dle charakteru stavebních úprav (územní, stavební řízení) - v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění; příloh vyhl. č. 499/2006 Sb atd.

10) Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění)

 • územní souhlas dle § 78 a 96
 • územní rozhodnutí (s doložkou o nabytí právní moci s datem nejpozději v den ukončení výzvy k předkládání projektových žádostí) dle § 76-77 a § 92;
 • veřejnoprávní smlouvu s vyznačením data účinnosti smlouvy stavebním úřadem dle § 78a
 • vyjádření stavebního úřadu, že o povolení stavby rozhodne v rámci společného územního a stavebního řízení dle § 94a
 • vyjádření stavebního úřadu, že souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydá ve společném řízení o vydání územního souhlasu a s povolením ohlášeného stavebního záměru dle § 96a
 • pokud projekt nevyžaduje dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění ani jeden z výše zmiňovaných dokumentů, musí být doloženo jednoznačné písemné vyjádření stavebního úřadu, že záměr nepodléhá výše uvedeným postupům a práce je možné provést bez ohlášení; toto vyjádření může být např. součástí územně plánovací informace, o kterou žadatel stavební úřad požádá dle § 21.
 • platné pravomocné stavební povolení dle § 115 (povinně pokud zahájena etapa , která obsahuje stavební práce; nemusí již dokládat územní rozhodnutí)

22

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 povinn p lohy dle charakteru projektu p edlo en s projektovou dost1
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Povinné přílohy dle charakteru projektu – předložení s projektovou žádostí

V případě, že projekt byl již zahájen, resp. byla zahájena etapa, která obsahuje stavební práce, musí být doloženo stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby atd.

11)Doklad o partnerství

 • smlouva nebo dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti

12) Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí

 • EIA - stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) je vydáváno podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

- příloha č.1 zákona – záměry podléhající posuzování, zjišťovací řízení

 • Natura 2000 - u projektů v rámci OPPK, které mají jakýkoliv fyzický dopad do krajiny, musí žadatelé prokázat potvrzením orgánu ochrany přírody, že projekt nemůže mít významný vliv na lokality Natura 2000
  • v případě, že tyto orgány vliv předem nevyloučí, musí mít potvrzení o provedení hodnocení podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. (Uvedená potvrzení musí mít projekty bez ohledu na to, zda do lokalit soustavy Natura 2000 fyzicky zasahují či zda leží mimo ně.)

Konzultačním místem je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

23

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 povinn p lohy p edkl dan p ed podpisem smlouvy
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Povinné přílohy předkládané před podpisem smlouvy

Povinné přílohy předkládané před podpisem smlouvy:

předloženy v originále / ověřené kopii ŘO zpravidla do 10 pracovních dní od odeslání vyrozumění

1. Ohlášení stavby nebo stavební povolení nebo jiné dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb.,Stavební zákon v platném znění)

2. Změna v účelu užívání stavby

3. Čestné prohlášení o podpoře de minimis

u projektů zakládajících veřejnou podporu a realizovaných dle pravidla de minimis (vzor formuláře je uveden na www.oppk.cz v sekci Dokumenty).

4. Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv

5. Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování monitorovací zprávy a dalších dokumentů vztahujících se k projektu

6. Kopie smlouvy o bankovním účtu, na který bude zasílána podpora.

7.Výpis z ARES v případě, že žadatel v rámci oblasti podpory 3.3 zapisoval CZ-NACE, která je předmětem projektu, nově a v době předložení žádosti byla doložena pouze kopie žádosti o zápis

24

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 form ln posouzen dosti
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Formální posouzení žádosti
 • Kritéria formálního posouzení – Projektová příručka OPPK, verze 5.1, str. 19

a 20

 • Pokud projektová žádost nesplní jedno z kritérií formálního posouzení, u kterého je přípustná náprava může žadatel na základě vyzvání ŘO doplnit zjištěné nedostatky do 3 pracovních dnů od tohoto vyzvání.
 • Pokud projektová žádost nesplní jedno z kritérií formálního posouzení, u kterého není přípustná náprava, je projektová žádost vyřazena z dalšího posuzování.
 • V případě nedoložení 3 a více nekompletních povinných příloh je projektová žádost vyřazena z dalšího posuzování.
 • Nejčastější chyby: nedoložení / nekompletní povinné přílohy (CD, prosté kopie, vlastnické vztahy, rozpočet atd.)

25

slide26

12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Monitorovací ukazatele /projektové indikátory

Projektové indikátory

 • povinnost žadatele v elektronické žádosti Benefit7 uvést společně s kvantifikací minimálně:
  • 1 monitorovací ukazatel/projektový indikátor výstupu
  • 1 monitorovací ukazatel/projektový indikátor výsledku
 • Indikátor výstupu projektu se vztahuje k době realizace projektu a musí být v této době naplněn
 • Indikátor výsledku musí být naplněn v době udržitelnosti projektu
 • povinnost příjemce dokládat v průběhu realizace a v době udržitelnosti projektu plnění stanovených monitorovacích ukazatelů/projektových indikátorů
 • Příloha D Projektové příručky

26

12 v zva oppk oblast podpory 3 3 p jem projekt
12. výzva OPPK, oblast podpory 3.3Příjem projektů

Elektronický formulář v programu Benefit7

k dispozici na stránkách: https://eu-zadost.eu

vyplňuje žadatel on-line

V řádně zalepené obálce:

vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele

listy žádosti musí být pevně spojeny

stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma (Benefit 7)

přílohy (povinné i nepovinné dle charakteru projektu, CD)

Na obálce musí být uvedeno:

název/číslo oblasti podpory OPPK

název žadatele

název projektu, příp. číslo výzvy

unikátní kód žádosti

Magistrát hl.m. Prahy, odbor evropských fondů, oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Jungmannova 29/35, Praha 1

Kancelář 203C

27

kontakt
KONTAKT

Magistrát hl. m. Prahy, odbor evropských fondů

oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj

Jungmannova 29/35, Praha 1

fax.: +420 236 007 110

Bc. Klára Slapničková - programová manažerka

E-mail: klara.slapnickova@praha.eu

Tel.: 236 002 030

Mgr. Petra Soukupová - projektová manažerka

E-mail: petra.soukupova@praha.eu

Tel.: 236 002 352

29

rating
RATING
 • Ekonomické hodnocení žadatelů o dotaci z OPPK
 • U žadatelů bude v aktuální výzvě posuzováno také jejich ekonomické zdraví
 • Důvodem je snaha snížit rizikovost investice z veřejných prostředků a podpořit zejména stabilní subjekty
 • Úroveň svého ekonomického zdraví bude každý žadatel prokazovat prostřednictvím tzv. Ratingu, který představuje souhrn ukazatelů finanční a nefinanční bonity uchazeče
 • Doložení finanční a nefinanční bonity žadatele prostřednictvím Ratingu je povinné
 • Zavedení Ratingu vychází z požadavků Evropské komise, která ve svém sdělení rovněž stanovila základní rámec pro podobu takovéhoto Ratingu
rating1
RATING

Rating uznatelný pro OPPK

 • V rámci OPPK je dle dokumentů EK uznatelný takový rating, který splňuje tzv. charakteristiky BASEL II
 • Pod pojmem BASEL II jsou zahrnuty požadavky na výpočet rizikovosti jednotlivých žadatelů. Jedná se o systém blízký metodikám bankovních domů.
 • Výpočet probíhá na základě dodaných účetních podkladů a v návaznosti na hodnocení řady dalších informací, dostupných z veřejných databází
 • Výstupem je určená míra rizikovosti klienta - procentuální riziko, že subjekt zbankrotuje
 • Část nákladů na Rating ve výši Kč 3.000,- bez DPH je uznatelným nákladem projektu
 • Jednou z institucí, u které můžete v Praze odpovídající Rating získat, je Hospodářská komora hl. m. Prahy. Tento Rating využívá pro své dotace MPO a pozemkový fond. Více informací o tomto produktu naleznete na www.ratingmsp.cz