Information om MTE för Länsstyrelsen N-län - PowerPoint PPT Presentation

information om mte f r l nsstyrelsen n l n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Information om MTE för Länsstyrelsen N-län PowerPoint Presentation
Download Presentation
Information om MTE för Länsstyrelsen N-län

play fullscreen
1 / 33
Information om MTE för Länsstyrelsen N-län
144 Views
Download Presentation
franz
Download Presentation

Information om MTE för Länsstyrelsen N-län

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Information om MTEför Länsstyrelsen N-län Bill Skoglund 2014 06 16

 2. De 18 frivilligorganisationerna Bilkåren  Sveriges Bilkårers Riksförbund (5 001 medlemmar) FAK Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (5 460 medlemmar) FMCK Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (4 304 medlemmar) FFKFrivilliga flygkåren (2 181 medlemmar) FPFFörsvarets Personaltjänstförbund (534 medlemmar) FRO Frivilliga radioorganisationen (4 215 medlemmar) FVRFFlygvapenfrivilligas Riksförbund (4 010 medlemmar) IIR Insatsingenjörerna  (387 medlemmar) SBKSvenska Brukshundklubben (61 580 medlemmar) SBSSvenska Blå Stjärnan (6 634 medlemmar) SCFSveriges civilförsvarsförbund (21 836 medlemmar) SFFSvenska fallskärmsförbundet (1 542 medlemmar) SLKRiksförbundet Sveriges lottakårer (7 775 medlemmar) SPSFSvenska pistolskytteförbundet (26 191 medlemmar) SRKSvenska röda korset (228 823 medlemmar) Svenska försvarsutbildningsförbundet Försvarsutbildarna (28 411 medlemmar) SVKRF Sjövärnskårernas Riksförbund (3 964 medlemmar) SvSFSvenska skyttesportförbundet (1 542 medlemmar)

 3. Frivilliga Försvarsorganisationernas samarbetskommitté • FOS centralt • FOS regionalt • FOS lokalt

 4. www.fak.se

 5. FAK – Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund med sina 27 kårer täcker in hela Sverige från norr till söder, väster till öster

 6. FAK kansli Rikskårchef Alf Sandqvist Utbildning Bill Skoglund Utbildning Bengt Skjemstad Administration Susanna Haglund

 7. ÖCB – Överstyrelsen för Civil Beredskap • FAK erhöll under många år på 60-, 70-, 80- och 90-talet uppdrag från Överstyrelsen Civil Beredskap – ÖCB för att rekrytera och utbilda buss och lastbilsförare med inriktning att stödja det civila samhället och dess transportnäring vid krig eller krigsfara. FAK hade som mest mer än 12 000 medlemmar för att stödja samhället. • Då det kalla kriget upphörde och muren föll mm, förändrades förutsättningarna drastiskt. Samhällets behov ett numerärt stort totalförsvar försvann och därmed även behovet av de förare som skulle ”hålla igång Sverige”.

 8. KBM - Krisberedskapsmyndigheten • Krisberedskapsmyndigheten KBM tog över efter ÖCB. • KBM som naturligtvis också såg att behovet av förare till samhällets krisberedskap minskade, uppmanade frivilligorganisationerna och därmed FAK att anpassa sin verksamhet. FAK uppmanades även att skaffa sig beställare som kunde ha nytta av FAK som förstärkningsresurs. • FAK påbörjade en omställning och inriktning mot andra beställare.

 9. FRG – Frivillig Resurs Grupp • Det finns flera exempel. Ett är Frivillig Resurs Grupp – FRG. Utfallet var emellertid mycket ”spretigt”. I få av kommunerna fanns tydliga behovskrav. • Ett bra exempel på FRG som fungerade var i Jönköping, där fick FAK uppdrag att rekrytera bandvagnsförare och lastbilsförare, sopbilsförare mm. I de flesta andra kommuner fanns och finns än idag överhuvudtaget inga specifika behov artikulerade. Denna oklara inriktning påverkar möjligheterna att rekrytera människor till FRG ur FAK. • FAK • Bilkåren • Civilförsvarsföreningen • Brukshundsklubben

 10. FRG samövning i Skillingaryd

 11. Svenska Kraftnät • 7 elsamverkansområden • FAK har utbildat för SVK • Bandvagnsförare • Terrängbilsförare • Elverksoperatör • Bandtraktorförare

 12. FAK bandvagnsdepåer Har tilldelats 60 st bandvagnar som ställs upp i depåer/poler; Jönköpingstrakten ca 25 bandvagnar Borlängetrakten ca 25 bandvagnar Sollefteå ca 10 bandvagnar

 13. FAK insats kris • FAK har även haft ett antal avtalsbundna medlemmar insatta under kris. Det mest omfattande tillfället var efter Gudrun där FAK hade mellan 40-50 bandvagnsförare insatta under fem veckor och ett 25-tal terrängbilsförare under en månad. • Även vintrarna 2009-2010 och 2010-2011 hade FAK ett tiotal bandvagnsförare insatta under 1-2 veckor för att hjälpa kommuner och elbolag vid de snöproblem som rådde.

 14. MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap • MSB kravställer, godkänner, kvalitetssäkrar kursplaner och finansierar. • Eftersom arbetet med MTE genomförts 2011-2012 under MSB:s ledning så torde det visa på nyttan inom krisberedskapen. Dessutom har MSB givit uppbyggnaden av MTE en sådan prioritet att det ytterligare understryker vikten av att ha tillgång till transportresurser inom krisberedskapen. www.msb.se

 15. FAK har 400 personer med avtal • FAK har drygt 400 personer med avtal med Svenska kraftnät, Trafikverket, kommuner (FRG) mm med avtal. Fördelning; • ca 100 i Skåne, Blekinge, Halland och S Småland. • I Västra Götaland, Jönköpings län och Östergötland ca 160 individer. • I Mälardalen inklusive Värmland finns ett 70-tal personer med avtal. • I södra Norrland ett 60-tal. • I norra Norrland ca 25 personer. 160 st 60 st 25 st 70 st 100 st

 16. Ersättning vid insats • Deltidsbrandmannaavtalet gäller vilket betyder: • 138:-/tim • mellan 1800 – 0600 50% påslag • vid helg, lördag – söndag 50% påslag

 17. FAK försäkring • FAK försäkring gäller för medlem från det att han/hon åker från hemmet, under övning och till dess han/hon kommer hem igen.

 18. www.fak.se

 19. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är FAK’s uppdragsgivare för Motor och Transportenheter, MTE • Karlstad • Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering • Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

 20. Vad är en MTE? • En krisresurs för länsstyrelserna, kommunerna och andra samhällsviktiga funktioner/myndigheter • Medlemmarna kommer från frivilliga försvarsorganisationer • Avsikten är att det ska finnas MTE i hela landet men med början i Sydsam • Om MTE ska innehålla material är ännu inte klart

 21. MSB inriktning för MTE • Namnet är Motor- och transportenheter • Varje enhet verkar inom 12-15 mils radie • MTE’s uthållighet under insats är 10 dygn • Anspänningstid från utlarmning är 8 timmar • Genomföra vägvisning och vägrekognosering med motorcykel, terränghjuling och snöskoter • Organisera sin egen förplägnad och sitt eget boende • Leda upp till 10 fordon som transportledare • Varje enhet omfattar ca 100 personer • Övning en gång om året tillsammans med länsstyrelse, polis räddningstjänst m fl.

 22. MTE organisation

 23. Placering MTE • Syd • Hässleholm, Borås, Eksjö • Mitt • Karlstad, Enköping, Gävle • Norr • Sundsvall, Umeå, Östersund, Luleå

 24. Länsstyrelserna blir kravställare • Länsstyrelserna anger behoven • Vi har börjat i de 7 sydliga länen • Cirka 60 lastbils- och bussförare utbildade 2012 • 2013 genomförs utbildning med ytterligare 60-70 lastbils- och bussförare framför allt i mitt och norr

 25. Utbildning av MTE personal • Sydsam personal ska vara färdigutbildade under november – december 2012 och början av 2013 • Mitt- och Nordsam personal ska vara färdigutbildade under 2014

 26. Poolen i Eksjö • Avtal mellan frivorg (FAK och Bilkåren) och länsstyrelsen i Jönköping (Husse) • Jönköping samordnar resursbehovet och insats med Östergötlands, Kalmar och Kronobergs län • I Eksjö-poolen finns idag ett 65-tal förare av olika fordon och elverk • En ledningsfunktion som ”sköter” förarna och deltar i länsvisa övningar

 27. Läget i övrigt • Register upprättas nu • Utbildning för mitt och norr pågår • Överföring av bandvagnsförare och elverksskötare till poolerna är förberett • Fordonsfrågan är viktig och ständigt aktuell • Mycket informationsarbete kvarstår bl a till länsstyrelserna

 28. Utbildningstider 2013 FAK Ve 10 – 13 Mekanikerutbildning ”Bv”Mitt Ve 10 – 17 MTE ledning C + bitr C del 1 teori Mitt/Norr Ve 14 – 17 Mekanikerutbildning ”Bv” Norr Ve 14 – 17 Fortsättningskurs Lb, Lb+släpMitt Ve 18 – 22 Fortsättningskurs Lb, Lb + släp Mitt Ve 18 – 22 Fortsättningskurs Lb, Lb + släp Norr Ve 23 – 26 Fortsättningskurs Lb, Lb + släp Norr Ve 14 – 22 Fortsättningskurs Buss Mitt Ve 18 – 26 Fortsättningskurs Buss Norr Ve 14 – 17 Elverksoperatörer Mitt Ve 18 – 22 Elverksoperatörer Norr Ve 18 – 22 MTE ledning C + bitr C del 2 praktik Mitt/Norr Ve 36 – 39 Fortsättningskurs LB, Lb + släp Mitt Ve 40 – 44 Fortsättningskurs Lb, Lb + släp Norr Ve 36 – 44 Fortsättningskurs Buss Mitt Ve 40 – 48 Fortsättningskurs Buss Norr Ve 40 – 48 Elverksoperatörer Mitt Ve 40 – 48 Elverksoperatörer Norr

 29. Nytt uppdrag www.oversvamningsfonden.se

 30. Tack för er uppmärksamhet! Mer information finns på Frivilligorganisationernas hemsidor