Download
stav priemyseln ho in inierstva mana mentu a kvality 13 udr ate n pracovn sila a csr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality 13. UDRŽATEĽNÁ PRACOVNÁ SILA A CSR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality 13. UDRŽATEĽNÁ PRACOVNÁ SILA A CSR

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality 13. UDRŽATEĽNÁ PRACOVNÁ SILA A CSR

102 Views Download Presentation
Download Presentation

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality 13. UDRŽATEĽNÁ PRACOVNÁ SILA A CSR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality13. UDRŽATEĽNÁ PRACOVNÁ SILA A CSR Vypracovali: Bc. Martin Kralinský Krúžok: PMA/12 Akad. rok: 2010/2011 Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Ing. Gabriela Hrdinová

 2. „Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. Koncept Corporate Social Responsibility (CSR).“ Interné číslo projektu: 1K19 „This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. Koncept Corporate Social Responsibility (CSR).“ Interné číslo projektu: 1K19

 3. 1. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 1.1 Základná charakteristika 1.2 Stakeholders, t.j. zainteresované subjekty 1.3 Správy o udržateľnosti = vyšší zisk 2. UDRŽATEĽNÁ PRACOVNÁ SILA 2.1 Využívanie pracovných síl a trhu práce pre udržateľný hospodársky rast a zvyšovanie životnej úrovne 2.1.1 Riziká nesúladu pri nadväznosti defenzívnej a ofenzívnej stratégie 2.1.2 Očakávame tesnejší vzťah medzi vývojom výkonu a vývojom zamestnanosti 2.2 Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podpora udržateľných ekologických pracovných miest v rámci balíka opatrení EÚ týkajúcich sa klimatických zmien a energetiky“ 2.2.1 Kríza a ekologické pracovné miesta 2.2.2 Hlavní aktéri a nasledovania hodné príklady 2.2.3 Vyhliadky 2.2.4 Opatrenia na podporu ekologických pracovných miest 3. CSR A UDRŽATEĽNÁ PRACOVNÁ SILA 3.1 Zainteresované skupiny spoločensky zodpovedného podnikania 3.2 Ľudský faktor v spoločensky zodpovednom podnikaní OBSAH

 4. Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý, komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života, na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, globálnej) a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva, ktorý kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni kultúrne a prírodné dedičstvo [10]. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

 5. Firmy, ktoré vydávajú správy o udržateľnosti svojich podnikateľských aktivít dosahujú lepšie hospodárske výsledky. Analýza skúmala prax a hospodárske výsledky 60 veľkých firiem. Správy o udržateľnosti svojich aktivít publikovalo 27 z nich. Podľa prieskumu dosahovali lepšie výsledky ako zvyšných 33 spoločností, ktoré verejnosť prostredníctvom správ neinformovali [4]. Tabuľka č.1 Mediánové hodnoty hospodárskych ukazovateľov v % v r. 2007[4] Správy o udržateľnosti = vyšší zisk http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/spravy-o-udrzatelnosti--vyssi-zisk

 6. Od trhu práce očakávame prínos k plneniu konvergenčného cieľa, podporný vplyv pi tvorbe znalostnej ekonomiky, aj pozitívny vplyv na rast životnej úrovne. Dobre fungujúci a relatívne rovnovážny trh práce je podmienkou, ale aj výsledkom kvalitného ekonomického rastu. Vzhľadom na očakávaný vývoj reálnej ekonomiky (poznačený pretrvávaním prejavov recesie na trhu práce vo východiskovom období) je pravdepodobné, že stratégia v oblasti zamestnanosti a trhu práce sa bude realizovať vo dvoch nadväzujúcich krokoch: V prvom kroku ide o doznievajúcu defenzívnu stratégiu V druhom kroku pôjde o ofenzívnu stratégiu. UDRŽATEĽNÁ PRACOVNÁ SILAVyužívanie pracovných síl a trhu práce pre udržateľný hospodársky rast a zvyšovanie životnej úrovne

 7. Tabuľka č.2 Rozdielnosť vývoja a politík trhu práce v oboch etapách stratégie [7] Rozdielnosť vývoja a politík trhu práce v oboch etapách stratégie

 8. Počas oživenia ekonomického rastu bude pravdepodobne k dispozícii dostatok voľnej pracovnej sily, pripravenej okamžite sa zapojiť. Ale približne v horizonte po roku 2015 sa opäť oživí problém nedostatku pracovnej sily. V horizonte do roku 2020 postačí, ak sa zvýši miera zamestnanosti na cieľových 70% a udrží sa migračný prírastok podobný tomu z roku 2006 – 2008 (Odhad, že takto ekonomika obohatí ponukovú stranu trhu práce o cca 200 tis. Osôb. To sa považuje v horizonte do roku 2020 za dostatočné [7]. Realitou bude štrukturálny, neskôr možno aj absolútny nedostatok pracovných síl

 9. Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podpora udržateľných ekologických pracovných miest v rámci balíka opatrení EÚ týkajúcich sa klimatických zmien a energetiky“ • Ekologické pracovné miesta možno definovať ako pracovné miesta, ktoré zmenšujú škodlivý vplyv na životné prostredie [9]: • znižovaním spotreby energie, odpadových materiálov a vody, • dematerializovaním hospodárstva a odstraňovaním emisií CO 2 , • znižovaním emisií skleníkových plynov, • prijímaním opatrení na prispôsobenie sa klimatickým zmenám, • ochranou a ozdravovaním ekosystému. • Ekologické povolania, ktoré sú vo väčšine prípadov aktivitami, sa musia vyznačovať vysokou úrovňou odbornej pripravenosti a profesionality .

 10. Vyhliadky vyplývajúce z stanoviska V súčasnosti existuje 4,6 miliónov ekologických pracovných miest, ak sa rátajú ekologické činnosti v užšom zmysle slova. Počet vzrastá na 8,67 miliónov, čo zodpovedá 6 % zamestnaných v EÚ-27, ak sa zohľadňujú aj aktivity súvisiace s prírodnými zdrojmi ako napr. lesné hospodárstvo a ekologický cestovný ruch. Obnoviteľné zdroje energie V roku 2008 bolo v sektore fotovoltaickej energie zamestnaných 190 000 osôb (130 000 priamo a 60 000 nepriamo). Vďaka podpore trhu EÚ-27 by tento sektor do roku 2030 mal ponúknuť 2,2 miliónov pracovných miest, ale čistý prínos bude len veľmi obmedzený: ak sa predpokladá vývoz vo výške 15 %, čistý prírastok v roku 2030 pre EÚ-27 bude okolo 162 000 pracovných miest (20 000 v roku 2010 a 49 000 v roku 2020).

 11. CSR A UDRŽATEĽNÁ PRACOVNÁ SILA Definície spoločensky zodpovedného podnikanie sa opierajú o všeobecné etické princípy, ktorými sú nestrannosť, angažovanosť, aktívna spolupráca so zainteresovanými subjektmi a transparentnosť, a zvyčajne sa vyznačujú týmito spoločnými charakteristikami: sú univerzálne, zdôrazňujú dobrovoľnosť, zameriavajú sa na aktívnu spoluprácu so zainteresovanými skupinami a vyjadrujú záväzok prispievať k rozvoju kvality života, zdôrazňujú rozvoj a nielen ekonomický rasť a pomenúvajú tri oblasti, v ktorých sa zodpovedné podnikanie konkrétne prejavuje. Faktory, ktoré pôsobia na charakter sociálnej a etickej zodpovednosti, sú: • vlastnícka štruktúra podnikateľského subjektu • stupeň sofistikovanosti existujúcich sociálnych a etických opatrení vnútri subjektu, • záujmy a nároky záujmových skupín, ich minulé vzťahy s podnikateľskými subjektom a významnosť každej z týchto skupín, atď. Môžeme konštatovať, že podnikateľský subjekt musí pochopiť nielen to, čo chce robiť, vykonávať, ale tiež musí vnímať svoje možnosti a obmedzenia.

 12. Obrázok č.1 Prístup zamestnancov k informáciám[6] Význam prístupu zamestnancov podniku k informáciám a oblasti, v ktorých zamestnanci spoločne pracujú, znázorňuje Obrázok č.1. Jedným z najdôležitejších aspektov je stimulácia vodcov k rozširovaniu merania z finančnej oblasti do ďalších oblastí, ktoré pôsobia na povesť z krátkodobého, ako aj dlhodobého pohľadu. Ciele a hodnoty - - - - - základ pre motiváciu, vodcovstvo, konzistentnú komunikáciu Model úspechu - - - - - základ pre odmeny, meranie a priority Kľúčové vzťahy - - - - - základ pre adaptabilnosť a očakávania Súhlas na vykonávanie činnosti - - - - - základ pre rizikový manažment a povesť Ľudský faktor v spoločensky zodpovednom podnikaní

 13. BUNČÁK M. a kol., Nadácia Pontis. Spoločensky zodpovedné podnikanie. Prehľad základných princípov a príkladov. BRATISLAVA: Nadácia Integra. 2005. 112 s. CARROLL, A.B., Corporate Social Responsibility. London: Bussiness and Society, roč. 38, č.3, p. 17-25, 1999. ČIERNA, H., Spoločensky zodpovedné podnikanie a model výnimočnosti. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v spolupráci s OZ Ekonómia. 2008. 104 s. ISBN 978-80-8083-585-9 EURACTIV 2003-2011. Správy o udržateľnosti = vyšší zisk.http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/spravy-o-udrzatelnosti--vyssi-zisk MIROVITSKAYA, N., ASCHER, W. (eds.)Guide to Sustainable Development and Environmental Policy. Durham; London: Duke University Press. 2001. 391 p. ISBN 0-8223-2745-7. MOON, CH., Bussiness Ethics. London: Hatton Garden. 2001. 206 p. ISBN 1-861-97281-4. ŠIKULA, M. a kol. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. 1. vydanie. Bratislava: VEDA. 2010. 696 s. ISBN 978-80-224-1151-6 ŠVIHLOVÁ D., Trvalo udržateľný rozvoj na miestnej úrovni. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v spolupráci s OZ Ekonómia. 2004. 89 s. ISBN 80-8055-925-2 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE. 2011/C 44/18Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podpora udržateľných ekologických pracovných miest v rámci balíka opatrení EÚ týkajúcich sa klimatických zmien a energetiky“.  11.2.2011 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:044:SOM:SK:HTML ZÁKLADNÁ DEFINÍCIA TUR. HTTP://WWW.TUR.VLADA.GOV.SK/ ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

 14. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ