1 / 25

THÔNG TIN NG Â N H ÀNG TH Ế GI ỚI t ại Trung tâm Học liệu – Đại học Huế

THÔNG TIN NG Â N H ÀNG TH Ế GI ỚI t ại Trung tâm Học liệu – Đại học Huế. Ngày 17 tháng 12 năm 2011. G ÓC THÔNG TIN NG Â N H ÀNG TH Ế GI ỚI t ại Trung tâm Học liệu – Đại học Huế. G óc Thông tin Ngân hàng Thế giới t ại Trung tâm Học liệu. Th ành l ập n ă m 2004

forest
Download Presentation

THÔNG TIN NG Â N H ÀNG TH Ế GI ỚI t ại Trung tâm Học liệu – Đại học Huế

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. THÔNG TIN NGÂN HÀNG THẾ GIỚItại Trung tâm Học liệu – Đại học Huế Ngày 17 tháng 12 năm 2011

 2. GÓC THÔNG TIN NGÂN HÀNG THẾ GIỚItại Trung tâm Học liệu – Đại học Huế

 3. Góc Thông tin Ngân hàng Thế giới tạiTrung tâm Học liệu • Thành lập năm 2004 • Do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tài trợ

 4. Đặt tại khu vực TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT tầng 1

 5. Trang thông tin Ngân hàng thế giới tại Trung tâm Học liệu http://www.lrc-hueuni.edu.vn/guide/guide01_03.htm

 6. Trang thông tin Ngân hàng thế giới tại Trung tâm Học liệu

 7. Các hoạt động chính của góc Thông tin Ngân hàng Thế giới trong thời gian tới Tọa đàm với chủ đề “Tại sao chúng ta vô cảm?” Cuộc thi viết với chủ đề "Các con đường xứ Huế: nét đẹp văn hóa và lịch sử“, Triển lãm sách theo chủ đề tại khu vực sách mới tầng 2.

 8. TÀI LIỆU CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

 9. Phát triển bền vững Lao động và bảo vệ xã hội Chống tham nhũng Y tế, dinh dưỡng và dân số CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH Môi trường năng lượng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thương mại quản trị kinh doanh

 10. Tài liệu dạng in • Loại hình • Sách ngoại văn (tiếng Anh, tiếng Pháp) • Sách tiếng Việt • Báo cáo • Tài liệu dự án • Chính sách mượn tài liệu • Sử dụng tại Trung tâm Học liệu • Các tài liệu có dán nhãn màu cam có thể được mượn về nhà

 11. Tài liệu điện tử Thư viện điện tử (Elibrary) Truy cập qua trang web Trung tâm Học liệu www.lrc-hueuni.edu.vn Đường dẫn: Trang chủ/ Thư mục và tài liệu điện tử/ Tài liệu điện tử/ CSDL

 12. Tài liệu điện tử Thư viện điện tử (Elibrary) Truy cập qua trang elibrary.worldbank.org/

 13. Tài liệu điện tử Tài liệu điện tử Một số tài liệu trực tuyến miễn phí Kho Dữ liệu mở http://www.data.worldbank.orgBộ Atlas điện tửhttp://publications.worldbank.org/index.php?main_page=page&id=22Tài liệu và báo cáohttp://www.worldbank.org/documentsThông tin liên quan đến Việt Namhttp://www.worldbank.org/vn

 14. Tài liệu điện tử Hỗ trợ ngôn ngữ: từ điển trực tuyến Google – Dịch http://translate.google.com.vn/ Tra Tu http://tratu.soha.vn/ Vdict http://vdict.com/

 15. NGÂN HÀNG DỮ LIỆU (DATABANK)

 16. Tài liệu điện tử Tài liệu điện tử Ngân hàng dữ liệu (Databank) Kho dữ liệu truy cập miễn phí về lĩnh vực kinh tế và phát triển http://databank.worldbank.org/ddp/home.do • Cho phép kết nối trực tiếp tới công cụ tìm kiếm/lựa chọn dữ liệu theo quốc gia, chỉ số và năm. • Kết quả tìm kiếm có thể được xuất ra một số định dạng file khác nhau. • Người sử dụng cũng có thể chọn cách tải toàn bộ cơ sở dữ liệu vào một file.

 17. Databank: Các bước tìm kiếm Chọn cơ sở dữ liệu Chọn tên quốc gia Chọn các chỉ số Chọn mốc thời gian Xem kết quả Lưu kết quả

 18. Databank: Lựa chọn cơ sở dữ liệu

 19. Ngân hàng dữ liệu (Databank) Databank: Một số công cụ hỗ trợ tìm kiếm 2 1 1 1 • Ô tìm kiếm • Hiển thị tất cả • Thanh cuốn • Chọn • Chọn tất cả • Hủy chọn • Hủy chọn tất cả • Bước tiếp theo 1 2 3 4 5 6 7 3 2 8 5 5 4 8 6 6 7 7

 20. Databank: chọn tên quốc gia Kết quả lựa chọn * Có thể chọn nhiều quốc gia để so sánh đối chiếu

 21. Databank: chọn các chỉ số a Kết quả lựa chọn * Có thể chọn nhiều chỉ số để so sánh đối chiếu

 22. Databank: chọn mốc thời gian Kết quả lựa chọn * Có thể chọn nhiều mốc thời gian để so sánh đối chiếu

 23. Databank: hiển thị kết quả tìm kiếm • Chỉ sửa dạng hiển thị bảng dữ liệu • (cột, hàng...) • Tải dữ liệu tìm được • Xem trước dữ liệu tìm được • Hiển thị và chỉnh sửa định dạng báo cáo (theo kiểu bảng, biểu đồ và sơ đồ) 1 2 1 1 3 4 2 2 3 3 4 4 • Hiển thị dữ liệu tìm được kèm siêu dữ liệu mô tả (check lại) • Tải dữ liệu tìm được • Xem trước dữ liệu tìm được • Hiển thị và chỉnh sửa báo cáo (theo kiểu bảng, biểu đồ và sơ đồ) 1 2 3 4

 24. Databank: hiển thị kết quả tìm kiếm Xuất và lưu dữ liệu 1 1 2 Xuất và lưu siêu dữ liệu 2 Export (lưu dữ liệu)

 25. Databank: hiển thị kết quả tìm kiếm 1 2 Hiển thị dữ liệu dạng file excel 1 2 Hiển thị dữ liệu dạng sơ đồ Format report

More Related