Mokytojo veiklos planavimas
Download
1 / 34

MOKYTOJO VEIKLOS PLANAVIMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 2525 Views
 • Uploaded on

MOKYTOJO VEIKLOS PLANAVIMAS. Jūratė Šidlauskienė, Vilniaus r . Marijampolio vidurin ės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė 2011-09-30. Planavimas – tai darbo perspektyvos numatymas, tai iš esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOKYTOJO VEIKLOS PLANAVIMAS' - forest


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mokytojo veiklos planavimas l.jpg

MOKYTOJO VEIKLOS PLANAVIMAS

Jūratė Šidlauskienė,

Vilniaus r. Marijampolio vidurinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

2011-09-30


Slide2 l.jpg


Planuoti darb b tina l.jpg
Planuoti darbą būtina esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos.

nes turime numatyti, kaip organizuosime mokinių mokymąsi per metus ir kaip pasieksime, kad jie išmoktų to, kas numatyta artimiausioje pamokoje

 • Vadinasi, mokytojui svarbu žinoti, kiek mokiniui reikia duoti (pasiekimų lygmenys + BUP =planavimas)

 • Įtikinti mokinį, kad tai, kas duodama, verta imti , nes bus reikalinga, naudinga (motyvacija)


Mokytojui svarbu duoti tiek kiek mokinys gali paimti ugdymo turinys l.jpg
Mokytojui svarbu duoti tiek, kiek mokinys gali paimti ( esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos.ugdymo turinys)


Ugdymo planavimas l.jpg
UGDYMO PLANAVIMAS esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos.

Planuojant reikėtų daugiau mąstyti apie mokinių mokymąsi, išmokimą, t. y. kaip juos įtraukti į sąmoningą

mokymąsi, o ne tik apie dalyko išdėstymą

Aiškių ugdymo (mokymo ir mokymosi) planų stoka prisideda prie mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimo ar per didelių mokymosi krūvių

Ilgalaikis planas

Trumpalaikis planas

Pamokos planas

Klasės auklėtojo veiklos planas


Ugdymo planavimas6 l.jpg
UGDYMO PLANAVIMAS esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos.

 • Planų tiek, kiek reikia sėkmingam

  procesui vykdyti.

 • Vienas planas kito nedubliuoja, o plečia ar konkretina, tikslina.

 • Visi planai tarpusavy susiję.

 • Planus privalu koreguoti atsižvelgiant į konkrečios klasės mokinių

  poreikius, galimybes ir pasirengimą mokytis, pritaikyti prie besikeičiančių ugdymo tikslų. Todėl rengiant planą

  svarbu palikti daug vietos pastaboms

  Nepamirškime, kad procesas svarbesnis nei planas


Pradinio ugdymo bendroji programa l.jpg
PRADINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos.

 • 17. Mokykla, nustatydama ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius, numato, kad ugdymo procesas turi būti planuojamas lanksčiai, kad prireikus planus būtų galima nesunkiai koreguoti ir pritaikyti, atsižvelgiant į mokinių daromą pažangą, atsivėrusias naujas galimybes ir iškilusius sunkumus:

 • 17.1. ilgalaikiai (dažniausiai metų) planai rengiami pagal mokyklos nustatytą tvarką. Juose ypač pabrėžiama laikotarpio pabaigoje numatoma mokinių mokymosi pažanga, atsižvelgiant į Bendrųjų programų reikalavimus, esamus mokinių pasiekimus, mokymosi galimybes ir poreikius. Plane taip pat trumpai aptariami svarbiausi etapai, būdai ir priemonės išsikeltam tikslui pasiekti;


2011 2013 met pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas l.jpg
2011–2013 esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos. METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDRASIS UGDYMO PLANAS

 • 10. Mokyklos ugdymo plane susitarimo būdu numatoma:

 • 10.6. ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir kiti mokyklai svarbūs su ugdymo turinio planavimu susiję aspektai (pvz., ilgalaikio plano struktūra ir pan.);


Ilgalaikis planas l.jpg
ILGALAIKIS PLANAS esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos.

 • numatomi didieji (ilgalaikiai, prioritetiniai, metų) ugdymo tikslai, kylantys iš klasės situacijos analizės, stambūs darbo etapai, jų nuoseklumas, apytikriai paskirstomas laikas

 • pasižymima, kuriomis priemonėmis reikia pasirūpinti iš anksto ir pan.

 • numatomas diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas, ypač svarbu numatyti kontrolinius ir kitus stambesnius vertinimo darbus, kuriems svarbu iš anksto parengti užduotis

 • aprašomas specialiųjų poreikių vaikų ugdymas numatant jiems pritaikytas užduotis ir vertinimą

 • rašomas metams


Ilgalaikis planas 1 l.jpg
ILGALAIKIS PLANAS esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos. (1)

 • Dalykas: Pasaulio pažinimas

 • Klasė: 1

 • Pamokų skaičius: 2 pamokos per savaitę, iš viso 64 pamokos

 • Parengė ………………..

 • Priemonės: Bendrosios programos, V.Jonynienė „Aš ir pasaulis“, vadovėlis 1 klasei, integruojamosios programos:Civilinės saugos, Saugaus eismo, Priešgaisrinės saugos, Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, Gyvenimo įgūdžių ugdymo. MKP ir SMP, .....


Ilgalaikis planas 111 l.jpg
ILGALAIKIS PLANAS esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos. (1)

 • Uždaviniai. Mokiniai gebės:………………………..

 • Vertinimas. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka, atsižvelgiant į Pradinio ugdymo programoje nubrėžtas gaires,bendra mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Vertinimas skirtas padėti mokiniui sėkmingai mokytis, tobulėti, bręsti, taikomas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.


Ilgalaikis planas 112 l.jpg
ILGALAIKIS PLANAS esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos. (1)


Ilgalaikis planas 2 l.jpg
ILGALAIKIS PLANAS esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos. (2)

 • I. Situacijos analizė

 • Bendroji informacija: Mokinių skaičius – ..... Mergaičių – ....., berniukų – .....Amžius – ....... metai.

 • Žinios apie šeimas: Gyvena su abiem tėvais.............. mokiniai.

 • Neformalusis ugdymas: Lanko būrelius ..... mokinių – muzikos mokyklą; .... mokiniai – sporto mokyklą.

 • Žinios apie sveikatą: Fizinio ugdymo grupė: pagrindinė – ......... mokinių, spec. grupė – ...... mokiniai. Sveiki – ..... mokinių. Rizikos veiksniai: regos defektai – .... mokiniai, lėtinis tonzilitas – ..... mokiniai, bronchinė astma –.... mokinys.


Ilgalaikis planas 214 l.jpg
ILGALAIKIS PLANAS esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos. (2)

 • Tikybą lanko ..... mokinių, etiką – ......... mokiniai.

 • Logopedo pagalba teikiama.......... mokiniams.

 • Pedagoginė klasės charakteristika.................

 • II. Bendrieji ugdymo uždaviniai

 • Baigdami 2-ąją klasę, mokiniai:...................

 • III. Darbo sėkmės kriterijai

 • IV. Mokymo ir mokymosi pasiekimai


Ilgalaikis planas 215 l.jpg
ILGALAIKIS PLANAS esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos. (2)


Mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist i skyrus psichologus atestacijos nuostatai l.jpg
MOKYTOJŲ esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos.IR PAGALBOS MOKINIUISPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)ATESTACIJOS NUOSTATAI

 • 20. Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas vertintojams ir atestacijos komisijai pateikia:

 • 20.2. teminius planus;


Pradinio ugdymo bendroji programa17 l.jpg
PRADINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos.

 • 17.2. trumpalaikiame (etapo) plane numatoma į konkrečius mokinių pasiekimus orientuotų artimiausių pamokų seka. Jame gali būti aptartos ir kitos su trumpalaikio plano tikslų įgyvendinimu susijusios veiklos (projektinės užduotys, išvykos, susitikimai ir pan.);

 • 17.3. planuodami ugdymo procesą mokytojai bendradarbiauja tarpusavyje. Su planais rekomenduojama supažindinti tėvus (globėjus, rūpintojus);

 • 17.4. prireikus planai gali būti peržiūrimi ir keičiami atsižvelgiant į mokinių mokymosi rezultatus, tempą, kitus poreikius.


Trumpalaikis planas l.jpg
TRUMPALAIKIS PLANAS esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos.

 • detalizuojami artimiausio etapo darbai – ko sieks, ko mokysis konkrečios klasės mokiniai, kad pasiektų reikiamus rezultatus, kaip pamatysime, ar tie rezultatai pasiekti, ir ką darysime toliau priklausomai nuo to, kas mokinių jau yra pasiekta

 • numatoma, kokios žinios ir supratimas /gebėjimai /nuostatos ir kaip nuosekliai bus ugdomi artimiausiose pamokose, ko ir kaip mokysis mokiniai, t. y. numatomi mokymosi uždaviniai, vertinimo kriterijai ir būdai, taip pat mokymosi refleksija

 • vertinimas konkretizuojamas (numatomas ir diagnostinis, ir mokytis padedantis (formuojamasis) vertinimas

 • pradinio ugdymo trumpalaikis planas yra dienyne, atskirai jo perrašinėti nereikia


Trumpalaikis planas19 l.jpg
TRUMPALAIKIS PLANAS esmės ruošimasis darbui: metų, savaitės, pamokos.

VADOVAVIMAS KLASEIPamokos planas l.jpg
PAMOKOS PLANAS metodai)

 • Pamokoje ypač svarbu su mokiniais aiškiai susitarti, ko ir kaip siekiame, koks turėtų būti mokymosi rezultatas ir kaip mokiniai bus vertinami.

 • Atliekant užduotis būtina pasitikrinti, ar sutartu keliu einame, kaip sekasi, ir pabaigoje apibendrinti, kas išmokta ir kur dar yra trūkumų.

 • Sėkmingos pamokos kriterijus - visi (beveik visi) mokiniai įvykdė pamokos uždavinį.

 • Ypač svarbu pamokos mokymosi uždaviniuose aiškiai apibrėžti laukiamus mokinių mokymosi rezultatus ir vertinimo kriterijus.

 • Užduočių gali būti tiek, kad būtų pasiekti laukiami mokymosi rezultatai.

 • Orientuokitės į tai, kad visi mokiniai suspėtų suprasti, pajausti, išgyventi, atrasti, sukurti. Geriau suplanuoti mažiau, bet kad mokinių mokymasis būtų gilesnis, kad įgyti supratimas ir gebėjimai būtų nepamiršti kuo ilgiau ir pritaikomi naujose situacijose.


Pamokos planas22 l.jpg
PAMOKOS PLANAS metodai)

 • Formuluodami pamokos uždavinį numatome, kokį mokinių veiklos rezultatą vertinsime bei vertinimo kriterijus. Apie tai informuojame mokinius.

 • Pasibaigus pamokai vertiname, kiek mokinių padarė pažangą ir darome sprendimus dėl tolesnio mokymo.

 • Svarbu ne „ko aš žadu mokyti ir ką darys mokiniai“, bet „kaip aš to mokysiu ir ko išmoks mokiniai“.

 • Išmokti siekti to, kas numatyta pasiekimų lygmenyse, o ne dirbti pagal vadovėlį.

 • Informuoti mokinį apie jo pasiekimus ir suteikti paramą gebėjimams tobulinti.


Pamokos planas23 l.jpg
PAMOKOS PLANAS metodai)

 • Jeigu trumpalaikiame plane pamokos suplanuotos pakankamai detaliai, atskirų pamokos planų rašyti nebūtina. Tai priklauso nuo mokytojo patirties.

 • Galima tikslinti, koreguoti artimiausią trumpalaikio plano pamoką.

 • Pradedančiajam mokytojui rekomenduojama pamokos

  planą užsirašyti.


Slide24 l.jpg
Leisti jam žinoti, kiek jis paėmė (savęs vertinimas) ir kaip galėtų paimti daugiau (tolimesnių mokymosi žingsnių planavimas)


Klas s aukl tojo veiklos planas l.jpg
KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS PLANAS kaip galėtų paimti daugiau (tolimesnių mokymosi žingsnių planavimas)

 • Klasės auklėtojo pareigos :

 • Supažindinti mokinius bei tėvus su mokyklos tikslais ir uždaviniais, veiklos kryptimis ir mokinio elgesio, vidaus tvarkos taisyklėmis;

 • Tvarkyti klasės dokumentaciją, mokinių asmens bylas;

 • Popamokinę veiklą su klase fiksuoti klasės dienyne;

 • Specialiųjų poreikių mokinius integruoti į klasės bendruomenę;

 • Ugdyti auklėtinių dorovines bei pilietines nuostatas;


Klas s aukl tojo veiklos planas26 l.jpg
KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS PLANAS kaip galėtų paimti daugiau (tolimesnių mokymosi žingsnių planavimas)

Jame turi atsispindėti:

 • Individualus darbas (individualūs pokalbiai, problemų identifikavimas, konsultacijos, pagalba);

 • Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais (individualūs pokalbiai, lankymasis namuose ir kt.)

 • Bendradarbiavimas su dalykų mokytojais (informacijos rinkimas ir bendros veiklos koordinavimas, susitikimai, konsultacijos)

 • Bendradarbiavimas su kitais mokyklos darbuotojais (administracija, bibliotekininke, soc.pedagoge, techniniu personalu, valgykla, bendruomenės slaugytoja ir kt.)


Klas s aukl tojo veiklos planas27 l.jpg
KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS PLANAS kaip galėtų paimti daugiau (tolimesnių mokymosi žingsnių planavimas)

REKOMENDUOJAMOSIOS KLASĖS AUKLĖTOJO INICIJUOJAMOS VEIKLOS FORMOS

Klasės valandėlė

Rašant ir planuojant klasės valandėlių temas rekomenduojama klasės valandėlių

programą parengti prieš prasidedant mokslo metams), reikia atsižvelgti į šios veiklos

tikslus bei uždavinius – remiantis tuo parinkti aktualias temas. Pastarosios

pasirenkamos nuo amžiaus, žingeidumo ir turimų žinių.

Etiniai pokalbiai

Mokyti pažinti save ir kitus, mąstyti apie poelgius, elgesį, išgyvenimus, aiškintis

priežastis, suteikti elementarių psichologijos žinių.

Aptarimai

kino filmų, spektaklių, knygų, periodinių straipsnių, televizijos laidų, parodų ir t.t.

Specialistų paskaitųdisputų ir pokalbių rengimas.


Klas s aukl tojo veiklos planas28 l.jpg
KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS PLANAS kaip galėtų paimti daugiau (tolimesnių mokymosi žingsnių planavimas)

Konkursų organizavimas

Ši veikla padeda ugdyti auklėtinių organizacinius gebėjimus, iniciatyvą, savarankiškumą,

kūrybingumą, plėtoja mokinių akiratį, skatina lenktyniaujant siekti gerų rezultatų. Klasės

vadovas turi susitarti su mokiniais, apgalvoti konkurso nuostatus.

Švenčių, mugių organizavimas

Vakarų, vakaronių, rytmečių ir popiečių organizavimas

Tikslas – mokyti kultūringai leisti laisvalaikį, ugdyti kūrybingumą,

savarankiškumą, dėmesio kultūrą. Rūšys: poilsio; laisvalaikio – siurprizų,

išradingumo, fantazijos ir t.t. renginiai; humoro; teminiai.

Viktorinų organizavimas

Viktorinų rūšys: paprastoji – siekiama kuo daugiau mokinių sudominti

kuria nors mokslo šaka; apibendrinamoji – norima pakartoti,

susisteminti žinias derinant su mokinių kūryba; baigiamoji –

planuojama išsiaiškinti, kiek gilios bei plačios įvairioje veikloje įgytos

žinios.


Klas s aukl tojo veiklos planas29 l.jpg
KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS PLANAS kaip galėtų paimti daugiau (tolimesnių mokymosi žingsnių planavimas)

Sienlaikraščių, biuletenių, lankstinukų kūrimas

Sportinių ir kultūrinių renginių organizavimas

Susitikimų, visuomeninės veiklos organizavimas

Bendrų su tėvais renginių, susirinkimų organizavimas

pedagoginiai – šviečiamieji (pedagoginių žinių vaiko klausimais

pateikimas); informaciniai (informuojami tėvai apie vaikų mokymąsi,

elgesį ir pan.); auklėjamieji (siekiama skleisti gerąją tėvų patirtį, sekti

gražiais kitų šeimų pavyzdžiais).

 • Reikia atminti, jog netinka rengti tėvų ir mokinių bendrus susirinkimus drausmės, pažangumo klausimais, nes tokie susirinkimai paprastai padaro daugiau žalos, nei naudos.

  Sociologinių apklausų organizavimas


Klas s aukl tojo veiklos planas30 l.jpg
KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS PLANAS kaip galėtų paimti daugiau (tolimesnių mokymosi žingsnių planavimas)

Aktyvaus poilsio formos(turistiniai žygiai; išvykos;ekskursijos):

 • Pagrindiniai reikalavimai ekskursijoms yra: objektas turi atitikti numatytus

  auklėjimo tikslus, turinys ir trukmė turi būti prieinami mokiniams, kad mokiniai

  nepamirštų faktinės medžiagos.

  Mugės

  Projektinė veikla(tyrimas; laboratorinis eksperimentas; pranešimai bei plakatai;

  hobis; modeliavimas).


Klas s aukl tojo veiklos planas31 l.jpg
KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS PLANAS kaip galėtų paimti daugiau (tolimesnių mokymosi žingsnių planavimas)

KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS PROGRAMA

.............................. m.m.

Klasės auklėtoja(as) ....................................................................................

(vardas, pavardė)

Valandų skaičius:

Per pirmąjį trimestrą ..........................

Pagal situaciją šiam darbui numatytos ............................. rezervinės valandos.(Rezervui numatyti ne daugiau 15 %)

TRUMPA KLASĖS CHARAKTERISTIKA:

Klasėje mokosi______________mokiniai. Iš jų ____mergaičių, ________berniukų.

Globojamų, našlaičių, specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius ___________.

Socialiai remtinų vaikų skaičius_______________.

Rizikos grupės vaikų skaičius_________________.

Klasės seniūnas_________________________________________________________.

Tėvų komiteto pirmininkas(ė)_____________________________________________.

SITUACIJOS ANALIZĖ(ugdymo problemos, pasiekmai, mokymosi motyvacija, tarpusavio

santykiai ir t.t.)

KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

Pastaba: 1 ar 2 tikslai ir ne daugiau 3 uždavinių. Turėtų atsispindėti tai, kas aktualu

Jūsų klasei.

Į KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLĄ INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS...........................................


Klas s aukl tojo veiklos planas32 l.jpg
KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS PLANAS kaip galėtų paimti daugiau (tolimesnių mokymosi žingsnių planavimas)


Klas s aukl tojo veiklos planas33 l.jpg
KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS PLANAS kaip galėtų paimti daugiau (tolimesnių mokymosi žingsnių planavimas)