1 / 20

Langagerskolen specialskole i Aarhus Kommune

Langagerskolen specialskole i Aarhus Kommune. ASF - Autisme Spektrum Forstyrrelser. ADHD – Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. ASF/ADHD. Triade - Autisme Spektrum Forstyrrelser Socialt samspil Kommunikation Anderledes forestillingsevne

Download Presentation

Langagerskolen specialskole i Aarhus Kommune

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Langagerskolen specialskole i Aarhus Kommune ASF - Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD – Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder

 2. ASF/ADHD Triade - Autisme Spektrum Forstyrrelser Socialt samspil Kommunikation Anderledes forestillingsevne ADHD – Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Forstyrrelse af opmærksomhed Hyperaktivitet Ringe impulshæmning

 3. Skoleleder Viceskoleleder Administrativ leder Konsulentteam –vejledning – kurser - VISO TAP Afd. leder Afd. leder Afd. leder Afd. leder Afd. leder T T T T T T T T T T T T T T T

 4. Pædagogik og uddannelse

 5. Samarbejdets betydning for arbejdsmiljøet • Andre samarbejds-partnere • ledelse • forældre • Andre elever

 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på Langagerskolen • AMO er en del af MED systemet • Underudvalg for sikkerhed og sundhed under MED

 7. 1 leder af det daglige arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljø gruppe 1 Afdelingsleder 1 arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljøgruppen drøfter de daglige arbejdsmiljøudfordringer og den efterfølgende opfølgning

 8. Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

 9. Low Arousal tilgang

 10. International Autisme Konferencer, Skive 2011

 11. Udad reagerende • Impulsstyret • Meget letafledelig (socialt) • Manglende adfærdshæmning • Anderledes kontakt/kommunikationsform • Socialt belastet • Traumatiseret mor (PTSD) • Sensoriske problemer • Skolevægring

 12. Elev-elev konflikter (fysisk voldsom) • Klager fra andre elevers forældre • Frustrerede medarbejdere • Afmagts- og utilstrækkelighedsfølelse i teamet • Indberetninger om vold og trusler mod personalet

 13. En del af Langagerskolens fremtidige fokus • Stress - Mindfulness - ATLASS • Vi er en del af og proaktiv i forvaltningens arbejdsmiljøarbejde • Konflikthåndteringsuddannelse af kolleger i Aarhus Kommune • Netværkssamarbejde regionalt - nationalt – internationalt omkring arbejdsmiljø

 14. www.langagerskolen.dk • www.langagereducation.dk

More Related