intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid anders bekeken l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING: lokaal woonbeleid anders bekeken? PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING: lokaal woonbeleid anders bekeken?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26
flo

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING: lokaal woonbeleid anders bekeken? - PowerPoint PPT Presentation

185 Views
Download Presentation
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING: lokaal woonbeleid anders bekeken?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING:lokaal woonbeleid anders bekeken? WOONFORUM 20 maart 2009 Hilde Van den Bosch – afdelingshoofd Afdeling Wonen

 2. Lokaal woonbeleid • DECRETALE BASIS: VLAAMSE WOONCODE ART. 28 • 3 BASISOPDRACHTEN VOOR LOKALE BESTUREN: • Stimuleren van sociale woonprojecten • Ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden • Bewaken van de kwaliteit van het woonpatrimonium • GEMEENTELIJKE AANGELEGENHEID • Autonomie om beleid te voeren binnen de gewestelijke krijtlijnen • Gemeente = regisseur van het lokaal woonbeleid

 3. Lokaal woonbeleid • VASTSTELLING • Een volwaardig lokaal woonbeleid ontwikkelen is een hele uitdaging • Vaak is er gebrek aan man/vrouw-kracht, middelen, know-how • Dus: stimuleren van intergemeentelijke samenwerking • Hoe: BVR 21 september 2007 (subsidiebesluit)

 4. Subsidiebesluit • FOCUS BVR 21 sept. 2007 op intergemeentelijke • samenwerking • KERN: verplichte en facultatieve activiteiten

 5. DOELSTELLINGEN Ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op vlak van wonen Organiseren van woonoverleg Klantgerichte dienstverlening aan de burger Verbeteren kwaliteit woningpatrimonium en woonomgeving Subsidiebesluit

 6. Subsidiebesluit • VERPLICHTE ACTIVITEITEN • Het begeleiden en ondersteunen van de deelnemende gemeenten bij de ontwikkeling van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen. • Het faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale woonactoren. • Het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende gemeenten.

 7. Subsidiebesluit • FACULTATIEVE ACTIVITEITEN • Het uitwerken van een actieplan dat gericht is op de verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt. • Het voorbereiden van gemeentelijke reglementeringen op het vlak van wonen. • Het uitwerken van een actieplan dat gericht is op de verbetering van de positie van de zwakke huurder op de private huurmarkt. • Het nemen van initiatieven voor de begeleiding van de sociale huurder in het kader van huisvesting. • Het nemen van sensibiliseringsmaatregelen op het vlak van wonen.

 8. Subsidiebesluit • Het aanbieden van sociaal en technisch advies op het vlak van wonen enerzijds, en het aanbieden van begeleiding op maat in het kader van huisvesting anderzijds. • Het nemen van initiatieven die duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen ondersteunen. • Het nemen van initiatieven die levenslang en aanpasbaar wonen ondersteunen. • Het nemen van initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen. • FACULTATIEVE ACTIVITEITEN

 9. Subsidieaanvragen • RESPONS: zeer groot • STAND VAN ZAKEN: • 17 gesubsidieerde projecten, omvatten 74 gemeenten • + 3 experimentele projecten, omvatten 18 gemeenten • Totaal 92 gemeenten

 10. Open oproep 2009 • MB van 5 december 2008: • open oproep voor intergemeentelijke projecten • uiterste indieningsdatum: 11 maart 2009 • voorrangscriteria voor rangschikking ontvankelijke subsidieaanvragen • Budget: 4,5 mio euro • STAND VAN ZAKEN: • 21 subsidieaanvragen ingediend • beoordeling ontvankelijkheid in maart 2009 • inhoudelijke beoordeling en rangschikking in april-mei 2009 • beslissing minister eind mei 2009

 11. Knelpunten en opportuniteiten • 1. NOOD AAN ERVARINGSUITWISSELING • Start van een Overlegtafel Projecten Intergemeentelijke samenwerking • (februari, april, juni, september)

 12. 2. NOOD AAN VORMING Basiskennis over wonen: - kwaliteitsbewaking woningpatrimonium (private huurmarkt) - procedure planning sociale woonprojecten (totstandkoming UP) - nieuw: grond- en pandenbeleid Hoe woonoverleg opstarten? Hoe komen tot lokale beleidsvisie? stoomcursus voorzien einde mei / eerste helft juni Knelpunten en opportuniteiten

 13. 3. NOOD AAN OPVOLGINGSSYSTEEM Inspanningen Resultaten na 3 jaar werking? Knelpunten en opportuniteiten

 14. Probleemstelling • VELE ACTOREN BETROKKEN • Gemeenten zelf • OCMW’s • SHM’s • SVK’s • Provincies • …

 15. WOONSECTOR IN BEWEGING: Programmatie van sociale woonprojecten Toewijzing van sociale huurwoningen Private huurmarkt: grote knelpunten m.b.t. kwaliteit, huurprijzen,… Grond- en pandendecreet: realisatie van het sociaal objectief, inhaalbeweging op vlak van sociaal woonaanbod, leegstandsreglementen Uitdaging economische crisis: werkloosheid, problemen bij opname/aflossen lening, vastgoedprijzen onder druk,… … Probleemstelling

 16. - Intergemeentelijke aanpak zit in een stroomversnelling! - Waarom in een project instappen? Waarom niet? - Hoe kijken de betrokken actoren hier tegenaan? - Zal het doel, verbetering van de woonsituatie van minder draagkrachtigen, hiermee worden bereikt? Besluit

 17. Debat • STELLING 1 • De nieuwe intergemeentelijke projecten • lokaal woonbeleid ‘boomen’, • zij hebben een duidelijke meerwaarde.

 18. Debat • STELLING 2 • Intergemeentelijke samenwerking bemoeilijkt • de werking van de shm’s: • de vlotte bilaterale contacten zal men nu vervangen • door veelvuldig overleg en gepraat.

 19. Debat • STELLING 3 • De aanpak van de private markt komt bij • intergemeentelijke samenwerking zelden aan bod: • enkel de individuele svk’s werken op dat terrein.

 20. Debat • STELLING 4 • Het bevorderen van intergemeentelijke projecten maakt • dat gemeenten hun basisverantwoordelijkheden • rond huisvesting doorschuiven.