Windows xp
Download
1 / 29

Windows XP - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Windows XP. Sisteme Shfrytezimi Leksion 13. Windows XP. Sistem operimi 32-bit multitasking Nderpreres Per mikroprocesoret Intel Qellimet kryesore te sistemit portability security multiprocessor support extensibility international support

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Windows XP' - fleta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Windows xp

Windows XP

SistemeShfrytezimi

Leksion 13

Iralda Mitro


Windows xp1
Windows XP

 • Sistemoperimi

  • 32-bit

  • multitasking

  • Nderpreres

  • Per mikroprocesoret Intel

 • Qellimetkryesoretesistemit

  • portability

  • security

  • multiprocessor support

  • extensibility

  • international support

  • compatibility with MS-DOS and MS-Windows applications.

 • Perdornjearkitekture micro-kernel

 • Versionet: Professional, Server, Advanced Server, National Server

Iralda Mitro


Historik
Historik

 • Ne 1988, Microsoft vendositezhvillojenjeteknologjite re “new technology” (NT), njesistemoperimiportabel

 • NT do teperdorte OS/2 API simjedispune, porgjatezhvillimit NT u ndryshuadheperdori Win32 API, duke reflektuarpopullaritetin e Windows 3.0

Iralda Mitro


Principet e dizenjimit
Principet e dizenjimit

 • Extensibility(shtrirja)— arkitekture me shtresa

  • Ekzekutivi, icilivepron ne protected mode, mundesonsherbimetbazetesistemit

  • Mbiekzekutivinveprojnedisanensisteme ne user mode

  • Strukturamodularelejonshtimin e nensistemevetetjere, pa ndikuartekekzekutivi

 • Portability(mbartshmeria)—XP mundtevendosetnganjeakritekture hardware ne tjetren me relativishtpakndryshime

  • Eshteshkruar ne gjuhe C dhe C++

  • KodiProcessor-dependent (ivarurngallojiiprocesorit) eshteiizoluar ne njedynamic link library (DLL) e quajtur “hardware abstraction layer” (HAL)

Iralda Mitro


Principet e dizenjimit1
Principet e dizenjimit

 • Reliability(Siguria)—XP perdormekanizmambrojtjejete hardware per kujtesenvirtualedhete software

 • Compatibility(Perputhshmeria)— aplikacionetqendjekinstandardin IEEE 1003.1 (POSIX) mundteekzekutohen ne XP pa ndryshuarkodinburim

 • Performance(Performanca)— nensistemet XP mundtekomunikojne me njeritjetrinnepermjetkalimittemesazheve me performance telarte

  • Ndalimii thread me prioritettelartemundesonqesistemitepergjigjetshpejtndajngjarjevetejashtme

  • Dizenjuar per multiprocessing simetrik

 • International support (suportnderkombetar) — mbeshtetlokalitetetendryshmenepermjetsuportittegjuhes (NLS) API

Iralda Mitro


Arkitektura e xp
Arkitektura e XP

 • Module teshtresezuara

 • Protected mode — HAL(hardware abstraction layer), kernel, executive

 • User mode — bashkesinensistemesh

  • Nensistemet e mjedisit (Environmental subsystems) mundte ‘emulate’ sistemetendryshmeoperimi

  • Nensistemet e mbrojtjesmundesojnefunksionembrojtjeje

Iralda Mitro


Xp architecture
XP Architecture

Iralda Mitro


Kernel
Kernel

Iralda Mitro


Kernel1
Kernel

 • Themeli per ekzekutivindhenensistemet

 • Nukvendosetkurrejashtekujtesesdheekzekutimiitijnuknderprehetkurre

 • Katerpergjegjesi:

  • Skedulimii threads

  • Trajtimii interrupt-eve dhe exception

  • Sinkroniziminivelitteuletteprocesorit

  • Ringritje pas fikjes se energjiseelektrike

 • Kernel eshte object-oriented, dheperdordybashkesiobjektesh

  • dispatcher objects– kontrollojneshperndarjendhesinkronizimin (ngjarjet, semaforet, thread-s, etj)

  • control objects- (thirrjet e proceduraveasinkrone, interrupt-et, njotimetdhestatusin e energjiseelektrike, objektet e procesevedheteprofilit)

Iralda Mitro


Kernel proceset dhe thread et
Kernel — Procesetdhe Thread-et

 • Procesi ka njehapsirekujtesevirtuale, informacionin (siprioritetibaze)

 • Thread-et janenjesia e ekzekutimit e skeduluarnga dispatcher iKernelit

 • Cdo thread ka gjendjen e tij, duke perfshireprioritetin, dheinformacionin e numerimit

 • Nje thread mundtejete ne njenga 6 gjendjet: ready, standby, running, waiting, transition, terminated

Iralda Mitro


Kernel scheduling
Kernel — Scheduling

 • Dispatcher-iperdornjeskemeprioriteti me 32 nivele per tepercaktuarrradhen e ekzekutimitte thread-eve

 • Prioritetetndahen ne dyklasa

  • Klasareal-timepermban thread-e me prioritetenga 16 ne 31

  • Klasavariablepermban thread-e me prioritetenga 0 to 15

 • Karakteristikatestrategjise se prioritetitte XP

  • Tendenca per tedhenepergjigjeshumete mire thread-eve interaktiveqepoperdorin mouse-in dhedritaret

  • Mundeson thread-et I/O-bound qetembajnetezenapajisjet e I/O

 • Iralda Mitro


  Kernel scheduling1
  Kernel — Scheduling

  • Skedulimimundtendodhekurnje thread

   • hyn ne gjendjen ready ose wait

   • Perfundon

   • Pesonndryshim ne prioritetin e tij

  • Thread-et Real-time kaneaksespreferencialndaj CPU; por XP nukgarantonqenje thread real-time do teniseekzekutiminbrendanjelimitikohetepercaktuar

   • Kynjihet me terminsoft realtime

  Iralda Mitro


  Nivelet e kerkesave per interrupt te windows xp
  Nivelet e kerkesave per interrupt te Windows XP

  Iralda Mitro


  Kernel trap handling trajtimi i trap
  Kernel — Trap Handling (trajtimii Trap)

  • Kernelimundesontrap handling kurgjenerohen exception dheinterruptenga hardware dhe software

  • Exception qenukmundtetrajtohenngatrap handler do tidergohenexception dispatcher-it tekernelit per tutrajtuar

  Iralda Mitro


  Ekzekutivi
  ekzekutivi

  Iralda Mitro


  Executive object manager ekzekutivi manaxhuesi i objekteve
  Executive — Object Manager (Ekzekutivi - manaxhuesiiobjekteve)

  • XP perdorobjekte per tegjithesherbimetdheentitetet

  • Manaxhuesiiobjektevesupervizonperdorimin e tegjitheobjekteve

   • Gjenerontrajtimin e njeobjekti

   • Kontrollonsigurine

   • Mbangjurme se ciletprocesepoperdorinciletobjekte

  • Objektetmanipulohennganjebashkesistandardemetodash: create, open, close, delete, query name, parse,security

  Iralda Mitro


  Executive emertimi i objekteve
  Executive — emertimiiobjekteve

  • EkzekutiviiXP ijepemracdoobjekti, teciletmundtejeneteperkohshemoseteperhershem

  • Emrat e objektevestrukturohensiemraskedaresh ne MS-DOS apo UNIX

  • XP implementonnjesymbolic link object, qelejonvendosjen e disa nickname-veapo alias per t’ireferuartenjejtitskedar

  • Cdoobjektmbrohetnganjelistekontrolli per aksesin

  Iralda Mitro


  Virtual memory ne xp
  Virtual-Memory ne XP

  Iralda Mitro


  Executive manaxhuesi i proceseve
  Executive — manaxhuesiiproceseve

  • Mundesonsherbime per tekrijuar, fshire, dheperdorur thread-et dheproceset

  • Ceshtjetsimarredhenietprind/birosehierarkia e proceseveilihennensistemevetevecanteqekane ne pronesiprocesin

  Iralda Mitro


  Executive manaxhuesi i i o
  Executive — manaxhuesii I/O

  • Manaxhuesii I/O eshtepergjegjes per

   • Sistemin e skedareve

   • Manaxhimin e cache

   • device driver

   • network driver

  • Mbangjurme se ciletskedaresistemijanengarkuardhemanaxhon buffer-at per kerkesat e I/O

  • Punon me manaxhuesin e kujtesesvirtuale per teperftuarskedare I/O

  • Kontrollonmanaxhuesin e cache se XP, qetrajton caching per tegjithesistemin I/O

  • Mbeshtetveprimetsinkronedheasinkrone, mundesonskadimin e kohes per driveratdhe ka mekanizma per tethirrurnjerinosetjetrin

  Iralda Mitro


  Skedaret i o
  Skedaret I/O

  Iralda Mitro


  Sistemi i skedareve
  Sistemi I skedareve

  Iralda Mitro


  File system
  File System

  • Strukturathemelore e sistemitteskedareve ne XP (NTFS) eshtenjevolume

   • Krijuarngautilitetii XP disk administrator

   • Bazuar ne njeparticionlogjiktediskut

   • Mundtezerenjeporciontediskut, gjithediskun, oseteshtrihet ne disadisqe

  • Te gjithametadata, siinformacioni per volumin, ruhen ne njeskedartezakonshem

  • NTFS perdorclusterssinjesihuazimi

   • Njecluster eshtenjenumersektoridisqesh ne fuqite 2

  Iralda Mitro


  2 volume ne 2 drive
  2 Volume ne 2 Drive

  Iralda Mitro


  File system recovery
  File System — Recovery

  • Cdomodifikimisistemitteskedarevekryhetbrendatransaksioneveqembahen ne log

   • Para se njestrukturetedhenashtemodifikohet, transaksionishkruannjerekord log-u me informacione per redo dheundo

   • Pasieshtendryshuarstruktura e tedhenave, ne log shkruhetnjerekord Commit, per teshenuarsuksesin e transaksionit

   • Nesendodhnje crash, tedhenatrikthehen ne gjendjen e meparshme me ndihmen e logut.

  Iralda Mitro


  File system security
  File System — Security

  • Siguria e njevolumiNTFS vjenngamodeliiobjektevete XP

  • Cdoskedar ka njeatribut per sigurine e tijteruajtur ne rekordin MFT

  Iralda Mitro


  Networking
  networking

  Iralda Mitro


  Networking1
  Networking

  • XP suportonrrjetin peer-to-peer dhe client/server

  • XP ka edhefacilitete per manaxhimin e rrjetit

  • Per tepershkruar networking ne XP, ne ireferohemi 2 prejnderfaqevetebrendshmete networking:

   • NDIS (Network Device Interface Specification) — ndan network adapters ngaprotokollet e transportit ne menyreqesecilitemodifikohet pa prekurtjetrin

   • TDI (Transport Driver Interface) — I mundesoncdokomponentiteperdoremekanizmat e transportit

  • XP implementonprotokollet e transportitsi drivers qemundtengarkohendhehiqenngasistemidinamikisht

  Iralda Mitro


  Networking ridrejtuesit dhe serverat
  Networking — ridrejtuesitdheServerat

  • Ne XP, njeaplikacionmundteperdore XP I/O API per teaksesuarskedaretnganjekompjuter remote sikurteishinlokale, duke u siguruar se kompjueri remote porunohet me nje MS-NET server

  • Njeridrejtueseshteobjekti client-side qedergonkerkesat I/O per skedaret remote

  • Per performance dhesiguri, ridrejtuesitdheserveratekzekutohen ne kernel mode

  Iralda Mitro