1 / 10

PCR Polymerázová reťazová reakcia (Polymerase chain reaction)

PCR Polymerázová reťazová reakcia (Polymerase chain reaction). Monika Zovčáková 2.roč, sk.12 Vyučujúci : Ing. Tomáš Pospíšil.

flavio
Download Presentation

PCR Polymerázová reťazová reakcia (Polymerase chain reaction)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PCRPolymerázová reťazová reakcia(Polymerase chain reaction) Monika Zovčáková 2.roč, sk.12 Vyučujúci : Ing. Tomáš Pospíšil

  2. Táto metóda bola vynalezená približne před 10 rokmi. Patrí medzi rýchlejšie a menej nákladné metódy pre izoláciu génov.Prebieha zcela v podmienkach in vitro, teda bez použitia buniek. Pomocou tejto techniky može byť rýchlo a vysoko namnožená konkrétna nukleotidová sekvencia obsažená v akejkoĺvek DNA. Polymerázová reťazová reakcia je v dnešnej době široko používaná, napríklad v diagnostike při analýze genetických chorob alebo pre namnoženie akéhokoĺvek génu z malého vzorku DNA.

  3. PCR je založená na využití DNA-polymerázy pre opakované kopírovanie templátovej molekuly DNA. Syntéza DNA je riadená krátkymi oligonukleotidmi(primermi), ktoré sa párujú s templátovou DNA na začiatku a konci amplifikovaného fragmentu, každý s iným vláknom povodnej dvojreťazcovej molekuly DNA. Pretože primery musia byť chemicky syntetizované , PCR može byť použitá iba pre klonovanie DNA, u ktorej poznáme aspoň začiatočnú a koncovú nukleotidovú sekvenciu. Pomocou týchto primerov nasyntetizuje DNA-polymeráza obvykle niekoľko miliard kopií požadovanej sekvencie.

  4. PCR je veľmi citlivá metóda, ktorá umožňuje detekciu jedinej kopie DNA vo vzorku tým, že túto sekvenciu vzorku namnoží do tej miery, že ju možeme po ofarbení a separácii najčastejšie gelovou elektroforézou ľahko vizualizovať.

  5. Využitie PCR je špeciálne využívaná v troch aplikáciách. 1)Može byť použitá pre klonovanie úseku DNA(napr. Genu), pričom templátom može byť jak DNA tak RNA. Možeme teda pomocou PCR získať jak kopiu genomovej DNA tak cDNA 2)Zvlášť vďaka vysokej citlivosti tejto metódy je detekcia virovej infekcie v počiatočných štádiách. Jako primery sa při tejto reakcii používajú krátke úseky DNA odvodené z virovej sekvencie a po niekolkonásobnej amplifikácii ide dokázať prítomnosť či absenciu i jedinej kopie v malom vzorku krvi. Pre mnoho virových infekcií je PCR tou najcitlivejšou metódou detekcie a postupne nahradzuje predchodziu používanú metódu detekcie viru založenú na použití protilátok namierených proti plášťovým proteinom virov.

  6. Velké využitie našla PCR tiež v súdnom lekárstve (forenznej genetike): -príbuzenská analýza: paternitné vyšetrenia, maternitné vyšetrenia, identifikácia neznámeho tela -priama identifikácia osob: identifikácia neznámeho tela, identifikácia pachatela podla stop.

  7. Zdroje: http://orion.sci.muni.cz/kgmb/bioinformat/ Stránka prírodovednej fakulty MU s bohatým množstvom odkazov problematiky molekulárnej biológie ALBERTS, Bruce; BRAY,Dennis.Základy bunečné biologie. Překlad z anglického originálu Essential Cell Biology,1998.Garland Publishing, Inc. Český překlad vydalo nakladatelství Espero Publishing, 1999. 630 s. ISBN 80-902906-0-4

More Related