DRUŠTVENA KONTROLA I DEVIJANTNOST - PowerPoint PPT Presentation

dru tvena kontrola i devijantnost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DRUŠTVENA KONTROLA I DEVIJANTNOST PowerPoint Presentation
Download Presentation
DRUŠTVENA KONTROLA I DEVIJANTNOST

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
DRUŠTVENA KONTROLA I DEVIJANTNOST
399 Views
flavio
Download Presentation

DRUŠTVENA KONTROLA I DEVIJANTNOST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DRUŠTVENA KONTROLA I DEVIJANTNOST Siniša Zrinščak Predavanje 13 i 14 Prosinac 2013.

 2. Devijantnost? • Ubojica, privalnik u kuću, utajivač poreza, prolaz kroz crveno svijetlo, plagijator, Ankica Lepej, Eric Snowden... • Je li svako kršenje normi devijantnost (deviare)? • Što da, što ne? • Devijantnost = kršenje normi koje nameće društvena grupa ili društvo u cjelini

 3. Norme / društvena kontrola • Norme – načini prikladnog ponašanja koji služe kao opće smjernice društvenog djelovanja • Predvidljivost ljudskog ponašanja • Vrlo široki raspon • Norme varijaju s obzirom da li: - Ljudi znaju da postoje - Prihvaćaju ih - Nameću ih uniformno - Misle da su važne - Jačaju ih snagom zakona - Pridržavaju ih se u javnim i/ili privatnim životima

 4. Društvena kontrola = svi društveni procesi koji jačaju društveni konformizam – na razini cijelog društva, ali i na razini pojedinih malih društvenih skupina – što članovi smiju, a što ne smiju raditi • Mehanizmi društvene kontrole • Socijalizacija • Sankcije a) formalne i neformalne b) pozitivne i negativne Kriminologija # sociologija devijantnosti

 5. Teorije... • Biološke: • - tjelesne, genetske ili instiktivne osobine • C. Lombroso – atavističko naslijeđe • Utjecaj na kriminologiju • Bio-psihološke • W. Sheldon: - endomorfni • ektomorfni • mezomorfni

 6. Psihološke • H. Eysenck: • ekstroverti • Introverti Psihopatske ličnosti Psihoanalitičke Jenkins – tri pogreške: a) Superego je previše razvijen; b) superego je slabo razvijen; c) superego razvijen, ali upitnost socijalizacije!

 7. J. Dollard – frustracija i agresija • Psihološke + biološke = krivica pojedinca! • Sociološke • Funkcionalističke Durkheim – anomija Funkcije zločina: 1. Adapativna funkcija 2. Razlika dobra i zla – solidarnost skupine

 8. Merton Anomija - nesklad između društveno prihvatljivih ciljeva (aspiracija, životnih očekivanja, stilova..) i dopustivih metoda da se ostvare ti ciljevi Devijantnost = nusprodukt ekonomske nejednakosti, odnosno nejednakih mogućnosti Koncept relativne deprivacije

 9. Merton – pet tipova adaptivnih modela usklađivanja zahtjeva društvene uloge (društveno prihvaćenih vrijednosti) i načina njihova postignuća (ograničenih sredstva za njihovo postizanje): • Konformizam • Inovacija • Ritualizam • Odbacivanje (povlačenje) • Pobuna Parsons – pogubnost anomije za društvo

 10. Strukturalne i teorije subkulturalne devijantnosti • Transfer kulturnih obrazaca (Thomas, Znianecki) – poljski seljaci u SAD – kulturološki šok • Čikaška škola – ekologija devijantnosti • C. Shaw, H. McKay • skupine, bande; uvjeti života + nesigurnost • Povezivanje teorije subkulture i teorije zajednice

 11. Devijantna subkultura • R. Cloward, L. Ohlin, tri moguće situacije: • Kriminalna subkultura • Konfliktna • Subkultura povlačenja • A. Cohen – Delinquent Boys • Vrijednost viših slojeva # mogućnosti djece iz radničke klase • Bande, alternativne norme i vrijednosti

 12. Interakcionističke teorije – devijantnost kao socijalno konstruirana pojava – kako se određena ponašanja definiraju kao devijantna? E. Shuterland - teorija diferencijalne asocijacije • Identifikacija sa subkulturama + socijalizacija neprihvatljivih vrijednosti; učenje kroz kontakt sa skupinom Teorija etiketiranja • Devijantnost - nije skup karakteristika pojedinaca ili skupina, već proces interakcije između devijantnih i nedevijantnih

 13. Howard Becker – devijantni identiteti se proizvode etiketama : „Devijantno ponašanje je ono koje su ljudi tako nazvali“ • Etiketiranje - utjecaj i na to kako pojedinac shvaća sebe • E. Lemert: • Primarna devijantnost • Sekundarna devijantnost • Važnost teorije + kritike: Ali, kako se oblikuje definicija devijantnosti!

 14. Konfliktne teorije – nejednakost koju proizvodi kapitalističko društvo • Zakoni nisu jednaki za sve i ne primjenjuju se na sve jednako • Biološka + psihološka + društvena objašnjenja • D. Matza – tri skupine čimbenika devijantne karijere: • Afinitet • Afilijacija • Označivanje

 15. Teorija kontrole - neravnoteža između sklonosti kriminalnoj djelatnosti i fizičke kontrole koja odvraća • Racionalnost ljudi i kalkuliranje • Teme sociologije devijantnosti: • Zločin i statistike - Što otkrivaju, a što ne • Politika prema zločinu • Prevencija i represija; Situacijska prevencija zločina

 16. Rod i zločin - M i Ž; mogućnosti žena da prikriju zločin # feministička perpsektiva • Zločin bijelih ovratnika • E. Shuterland – bijeli ovratnici # moćni • Korporacijski zločin: • -Administrativni; Ekološki; Financijski; Radni; Proizvodni; Nepoštena trgovina • Kibernetički kriminal • Kaznena politika