dezvoltare institu ional prin optimizarea sistemului de comunicare organiza ional n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dezvoltare instituțională prin optimizarea sistemului de comunicare organizațională

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Dezvoltare instituțională prin optimizarea sistemului de comunicare organizațională - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Dezvoltare instituțională prin optimizarea sistemului de comunicare organizațională. Liceul Tehnologic ,,ion ghica ,, oltenita. Dezvoltarea institu țională e ste determinată de o comunicare eficientă care se traduce prin informația potrivită primită la timp de oameni potriviți.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dezvoltare instituțională prin optimizarea sistemului de comunicare organizațională' - fiona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dezvoltare institu ional prin optimizarea sistemului de comunicare organiza ional

Dezvoltare instituțională prin optimizarea sistemului de comunicare organizațională

LiceulTehnologic

,,ion ghica,,

oltenita

slide2

Dezvoltareainstituțională

este determinată de o comunicareeficientăcare se traduce prin

informația potrivită

primită la timp

de oameni potriviți.

elementele comunic rii
Elementele comunicării

Elementele comunicării împreună cu feedback-uljoacăun rol importantîncomunicare:

 • emițătorulinformației, prinmodul de codificare a informației (cum spuiceeacevreisătransmiți);
 • receptorulprinmodul de decodificare a mesajului care i-a fosttransmis (dacă el înțelege exact ceeaceemițătorul a vrutsăspună) - de aicișiimportanța feedback-ului, caverigăesențialăînprocesulcomunicational;
 • canalul de comunicareutilizat(spreexemplu, comunicareape mail estesărăcită de indiciilepe care le oferăcomunicareafață-în-față, prininformațiile non-verbalepe care și le transmit ceiimplicați).
studiu de caz
STUDIU DE CAZ

Studiul de faţă îşi propune să analizeze opiniile personalului didactic şi nedidactic de la Liceul Tehnologic ,,Ion Ghica,, din punct de vedere al modului în care aceştia privesc eficacitatea comunicării interne, a fluxul de informaţii, a tipului de comunicare etc. de care aceştia beneficiază în momentul de faţă în organizaţia pentru care lucrează.

dimensiuni urm rite
Dimensiuni urmărite:
 • Tipul de comunicare (fluxul de comunicare in interiorul şcolii);
 • Comunicarea – schimb de informaţii (măsura în care informaţiile importante circulă în şcoală);
 • Bariere în comunicare (aspectele de mediu, de politică, de lucru ce intervin în procesul de comunicare);
 • Eficienţa comunicării (măsura în care informaţiile care circulă in instituţie sunt detaliate, exacte, fiabile, coerente);
 • Comunicarea la timpul prezent (în ce măsură informaţiile utile ajung la destinatar în timp util);
 • Canalele de comunicare (tipurile de metode, tehnologii, instrumente utilizate în comunicarea organizaţională);
 • Implicarea în comunicare (aportul pe care managementul îl aduce în îmbunătăţirea comunicării organizaţionale).

CHESTIONAR.docx

tipuri de comunicare
Tipuride comunicare

1. Comunicarea descendentă

 • are ca punct de plecare (iniţiator) pemanagerulce se adreseazăsubordonaţilorsai;
 • se desfasoarăde la eşaloanelesuperioarecătreceleinferioare;
 • prinacest tip de comunicaremanagerulîşi poateexercitafuncţiilespecifice (planificare, coordonare, organizare, control etc.): comunicareaobiectivelorpetermenlungşi scurt, moduldorit de organizare a activităţii, transmitereadeciziilorluateşi a procedurilorprin care vor fi puseîn practică, evaluărileasupraactivităţii şi acţiunileameliorative ce vor avealocş.a.m.d;
 • o comunicaredescendentăeficientăasigurănu doarcoordonareacontrolulsubordonaţilorla nivelulorganizaţiei/activităţii, ci, totodată, relationeazădiferiteniveluriierarhiceîn funcţiede nevoileexistente.
tipuri de comunicare1
Tipuride comunicare

2. Comunicareaascendentă

 • se desfăşoarăde la subordonat (ca iniţiator) cătremanager (ca receptor);
 • existenţa unui canal deschis de la angajaţi cătremanager este un factor vital pentruorganizaţie
 • asigurăfeedback-ul de la subordonaţi cătremanageri. Efecteleuneiasemeneacomunicări suntînsemnate, atât asupraactivităţii, cât şi asupraclimatului de lucru.
 • oferă date cu privire la activitateasubordonaţilorşi informaţii despremodul de îndeplinirea sarcinilor,de rezolvare a problemelorîntâmpinatede către aceştia.
 • în lipsacomunicăriiascendente, problemelese acutizeazășisunt mai greu de rezolvat;.
tipuri de comunicare2
Tipuride comunicare

3.Comunicareapeorizontalăse referăla mesajeletrimise de la egalla egal, de la acelaşi nivelierarhic; acest tip de comunicarefaciliteazăîmpărtăşireaînţelegeriiunorfenomene, metodeşi probleme, dezvoltăsatisfacţiaangajaţilorîn legăturăculocul de muncă.

slide15
În ce măsură sunteţi de acord cu:

Metodele utilizate cel mai des pentru obţinerea informaţiei:

bariere de comunicare de natur organiza ional
Bariere de comunicarede natură organizaţională
 • transmiterea de informaţii neadevărate;
 • mărirea pauzelor pentru "mici discuţii";
 • manipularea unor informaţii pentru avantaje personale;
 • interpretări greşite din lipsa unei imagini globale a problemei.
 • supraîncarcareasistemului, distorsiuni, omisiuni
bariere de comunicare de natur individu al
Bariere de comunicarede natură individuală
 • Percepţia evenimentelor;
 • Prezumţiile transmiţătoruluireferitoare la contextul comunicării şi la receptorul/receptorii acesteia;
 • Ignorarea importanţei receptorului;
 • Comportamentuldefensiv al receptorului;
 • Lipsafeedback-ului.
canale de comunicare
Canale de comunicare
 • Prin ce căi vi se comunică sarcinile pe care le aveti de indeplinit?
canale de comunicare1
Canale de comunicare
 • Care consideraţi că este metoda de comunicare cea mai eficientă?
optimizarea comunic rii
Optimizareacomunicării

La nivel individual comunicarea necesită abilități pe care unele persoane le dețin în mod nativ însă de celemaimulteorieletrebuie cultivate în mod conștient, asa cum facem cu altedeprinderi de care avemnevoiepentru a ne desfășuraactivitățile de la serviciu.Există o serie de principii, aplicabilemai ales comunicăriifață-în-față, care duc la creștereacalitățiiacesteia:

 • comunicareaeficientănecesitatimp: timppentru a transmitemesajulcomplet, timppentru a-l receptașidecodifica, timppentru a clarificaeventualelenelămuriri;
 • a comunicaacordînd respect interlocutoruluișirecunoastereadreptului de a fi o persoană cu părerișivaloridiferite;
 • ascultareaactivă
 • necesitateafeedback-ului specific și la timpprinevidențiereaaspectelorpozitiveși a celor negative, in celmaiscurttimp, pentrucamesajulsă fie primit cu claritateșisă determine un impact mai mare.
optimizarea comunic rii1
Optimizareacomunicării

La nivelorganizaţionalexistă o serie de măsuri care pot fi luateprin care calitateașieficiențaprocesuluicomunicaționalsăcrească:

 • Alegereamijlocului de informarecorect- estefoarte important ca, înfuncție de mesajultransmisangajatilor, să se aleagăceamaipotrivitămodalitate, care săofere o amplitudineoptimă a informațiilor. Spreexemplu, ceamaieficientăestecomunicareafață-în-față, în care sunttransmiseșireceptate multiple semnale, verbaleși non-verbale (din intonatie, postură, mimică etc.).
 • Feedback-ulla 360 de grade- presupuneevaluareaangajațilorprininformații care săvină din multiple direcții: evaluări ale managerilor, ale colegilor, autoevaluări. Înacestfel, se obține o imagine câtmaiadecvată a activitățiifiecăruiindivid din cadrulorganizațieișiesteîncurajatăevaluareaclară, corectășicompletă a angajaților;
 • Sistemelede propunereși de adresare a întrebărilorpentrusalariați- presupunîncurajareaangajațilorsăofereideișisugestiipentruîmbunătățireaactivității din organizațieșipentrucreștereaeficienței;
 • Instruireaechipeimanageriale- se referă la programele special concepute, care se adreseazămanagerilorși care au dreptscopdezvoltareaabilităților de comunicare.
 • Sondajelede opinieprintreangajatiși feedback-ullor- suntchestionareanonimeprinintermediulcăroraangajațiiîșiexpunpărerea cu privire la activitatea din organizație, la regulileșipracticileacesteia;
slide24

Organizaţia

cu o comunicareeficientă are șanseinfinitmaimarisăîșiatingăobiectivele.