1 / 35

Sveiki atvykę į jauną, veržlų ir atvirą ŠIAULIŲ UNIVERSITETĄ !

Sveiki atvykę į jauną, veržlų ir atvirą ŠIAULIŲ UNIVERSITETĄ !. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS. Jus sveikina miestas Šiaurės Lietuvos širdyje - ŠIAULIAI !. Jai esi kolegijos absolventas. Kokius studijų tęstinumo maršrutus gali Tau pasiūlyti Šiaulių universitetas?.

finn-burris
Download Presentation

Sveiki atvykę į jauną, veržlų ir atvirą ŠIAULIŲ UNIVERSITETĄ !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sveiki atvykę į jauną, veržlų ir atvirąŠIAULIŲ UNIVERSITETĄ!

 2. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Jus sveikina miestas Šiaurės Lietuvos širdyje - ŠIAULIAI!

 3. Jai esi kolegijos absolventas Kokius studijų tęstinumo maršrutus gali Tau pasiūlyti Šiaulių universitetas?

 4. Jei šiemet baigsi kolegiją... ir ateityje norėtum baigti magistro studijas • Maršrutas A: susiradus darbą, pasirinkti vienerių metų (iki 40 kreditų) papildomąsias (išlyginamąsias studijas), reikalingas stojant į tos pačios studijų krypties magistrantūrą arba 1-2 metų papildomąsias studijas stojant į kitos studijų krypties arba srities magistrantūrą. • Maršrutas B: renkiesi sutrumpintas bakalauro studijas viename iš 8 ŠU fakultetų. • Maršrutas C: dirbi ir nenuosekliai studijuoji atskirus dalykus, kurie ateityje gali sudaryti pilną skirtumų, reikalingų stojant į magistrantūrą dalykų, ,,krepšelį” (turėsi akademines pažymas).

 5. Maršrutas A: papildomosios studijos kada, kur? EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS: • Edukologija • Kūno kultūros ir sporto edukologija (šakos: kūno kultūros edukologija, sporto edukologija) • Karjeros edukologija • Švietimo kokybės vadyba • Papildomųjų studijų trukmė – 40 kreditų (1 metai), 1 semestro studijų kaina– 12 BSI (1560 Lt). • Paprastai grupės formuojamos rugpjūčio pabaigoje. • Fakultete informacija teikiama tel. (8 ~ 41)595710

 6. Maršrutas A: papildomosios studijos kada, kur? SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS (1): • Socialinė pedagogika (šakos: socialinio darbo organizavimas, socialinių projektų vadyba), • Taikomoji kūno kultūra (šakos: taikomosios kūno kultūros vadyba, sveikatos edukologija), • Specialioji pedagogika (šaka: logopedija), • Specialioji pedagogika (šaka: dailės terapija). • Papildomųjų studijų trukmė – 40 kreditų (1 metai) tos pačios studijų krypties absolventams. • 1 semestro studijų kaina– 12 BSI (1560 Lt). • Fakultete informacija teikiama tel.: (8 ~ 41) 595754; (8 ~ 41) 595731, el. p. dieninis@spf.su.lt, renata_j@cr.su.lt

 7. Maršrutas A: papildomosios studijos kada, kur? SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS (2): Priėmimo sąlygos: • Socialinė pedagogika(šakos: socialinio darbo organizavimas, socialinių projektų vadyba)priimami asmenys, baigę kolegijas ir įgiję socialinio darbo profesinę kvalifikaciją. • Taikomoji kūno kultūra(šakos: taikomosios kūno kultūros vadyba, sveikatos edukologija) priimami asmenys, baigę kolegijas ir įgiję kineziterapijos profesinę kvalifikaciją.

 8. Maršrutas A: papildomosios studijos kada, kur? SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS (3): Priėmimo sąlygos: • Specialioji pedagogika(šaka: logopedija) priimami asmenys, turintys edukologijos, humanitarinių (kalbų), medicinos mokslų universitetinių ir profesinių (neuniversitetinių) studijų bakalauro laipsnius. • Specialioji pedagogika(šaka: dailės terapija) priimami asmenys, baigę kolegijų dailės pedagogikos arba dailės ir technologijų pedagogikos studijų programas, įgiję dailės mokytojo profesinę kvalifikaciją.

 9. Maršrutas A: papildomosios studijos kada, kur? SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS (1): • Ekonomika • Vadyba • Vadyba(šakos: švietimo vadyba, turizmo vadyba, viešasis administravimas). • 1 semestro studijų kaina– 14 BSI (1820 Lt).Fakultete informacija teikiama tel.: (8 ~ 41) 595880; (8 ~ 41) 595884, el. p. dekanatas@smf.su.lt

 10. Maršrutas A: papildomosios studijos kada, kur? Papildomųjų studijų trukmė Socialinių mokslų fakultete: • Turintiesiems tos pačios studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį – 40 kreditų (1 metai). • Turintiesiems artimos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį – 60 kreditų (1,5 metų). • Turintiesiems kitos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį – 80 kreditų (2 metai). Formuojamos ir intensyvių 3-4 mėn. kursų grupės pavasario semestre.

 11. Maršrutas B: sutrumpintos bakalauro studijos • Visuose ŠU fakultetuose. • Įskaičius studijuotus kolegijoje dalykus (įskaitoma iki 50 procentų). • Studijos tos pačios studijų krypties programoje dieniniame skyriuje trunka 4-5 semestrus, kitos studijų krypties – ilgiau. Kiekvienu atveju yra atliekamas studijų rezultatų įskaitymas.

 12. Maršrutas C: tinka ir šiandien kolegijos II – III kurse studijuojančiam studentui • Žinai, kad norėsi studijuoti Universiteto magistrantūroje. Išsiaiškinęs, kokių papildomų studijų dalykų reikės stojant į magistrantūrą, studijuoji juos nenuosekliuoju būdu, po 2-4 per studijų metus. • Norimame fakultete semestro pradžioje sudarai nenuosekliojo klausyto sutartį, užmoki už kreditus. Kiekvieno semestro pabaigoje gauni akademinę pažymą apie dalykus, kurių studijos įvertintos teigiamu pažymiu. • Stojant į magistrantūrą pateiksi visas akademines pažymas, įrodančias, kad skirtumus įvykdei studijuodamas tokiu būdu.

 13. Studijos Tęstinių studijų institute TSI vykdo perkvalifikavimo bei tęstines studijas, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius. (www.tsi.lt)

 14. Studijos TSI 2009 m. kovo mėn. skelbiamas priėmimas į šias perkvalifikavimo ir tęstines studijas: I pakopos: • Lietuvių filologija • Anglų filologija • Informatika (šaka – informatikos pedagogika) • Išlyginamasis matematikos dalykų kursas informatikos studijoms • Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas • Istorija • Viešasis administravimas • Specialioji pedagogika • Specialioji pedagogika (šaka – logopedija) • Specialioji pedagogika (šaka – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija) • Socialinė pedagogika • Socialinė pedagogika (šaka – socialinis darbas)

 15. Studijos TSI II pakopos: Specialiosios profesinės studijos: • Dalyko pedagogika Magistro studijos: • Vadyba (specializacija – švietimo vadyba) • Studijos yra mokamos, forma – neakivaizdinė. • Informacija tel. (8 ~ 41) 595850, el. p. info@tsi.su.lt

 16. Kodėl siūlome Tau studijuoti būtent Šiaulių universitete? Todėl, kad Šiaulių universitetas: • nedidelis (13000 akademinė bendruomenė); • klasikinio tipo (visų studijų sričių studijos); • jaunas, veržlus, einantis į pokyčius; • yra pačiame aštuntą šimtmetį skaičiuojančio, bet vis dar augančio ir gražėjančio miesto, ašis, jo centras.

 17. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Istorija Šiaulių universitetas buvo įkurtas 1997 m., susijungus Šiaulių pedagoginiam institutui ir Kauno technologijos universiteto Politechnikos fakultetui.

 18. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS UNIVERSITETO VIZIJA – tapti tinkliniu Europos Sąjungos universitetu, tenkinančiu besimokančios visuomenės poreikius, vykdančiu visų pakopų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu akredituotas studijų programas, atitinkančiu aukštus mokslo standartus ir apsirūpinusiu mokslinės, techninės bei eksperimentinės plėtros modernia baze prioritetinėse mokslo ir studijų kryptyse.

 19. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Universiteto bendruomenė – daugiau nei 12000 studentų... …daugiau nei 12000…

 20. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS ... ir daugiau nei 550 dėstytojų

 21. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Geriausi 2008 m. ŠU sportininkai ir jų treneriai. Čia puikios galimybės saviraiškai,

 22. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Kurti, improvizuoti, matyti savo darbo rezultatus,

 23. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Formuoti visuomenėje kūrybingos, atsakingos akademinės bendruomenės įvaizdį, prisidėti prie Šiaurės Lietuvos regiono socialinės, ekonominės, kultūrinės plėtros

 24. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Šiaulių universitete puikios sąlygos studijoms, savarankiškam darbui

 25. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Šiaulių universitetas bendradarbiauja su daugiau nei 100 užsienio aukštojo mokslo institucijų... Universitetasužima 5-ąją vietą Lietuvoje pagal LLP / ERASMUS mainų programos vykdymą. Airija, Danija, Graikija, Jungtinė Karalystė, JAV, Kipras, Korėja, Prancūzija, Rusija, Švedija, Turkija, kt.

 26. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Papildoma informacija • Būsimieji Šiaulių universiteto studentai turi galimybę rinktis studijas viename iš 8 fakultetų: • Gamtos mokslų fakultete • Humanitariniame fakultete • Matematikos ir informatikos fakultete • Menų fakultete • Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete • Socialinių mokslų fakultete • Technologijos fakultete

 27. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Šiaulių universiteto studentų skaičius fakultetuose 2008 m.

 28. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS 2008 m. priėmimas į ŠU Pirmuoju pageidavimu prašyme nurodytas Šiauliųuniversitetas – 1900. Priėmėme per 3000 studentų. 1.VU 2.VGTU 3.KTU

 29. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS 2008 m. priėmimas į ŠU Prašymų skaičius, kuriuose paminėtos tik Šiaulių universiteto studijų programos – 1347 1. ŠU 2. KU 3. KTU ŠU

 30. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS 2008 m. priėmimas į ŠU Populiariausios ir paklausiausios pagrindinių studijų programos 1. Viešasis administravimas 2. Dizainas 3. Verslo administravimas 4. Ekologija ir aplinkotyra 5. Socialinė pedagogika 6. Kūno kultūra 7. Edukologija 8. Mechanikos inžinerija 9. Audiovizualinis menas 10. Ekonomika • 11. Sveikatos edukologija 12. Statybos inžinerija • 13. Sociokultūrinė antropologija • (septynių fakultetų ir vienuolikos krypčių studijų programos)

 31. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS 2008 m. priėmimas į ŠU Bendrieji skaičiai

 32. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS 2008 m. priėmimas į ŠU Įstojusiųjų santykis pagal lytį Merginos Vaikinai ŠU – 62,7 % 37,3 % SGNSF – 95,3 % 4,7 % HF – 82,7 % 17,3 % EF – 70,7 % 29,3 % SMF – 70,4 % 29,6 % MF – 80 % 20 % GMF – 71,2 % 28,8 % MIF – 30,1 % 69,9 % TF – 12,2 % 87,8 %

 33. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS ŠU studentai pagal apskritis 2008 m. *Priimtieji į I kursą ** Visi studentai

 34. ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS Šiaulių universitetas Jums siūlo: • Patrauklias ir naudingas studijų programas; • Kvalifikuotų dėstytojų paskaitas; • Galimybę dalyvauti įvairioje studentiškoje veikloje; • Galimybę dalį studijų laiko praleisti užsienio universitetuose; • Puikias sąlygas asmenybės tobulėjimui;

 35. ŠIAULIŲUNIVERSITETAS www.su.lt

More Related