osobnost mana era a styly zen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osobnost manažera a styly řízení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osobnost manažera a styly řízení

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Osobnost manažera a styly řízení - PowerPoint PPT Presentation

ferris
245 Views
Download Presentation

Osobnost manažera a styly řízení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Osobnost manažera a styly řízení Alena Kašparová 3.r ABPS Tereza Olšová 3.r ABPS Anna Petřínská 3.r ABPS Zuzana Pohanková 3.r ABPS Gabriela Polášková 3.r ABPS

 2. Osobnost manažera Manažer plní několik funkcí: • Role mezilidská (Interpersonální) Musí umět vhodně komunikovat se svým okolím( nadřízenými i podřízenými), ale také udržovat vnější vztahy s jinými podniky, státní správou. Sám musí být nekonfliktní osoba, naopak tyto konflikty musí umět řešit. DOVEDNOST: musí umět jednat s lidmi.

 3. Role informační Musí sledovat činnost v podniku, musí analyzovat nejrůznější děje jak v podniku tak v okolí, být schopen hledat souvislosti různých dějů a také předvídat důsledky. DOVEDNOST: musí rozumět tomu co řídí.

 4. Role rozhodovací Musí být schopen, dělat důležitá rozhodnutí, organizovat činnosti, vyjednávat. DOVEDNOST: musí mít odvahu přijímat změny.

 5. Manažerská hierarchie • Manažer nižší úrovně zodpovídá za přidělování úkolů, jejich plnění zaměstnanci, kteří mu jsou podřízeni. Jako první přijímá informace od zaměstnanců, jejich stížnosti, návrhy. Vytváří zpětnou vazbu, je nárazníkem mezi managementem, odbory a zaměstnanci. Vhodné návrhy na řešení předkládá střednímu managementu.

 6. Střední manažeři Přijímají roli prostředníků mezi řídícími úrovněmi. Získávají, zpracovávají a předávají největší podíl informací (až 40 % času). Dolaďují a rozpracovávají nové technologické postupy.

 7. TOP manažeři Uplatňují podnikatelskou roli v podniku, přebírají odpovědnost za vlastníky. Mají nejvyšší pravomoci, nejvíc řídících informací, jsou nezávislí, jejich pohled na problém je objektivnější než u šéfů nižší linie.

 8. TOP manažeři Střednímanažeři Manažeři nižší úrovně

 9. Manažerské funkce • Manager má odpovědnost. • Manager udržuje rovnováhu. (Zdroje, potřeby, cíle) • Manager myslí analyticky a koncepčně. • Manager je prostředníkem. • Manager je politikem a rovněž diplomatem

 10. Styly řízení • Autoritativní: Manažer rozhoduje o všem zcela sám • Liberální: Nerozhoduje o ničem, pravý opak autoritativního • Demokratický: Každý pracovník řeší úkol, dle svých stanovených kompetencí

 11. Jaký styl je nejvhodnější? • Neexistuje univerzální styl • Nejvhodnějším stylem je demokratický • Méně vhodnými jsou autoritativní, liberální • Zaleží v jaké situace se firma nachází • Nezavrhovat ostatní styly

 12. Než zvolíme styl je nutné si uvědomit: • podmínky a charakter práce a pracoviště • osobnost manažera jako vedoucího • lidi, kteří tvoří tým • momentální situaci, ve které se organizace nachází

 13. Jaké schopnosti by úspěšný manažer měl mít? • Schopnost vést a důvěřovat • Schopnost komunikace • Schopnost rozhodovat • Schopnost usměrňovat zaměstnance • Schopnost rozvíjet talent zaměstnanců • Schopnost správné motivace • Schopnost kontroly

 14. Klidný Vyrovnaný Přímý Komunikativní Sympatický Flexibilní Přiměřeně náročný Aktivní Přirozeně autoritativní Budící Respekt Slušný Čistý Umytý Slušně oblečený Galantní Zdravě sebevědomý Uznávaný Empatický Vlastnosti manažera

 15. Děkujeme za pozornost