Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa

Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa

140 Views Download Presentation
Download Presentation

Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Studium Doktoranckie Politechniki Warszawskiej ROLA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, 23 grudzień 2008 r. Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  2. Historia urzędów atomistyki: Pełnomocnik Rządu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej(powołanie 1955) Urząd Energii Atomowej (powołanie 1968) Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej (powołanie 1974) Państwowa Agencja Atomistyki (powołanie 1983) Prezesi: Mieczysław Sowiński Roman Żelazny Jerzy Niewodniczański (od 1992) Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  3. Zadania PAA: »nadzór nad bezpieczeństwem działalności wykorzystującej materiały jądrowe i źródła promieniowania jonizującego » monitorowanie sytuacji radiacyjnej kraju » reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w kraju i zagranicą) » współpraca międzynarodowa w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z traktatów i konwencji oraz umów dwustronnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej » prowadzenie edukacji i informacji społecznej (np. badania opinii publicznej) Ustawa Prawo Atomowe z 1986 r. (z późniejszymi nowelizacjami) Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  4. Personel PAA: » Główny Inspektor Dozoru Jądrowego » inspektorzy dozoru jądrowego (5 osób) » inspektorzy ochrony radiologicznej (ok. 10 osób) » Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego »Departament Nadzoru Zastosowań Promieniowania Jonizującego »Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR) (dyżur 24 godzinny) Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  5. Zadania PAA: (zadania obecne) »nadzór nad obiektami jądrowych w Polsce reaktor MARIA Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych przechowalniki wypalonego paliwa z reaktorów badawczych EWA i MARIA » wydawanie zezwoleń na eksploatację obiektów jądrowych » kontrola obiektów jądrowych (dawniej) organ założycielski instytutów atomistyki w Polsce Instytut Energii Atomowej Instytut Problemów Jądrowych Instytut Chemii i Technologii Jądrowej Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  6. Monitorowanie sytuacji radiacyjnej w kraju prowadzenie pomiarów mocy dawki promieniowania gamma oraz zawartości izotopów promieniotwórczych w powietrzu, opadach atmosferycznych, komponentach środowiska i w żywności stacje pomiarowe rozmieszczone w całym kraju wyspecjalizowane pomiary monitoring lokalny: - Świerk, - Różan, - tereny dawnych zakładów wydobywczych rudy uranu Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  7. Monitorowanie reaktora MARIA Wydawanie zezwoleń na: - eksploatację (5 lat) - dokonywanie zmian konstrukcyjnych i procedur operacyjnych istotnych dla bezpieczeństwa Kontrola: - dokumentacji ruchowej - narażenia personelu - ochrony fizycznej - uprawnień do pracy na stanowiskach istotnych dla bezpieczeństwa jądrowego - itp. Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  8. Przygotowanie do wprowadzenia energetyki jądrowej zasadniczy wymóg: osobne urzędy odpowiedzialne za: - promocję i budowę elektrowni jądrowej - dozór bezpieczeństwa jądrowego Zadania dozoru na obecnym etapie: » analiza dostępnych technologii reaktorów energetycznych » współpraca z dozorami w innych krajach » aktualizacja doświadczeń z budowy EJ Żarnowiec » szkolenie personelu (potrzeby co najmniej 15 osób) » opiniowanie nowych aktów prawnych (ewentualnie) Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1