1 / 8

Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa

Studium Doktoranckie Politechniki Warszawskiej R OLA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, 23 grudzień 2008 r. Andrzej T. MIKULSKI. Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa. 1. Historia urzędów atomistyki:

felcia
Download Presentation

Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Studium Doktoranckie Politechniki Warszawskiej ROLA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, 23 grudzień 2008 r. Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  2. Historia urzędów atomistyki: Pełnomocnik Rządu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej(powołanie 1955) Urząd Energii Atomowej (powołanie 1968) Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej (powołanie 1974) Państwowa Agencja Atomistyki (powołanie 1983) Prezesi: Mieczysław Sowiński Roman Żelazny Jerzy Niewodniczański (od 1992) Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  3. Zadania PAA: »nadzór nad bezpieczeństwem działalności wykorzystującej materiały jądrowe i źródła promieniowania jonizującego » monitorowanie sytuacji radiacyjnej kraju » reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w kraju i zagranicą) » współpraca międzynarodowa w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z traktatów i konwencji oraz umów dwustronnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej » prowadzenie edukacji i informacji społecznej (np. badania opinii publicznej) Ustawa Prawo Atomowe z 1986 r. (z późniejszymi nowelizacjami) Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  4. Personel PAA: » Główny Inspektor Dozoru Jądrowego » inspektorzy dozoru jądrowego (5 osób) » inspektorzy ochrony radiologicznej (ok. 10 osób) » Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego »Departament Nadzoru Zastosowań Promieniowania Jonizującego »Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR) (dyżur 24 godzinny) Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  5. Zadania PAA: (zadania obecne) »nadzór nad obiektami jądrowych w Polsce reaktor MARIA Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych przechowalniki wypalonego paliwa z reaktorów badawczych EWA i MARIA » wydawanie zezwoleń na eksploatację obiektów jądrowych » kontrola obiektów jądrowych (dawniej) organ założycielski instytutów atomistyki w Polsce Instytut Energii Atomowej Instytut Problemów Jądrowych Instytut Chemii i Technologii Jądrowej Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  6. Monitorowanie sytuacji radiacyjnej w kraju prowadzenie pomiarów mocy dawki promieniowania gamma oraz zawartości izotopów promieniotwórczych w powietrzu, opadach atmosferycznych, komponentach środowiska i w żywności stacje pomiarowe rozmieszczone w całym kraju wyspecjalizowane pomiary monitoring lokalny: - Świerk, - Różan, - tereny dawnych zakładów wydobywczych rudy uranu Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  7. Monitorowanie reaktora MARIA Wydawanie zezwoleń na: - eksploatację (5 lat) - dokonywanie zmian konstrukcyjnych i procedur operacyjnych istotnych dla bezpieczeństwa Kontrola: - dokumentacji ruchowej - narażenia personelu - ochrony fizycznej - uprawnień do pracy na stanowiskach istotnych dla bezpieczeństwa jądrowego - itp. Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

  8. Przygotowanie do wprowadzenia energetyki jądrowej zasadniczy wymóg: osobne urzędy odpowiedzialne za: - promocję i budowę elektrowni jądrowej - dozór bezpieczeństwa jądrowego Zadania dozoru na obecnym etapie: » analiza dostępnych technologii reaktorów energetycznych » współpraca z dozorami w innych krajach » aktualizacja doświadczeń z budowy EJ Żarnowiec » szkolenie personelu (potrzeby co najmniej 15 osób) » opiniowanie nowych aktów prawnych (ewentualnie) Andrzej T. MIKULSKI Państwowa Agencja Atomistyki ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa 1

More Related