valg av matematikkfag og programfag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG PowerPoint Presentation
Download Presentation
VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

VIDERE. VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG. STRUKTUR OG INNHOLD I FAGENE. VIDERE. TILBAKE. MATEMATIKK VED HITRA VIDEREGÅENDE SKOLE. VG1. VG2. VG3. TILBAKE. Programfag ved Hitra VGS. Samordna opptak. Tilleggspoeng. Karakterkalkulator. Spesielle opptakskrav. TILBAKE. MATEMATIKK 2P.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
valg av matematikkfag og programfag

VIDERE

VALG AV MATEMATIKKFAG OG PROGRAMFAG

STRUKTUR OG INNHOLD I FAGENE

programfag ved hitra vgs

TILBAKE

Programfag ved Hitra VGS

Samordna opptak

Tilleggspoeng

Karakterkalkulator

Spesielle opptakskrav

matematikk 2p

TILBAKE

MATEMATIKK 2P
 • Tall og algebra i praksis
  • Potenser og standardform.
  • Renteberegninger.
 • Statistikk
  • Gjøre statistiske undersøkelser.
  • Fremstille data vha tabeller og diagrammer.
 • Modellering
  • Praktiske forsøk.
  • Lage enkle matematiske modeller.

LÆREPLAN I FAGET

matematikk r1

TILBAKE

MATEMATIKK R1
 • Geometri
  • Vektorer.
  • Konstruksjoner med passer og linjal + digitalt.
  • Bevise Pytagoras setning.
 • Algebra
  • Ulikheter og ligninger, symbolbruk, polynomer og logaritmer.
 • Funksjoner
  • Derivasjon, grenseverdier og asymptoter.
 • Kombinatorikk og sannsynlighet
  • Ordnete og uordnete utvalg.
  • Betinget og ubetinget sannsynlighet.

LÆREPLAN I FAGET

matematikk s1

TILBAKE

MATEMATIKK S1
 • Algebra
  • Omforming av formler.
  • Likninger og ulikheter.
 • Funksjoner
  • Tegne kurver.
  • Funksjoner tilknyttet økonomi og samfunnsfag.
  • Regresjon, vekstfart, derivasjon.
 • Sannsynlighet
  • Binomiske og hypergeometriske forsøk.
  • Ordnete og uordnete utvalg.
 • Lineær optimering
  • Optimeringsproblemer i økonomi.

LÆREPLAN I FAGET

matematikk r2

TILBAKE

MATEMATIKK R2
 • Geometri
  • Analysere 3-dimensjonale figurer, vektorerog sfærisk geometri.
 • Algebra
  • Tallmønstre.
  • Rekursjon og induksjon (matematiske bevis).
 • Funksjoner
  • Periodiske funksjoner, derivasjon, integrasjonogulike funksjonstyper.
 • Differensiallikninger
  • Analysere og regne på dynamiske fenomener.
  • Lineære og separable differensiallikninger.

LÆREPLAN I FAGET

matematikk s2

TILBAKE

MATEMATIKK S2
 • Algebra
  • Tallmønstre (tallrekker og tallfølger).
  • Sparing, lån, avbetaling.
  • Polynomfaktorisering.
 • Funksjoner
  • Funksjoner innen økonomi – inntekt, kostnad, overskudd.
  • Derivasjon, integrasjon.
  • Digitale verktøy.
 • Sannsynlighet og statistikk
  • Sannsynlighetsfordelinger.
  • Hypotesetesting i binomisk fordeling og normalfordeling.

LÆREPLAN I FAGET

samfunns konomi 1

TILBAKE

SAMFUNNSØKONOMI 1
 • Samfunnsøkonomi skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt.
 • Videre skal faget motivere for samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
 • Samfunnsøkonomisk forståelse vil gi et bedre grunnlag for å delta i samfunnsdebatten og foreta økonomiske valg.

LÆREPLAN I FAGET

samfunns konomi 2

TILBAKE

SAMFUNNSØKONOMI 2
 • Hvordan pris og omsatt mengde avhenger av forbrukernes etterspørsel og bedriftenes tilbud av varer og tjenester.
 • Prisfastsettelse under markedsformen monopol og under ulike former for ufullkommen konkurranse.
 • Sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer.
 • Hvorfor land handler med hverandre, og påvirkning av eks valutakurser/avtaler.

LÆREPLAN I FAGET

politikk og menneskerettigheter

TILBAKE

POLITIKK- OG MENNESKERETTIGHETER
 • Politisk innflytelse og sammenhenger mellom verdier og politiske handlinger i Norge.
 • Samarbeidsformer og regionale og globale konflikter.
 • Utviklingen av menneskerettighetene og det etiske og juridiske grunnlaget for menneskerettighetene.
 • Analysere årsaker til brudd på menneskerettighetene.

LÆREPLAN I FAGET

sosialkunnskap

TILBAKE

SOSIALKUNNSKAP
 • Sosialisering og oppvekstmiljø i barne- og ungdomsårene, samlivsspørsmål og utfordringer i alderdommen.
 • Analyse av velferdsforskjeller i Norge. Det handler spesielt om velferdssituasjonen til innvandrere og funksjonshemmede.
 • Årsaker til og følger av sosiale problemer.
 • Velferdsstatens prinsipper, lover og politisk styring, og velferdsstatens utfordringer i nåtid og framtid.

LÆREPLAN I FAGET

biologi 1

TILBAKE

BIOLOGI 1
 • Bruke biologifaglige arbeidsmåtar i økologisk feltarbeid/undersøkelser/forsøk.
 • Indre oppbygging i eukaryote celler, hvordan di ulike delene fungerer, og transport av stoff ut og inn av celler.
 • Ulike typer vev, organ og organsystem og hvordan de fungerer.
 • Utviklinga av livet på jorda har ført til et mangfold av organismer som viser mange former for tilpassing til ulike levevilkår.

LÆREPLAN I FAGET

biologi 2

TILBAKE

BIOLOGI 2
 • Grunnleggende oppbyggings- og nedbrytingsprosessene i fotosyntese og celleånding.
 • Oppbygginga av DNA-molekyl og hvordan de er utgangspunktet for styring av livsprosessene.
 • Utviklinga innenfor bioteknologi og genteknologi og hvordan det har ført til nye hjelpemiddel og teknikkerinnenfor medisin/matproduksjon/biologisk forsking.

LÆREPLAN I FAGET

internasjonal engelsk

TILBAKE

INTERNASJONAL ENGELSK
 • Kunnskap om grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk, og om språkvarianter av engelsk utenfor det angloamerikanske kjerneområdet.
 • Forståelse og formidling av mening gjennom språket. Videreutvikling av skriftlige og muntlige språkferdigheter.
 • Utfordringer det internasjonale samfunnet står overfor og kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller og ulike verdisystem.

LÆREPLAN I FAGET

samfunnsfaglig engelsk

TILBAKE

SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK
 • Kunnskap om grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn og bruk av språklige virkemidler i ulike typer tekster.
 • Videreutvikling av skriftlige og muntlige språkferdigheter, og om oppbygging av et rikt og nyansert ordforråd for å kunne kommunisere om samfunnsfaglige emner.

LÆREPLAN I FAGET

fysikk 1

TILBAKE

FYSIKK 1
 • De eldste og mest brukte fysikklovene, og hvordan de kommer til uttrykk innen mekanikk/elektrisitetslære/termofysikk. Sentralt prinsipp er bevaring av energi i ulike prosesser.
 • Byggesteinene i naturen og hvordan de settes sammen, fra mikrokosmos til makrokosmos.
 • Hvordan matematikk blir brukt i fysikk.

LÆREPLAN I FAGET

fysikk 2

TILBAKE

FYSIKK 2
 • Feltbegrepet og hvordan det kan brukes innenfor ulike områder av fysikken til å beskrive og forklare fenomener.
 • Kvanteteorien og relativitetsteorien.
 • Hvordan matematikk blir brukt som språk i fysikk, ved bruk av vektorregning, differensialregning og integralregning.
 • Teknologiske anvendelser av induksjon og prinsippene som ligger til grunn for moderne avbildningsutstyr innen medisin.

LÆREPLAN I FAGET

kjemi 1

TILBAKE

KJEMI 1
 • Kjemiens nomenklatur, og kjemiske fenomener blir forklart med modeller på mikronivå.
 • Kunnskaper i kjemi bygges opp gjennom prosesser med hypoteser, forsøk, observasjoner, vurderinger og begrunnede konklusjon.
 • Struktur og egenskaper for vann og løsninger av stoffer i vann.
 • Handler om syrer, baser og pH.

LÆREPLAN I FAGET

kjemi 2

TILBAKE

KJEMI 2
 • Aktuell forskning innen kjemi
 • Kjemiske analysemetoder som blir brukt til å kontrollere både kvalitet og kvantitet
 • Hvordan organiske stoffer reagerer. Laboratoriearbeid er sentralt
 • Korrosjon, forbrenningsreaksjoner og elektrokjemi.
 • Mulige miljøkonsekvenser ved produksjon og deponering av ulike materialer.

LÆREPLAN I FAGET

breddeidrett 2

TILBAKE

BREDDEIDRETT 2
 • Idretter og aktiviteter fra ulike kulturer. Krav og regler knyttet til idrettsaktivitetene, systematisk ferdighetsutvikling og utvikling av sosiale ferdigheter inngår i hovedområdet.
 • Allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og psykiske egenskaper.
 • Planlegging og gjennomføring av trening for å etablere sunne og varige vaner.

LÆREPLAN I FAGET

toppidrett 2

TILBAKE

TOPPIDRETT 2
 • Forhold som er viktige i treningsplanlegging på kort og lang sikt, og produksjon av egne treningsplaner ut fra spesialidrettens krav til planlegging.
 • Variert trening av egenskaper som er viktige for prestasjonsutvikling og forebygging av skader i spesialidretten.
 • Variert trening av egenskaper som er viktige for prestasjonsutvikling og forebygging av skader i spesialidretten.

LÆREPLAN I FAGET

matematikk 1t

TILBAKE

MATEMATIKK 1T
 • Tall og algebra
 • Likninger og ulikheter av første og andre grad
 • Kvadratsetninger
 • Geometri
  • lengder, areal, Pytagoras
  • trigonometri
 • Sannsynlighetsregning
 • Funksjoner
  • rette linjer
  • andregradsfunksjoner
  • potenser
  • eksponentialfunksjoner
  • logaritmer
  • derivasjon

LÆREPLAN I FAGET

matematikk 1p

TILBAKE

MATEMATIKK 1P
 • Tall og algebra
  • Tall og grafer
  • hverdagsmatematikk
 • Geometri
  • lengder, areal, volum
  • perspektivtegning
 • Økonomi
  • prosent, indeks
  • personlig økonomi, lønn, avgifter, budsjett
 • Sannsynlighetsregning
 • Funksjoner
  • rette linjer
  • proporsjoner
  • kurver

LÆREPLAN I FAGET