1 / 19

Programfag til valg

Programfag til valg. Programområde ELEKTROFAG. Kåre Lillenskjold Berge. Ølen vgs Alf Inge Haug. Karmsund vgs Bjørn Arild Kolbeinsen. Åkrehamn vgs. Hva kan vi tilby i ELEKTROFAG?. Lokal tilpassing.

ratana
Download Presentation

Programfag til valg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Programfag til valg Programområde ELEKTROFAG Kåre Lillenskjold Berge. Ølen vgs Alf Inge Haug. Karmsund vgs Bjørn Arild Kolbeinsen. Åkrehamn vgs

 2. Hva kan vi tilby i ELEKTROFAG?

 3. Lokal tilpassing De videregående skolene har ulike rammebetingelser i forhold til lokaler og utstyr. Hver skole må derfor kunne tilpasse gjennomføringen av opplæringen av U-elevene.

 4. Det faglige innholdet skal være det samme

 5. LÆREPLAN FOR ELEKTROFAG Hovedområder i faget Ut fra formålet er programfag til valg delt i tre hovedområder:

 6. Kompetansemål(Hva eleven skal lære) I læreplanen for elektrofag er det 3 studierettede programfag og i alle fag inngår HMS. • HMS • Elenergisystemer • Automatiseringssystemer • Data og elektronikksystemer Elevene fra U-skolen skal få kunnskaper om disse tre programfagene og lære arbeidsmetodene som Vg1 elevene arbeider etter.

 7. HMS I alle øvelser, læringsoppdrag for elektrofag ligger regler for HMS innbakt. Arbeid med strøm og spenning kan medføre fare for strømgjennomgang. Det er derfor viktig at eleven kjenner til faremomentene og retter seg etter lover og reglene som gjelder for faget.

 8. Elenergisystemer I dette programfaget skal eleven få montere en tilførselskabel med støpsel. Eleven skal bruke denne kabelen til å sette spenning på et enkelt anlegg.

 9. Eleven skal montere et åpent anlegg med koplingsboks, bryter og lampe.Kople til tilførselsledningen og få lampa til å lyse.

 10. Automatiseringssystemer Eleven skal være med en Vg1 elev og få demonstrert hvordan et automatisert anlegg virker.

 11. Eleven skal få innblikk i hvordan koplingsdokumentasjon brukes L2 L1 L3 Trefasespenning inn Automatsikring som beskytter anlegget mot kortslutning F1 Kontaktor, for å slå av eller på motoren Q1 Termisk vern som beskytter anlegget mot overbelastning F2 Motoren som skal styres. M1

 12. Data og elektronikksystemer • Eleven skal kople opp et ringeklokkeanlegg ved hjelp av koplingsdokumentasjon

 13. Lage en linkekabel, nettverkskabel

 14. Gjennomføring 15 elever delt i grupper på 2-3 Alt utstyr må være lagt fram til de ulike øvelsene.

 15. Gjennomføring • Praktisk gjennomføring. • Alt utstyr er lagt fram til de ulike øvelsene. Lærere instruerer elevene og setter i gang arbeidet. • 3-4 stasjoner i automatiseringssystemer bygges opp av Vg1 elever. • Disse elevene har ansvar for å demonstrere disse for ungdomskole elevene. • Når eleven kommer til videregående skole. • Eleven må ha med seg utstyr slik at de kan ta notater og dokumentere hva de lærer. Kamera og skrivesaker. • Eleven skal ha gjennomgått dokumentasjon og evalueringsskjema som de skal bruke i undervisningen i videregående skole. • Denne dokumentasjonen bruker eleven til å lage en presentasjon av opplæringen på videregående skole.

 16. Dokumentasjon • Etter endt arbeidsøkt skal eleven vurdere sin egen opplæring.

 17. Skjema for dokumentasjon Elevens navn …………………………………………….. Studieretnings fag…………………………………………. Arbeidsoppdrag …………………………………………. Produksjon : Beskriv framgangsmåte og vise fram ferdig produkt. Dokumentasjon: Visuell kontroll og kontrollmåling med multimeter, summer. Egenvurdering

 18. Elevens vurdering av opplæringen

 19. Velkommen til Elektrofagvåren 08

More Related