zasady organizacji wycieczek i biwak w n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady organizacji wycieczek i biwaków PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady organizacji wycieczek i biwaków

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29
fawzia

Zasady organizacji wycieczek i biwaków - PowerPoint PPT Presentation

115 Views
Download Presentation
Zasady organizacji wycieczek i biwaków
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zasady organizacji wycieczek i biwaków

 2. 1.nauczyciel (po ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych)2. pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim 3. posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, 4.przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, 5.organizatora turystyki,6.instruktora krajoznawstwa 7.kwalifikacje trenera lub instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu (dotyczy turystyki kwalifikowanej: kolarskiej, narciarskiej, kajakowej). Kto może być kierownikiem wycieczki/biwaku?

 3. Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej: • opracowanie programu i harmonogramu - wypełnienie Karty Wycieczki • opracowanie regulaminu lub regulaminów i zapoznanie z nim uczestników wycieczki; • zapewnienie warunków realizacji programu oraz jego nadzór; • zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa; • określenie zadań dla opiekuna, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestników; • nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt pierwszej pomocy; • organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów; • podział zadań wśród uczestników; • dysponowanie środkami finansowymi; podsumowanie merytoryczne, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki. Obowiązki kierownika wycieczek szkolnych

 4. Kto może być opiekunem wycieczki szkolnej? Opiekunem wycieczki s lub imprezy krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel albo w uzgodnieniu inna pełnoletnia osoba.

 5. Obowiązki opiekuna wycieczki szkolnej • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami; • współdziałanie z kierownikiem w realizacji programu i harmonogramu wycieczki/imprezy; • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; • nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań; • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 6. Zasady obowiązujące w czasie przygotowania i trwania wycieczek • program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek zatwierdza komendant hufca lub inna upoważniona przez niego osoba na podstawie karty wycieczki; • na udział uczniów w wycieczce wymagana jest pisemna zgoda rodziców; • każda wycieczka i impreza krajoznawczo-turystyczna powinna być dobrze przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami. • Przed wyjściem/wyjazdem uczestnicy muszą poznać cel wycieczki, trasę, program i regulamin wycieczki oraz zasady bezpieczeństwa;

 7. Zasady obowiązujące w czasie przygotowania i trwania wycieczek • opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów; gdy jednak wycieczka korzysta ze środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość zamieszkania opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 15 uczniów; • na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 10 uczniów, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;

 8. Zasady obowiązujące w czasie przygotowania i trwania wycieczek • długość dziennych odcinków trasy i tempo należy dostosować do możliwości najsłabszego uczestnika wycieczki; • wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki/imprezy krajoznawczo-turystycznej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej.

 9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH /BIWAKACH

 10. Wycieczka autokarowa: liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc; 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika); każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 15 uczniów; miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie); przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia; kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważne przez 6 miesięcy;

 11. Wycieczka autokarowa: • autokar musi być oznakowany - przewóz dzieci; • postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach; • po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci; • obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy nie chodziły po autokarze, nie siedziały tyłem, na oparciu, nie wyrzucał śmieci przez okno, itd.); • planując wycieczkę autokarową należy zapoznać się ze stanem zdrowia uczestników - w przypadku choroby lokomocyjnej należy połknąć, np. 1 tabletkę Aviomarin na 30 minut przed jazdą; • należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

 12. Wycieczka piesza, np. do lasu: • liczebność do 30 uczniów - 2 opiekunów (może to być rodzic lub inna pełnoletnia osoba); • w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu, • uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych; • w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu;

 13. Wycieczka piesza, np. do lasu: • w lesie poruszamy się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach; • opiekun powinien posiadać mapę, dobrze gdyby znał teren; • przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie; • należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

 14. Wycieczka w góry: liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników; odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości), rzeczy osobiste zabieramy w plecaku; wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach - turystycznych; na początku i końcu kolumny idzie osoba dorosła; uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze;

 15. Wycieczka w góry: na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej; na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy tatrzańscy; wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu; na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu.

 16. Wycieczka rowerowa: liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób); wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową; prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy; tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika; odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;

 17. Wycieczka rowerowa: uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego; opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę; uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę; z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa z światłem odblaskowym na końcu.

 18. Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez: • w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, • opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego, • zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, • zabrania się urządzania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika górskiego, • zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich napięć, manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju owoców, co do których nie ma pewności, że są jadalne,

 19. Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez: • przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną apteczkę, • przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie są zobowiązani do zaznajomienia uczestników z zasadami bezpieczeństwa na jezdniach, drogach, w autokarze, statku wycieczkowym, na peronach kolejowych (przejazdy PKP), na szlakach turystycznych i górskich – szczególnie o niewyprzedzaniu przewodnika, oddalaniu się lub opóźnianiu marszu, • po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno – higienicznymi.

 20. Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek i imprez: • kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i snu uczniów oraz dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania pod jakąkolwiek postacią alkoholu i zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek, • w przypadku nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy wszystkim jej potrzebującym, niezwłocznie powiadomić właściwe służby medyczne (obowiązkiem uczestników wycieczki jest nieść pomoc na szlaku wszystkim jej potrzebującym). Zawiadomić rodzinę i dyrektora szkoły.

 21. Skład apteczki pierwszej pomocy Przybory: nożyczki, pęseta, aparat do sztucznego oddychania, termometr, agrafki różnej wielkości, plastikowy kieliszek maseczka do sztucznego oddychania, rękawiczki lateksowe, koc termiczny (folia NRC)zakraplacz, kroplomierz, latarka, igły, szyny Kramera. Środki opatrunkowe: gaziki i gazy jałowe w różnych rozmiarach, opaski (bandaże) elastyczne różnej szerokości, opaski (bandaże) dziane różnej szerokości, chusty trójkątne, wata, przylepiec prestoplast, lignina, Altacet, Panthenol Środki odkażające: woda utleniona 3%, spirytus salicylowy 2%, rivanol, jodyna Leki: • przeciwbólowe i przeciwgorączkowe: polopiryna,  pyralgina, paracetamol • żołądkowe: krople miętowe, węgiel leczniczy,tabletki przeczyszczające • rozkurczowe: No-spa • przeciwuczuleniowe: Calcium C, Fenistil (maść) • uspokajające: Nerwosol, Neospasmina, krople walerianowe

 22. WAŻNE • Z regulaminami bezpieczeństwa należy zapoznać uczestników przed wyjazdem na wycieczkę. • Zapoznanie z regulaminami powinno być poświadczone podpisami uczestników. • Żeby uniknąć nieporozumień warto przekazać rodzicom pisemną informację nt. zasad uczestnictwa w wycieczce oraz świadczeń, które w ramach odpłatności zapewniamy.

 23. Dokumentacja wycieczki /biwaku

 24. Dokumentacja wycieczki/biwaku • prawidłowa wypełniona kartę wycieczki, • pisemną zgodę rodziców (opiekunów) wszystkich biorących udział w wyjeździe uwzględniającą termin i miejsce wycieczki, • polisy ubezpieczeniowe /jeżeli nie jest wykupione grupowe ubezpieczenie w szkole/. • listy   uczestników   i   opiekunów, • plan wycieczki/biwaku, • preliminarz • po zakończeniu wycieczki/imprezy – podsumowanie, ocena stopnia realizacji programu wycieczki, rozliczenie finansowe,

 25. Karta wycieczki zawiera informacje o: • celach i założeniach wycieczki /imprezy/ • trasie wycieczki • terminie wycieczki • liczbie uczestników • danych personalnych kierownika wycieczki • liczbie opiekunów • środku lokomocji • Oświadczenie opiekuna i kierownika o bezpieczeństwie

 26. Lista uczestników wycieczki powinna zawierać: • imię i nazwisko, • datę i miejsce urodzenia, • numer legitymacji lub dowodu osobistego, • adres uczestnika i nr tel. rodziców lub opiekunów • w przypadku wyjazdu zagranicznego numer paszportu.

 27. Zgoda rodziców na udział w wycieczce/biwaku ................................................................................... /imię i nazwisko rodzica / opiekuna/adres/ telefon/ OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na udział syna / córki ......................................... w wycieczce do ............................... która odbędzie się w dniu/dniach.............................. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki ........... Oświadczam, że są mi znane zasady i przepisy dotyczące uczestnictwa mojego dziecka w/w wycieczce (imprezie turystycznej). W przypadku stwierdzenia, że moje dziecko spożyto alkohol, narkotyki lub inne zabronione substancje lub stworzy to zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych uczestników, zobowiązuję się osobiście, na własny koszt odebrać dziecko. W przypadku braku takich możliwości, wyrażam zgodę na odwiezienie dziecka do domu na mój koszt przez opiekuna. ......................................... /data/ /podpis rodzica / opiekuna

 28. ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE ……………………………………………… (imię i nazwisko) (adres) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………… ucznia / klasy ……….. Gimnazjum w Lutyni w trakcie trwania wycieczki do ………………………………. w terminie ………………………….. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki w wysokości ………………… (słownie)……………………………………………… do dnia ………………………………. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. …………………………………….. Podpis rodziców ……………… dnia …………………

 29. ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W WYCIECZCE SZKOLNEJ Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: ......................................... w organizowanej przez szkołę wycieczce szkolnej do , która odbędzie się w dniu (dniach) ..... Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tej wycieczce. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze między domem a miejscem zbiórki oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce. Biorę odpowiedzialność finansową za spowodowane przez moje dziecko szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki. Wyrażam zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.