Schema STOOR Externe stagevoorlichting - PowerPoint PPT Presentation

faunus
schema stoor externe stagevoorlichting n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Schema STOOR Externe stagevoorlichting PowerPoint Presentation
Download Presentation
Schema STOOR Externe stagevoorlichting

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Schema STOOR Externe stagevoorlichting
98 Views
Download Presentation

Schema STOOR Externe stagevoorlichting

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Schema STOOR Externestagevoorlichting

  2. Regels en richtlijnenExterne Stage • Voor de Master Applied Physics • Algemeneinformatie • Oriëntatie en stagebegeleiding • Formulieren en papierwerk • Verslag • Na de stage

  3. 1. Algemeneinformatie • Duur Stage: 3 tot 4 maanden • ECTS: 19 • Locatie: Universiteitbuitenland of bedrijf in Nederland of buitenland

  4. 1 Algemeneinformatie • Hoofdinschrijving in de master AP • Neveninschrijving in de master AP • Bachelor Eindprojectmoetafgerondzijn • Ermogennietmeerdan 20 ECTS aanvakken open staan

  5. 2. Orientatie en stagebegeleider • Zoekeen stage via: • Capaciteitsgroepen • Websites zoalsEuflex, wilweg.nl.. etc. • Prikbordbij de studentenadministratie • Etc. • Zoekeenstagebegeleider • Docent binnenfaculteit • Onderwerp en beschrijvingvoortijdigbekend

  6. 3. Formulieren en papierwerk • Vóór de stage: Masterkeuzeprogrammaformulier en stageformulier:http://web.phys.tue.nl/nl/onderwijs_2011/formulieren/ • Kopieinleverenbij de administratie • Origineelbijvakgroep • Ganaar het STU voorbeurzen • Ookkopiëen van beursformulierennaaronderwijsadministratie

  7. 4.Verslag • Wachtniettelang met het verslag! • Eventueelstudievertraging • Nieuwbeoordelingsmodelkomteraan

  8. 5. Na de stage • Zorgvoor records of transcript van de universiteit • Zorgvoorondertekening van ‘learning agreement’ en een ‘application form’ • Inleverenstageformulieren en verslag plus abstractOnderwijsN@tue.nl • Invullen STOOR stage enquete