Ucze niepe nosprawny w szkole og lnodost pnej
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 1033 Views
 • Uploaded on

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ. ODN SŁUPSK Władysława Hanuszewicz Konsultant ds. szkolnictwa specjalnego. W systemie polskiej oświaty uczeń niepełnosprawny to uczeń,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fairly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ucze niepe nosprawny w szkole og lnodost pnej l.jpg

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ

ODN SŁUPSK

Władysława Hanuszewicz

Konsultant ds. szkolnictwa specjalnego


Slide2 l.jpg

W systemie polskiej oświaty uczeń niepełnosprawny to uczeń,

który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Do niedawna obowiązywało „stare”orzeczenie (kwalifikacyjne),

które było wydane na czas nieokreślony (najczęściej); należy

zadzwonić do właściwej PPP i zapytać się o ważność tego orzeczenia.

Orzeczenie „nowe”(o potrzebie kształcenia specjalnego) wydane jest najczęściej na dany etap edukacyjny, choć może być również bezterminowe.


Slide3 l.jpg

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może otrzymać uczeń, który wymaga stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki.

Kształcenie specjalne może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach lub oddziałach integracyjnych oraz w szkołach lub oddziałach specjalnych i w ośrodkach, o których mowa w Ustawie z dnia 07 września 1991r. art..2, pkt 5 ...

Uczeń niepełnosprawny to

uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

(uczeń z dysleksją to uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

– nie należy mylić!)


Slide4 l.jpg

Orzeczenie otrzymać uczeń, który wymaga stosowania o potrzebie kształcenia specjalnego

przysługuje dzieciom i młodzieży:

 • z upośledzeniem umysłowym(w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),

 • z autyzmem lub cechami autyzmu,

 • niedowidzącym i niewidomym,

 • niedosłyszącym i niesłyszącym,

 • z zaburzonym zachowaniem (z zaburzeniami emocjonalnymi),

 • z choroba przewlekłą i zaburzeniami psychicznymi,

 • z niepełnosprawnością ruchową,

 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem,

 • uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem

 • z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną


Slide5 l.jpg

Decyzja, otrzymać uczeń, który wymaga stosowania co do wyboru odpowiedniej placówki,

po wspólnym przeanalizowaniu - z zespołem specjalistów w PP-P –

najkorzystniejszego dla dziecka rozwiązania,

zawsze należy do rodziców.

Rodzice ucznia składają u dyrektora szkoły wniosek o zorganizowanie kształcenia specjalnego wraz z załączonym, ważnym orzeczeniem PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły organizując kształcenie specjalne ma obowiązek zapewnić uczniowi:

a/ dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych,

b/ zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez specjalistów,

c/ odpowiednie pomoce dydaktyczne,

d/ likwidacje barier architektonicznych,

e/ możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego,

f/ pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzicom i nauczycielom.


Slide6 l.jpg

Na mocy cytowanej Ustawy o systemie oświaty otrzymać uczeń, który wymaga stosowania

we wszystkich typach szkół: ogólnodostępnych, integracyjnych i

specjalnych, uczniom niepełnosprawnym zapewnia się:

A/ możliwość realizowania zindywidualizowanego procesu

kształcenia,

B/ odpowiednie formy i metody pracy,

C/ dostosowane programy nauczania,

D/ udział w dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych.


Slide7 l.jpg

Informacje o aktualnych przepisach prawa oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

www.kuratorium.gda.pl

linki:

 • Kształcenie i wychowanie,

 • Kształcenie integracyjne,

 • Kształcenie specjalne.


Wyd u ony etap edukacyjny l.jpg
Wydłużony etap edukacyjny oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

Dziecko niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) może mieć odroczony obowiązek szkolny (na etapie zerowym) do 10 roku życia.

Jest to decyzja administracyjna –podejmuje ją dyrektor na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w porozumieniu z rodzicami dziecka.


Wyd u ony etap edukacyjny9 l.jpg
Wydłużony etap edukacyjny oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

Uczniowi niepełnosprawnemu możnawydłużyć każdy etap

edukacyjny przynajmniej o 1 rok:

Uczeń niepełnosprawny może uczęszczać do:

 • szkoły podstawowej - do 18 roku życia,

 • gimnazjum - do 21 roku życia,

 • szkoły ponadgimnazjalnej - do 24 roku życia.


Wyd u ony etap edukacyjny10 l.jpg
Wydłużony etap edukacyjny oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

Wydłużenie etapu edukacyjnego może mieć miejsce z konkretnego powodu:

 • na wniosek nauczyciela ( uczeń chorował, dojrzewał itp.) gdy uczeń nie zdążył zrealizować przewidzianego dla niego programu, choć miał takie możliwości,

 • po uzgodnieniu z rodzicami dziecka,

 • uchwałą rady pedagogicznej.

  Uczeń w tej sytuacji nie otrzymuje promocji z tytułu wydłużenia (taka adnotacja na świadectwie i w arkuszu ocen, stopnie za okres pracy).

  Uczeń dalej pracuje zgodnie z opracowanym dla niego programem na okres „wydłużenia” edukacji.


Wyd u ony etap edukacyjny11 l.jpg
Wydłużony etap edukacyjny oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

Wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest powtarzaniem treści programowych, chociaż fizycznie uczeń uczęszcza do klasy programowo niższej.

Pozostawienie ucznia niepełnosprawnego na drugi rok w tej samej klasie także jest możliwe (z konkretnego powodu: wagarował i nie opanował materiału, a miał możliwości).

Pozostawienie na drugi rok to powtórne realizowanie tych samych treści nauczania.


Slide12 l.jpg

Zajęcia rewalidacyjne oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

Każdemu uczniowi niepełnosprawnemu(posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) mamy obowiązek zorganizować

zajęcia rewalidacyjne.

Mogą to być, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb ucznia, zajęcia:

 • rozwijające,

 • kompensujące,

 • korygujące,

 • usprawniające,

 • terapeutyczne,

 • wyrównujące.


Zaj cia rewalidacyjne l.jpg
Zajęcia rewalidacyjne oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności należy uwzględnić następujące zajęcia rewalidacyjne:

 • korekcji wad postawy,

 • korekcji wad wymowy,

 • orientacji przestrzennej i poruszania się,

 • nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,

 • inne, wynikające z programów rewalidacji (zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu) w tym:

  - „ rewalidacja” zaburzonych funkcji czy organów,

  - wyrównywanie braków programowych.


Zaj cia rewalidacyjne14 l.jpg
Zajęcia rewalidacyjne oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

 • Ilość godzin dla każdego dziecka dyrektor szkoły uzgadnia z organem prowadzącym.

 • Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach jednorodnych.

 • Zawsze po lub przed lekcjami(czasami zamiast, ale pod warunkiem, że np.uczeń ma zwolnienie z lekcji w-fu, nie chodzi na religię,.. - na tej godzinie może mieć zajęcia rewalidacyjne).

 • Rodzaj zajęć musi być zgodny z zaleceniami na orzeczeniu.

 • Zajęcia muszą być prowadzone przez specjalistę z danego zakresuedukacji.

 • Program zajęć rewalidacyjnych powinien być przedstawiony do wglądu i akceptacji rodzicowi.

 • Zajęciami rewalidacyjnymi nie są zajęcia socjoterapeutyczne oraz nauka pisma braila – na te zajęcia dyrektor pozyskuje dodatkowe fundusze z organu prowadzącego.


Tzw czyste zaj cia rewalidacyjne l.jpg
Tzw. „czyste” zajęcia rewalidacyjne oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

 • Prowadzone są przez nauczyciela z uprawnieniami z danego zakresu pedagogiki specjalnej:

 • z uczniem upośledzonym umysłowo pracuje oligofrenopedagog;

 • z uczniem niedowidzącym i niewidomym pracuje tyflopedagog;

 • z uczniem niedosłyszącym i niesłyszącym pracuje surdopedagog;

 • z uczniem niepełnosprawnym ruchowo i przewlekle chorym specjalista z zakresu pedagogiki terapeutycznej lub leczniczej;

  Do pracy z uczniami o innych niepełnosprawnościach dyrektor

  kieruje nauczyciela (o ukończonych odpowiednich kursach i szkoleniach) posiadającego kwalifikacje zgodne z rodzajem niepełnosprawności.


Programy edukacyjne l.jpg
Programy edukacyjne oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

Nauczyciel zobligowany jest dostosować program nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości

ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub załączonej do niego opinii


Programy edukacyjne17 l.jpg
Programy edukacyjne oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

Każdy uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinien mieć ustalone pisemnie (i przestrzegane) przez zespół nauczycieli: metody, formy i organizację pracy, w tym:

 • cele edukacyjno - terapeutyczne,

 • metody pracy - najbardziej skuteczne,

 • formy pracy,

 • organizację pracy w szkole,

 • sposób odrabiania pracy domowej,

 • system kontaktu z rodzicami lub z opiekunami dziecka,

 • sposoby motywowania ucznia do pracy,

 • inne (ważne sprawy, procedury).


Programy edukacyjne18 l.jpg
Programy edukacyjne oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

Ponadto uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim oraz z innym rodzajem niepełnosprawności, ale o niższych możliwościach intelektualnych, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potrzebują:

Programu edukacyjnego

dostosowanego do potrzeb

i możliwości ucznia.

(Nr DKW …. z listy MEN)

Programu edukacyjnego

własnego(autorskiego)

skonstruowanego zgodnie

z rozporządzeniem w sprawie

podstawy programowej.

(Numer nadany decyzją RP – w Szkolnym

Zestawie Programów)


Programy edukacyjne19 l.jpg
Programy edukacyjne oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym zawsze pracują

w oparciu o własny, indywidualny program,

opracowany zgodnie z podstawą programową

przewidzianą rozporządzeniem MENiS

(inna podstawa programowa).


Programy edukacyjne20 l.jpg
Programy edukacyjne oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

 • Uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym) obowiązują te same przedmioty nauczania

  co ich pełnosprawnych rówieśników - realizują je zgodnie ze swoimi możliwościami, predyspozycjami oraz zgodnie z dostosowanymi treściami programowymi.

 • Uczniów niepełnosprawnych nie możemy zwolnić z żadnych innych zajęć oprócz:

  a/ z drugiego języka obcego (uczeń z niesłyszący lub z dużym niedosłuchem),

  b/ z informatyki i technologii informatycznej,

  c/ z zajęć wychowania fizycznego.

  Dyrektor może zwolnić ucznia z tych zajęć na podstawie właściwej dokumentacji od lekarza lub z PP-P.

 • Jeżeli uczeń niepełnosprawny fizycznie, nawet na wózku inwalidzkim, nie ma wystawionego przez lekarza zaświadczenia o konieczności zwolnienia z w-fu – to ćwiczy. W takich przypadkach wolno, w porozumieniu z rodzicami i lekarzem prowadzącym: wybierać pewne ćwiczenia, zamienić tradycyjny w-f na zajęcia rehabilitacyjne i inne.


Ocenianie l.jpg
Ocenianie oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

 • Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym zawsze otrzymują ocenę opisową, bez względu na etap edukacyjny, na którym się znajdują.

 • Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim otrzymują ocenę opisową w klasach I-III szkoły podstawowej, a od klasy IV otrzymują oceny wyrażone stopniem ze wszystkich przedmiotów nauczania. Takiego ucznia oceniamy wyłącznie w odniesieniu do stopnia realizacji jego indywidualnego, dostosowanego programu, bez porównywania z uczniem pełnosprawnym – uczeń ma również możliwość otrzymywania piątek i szóstek.

 • Uczniowie z innymi rodzajami niepełnosprawności, ale intelektualnie na poziomie normy lub nieco poniżej (brak stwierdzenia upośledzenia) oceniani są tak samo (porównywalnie), jak ich pełnosprawni rówieśnicy (nacisk należy położyć na wysiłek ucznia i znalezienie jego „mocnej” strony).


Wiadectwa l.jpg
ŚWIADECTWA oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

 • Uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym mają świadectwa na specjalnym druku (zawsze ocena opisowa).

 • Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim mają takie same druki jak wszyscy uczniowie, ale z zapisem nad wynikami klasyfikacji„Uczeń realizował program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w PP-P w …”(oceny wyrażone stopniem od klasy IV).

 • Uczniowie niepełnosprawni, ale w normie intelektualnej otrzymują świadectwa takie same jak wszystkie dzieci.


Dokumentacja l.jpg
Dokumentacja oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

 • Statut szkoły nie wymaga zmian - polska szkoła jest

  z założenia placówką ogólnodostępną.

 • Program wychowawczy szkoły, a tym samym programy wychowawcze klas powinny zwierać zapisy o nauce tolerancji, akceptacji, przełamywaniu barier.

 • WSO szkoły posiada zapisy o tym, jak oceniamy uczniów niepełnosprawnych.

 • Arkusze ocen.

 • Dziennik lekcyjny – tu mogą znajdować się wyłącznie opracowane „Metody, formy i organizacja pracy...” dla poszczególnych uczniów, nie mogą znajdować się opinie i orzeczenia dot. Uczniów niepełnosprawnych.


Slide24 l.jpg

Sprawdziany i egzaminy oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

Nie piszą ich uczniowie:

 • umiarkowanie i znacznie upośledzeni umysłowo,

 • lekko upośledzeni ze sprzężeniem,

 • uczniowie zwolnieni przez lekarza.

  (zwalnia OKE po zgłoszeniu przez dyrektora szkoły).


Slide25 l.jpg

Warunki dostosowania podczas sprawdzianu i egzaminu oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

 • Na podstawie opinii lub orzeczenia dostosowuje dyrektor stosownie do rodzaju niepełnosprawności (dłuższy czas, osobna komisja, pomoc osoby dorosłej …, zastosowanie alternatywnych metod komunikacji, inny arkusz).

 • W szczególnych przypadkach PP-P dookreśla rodzaj dostosowania sprawdzianu czy egzaminu.

 • Uczniowie niepełnosprawni mogą zrezygnować z dostosowań – rodzice składają wówczas podanie do dyrektora szkoły.


Podr czniki l.jpg
Podręczniki oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

 • Takie same, jakie mają uczniowie pełnosprawni

 • Dodatkowo można zamawiać za pośrednictwem Kuratorium Oświaty podręczniki wykorzystywane w szkołach i placówkach specjalnych

 • Druk zamówienia możemy ściągnąć ze strony internetowej www.wspip.com.pl, wypełniamy go w dwóch egzemplarzach, które przesyłamy do KO Gdańsk (do pani st. wizytator Róży Konkiel).

  Podręczniki przychodzą nieodpłatnie z wydawnictwa bezpośrednio

  do szkoły.

 • Dodatkowe podręczniki winny być wykorzystywane na zajęciach rewalidacyjnych, do odrabiania prac domowych oraz jako pomoc -„podpowiedź” dla nauczyciela.


Interpretacja z apis w w ustawie o systemie o wiaty dot dowo enia uczni w niepe nosprawnych l.jpg
INTERPRETACJA oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku: zapisów w ustawie o systemie oświatydot. DOWOŻENIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • W art. 2 zapisane są typy szkół poszczególnych szczebli kształcenia, które obejmuje system oświaty.

  W pkt 5 wymienione są również ośrodki umożliwiające udział dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 stycznia 1997 r.

  (Dz. U. z 1997 r. Nr 14, poz. 76).


Slide28 l.jpg

 • Treść art. 17 ust. 3a zobowiązuje gminy do oświatowego w zakresie edukacji ucznia niepełnosprawnego możemy znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku: zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.


Slide29 l.jpg


Slide30 l.jpg

 • Zapis rozwiązania polegającego na zawarciu przez gminę w art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty nie pozwala na ograniczenie się przez gminę do zwracania kosztów przejazdu komunikacją publiczną, ale zawęża obowiązek gminy do zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki.

  Zapewnianie bezpłatnego transportu i opieki jest jednak sformułowaniem na tyle pojemnym, że jego rozumienie nie może być zawężone jedynie do dostarczenia przez gminę środka transportu.