Download
lokale arbeidstidsavtaler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lokale arbeidstidsavtaler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lokale arbeidstidsavtaler

Lokale arbeidstidsavtaler

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Lokale arbeidstidsavtaler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lokale arbeidstidsavtaler Kurs for plasstillitsvalgte november 2010 Mathea Ruud McGhie

 2. Bakgrunn  2006: Sentral arbeidstidsavtale 2006-2010: Årlige lokale forhandlinger 2010-2012: Mulighet for lokale forhandlinger 2011: Reforhandling 2012: Ny avtale?? Fortsatt mye forvirring angående begreper, praktisering og formaliteter. Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 3. Begrepsavklaring • Arbeidstidsavtalen: SFS 2213, sentral avtale • Lokal arbeidstidsavtale: Framforhandlet på kommunenivå, gjeldende for en eller flere skoler • Arbeidsplan: Individuell plan over arbeidstida • (Arbeidsavtale/-kontrakt: avtalen som inngås ved tilsetting) Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 4. Ny lokal arbeidstidsavtale? • Forhandling hvis en av partene på kommunenivå krever det • Drøfting på skolen • God involvering av klubben • Forhandling på kommunenivå Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 5. Arbeidsplan • Prinsipper for utarbeidelse av planen drøftes i MBA • Eks: detaljeringsgrad, varighet, tid til funksjoner • Den enkelte lærer skal ha samtale med rektor • Tillitsvalgt kan bistå • Rektor har styringsrett • Ingen avtale, ikke behov for underskrift • Ytre rammer kan endres med 14 dagers varsel Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 6. Viktig å holde orden • Lokale avtaler kan reforhandles • Viktig at avtalene gjenspeiler praksis • Si nei til glidende overganger og små justeringer • Mest mulig ryddighet er til beste for alle • Bevisstgjøring, forutsigbarhet, profesjonalitet • Realistisk grunnlag for videre forhandling og drøfting Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 7. Arbeidsplanfestet tid ”Tilstedeværelsestid”, tida som legges til arbeidsplan, tida rektor har styringsrett over • 1300 timer på barnetrinnet • 1300 t – 37.5 t / 38 uker = 33,22 t/u • Gjennomsnittlig ca 33 t og 10 min i uka på b-trinn • 1225 timer på ungdomstrinnet • 1225 t – 37.5 t / 38 uker = 31,25 t/u • Gjennomsnittlig 31 t og 15 min i uka på u-trinn Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 8. Innenfor arbeidsplanfestet tid: • I arbeidsplanfestet tid skal følgende gjøres: • Undervisning • Annet arbeid med elever • Kollegialt samarbeid • For- og etterarbeid • Samarbeid med foresatte • Samarbeid med instanser utenfor skolen • Faglig-administrative oppgaver • Andre planlagte aktiviteter • Spising • Pauser Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 9. Hvordan få tid til alt? Eks 1 barneskole: 33,22 timer legges i arbeidsplan. • Alle oppgaver må gjøres i denne tida. • Planen kan endres enkelte uker, f eks fellestid endres til utviklingssamtaler (skal være i arbeidsplanfestet tid) Eks 2 barneskole: 32 timer legges i arbeidsplan • 45,6 timer blir en pott til foreldresamarbeid og samarbeid med andre instanser • Fordeles utover året etter behov / iht planer Følg med, hvis tida er oppbrukt, utløses overtid. Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 10. Hva skal ut? • Hvis arbeidsplanen er full, og det ”dukker opp” nye oppgaver, må noe fjernes. • Dette er drøftingstema • Er oppgavene like tidkrevende? • Er det mulig å bruke så lite tid som avsatt? Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 11. Selvstendig tid • ”Resten av årsverket disponeres av læreren til for- og etterarbeid og faglig ajourføring” • Rektor har ikke styringsrett • Arbeidet utføres hvor og når man vil • Lærer avgjør selv hva som skal gjøres Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 12. Kontaktlærertimen • Kontaktlærertimen er en ”gammeldags” skoletime, 45 minutter nedsatt undervisningstid • Mulig å avtale noe annet • Skal brukes til alle små og store kontaktlæreroppgaver • Tillitsvalgte bør prøve å hegne om denne tida • Vi får den ikke klarere definert Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 13. Seniortiltak • 5,8 % og 12,5 % redusert undervisning fra skoleårets begynnelse det kalenderåret man fyller hhv 55 og 60 år • Eks: lærer fyller 55 år desember 2010, får redusert undervisning fra august 2010. • Eks: lærer fyller 55 år januar 2011, får redusert undervisningstid fra august 2011. • Omfordeling innenfor årsverket • Nyttes til pedagogisk arbeid • Forutsettes å lette den enkeltes arbeidssituasjon Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 14. Arbeidsplaner og deltid • Prosentvis beregning av undervisning og tilstedeværelse • Komme til enighet om praktiske løsninger • Hva innenfor fellestid er det viktig å være med på? Planleggingsdager, fellesmøte, trinnmøte?? • Arbeidsgiver kan lønne ekstra arbeid ved spesielle behov • Deltidsansatte har samme adgang til for- og etterarbeid, spising og pauser Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 15. Arbeidsplaner og gradert sykemelding • Helsa legger premissene for arbeidet, må lytte til den sykmeldte • Utgangspunktet: samme som for deltidsansatte, standard fordeling mellom undervisning og annet arbeid • Er noen deler av arbeidet mer belastende enn andre? • Målet: utnytte restarbeidsevne og unngå langvarig og/eller full sykemelding • Timeplan og vikarproblemer er underordnet Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 16. Flytting av tid, eller overtid? -undervisning • Eks basert på enn lærer som underviser 25 t/u. • Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka, og 23 timer neste uke. Flytting av tid, ingen overtid. • Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka. De 2 timene kan avspaseres en annen gang. Overtidstillegget utbetales, avspasering tas ut senere. • Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka. Det utbetales overtid for 2 timer, og gis ikke avspasering. Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

 17. Flytting av tid, eller overtid? – annet arbeid? • En barneskole har 33,2 t arbeidsplanlagt. Elevrådet ber om en grøtfest før jul. Med 14 dagers varsel varsler rektor at alle lærere jobber kl 18-21 den 16.12. • Alternativer: • Det utbetales 3 t overtidslønn (timelønn x 1,5 x 3) • Det utbetales overtidstillegg (timelønn x 0,5 x 3), og hver lærer har 3 t avspasering til gode • Fellesmøte 8.12 og 15.12 kuttes med 1,5 t. det utbetales tillegg for kveld og delt dagsverk. (husk 14-dagersfristen) Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010