slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KAIVOSHANKKEET JA KAAVOITUS SODANKYLÄ 15.5.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

KAIVOSHANKKEET JA KAAVOITUS SODANKYLÄ 15.5.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

KAIVOSHANKKEET JA KAAVOITUS SODANKYLÄ 15.5.2012. Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja LAPIN LIITTO. KAIVOSLAKI 47 §: Kaivosluvan myöntämisen edellytyksistä Kaivosalueen ja kaivoksen apualueen suhde muuhun alueiden käyttöön tulee olla selvitetty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KAIVOSHANKKEET JA KAAVOITUS SODANKYLÄ 15.5.2012' - everly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KAIVOSHANKKEET JA KAAVOITUS

SODANKYLÄ 15.5.2012

Riitta Lönnström

Suunnittelujohtaja

LAPIN LIITTO

slide2

KAIVOSLAKI

 • 47 §: Kaivosluvan myöntämisen edellytyksistä
 • Kaivosalueen ja kaivoksen apualueen suhde muuhun alueiden käyttöön tulee olla selvitetty.
 • Kaivostoiminnan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan taikka kaivostoiminnan vaikutukset huomioon ottaen asian tulee olla muutoin riittävästi selvitetty yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa.
 • Kaavan oikeusvaikutuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.
slide4

VAT

Maakuntakaava

Yleiskaava

Asemakaava

slide5

Kehittämisvyöhykkeet (elinkeinopolitiikan päälinjat):

 • 1) teollisuus- ja energiavyöhyke, kaivokset
 • 2) matkailuvyöhykkeet
 • Keskushierarkia
 • 1) Maakuntakeskukset (Rovaniemi, Kemi-Tornio)
 • 2) Aluekeskukset
 • (Kemijärvi, Sodankylä, Ivalo, Kittilä)
 • 3) Keskustaajamat
 • (muut kuntakeskukset)
 • Kehittämiskäytävät
 • 1) Perämerenkaari
 • 2) Murmanskin käytävä
 • 3) Jäämeren käytävä
 • 4) Länsi-Lapin kehityskäytävä
 • 5) Koillis-Suomen käytävä
 • 6) Merten moottoritie
 • Uudet ratayhteydet
 • Salla-Sokli, Kolari-Levi, Kolari-Pajala
slide6

POHJOIS-LAPIN MAAKUNTAKAAVA

Keivitsa

Pahtavaara

Sodankylä.fi

Pia Jaakola

maakuntakaavan laatimiseen osallistuminen
Maakuntakaavan laatimiseen osallistuminen
 • MRL 62 §:
 • Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että
  • alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä
  • viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään,
  • (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.
slide9

Maakuntakaavan laatimiseen osallistuminen

 • lausunto tai mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta (tavoitteet, selvitykset, luonnokset)
 • lausunto tai muistutus kaavaehdotuksesta
 • valitus valtuuston hyväksymispäätöksestä
 • valitus YM:n tai VN:n vahvistuspäätöksestä
 • liiton luottamuselimet: hallitus ja valtuusto
 • ohjausryhmä, työryhmät
 • neuvottelut sidosryhmien kanssa erikseen ja yhdessä
 • yleiset tiedotustilaisuudet, seminaari
slide10

Maakuntakaavan laatimisprosessi

 • Aloitusvaihe
 • toimintasuunnitelma, päätös kaavan laadinnasta
 • kuntien aloituskokous, ohjausryhmätahot
 • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
  • ohjausryhmä, VON I
  • hallitus, vireilletulokuulutus ja OAS nähtäville
 • Valmisteluvaihe
 • tavoitteet, selvitykset, luonnosvaihtoehdot, alustavat vaikutusten arvioinnit
  • ohjausryhmä, työryhmät, erillisneuvottelut
 • hallitus, valmisteluaineisto nähtäville ja lausunnoille
  • kuulutukset, yleisötilaisuudet, erilliset esittelytilaisuudet
 • palautteen käsittely ja vastineet
  • ohjausryhmä, hallitus
slide11

Maakuntakaavan laatimisprosessi

 • Ehdotusvaihe
 • lisäselvitykset, ehdotusluonnos, vaikutusten arviointi
  • ohjausryhmä, erillisneuvottelut
  • hallitus, ehdotusluonnos nähtäville ja lausunnoille
  • kuulutukset, yleisötilaisuudet
 • palautteen käsittely ja vastineet
  • ohjausryhmä, hallitus
 • kaavaehdotuksen viimeistely
  • ohjausryhmä, VON II
 • Maakuntakaavaehdotus
 • hyväksyminen
  • hallitus, valtuusto
 • Maakuntakaava
 • vahvistaminen
  • YM tai VN
  • valitukset, KHO
slide12

Tarvittavat selvitykset ja vaikutusten arviointi

MRL 9 §: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

MRA 1 §: Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

maakuntakaavan oikeusvaikutukset mrl 32 ja 33
Maakuntakaavan oikeusvaikutukset (MRL 32 ja 33 §)
 • Maakuntakaava on ohjeena
  • laadittaessa ja muutettaessa yleis- ja asemakaavaa
  • ryhdyttäessä muuten toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi
 • Viranomaisten on suunnitellessaan alueidenkäyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta
  • otettava maakuntakaava huomioon
  • pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista
  • katsottava, ettei vaikeuteta kaavan toteuttamista
 • Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella muutoin kuin kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.
 • Maakuntakaavasta seuraa rakentamisrajoitus virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja varten osoitetuilla alueilla.
kiitos
KIITOS

Kuva: Agnico-Eagle Finland Oy, Kittilän kultakaivos