Eğitimde Teknoloji Kullanımı - PowerPoint PPT Presentation

e itimde teknoloji kullan m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eğitimde Teknoloji Kullanımı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eğitimde Teknoloji Kullanımı

play fullscreen
1 / 100
Eğitimde Teknoloji Kullanımı
401 Views
Download Presentation
everly
Download Presentation

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eğitimde Teknoloji Kullanımı Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER

 2. Durum Tespiti • Uluslararası standartlar • MEB’in öğretmen yeterlikleri • Günümüz öğrenenleri • Sınıf ortamı

 3. Durum Tespiti: Uluslararası Standartlar • ABD’de ISTE kuruluşu 1998 yılında eğitim ortamında sahip olunması gereken ulusal düzeyde ortak eğitim teknolojisi standartlarını belirlemişlerdir. • Öğretmenlerin sınıf ortamında eğitim teknolojisi kullanımı ile ilgili sahip olması gereken nitelikler NETS-T olarak adlandırılmaktadır.

 4. Durum Tespiti: Uluslararası Standartlar • NETS-T; • Teknolojiyi kullanarak öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmak ve yaratıcılığını desteklemek • Dijital çağ öğrenme deneyimi ve buna uygun değerlendirme süreci tasarlamak ve geliştirmek • Dijital çağa uygun inovatif çalışma ve öğrenme konusunda model olmak • Dijital vatandaşlığı ve sorumluluğu teşvik etmek ve dijital kültüre uygun davranarak model olmak • Dijital kaynakları kullanarak mesleki gelişimini sağlamak ve lider olmak

 5. Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri • 2006 yılında oluşturulan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” içerisinde; • öğretmenlerin teknoloji okur-yazarı olması ve teknolojik gelişmeleri izlemesi (A5.12, A5.13) • mesleki deneyimini arttırmak ve bilgi paylaşımı için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanması (A6.9) • bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip öğrencilere öğrenme ortamları hazırlaması (B2.3)

 6. Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri • 2006 yılında oluşturulan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” içerisinde; • öğretim materyali hazırlarken dijital teknolojilerden yararlanması (C1.9, C2.3) • öğrenmenin değerlendirilmesinde dijital teknolojilerden yararlanması (D3.8) • dijital teknolojileri etik kurallara uygun kullanması ve öğrencilerine kazandırması gerekmektedir. (A3.8, C2.9, C3.8)

 7. Durum Tespiti: Günümüz Öğrenenleri • Dijital Yerliler, Z Kuşağı, Yeni Bin Yıl Öğrenenleri olarak adlandırılan ve dijital teknolojiyle içiçe büyüyen bir nesil; • 2000 yılından sonra doğanlar • Teknoloji yoğun bir toplumun bireyleri (Teknolojik oyuncak) • Dijital teknolojileri çocuk yaşta etkili biçimde kullanma • Çoklu işlem yapma becerisi (aynı anda yürüme, okuma ve mesaj yazma) • İnternet yaşamlarının bir parçası • Duygu ve düşüncelerini diğer bireylerle sosyal medya aracılığıyla paylaşma (facebook, twitter, instagram...)

 8. Durum Tespiti: Sınıf Ortamı • Teknolojik altyapı olarak yeterli ve giderek daha da iyileşen okullar ve sınıflar • Bilgisayar • İnternet • Projeksiyon cihazı • Etkileşimli tahta • Eğitsel yazılımlar ve z-kitap

 9. Giriş: Teknoloji • bilimin uygulamaya geçirilmesidir, • bilimsel bilgi ve diğer sistematik bilgilerin yaşam sorunlarının çözümünde işe koşulmasıdır, • bilimin üretim, hizmet, ulasım vb. alanlardaki sorunlara uygulanması sürecinde yararlanılan ve bilim ile uygulama arasında köprü görevi gören makineler, işlemler, yöntemler, süreçler, sistemler, yönetim ve kontrol mekanizmalarının tümüdür.

 10. Giriş: Bilgi ve İletişim Teknolojisi Bilgi ve İletişim Teknolojileri ise günümüzde bilginin iletilmesini, toplanmasını, depolanmasını ya da yayımlanmasını sağlayan bilgisayar ve internet temelli teknolojiler olarak tanımlanabilir. • Kişisel bilgisayar • PDA, Tablet, Notebook • Cep Telefonu, SmartPhone • Modem, Switch, Router…

 11. Bilişim Teknolojilerinin Evrimi • MÖ5000– Yazının gelişimi • MÖ1300– Kağıt ve mürekkebin icadı • 1876– Telefonun icadı • 1902– Telgrafın icadı • 1907– Radyonun icadı • 1941 – Bilgisayarın icadı • 1947 – Televizyonun icadı • 1957 – İlk uydunun fırlatılması

 12. Bilişim Teknolojilerinin Evrimi • 1960 – ARPANET (İnternetin temelleri) • 1970 – Mini Bilgisayar • 1980 – Kişisel Bilgisayar • TCP/IP • 1990 – WWW ve Cep telefonu • 2000 – Smartphone, GPRS • 2010 – Sosyal Medya

 13. Neden Teknoloji? Teknolojieğitim/öğretimortamlarınanedengirdi? • Birçokduyuyahitapetmekte, • Dikkatçekmekte, • Hatırlamayıkolaylaştırmakta, • Soyutşeylerisomutlaştırmakta, • Anlaşılırlığıartırmakta, • Tekrartekrarkullanılabilmektedir.

 14. Öğrenme Paradigmaları ve Teknoloji NesnelYaklaşımlar Tolmann Koffka Pavlov Skinner Davranışçı Yaklaşım Bilişsel Yaklaşım Öğrenme dışsal bir süreçten çok her bireyin bilişsel şemasının gelişimidir. Öğrenmede içsel bileşenlere değil çevresel unsurlara odaklanılmalıdır. Her normal insan aynı uyaran karşısında benzer tepkiler verir. Benzer uyaranlarla bireylerin bilişsel şemalarında benzer değişimler yaratılabilir.

 15. Öğrenme Paradigmaları ve Teknoloji Yapılandırmacı Yaklaşımlar Vico Kant Piaget Vygotsky “insan beyni ancak kendi yarattığını bilebilir” (Vico, 1710) “Düşünme etkinliği içerisinde zihnin de sürekli gelişecektir“ (Kant, 1788) Çevresel etkileşim zihni şemalarca yorumlanmakta ve onların yapısını sürekli değiştirmektedir (Piaget, 1951) Sosyal ve kültürel çevre, bu çevrede yapılan gözlemler ve etkileşim bireye nasıl düşüneceğini öğretir (Vygotsky, 1929).

 16. Nesnel Paradigmalara Dayalı Öğrenme Ortamı • Tümevarımcı akıl yürütme • Sıralı ve düzenli bilgi parçaları • Yeni-eski bilgiler arasında benzerlik ve farklılıklara dayalı ilişkiler • Önemli noktalara vurgu • Ara ve son özetler • Tekrar ve pekiştireç

 17. Yapılandırmacı Paradigmaya Dayalı Öğrenme Ortamı • Soru durumlar, araştırma başlıkları, projeler • Bilgi/öğrenme kaynaklarına erişimde ve deneyim kazanmada çok geniş olanaklar • Yansıtma olanakları • Sosyal etkileşim olanakları • Birlikte çalışabilme olanakları • Ortak biliş geliştirme yapıları • Üst düzey bilişsel beceri geliştirme olanakları • (Sorunu görme, alternatif çözüm yolları üretme, karar verme, bağlamsal bilişsel stratejiler geliştirme)

 18. Eğitimde Teknoloji Kullanımı Geleneksel öğretim süreçlerinin güçlendirilmesi Etkililik, Verimlilik, Çekicilik Öğrenme kaynaklarına zamandan ve mekandan bağımsız biçimde ve sınırsız tekrara olanağıyla erişim Eğitimde Teknoloji Kullanımı Bilgi toplumu becerilerinin geliştirilmesi Problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme. Kendini ifade edebilme, farklılıkları tanıma ve saygı gösterme, başka açılardan bakabilme. Kendini sürekli geliştirebilme (yaşam boyu öğrenme), birlikte çalışabilme, bir öğrenme topluluğunun parçası olma, etkin katılım sağlama…

 19. Nesnel paradigmalar içerisinde teknoloji • Çevrimiçi bilgi kaynakları • E-posta uygulamaları • Çoklu ortam materyalleri (sunumlar, eğitsel filmler..) • Eğitsel yazılımlar ve oyunlar • Simulasyonlar (Sanal laboratuvarlar, müzeler) • Z-kitaplar • …

 20. Yapılandırmacı Paradigmalar İçerisinde Teknoloji • Web 2.0 Araçları • Blog • Viki • Sosyal Ağlar • RSS • Kahoot • ...

 21. Temel Kavramlar: Eğitim ve Öğretim Teknolojisi • Eğitim teknolojisi eğitim ortamlarını daha etkili, verimli hale getirmek için mali, insani, teknolojik, pedagojik vb. kaynakların bir araya getirilmesi, planlanması, işe koşulması ve etkililiklerinin değerlendirilmesi sürecidir. • Öğretim teknolojisi ise daha etkili, verimli ve çekici öğrenme ortamları oluşturmak için öğrenen, öğretici, içerik ve teknoloji gibi kaynakların bir araya getirilmesine ilişkin tasarım, geliştirme, uygulama, yönetim ve değerlendirme sürecidir.

 22. Temel Kavramlar: Uzaktan Eğitim • Uzaktan eğitim zaman ve mekandan tamamen bağımsız olarak öğrencinin ve öğretim üyesinin mevcut bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak  derslerin işlendiği; öğrencinin istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği/görüntüleyebileceği bir eğitim sistemidir.

 23. Temel Kavramlar: Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitimin faydaları şunlardır; • Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için coğrafi ve bölgesel engelleri  ortadan kaldırır • Çok geniş öğrenci kitlesine hizmet sunabilen bir eğitim sistemidir • Teknolojinin sağladığı eğitimde fırsat eşitliği söz konusudur • Öğretim ortamı ve içeriğe 7 gün 24 saat erişim olanağı verir • Her bir öğrencinin kendi hızında öğrenmesine olanak sağlar • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme olanak verir

 24. Temel Kavramlar: Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitimde senkron veya asenkron iletişim yöntemleri kullanılarak öğretim gerçekleştirilmektedir. • Senkron (eşzamanlı) iletişim, bireyler arasındaki iletişimin aynı anda gerçekleşmesidir. • Sesli konuşma, • Görüntülü konuşma, • Anlık mesajlaşma • Asenkron (eşzamansız) iletişim, bireylerin farklı zamanlarda birbirleriyle iletişim kurmasıdır. • Mektup • E-posta • Forum • Sosyal ağ bildirimleri (Tweet, mesaj ...)

 25. Temel Kavramlar: Çevrimiçi Öğrenme Çevrimiçi (online) öğrenme, internet veya bilgisayar ağı üzerinden bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman ve mekandan bağımsız olan, iletişimin senkron veya asenkron biçimde kurulduğu, bilgisayar teknolojilerinin sağladığı görsel ve işitsel özellikler ile etkileşim kurulabilen bir öğrenme ortamıdır. Bu öğrenme biçiminde öğrenen ve öğretici aynı mekanda bulunmaksızın (yüzyüze gelmeden) öğretim sürecini gerçekleştirebilmektedir.

 26. Temel Kavramlar: Harmanlanmış Öğrenme Harmanlanmış öğrenme, yüz yüze öğretimin çevrimiçi öğretim ile harmanlanmasıdır. Bir başka ifadeyle sınıfta yapılan yüz yüze öğrenme ile çevrimiçi öğrenmenin öğretim sürecine sağladığı avantajlı yönlerinin birleştirilmesidir. Harmanlanmış öğrenmede öğrenen sınıfta öğrenirken eğitsel yazılım, internet veya web tabanlı bilgiler, etkinlikler, görseller, videolar veya alıştırmalar ile öğrenme süreci sanal olarak desteklenebilmektedir.

 27. Temel Kavramlar: Çevrimiçi Eğitimin Teknik Altyapısı • Çevrimiçi eğitim için gerekli olan teknolojiler şunlardır; • Bilgisayar • Kamera veya Video Konferans sistemi • Kulaklık ve Mikrofon • İnternet • Öğrenme yönetim sistemi • İçerik yönetim sistemi

 28. Temel Kavramlar: Öğrenme Yönetim Sistemleri • Öğrenme yönetim sistemleri; çevrimiçi öğretimde ders içeriğinin sunulmasını, öğrenen ile iletişim kurulmasını (sohbet, tartışma, e-posta), öğrencinin değerlendirilmesini (sınav, ödev) ve öğrenci için çalışma araçlarını (devamlılık, dil, kişisel sayfalar) sağlayan yazılımlardır.

 29. Temel Kavramlar: Öğrenme Yönetim Sistemleri

 30. Temel Kavramlar: Video Konferans Sistemleri • Video konferans sistemleri; çevrimiçi öğretimde öğrenen ile öğretici arasında görüntülü senkron iletişim kurulabilmesi için kullanılan yazılımlardır.

 31. Temel Kavramlar: Video Konferans Sistemleri

 32. Temel Kavramlar: İçerik Yönetim Sistemleri • İçerik yönetim sistemleri; çevrimiçi öğretimde yararlanılacak ders içeriğinin (bilgi, belge, sayfa, dosya vb.) tanımlanan yetkiler doğrultusunda oluşturulması, düzenlenmesi ve saklanması için kullanılan yazılımlardır.

 33. Temel Kavramlar: İçerik Yönetim Sistemleri

 34. Temel Kavramlar: Öğrenme Nesnesi • Öğrenme nesnesi; özel bir konu veya eğitsel amaçların biri veya birkaçını karşılayarak öğrenmeyi desteklemek amacıyla oluşturulan bilgisayar dosyasıdır. • Örneğin; bir süreci veya bir işlemi gösteren kısa bir animasyon veya video filmi, bir endüstriyel üretim süreci animasyonu, bir görüntü veya diyagram, etkileşimli bilgisayar simülasyonu, yazılımı veya bir ses dosyasıdır.

 35. Temel Kavramlar: Öğrenme Nesnesi

 36. Temel Kavramlar: MEB Eğitim Portalı • MEB eğitim portalı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticiler için hazırlanan ve içeriğinde farklı derslere yönelik öğrenme nesnelerini ve e-kitapları barındıran bir web sitesidir.

 37. Temel Kavramlar: egitim.gov.tr

 38. Temel Kavramlar: skoool.meb.gov.tr

 39. Temel Kavramlar: Etkileşimli Tahta • Etkileşimli tahta, Internet bağlantısı olan, geniş LCD dokunmatik ekrandan oluşan, üzerinde yüklü olan yazılımlar aracılığıyla yazı, resim, ses, video dosyalarını gösteren ve bunlar üzerinde çalışma olanağı sağlayan bir teknolojidir.

 40. Temel Kavramlar: FATİH projesi • FATİH projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullara LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanması, öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar verilmesi ve eğitsel e-içerik oluşturulması projesidir.

 41. Bilgisayar Destekli Eğitim • Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), eğitsel içerik veya etkinliklerin bilgisayar yoluyla gerçekleştirilmesidir. • Bilgisayarın öğrenme-öğretme ve okul yönetimi ile ilgili bütün faaliyetlerde kullanılmasıdır. • Eğitimi zenginleştirmek ve kalitesini yükseltmek için öğretmene yardımcı olarak bilgisayarlardan yararlanılmasıdır.

 42. Bilgisayar Destekli Öğretim • Bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir. • Öğretme aracı olarak bilgisayarın kullanıldığı bireysel öğretme sistemidir. • Bir alanın öğretiminde bilgisayarın öğretmen ve öğrenciye yardımcı araç olarak kullanılmasıdır.

 43. Bilgisayar Destekli Öğretimin Amacı • Öğrenci motivasyonunu artırmak • Öğrenme sürecini hızlandırmak • Öğretim sürecini görselleştirmek • Bireysel öğretimi desteklemek • Öğretim yöntemleri için etkili bir ortam sağlamak • Öğretimin niteliğini artırmak

 44. BDÖ Yazılımlarının Türleri • Öğretici Yazılımlar • Alıştırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları • Benzeşim Yazılımları (Simülasyon) • Oyun Amaçlı Yazılımlar • Problem Çözme Yazılımları

 45. Öğretici Yazılımların Özellikleri • Bu tür yazılımlar öğretmenin görevini yapar. • Bilgisayar yeni öğretilen kavramları ve becerileri yazı, benzetmeler, sorular, tanımlar halinde öğrenciye sunar. • Öğrenciye bilgiyi sunar ve öğrencinin sunulan bilgiyi öğrenmesinde kılavuzluk yapar.

 46. Öğretici Yazılımların Genel Yapısı GirişBölümü Bilginin Sunulması Soru ve Yanıt Programdan Çıkış Dönüt veHatırlatma Yanıtı Yargılama

 47. Öğretici Yazılım Örnekleri • Trafik ışıklarının öğretilmesi, ev kazaları gibi konuları ses ve görüntü desteği ile okulöncesi eğitime yönelik öğretim amaçlı yazılımlar haline getirilebilirler. • Okulöncesi eğitim alanında yapılan pek çok araştırma, matematik alanında özellikle sayıları tanıma ile ilgili etkinliklerde öğretim amaçlı eğitim yazılımlarının etkisinin çok yüksek olduğunu göstermektedir.

 48. Alıştırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları • Öğrenilmiş kavramsal ve işlemsel bilgilerin geliştirilmesi, uygulanması ve konudaki yanlış anlamaları ortaya çıkarılıp düzeltilmesi için tasarlanmış bilgisayar programlarıdır. • Öğretmekten çok öğrenilen konuları uygulama ve pekiştirmeyi amaçlayan yazılımlardır . • Destek materyal olarak kullanılabilirler. • Öğrenmede kalıcılığın sağlanmasında oldukça etkilidir.

 49. Alıştırma-Uygulama Yazılımlarının Genel Yapısı Programa Giriş Maddenin Seçilmesi Soru ve Yanıt Programdan Çıkış Dönüt Yanıtın Değerlendirilmesi

 50. Alıştırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları Örnekleri • Trafik ışıkları öğretildikten sonra tekrar ve öğretim amaçlı yazılımlar aracılığı ile çocuklara alıştırma yapma olanağı sağlanabilir. • Giysi eşleştirmek, uygun bitkiler seçmek gibi mevsim konusuna yönelik çalışmalar yapılabilir.