Onuncu b l m
Download
1 / 27

Onuncu Bölüm - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Onuncu Bölüm. Yrd.Doç.Dr . Nesrin Kenar. 1945-1960 DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI Sovyetler Birliği ile İlişkiler ABD ve NATO ile İlişkiler. Uluslararası İlişkiler Bölümü. Bu konuyu çalıştıktan sonra:. Uluslararası Ortam ve Dinamikler i öğrenecek, İç Ortam ve Dinamikler i öğrenecek,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Onuncu Bölüm' - eve-oneill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Onuncu b l m

Onuncu Bölüm

Yrd.Doç.Dr. Nesrin Kenar

1945-1960DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Sovyetler Birliği ile İlişkiler

ABD ve NATO ile İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Bölümü


Renme hedefleri

Bu konuyu çalıştıktan sonra:

Uluslararası Ortam ve Dinamikleriöğrenecek,

İç Ortam ve Dinamikleriöğrenecek,

Öğrenme Hedefleri


Indekiler

 • Uluslararası Ortam ve Dinamikler

 • İç Ortam ve Dinamikler

İçindekiler

 • Özet


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

 • 1960’da SSCB’nin U-2 Casus uçağını düşüren ABD uçağı TC’den havalandığı için TC-SSCB arasında nota krizi yaşandı.

 • Tüm bunlara rağmen, 1950’lerin sonunda iki blok arasındaki yumuşama TC-SSCB ilişkilerine de yansıdı.

 • Bu durum TC açısından olumsuzdu. Çünkü ABD’den alacağı yardımlarda artık stratejik önemini vurgulayamayacaktı.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye1
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

 • Boğazlar üzerinde ABD-SSCB Rekabeti:

 • Boğazlar, stratejik öneminden dolayı dönemin iki büyük gücünü karşı karşıya getiriyordu.

 • ABD, TC’ye boğazlar konusunda tam destek vermekteydi.

 • SSCB ise, boğazlar konusundaki isteklerini 7 Ağustos 1946’da TC, ABD, ve İngiltere’ye verdiği notada açıklıyordu:


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye2
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

 • Boğazlar her zaman tüm devletlerin ticaret gemilerine açık olmalıdır.

 • Kıyıdaş devletlerin savaş gemilerine her zaman açık olmalıdır.

 • Özel durumlar hariç kıyıdaş olmayan devletlerin savaş gemilerine kapalı olmalıdır.

 • Boğazların rejimi ancak TC ve diğer kıyıdaş devletler tarafından belirlenebilir.

 • Boğazların savunulmasını TC ve SSCB ortaklaşa sağlamalıdır.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye3
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

 • SSCB, bu isteklerini sürekli tekrarlamıştır.

 • ABD, tarih boyunca dönem başkanlarının adlarıyla dünya politikasını ellerinde tutabilmek için doktrinler çıkarmışlardır.

 • Bu doktrinler sırayla:

  1. George Washington’un Veda Mesajı (1796):

 • ABD’nin ilk başkanının görevden ayrılırken yabancı ülkelerle mümkün olduğunca çok ticari ve mümkün olduğunca az siyasi bağlar kurulmasını istemesidir.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye4
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

 • Avrupa devletleriyle ittifaklara girilmesinin ABD açısından son derece zararlı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

 • Monroe Doktrini (1823):

 • ABD, Avrupa devletlerinin Amerika kıtalarındaki devletleri sömürge haline getiremeyeceğini,

 • ABD’nin Avrupa sorunlarına karışmaya niyeti olmadığını,

 • Avrupalıların da Amerika sorunlarına karışmaya hakları bulunmadığını vurgular.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye5
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

3. Truman Doktrini (1947):

 • ABD, Batı Avrupa’nın tekrar eski ekonomik ve siyasal gücüne kavuşmasını hedeflemekteydi.

 • Truman doktrini; savaş sonrası dönemde ABD’nin 3 temel görevi olduğunu ileri sürer:

 • - Avrupa’nın askeri, ekonomik ve siyasal istikrarını sağlamak.

 • - bu kıtayı ABD’nin koruyucu nükleer şemsiyesi altına almak.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye6
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

 • ABD’ninönderliğindeAvrupa’nıngücünüdünyaölçüsündebirsavunmaiçinörgütlemek

  (Bu amaçlaraulaşmakiçindahasonra “Marshall Planı” olarakadlandırılanhazırlıkçalışmalarıbaşlatılmıştır.)


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye7
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

 • TürkDışPolitikasıaçısından;

 • TC-ABD arasındasıcakilişkileringelişmesineveSovyetistekleriningeriçevrilmesineyardımcıolmuştur.

 • TC, ABD yanlısıbirdışpolitikaizlemeyebaşlamıştır.

 • AmerikanaskeriyardımıçerçevesindeTürkordusunaverilenmalzemeninbakımıveyedekparçaihtiyaçlarınınancakbuülkedensağlanabilmesi, kısasüresonrayardımlarınastarınınyüzündenpahalı hale gelmesineyolaçtı.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye8
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

 • TürkİçPolitikasıaçısından;

 • Truman Doktriniçerçevesinde TC-ABD yakınlaşmasıylaTürksiyasalhayatı da etkilenmiştir.

 • AmerikantarzıdemokrasiTC’detanındı.

 • Temmuz 1947’de İsmetİnönütarafsızolmasıgerektiğinigördüve CHP genelbaşkanlığındanayrıldı.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye9
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

 • Ordu, hükümetin tam yetkisialtınasokulduveTBMM’yebağlıGenelKurmayBaşkanlığıveMilliSavunmaBakanlığınabağlandı.

 • “Kızıl Tehlike” ninyayılmasınıönlemekiçinçoksayıdaöğrencivegazetecitutuklandı, gazetevedergilerkapatıldı.

  4. Eisenhower Doktrini (1957):

 • SüveyşKrizisonaermesiiçinBM’deetkinbirrolüstlenenveArapdevletlerininemperyalistgüçlerkarşısındakikoruyucusugibidavrananSSCB’ninbölgedekietkisiveitibarınınartmasıkarşısında ABD yönetimiendişelendi.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye10
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

 • İngiltere’nin de Arapdünyasındantepkiçekerekbölgedekigücünüyitirmesi, ABD’yibölgeyeyönetti.

 • SSCB’ninbölgedekietkisinikırmakiçin ABD başkanı Eisenhower,

 • - Ortadoğuülkelerininbağımsızlıklarınıkorumalarınayardımedebilmekiçin,

 • - buülkelerleişbirliğiyapmakveekonomikgüçleriniarttırmalarınayardımcıolmayetkisiniKongre’denalıyor,


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye11
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

 • daha da önemlisigerekligördüğütakdirdeO.D’yabir ABD askerimüdahalesininönüaçılmışoluyordu.

 • 1954’de İng., Frs., Avustralya, YeniZel., Tayland, Filipinlerve ABD arasındaGüneydoğuAsyaAntlaşmasıÖrgütü (SEATO) kuruldu.

 • SEATO’nunkuruluşuylaAsya-Pasifikbölgesinde SSCB veÇin’in “çevrelenmesi” tamamlandı.

 • Buna benzerbirörgütlenmeolanBağdatPaktı da O.D.’daABD’ninbölgedekimüttefikiTC’ninyardımıylakuruldu.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye12
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

5. Nixon Doktrini (Guam Doktrini) (1969):

 • Asyakıtasıiçinilanedilendoktrin, her ne kadar ABD birnükleersavaşıcaydırmasorumluluğunudevamettirse de bölgeselsavaşlarıcaydırmakbutürsavaşlarıntehdidialtındaolanülkelerinsorumluluğundadır, der.

 • ABD, budevletleresınırlıölçüdeyardımedebilirdiamabunlarkendisavunmalarınınsorumluluğunukendileriüstlenmelidirler.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye13
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

6. Carter Doktrini (1980):

Başkan Jimmy Carter, Basra KörfeziBölgesi’neyapılacakbirsaldırınınABD’ninyaşamsalçıkarlarınayöneltilmişbirsaldırıolarakkabuledileceğiniifadeetmiştir.

Truman Doktriniylekarşılaştırırsak; Carter Doktrini, ABD’ninyaşamsalçıkarlarınıkorumakiçin asker kullanılabileceğininbirbaşkantarafındanVietnam’dansonra ilk kezdilegetirilmesiydi.

ABD, askerişemsiyesiniKörfezbölgesini de kapsayacakbiçimdegenişletti.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye14
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

7. Reagan Doktrini (1985):

ABD, anti-komünistdevrimveayaklanmalaradestekverecekti. Çünkü;

Devrimcilertiranlığa son vermekiçinsavaşıyorlardı.

EğeryardımedilmezsebuülkelerSSCB’nindenetimialtınagirebilirdi.

ÖzgürlüğüsavunmakbirAmerikangeleneğiydi.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye15
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

Reagan Doktrini, Afganistan, Angola, KamboçyaveNikaragua’dauygulandı.

TC, NATO’yanedenilgiduyuyordu?

1. TC, BatıAvrupaveKuzeyAmerikaülkelerininoluşturduğugüvenlikşemsiyesiiçindeyeralarakyenioluşandünyadüzeniiçindeyalnızkalmakorkusunuortadankaldırmakistiyordu.

Böylece, ülketopraklarınınsavunulmasıdaha da kolaylaşacak, Türkordusu modernize edilecekti.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye16
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

2. TürkdevletadamlarıNATO’yaüyeolmayı, cumhuriyetinilanındanberiizlenenBatıcılıkpolitikasınınbirgereğiolarakgörüyorlardı.

3. TC, örgütündışındakalırsaABD’denaldığıekonomikveaskeriyardımlarınazalacağındanedişeduyuyordu.

4. TC Kamuoyu, NATO’yakatılmanıngerekliliğineinanıyordu.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye17
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

NATO’nunTC’yekarşıtutumu:

NATO, TC’nin ilk başvurusunukabuletmedive TC hayalkırıklığınauğradı.

TC’ninikinciüyelikbaşvurusundansonra ABD, TC veYun’ınbir “AkdenizPaktı” içerisindeyeralmasınıistemiştir.

Pakt’taİng, İta, Yun, Mısırve TC yeralmasıdüşünülüyordu.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye18
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

Böylece, NATO üyesiolanülkelerle NATO dışındakalanfakatittifakayakınülkelerarasındaDoğuAkdeniz’ingüvenliğinisağlayacakbirpaktoluşturulacaktı.

DeğişenuluslararasısistemTC’ninNATO’yaüyeliğinisağlamıştır.

Şöyleki; ABD, SSCB’yeyakınülkelerdeüsaçmakistiyordufakatTC’nin NATO üyeliğigerçekleşmedenbuisteğinyerinegetirilemeyeceğicevabınıalmıştı.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye19
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

Öteyandan, KoreSavaşıilekomünizmnasılbüyükbirkampanyayürüttüyse SSCB de Avrupave ilk olarakTC’deböylebirişgalegirişebilirdi.

ABD budurumdaNATO’nungüneykanadının Yun ve TC ilegüçlendirilmesigerektiğini, böyleceAvrupa’nınkorunacağınıdüşündü.

TC’ninbirdiğerönemi, O.D. Petrollerineolanyakınlığıdır.

TC ve Yun 18 Şubat 1952’de resmenNATO’yaüyeolmuşlardır.


1945 1960 bati bloku eksen nde t rk ye20
1945-1960 BATI BLOKU EKSENİNDE TÜRKİYE

Türk-AmerikanİkiliAnlaşmaları:

OrtakGüvenlikAnlaşması (1951),

NATO KuvvetlerStatüsüSözleşmesi (SOFA/1954),

AskeriTesislerAnlaşması (1954),

VergiMuafiyetleriAnlaşması (1954),

Atom EnerjisiAnlaşması (1955).
Konunun zeti2

Konunun Özeti


ad