Prefektmöte
Download
1 / 26

Agenda - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Prefektmöte 2009-10-14 Samordnat IT-stöd vid LU Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders Sjöö, bitr. PL. Agenda. Inledning Presentation av projektet Bakgrund Syfte och målsättning Omfattning och arbetsgång Projektplan Pågående aktiviteter Fika Diskussion

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agenda' - evan-ayers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agenda

Prefektmöte2009-10-14Samordnat IT-stöd vid LUJohnny Nilsson, PLBirgitta Lastow, bitr. PLAnders Sjöö, bitr. PL


Agenda
Agenda

 • Inledning

 • Presentation av projektet

  • Bakgrund

  • Syfte och målsättning

  • Omfattning och arbetsgång

  • Projektplan

  • Pågående aktiviteter

 • Fika

 • Diskussion

 • Summering och avslutning
Agenda

Varför samordning och detta projekt?

 • En snabbare förändringstakt på LU nu och framöver kräver en snabbare anpassning av IT-stödet till nya arbetssätt

 • Ökad rörlighet bland studenterna inom LU

 • Större samverkan mellan fakulteter och även mellan olika lärosäten

 • Nuvarande IT-miljö är väldigt spretig – gäller även gemensamma system

 • Högre krav på tillgänglighet på IT-tjänster - 24/7

Säkerställa att LU har ett effektivt IT-stöd som uppfyller forskningens, utbildningens och ledningens behov.


Agenda

Exempel på förbättringsområden

 • Många olika LMS system

 • Mycket fragmenterad webbmiljö

 • Många olika och ibland bristfälliga IT-miljöer för studenterna

 • Identitetshanteringen ej tillräckligt flexibel och anpassad till behoven

 • Administrativa systemen ej tillräckligt användarvänliga eller samordnade

 • Bristfällig integration mellan olika system

 • LU utnyttjar inte sin storlek i inköpen


Projektets status och p g ende aktiviteter
Projektets status och pågående aktiviteter

13 aug Rektor beslutar om genomförande enligt projektplanen

juni-sep Workshop med IT-medarbetare

sep Möte med respektive områdesledning

sep Referensbesök på Göteborgs och Linköpings universitet

okt Prefektmöten för information och diskussion

okt-dec Behovskartläggning – besök vid varje institution

nov-dec Möten med studenter, forskare och andra anv. grupper

okt-nov Inventering av IT-infrastruktur, IT-system och IT-tjänster


Agenda

RRVs granskning av informationssäkerheten

Urval av frågor (totalt 25) från RRV till institutionsledare vid LU

 • 2. Enligt gällande föreskrifter för IT-säkerhet (2003) har prefekten ansvaret för IT-säkerheten vid respektive institution. Bedömer du att du har kunskap om vad detta ansvar innebär och vad som förväntas av dig?

 • Enligt gällande föreskrifter för IT-säkerhet (2003) ska säkerhetsplaner upprättas för varje dator, datorsystem och funktion/utrustning i kommunikationsnät där det är av vikt att driften inte störs. I denna ska ett antal olika delar ingå, bl.a. riskanalys. Har sådana säkerhetsplaner upprättats? ……..

 • Finns policydokument för informationssäkerhet på institutionen? (Vi tar gärna kopia på)

 • 11. Har institutionen en rutin för informationsklassning?  Har det gjorts någon riskanalys och klassning av den information som du/institutionen äger?

 • 12. Har institutionen beslutat/definierat vilka system som är verksamhetskritiska?

 • 14. Har institutionen en rutin för incidenthantering?

 • 20. Utvecklar institutionen (alt. LDC) egna system? Hur säkerställs att säkerhetsaspekten tas om hand vid utveckling? Finns rutiner som säkerställer test och godkännande av ändringar innan driftsättning?


Vanlig situation och nskad f r ndring
Vanlig situation och önskad förändring

Ny funktionalitet 8%

Ny funktionalitet 45%

Integration av nya applikationer till gamla system 25%

Nya projekt

Nya projekt

Support och IT-drift

(Infrastruktur & applikations-

underhåll)

67%

Integration 15%

Support och IT-drift

(Infrastruktur & applikations-

underhåll)

40%

Hantera befintligt

Hantera befintligt

Efter

Före

Procentsatserna är exempel från annan organisation


Vad omfattar projektet
Vad omfattar projektet?

Kalle

Allt IT-stöd

Inkl. speciella miljöer

Projektet undersöker

Lokala system,

gemensamma system,

support, bas-IT-tjänster, etc.

Projektet har som

uppgift att definiera

denna gräns.

Samordnade

bas-IT-tjänster

Förslag till

samordnade

bas-IT-tjänsterAgenda

Styrgrupp

 • Marianne Granfelt, ordf

 • Ingemar Carlstedt

 • Karl Ageberg

 • PG Nilsson

 • Mats Tjernberg

 • Erik Bodin, LUS

 • Mats Cederwall, PO

På bilden saknas Erik Bodin


Agenda

Referensgrupp 1 - IT-ansvariga

 • Anders Kullberg, Natur

 • Colm Doyle, Medicin

 • Jörgen Norén, Ekonomi

 • Lars Olsson, Campus Hbg

 • Magnus Svensson, Juridik

 • Per Foreby, LTH


Agenda

Referensgrupp 2 - Behov & beställning

Kommer att bestå av:

Prefekter / motsvarande

ej utsedda ännu


Agenda

Förslag på fokusgrupper – behov av IT-stöd

Är detta rätt grupper? Vad har vi missat?


Agenda

Effektmål

 • Enhetliga och standardiserade kriterier för en fungerande IT-infrastruktur, vilket leder till förbättrad funktionalitet, kvalitetsförbättringar, ökad säkerhet, effektivisering och en potential till besparingar.

 • Användarvänliga IT-tjänster som är väl anpassade till verksamhetens arbetssätt. 

 • En flexibel organisation som arbetar utifrån verksamhetens behov och som i nära samverkan med verksamheten kan delta i olika former av utvecklingsarbete.

 • Verksamheten styr behovet av förändrade IT-tjänster och en samordnad IT-organisation kan snabbare realisera dessa behov.

 • Tydlighet i hur IT-verksamheten leds, styrs och följs upp.


Agenda

Leveransmål

 • Fungerande former för samverkan och utveckling av LUs IT-stöd

 • Fungerande organisation inkl IT-processer och styrning av IT

 • Utbud av samordnade IT-tjänster

 • Konsolideringsplan - vad ska konsolideras, när och till vilken kostnad


Agenda

LUs vision, övergripande mål och strategier


Intressenter
Intressenter

Lärare &

Forskare

Universitetsledning

och

Dekaner

Studenter

Prefekter och motsvar-ande

Administra-törer

Kansli- och Sektions-chefer

Användare

Ledning

Samordnat IT-stöd vid LU

Fackliga organisa-tioner

IT-ansvariga

Övriga

IT

IT-medarbet-are

LUS & Kårerna

Externa kunder

LDC


Tidplan
Tidplan

Aug-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11

1. Kartlägg nuläge och behov

2. Definiera tjänster & arbetssätt

3. Roller och organisationsformer

4. Förbered ny organisation

5. Etablera arbetssätt och org

Start av nya arbetssätt

Beslut om vilka IT-tjänster LU:s verksamheter skall erbjudas

Beslut om hur IT-verksamheten leds, styrs och följs upp

Beslut om organisationsform


Behovskartl ggning
Behovskartläggning

Mål: att kartlägga LUs behov av och visioner för IT-stödetI första hand kartlägga behov som är gemensammaWebb kartläggs inom webbprojektet

 • Kartläggningen pågår oktober – decemberBesök 1½ timme på varje institution inom LU

 • Relaterade aktiviteter: Workshoparna Inventeringen

Pågår

i fas 1


Inventering av it tj nster system och it infrastruktur
Inventering av IT-tjänster, system och IT-infrastruktur

Mål: att skapa en överblick över nuläget med avseende på IT-tjänster och system samt IT-infrastruktur. En uppskattning av nuvarande IT-kostnader skall även genomföras.

 • Inventeringen sker genom att ett frågeformulär fylls i av IT-ansvariga i olika delar av verksamheten.

 • Relaterade aktiviteter: Behovskartläggningen Workshoparna

Pågår

i fas 1


Workshop f r it medarbetare
Workshop för IT-medarbetare

Syftet med workshopparna är att informera om projektet och att få en dialog om projektets mål och genomförande.

 • Genomfört 16 stycken workshops

 • Totalt har 210 medarbetare deltagit

 • Ca 60 grupper har arbetat med frågeställningarna

 • Har fått in totalt 953 svar (förslag), vilka finns på www.lu.se/samordnat-it-stod

Genomfört


Framg ngsfaktorer
Framgångsfaktorer

 • Kommunikation / Dialog

 • Att ha LUs målsättningar i den strategiska planen som en bas

 • Projektet skall ha en öppen inställning och skapa delaktighet för alla IT-medarbetare

 • Ta till vara den samlade IT-kompetensen inom LU

 • Att våga se saker med nya ögon och inte fastna i gamla inställningar och förhållningssätt

 • Tillförsäkra verksamhetens och ledningens fulla stöd


Skicka synpunkter id er och fr gor till

Följ projektet via webbplatsen:

Skicka synpunkter, idéer och frågor till:

www.lu.se/samordnat-it-stod

Samordnat-IT-stod@lu.se

... eller ring och prata med någon av oss i projektledningen


Fr gor f r kaf t
Frågor för kafét

 • Vilka farhågor har du inför projektet?

 • Vilka positiva resultat kan projektet föra med sig?

 • Vad är viktigt för projektet att tänka på?