joan marcel duran olive n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEGURETAT A INTERNET PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEGURETAT A INTERNET

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
eugenia-lang

SEGURETAT A INTERNET - PowerPoint PPT Presentation

100 Views
Download Presentation
SEGURETAT A INTERNET
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Joan Marcel Duran Olive SEGURETAT A INTERNET

 2. Contingut • Introducció • Protocol SSL • Protocol SET • Adreces útils

 3. Introducció • Necessitat de protegir les dades • Necessitat de conèixer les parts afectades • Emisor • Receptor • Necessitat de generar transaccions • Utilització de tècniques i métodes fiables • Apareix S-HTTP (Secure Hyper Text Protocol)

 4. Introducció - S-HTTP • Afecta al nivell aplicació • Implementat sobre la mateixa aplicació • Independent dels protocols de xarxa inferiors • Protocols com TCP inalterats • Permet diferents mecanismes • Signatura digital • Autenticació • Encriptació (dif. Mètodes criptogràfics) • Encriptació pública en un únic sentit (sense autenticació per la part client)

 5. Introducció - S-HTTP • Negociació entre el client/servidor • Esquema utilitzat: shttp://www.fib.upc.es • Problemes: • Qualsevol aplicació ho ha d’implementar • Autentificació client

 6. Protocol SSL - Característiques • Protocol Secure Socket Layer • Especificacions fetes per Netscape • L’aplicació és independent de la implementació de la seguretat • Aplicable a qualsevol aplicació, no només a WWW • S’afegiex un nivell entre el nivell d’aplicació i el nivell de transport • Intervé una negociació entre el client i el servidor. • Esquema utilitzat: https://www.fib.upc.es

 7. Protocol SSL - Esquema • Interacció: Aplicació usuari Text Text SSL Text Encriptat Text Encriptat TCP

 8. Protocol SSL - Funcionament • SSL encapsula les dades en un registre SSL • Utilitza un protocol de negociació “handshake protocol” • El client envia un missatge “Client-hello” al servidor • Dades (autenticació posterior) + Especificacions de xifradors • El servidor respon amb un altre missatge “Server-hello” • ID. Connexió aleatori + Especif. Xifrat + certificat clau pública • El client envia dos missatges (1ª part) • Missatge “Client-key” • Clau mestre del client (utilització clau pública servidor) • Misatge “Client-finish” • ID. Connexióanterior (utilització clau privada del client)

 9. Protocol SSL - Funcionament • El servidor envia dos missatges (2ª part) • Missatge “Server-verify” • Dades inicials (utilització clau privada servidor) • Missatge “Server-finish” • ID. Sessió (utilització clau privada servidor)

 10. Protocol SSL - Observacions • 1ª part Autenticació de missatge provinent del mateix client • 2ª part Autenticació del servidor • El Id. Sessió proveeix un mecanisme de reconnexió • No cal renegociar l’encriptació a utilitzar • No cal reenviar les claus • Missatge “Client-hello” referint-se a un Id. Sessió anterior • El client i el servidor mantenen una cache de sessions on es guarden les opcions d’encriptació rebudes per l’altra part • L’autenticació del client la demana el servidor amb un missatge “request-certificate” anterior al server-finish

 11. Protocol SSL - Esquema • Interacció: Client SSL Servidor SSL Client-hello (Dades+espec. Xifrat) Server-hello (Id. Connexió+ certif. clau pública+especif. xifrat) Client-key (Clau pública encriptat públic) Client-finish (Id. Connexió encriptat privat) Server-verify (Dades encriptat privat) Server-finish (Id. Sessió encriptat privat)

 12. Protocol SET - Característiques • Secure Electronic Transaction • Especificació oberta per part de Visa i Mastercard antigament rivals • Incorpora l’ús de la clau pública-privada • Necessitat de Software especial a la part del client i a la part del comerciant • Part de tecnologia resideix a l’entitat financera del comerciant • Intervenen les CA’s (Certificate Authority) per a produir certificats digitals

 13. Protocol SET - Característiques • Especificació SET composta per • 1er llibre Especificacions de negoci • 2on llibre Especificacions tècniques • 3er llibre Definició del protocol • Entitats que intervenen • Consumidor • Banc del consumidor • Comerciant • Banc del comerciant (Acreedor) • Pasarela de pagament • Targes de crèdit (Visa, Mastercard,..)

 14. Protocol SET - Requeriments • Proveïr confidencialitat per la informació de compra i de pagament. • Asegurar la integritat de les dades • Proveïr autenticitat per la part compradora • Usuari legítim d’un compte de crèdit • Proveïr autenticitat per la part venedora • Acceptació de transaccions a través de la relació amb la seva entitat financera

 15. Protocol SET - Funcionament • Utilització de criptografia simètrica i assimètrica • Simètrica • clau secreta per encriptar i desencriptar el missatge • Assimètrica • clau pública • clau privada • Utilització de signatura digital • El comerciant envia la pròpia clau pública i la clau pública del banc del comerciant a través de Certificats Digitals i també un identificador de la transacció.

 16. Protocol SET - Funcionament • El consumidor utilitza les claus per a posar-se en contacte amb el Venedor i enviar la informació de compra i la informació financera. • Apareix el concepte de signatura dual • per què? • Únic missatge per la inf. de compra i per la inf. financera • No deixar veure la inf. de pagament (IP) al comerciant • No deixar veure la inf. de l’ordre (IO) al banc • com?

 17. Protocol SET - Funcionament • SDu = consumidor.E.PrK( R( R(IO) || R(IP) )) • E(IP)= E.SmK( R(IO) + IP + SDu) • EDi = A.E.PuK( SmK ) • El comerciant NO podrà veure la informació financera, però l’ha d’enviar al seu banc (Acreedor). • El comerciant envia una resposta al consumidor conforme l’ordre d’autorització s’està processant • El consumidor es posa en contacte amb el comerciant per saber l’estat de l’autorització

 18. Protocol SET - Funcionament • L’Acreedor serà l’encarregat de verificar la informació de les dues parts, enviades per el comerciant • Posteriorment es posarà en contacte amb el banc del consumidor per fer les verificacions de la informació financera i efectuar el càrrec-ingrés. • L’acreedor envia confirmació o denegació de l’ordre al comerciant. • El comerciant envia el producte o servei al consumidor • El consumidor asegura així la privacitat de la transacció

 19. Protocol SET - Funcionament • Procés: Ordinador consumidor Ordinador comerciant 1-Petició inicial 2-Resposta inicial 3-Petició compra 5-Resposta compra

 20. Protocol SET - Funcionament • Procés: Ordinador banc consumidor Ordinador comerciant Ordinador acreedor 4-Petició autorització Resposta autorització

 21. Protocol SET - Descripció procés • Detalls del Procés d’adquisició • C  Comprador • V  Venedor • A  Banc del venedor (Acreedor) • B  Banc del comprador • M  Missatge • Mr  Missatge resposta • Ma  Missatge autorització • E  Encriptació • Trx  Identificador Transacció • R  Resum (Aplicar funció hash sobre un determinat M) • CD  Certificat Digital • SDu  Sigantura Dual • SDi  Signatura Digital • EDi  Sobre Digital • PuK  Clau Pública • PrK  Clau Privada • SmK  Clau Simètrica • IP  Informació Pagament • IO  Informació Ordre

 22. Protocol SET - Descripció procés • C  V (Comprador a Venedor) • 1.- C.M = Peticio_Inicial(tarja_credit) • V  C (Venedor a Comprador) • 2.- V.M = Resposta_Inicial( V.CD + A.CD + Trx ) • C  V (Comprador a Venedor) • 3.0- IO = IO(Trx) • 3.1- IP = IP(Trx) • 3.2- SDu = C.E.PrK( R( C.R(IO) || C.R(IP) )) • 3.3- E(IP) = E.SmK( R(IO) + IP + SDu) • 3.4- EDi = A.E.PuK( SmK ) • 3.5 C.M = Petició_Adquisició( • E(IP) + EDi + R(IP) + IO + C.PrK(SDu) + C.CD) • Consideracions: • 3.3 i 3.4 Només ho podrà llegir A • IO no arribarà a A

 23. Protocol SET - Descripció procés • V  C (Venedor a Comprador) • 5.1- V.SDi = R( V.Mr ) • 5.2- V.M = Resposta_Adquisició V.E.PrK( V.SDi ) + Mr + V.CD) • V  A (Venedor a Acreedor) • 4.1- V.Ma = cantitat + Trx + V.R(IO) • 4.2- V.SDi = V.PrK( R(V.Ma) ) • 4.3- V.E = V.E.SmK( V.Ma + V.SDi ) • 4.4- V.EDi = A.PuK( SmK ) • 4.5- V.M = Peticio_Autoritzacio ( V.Ma + V.SDi + V.E + V.EDi + C.CD + V.CD + C.E(IP)<3.3> + C.EDi<3.4>)

 24. Protocol SET - Descripció procés • Software del Acreedor <Validacions> • Pas 0: comproba C.CD • Verifica Venedor • Pas 1: obté SmK del 4.4 • Pas 2: obté V.Ma del 4.3 • Pas 3: genera R( V.Ma ) • Pas 4: obté V.R( V.Ma) del 4.2 • Pas 5: coincideixen resultats dels passos 3 i 4 ? • Pas 6: comproba V.CD • Verifica Comprador • Pas 7: obté SmK del 4.5 que ve del 3.4 • Pas 8: obté C.IP i C.SDu del 4.5 que ve del 3.3 • Pas 9.1: obté V.R(IO) del 4.5 que ve del 4.1 • Pas 9.2: genera R( V.R(IO) || R(C.IP))) • Pas 10: obté R( C.R(IO) || C.R(IP) ) • Pas 11: coincideixen resultats dels passos 9.2 i 10? • Verifica transacció • Pas 12.1: obté V.Trx del pas 4.5 que ve del 4.1 • Pas 12.2: obté C.Trx del pas 4.5 que ve del 3.3 que ve del 3.1 • Pas 12: comprova V.Trx = C.Trx

 25. Protocol SET - Descripció procés • Si el pas 12 es correcte llavors: • A  B (Acreedor a Banc comprador) • A.M = Petició_Autoritzacio(cap al banc comprador...) • B  A (Banc comprador a Acreedor) • B.M = Resposta_Autoritzacio(cap al acreedor...) • A  V (Acreedor a Venedor) • A.M = Resposta_Autoritzacio(cap al venedor..) • Si la Resposta_autoritzacio es correcte llavors: • El venedor ja pot enviar el producte o donar el servei al comprador

 26. Protocol SET - Història • El 29 d’Abril de 1997 es realitza la primera prova del sistema a Singapore • Intervenen: • IBM amb la pasarela de pagament enllaçant Citibank a Internet • Verisign produeix els certificats digitals • Globe Set, Inc: Software SET usat per American Express i el comerç Wal-Mart • American Express: rep i autoritza la transacció.

 27. Adreces útils • Sistemes de pagament electrònic: • Automated Transaction services www.atsbank.com • Commercenet www.commercenet.com • Bank Internet Payment System (BIPS) www.fstc.org/projects/bips/index.html • Cybercash www. Cybercash.com • Cashbox www.intertrader.com • Companyies de comerç electrònic • Card Service international www.cardsvc.com • Checkfree Corporation www.checkfree.com • Cybersource Corporation www.cybersource.com

 28. Adreces útils • Protocol SSL • www.netscape.com • Protocol SET • www.visa.com • www.mastercard.com

 29. Bibliografia del tema • Electronic commerce • On-line ordering and digital money • Pete Loshin / Paul Murphy • www.raleigh.ibm.com/cgi-bin/bookmgr/books/ez30qd00 • SecureElectronic transactions: www credit card payment