mana ersk rozhodov n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manažerské rozhodování PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manažerské rozhodování

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Manažerské rozhodování - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Manažerské rozhodování. Deterministické rozhodování (rozhodování za jistoty). Dělení. Podle počtu kritérií: Jednokriteriální rozhodování Multikriteriální rozhodování Způsoby měření kritérií: Nominální Ordinální Kardinální Absolutní.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Manažerské rozhodování


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d len

Deterministické rozhodování

(rozhodování za jistoty)

Dělení
 • Podle počtu kritérií:
  • Jednokriteriální rozhodování
  • Multikriteriální rozhodování
 • Způsoby měření kritérií:
 • Nominální
 • Ordinální
 • Kardinální
 • Absolutní
postup p i multikriteri ln m rozhodov n krit ri a vah d le itosti ur en po ad variant
Postup při multikriteriálním rozhodováníkritérií a vah důležitosti  určení pořadí variant
 • Je založeno na výběru nejvhodnější varianty ze dvou nebo více zaměnitelných variant při použití dvou nebo více hodnotících kritérií.
 • Vytvoření modelu – ve tvaru rozhodovací matic.
 • Určení váhy důležitosti (intenzity vnímání) jednotlivých kritérií.
 • Agregace hodnotících
slide5

Výkon

Brzdná dráha

Zrychlení

BMW

Pořadí variant

Porsche

Rozhodovací model

ad2 ur en v hy d le itosti
Ad2. Určení váhy důležitosti
 • Metody:
 • Pořadí
 • Bodovací (klasifikační
 • Párové srovnání
metoda po ad na ur en vah d le itosti krit ri hodnocen vah d le itosti pomoc dvou expert e1 e2
Metoda pořadí na určení vah důležitosti kritériíHodnocení vah důležitosti pomocí dvou „expertů“ E1, E2.
metoda p rov ho srovn n preferen n uspo d n nap e1 k3 k2 k1 e2 k2 k3 k1
Metoda párového srovnáníPreferenční uspořádání např.:E1: K3 > K2 > K1; E2: K2 > K3 > K1
ad3 agregace hodnot c ch krit ri a vah d le itosti ur en po ad variant
Ad3. Agregace hodnotících kritérií a vah důležitosti: Určení pořadí variant
 • Metoda pořadové funkce (agregace)
 • Metoda bodovací (agregace)
 • Metoda bazická (agregace)
metoda po adov funkce agregace pro tyto v hy krit ri v1 0 v2 0 5 v3 0 5
Metoda pořadové funkce (agregace)pro tyto váhy kritérií: V1 = 0; V2 = 0,5; V3 = 0,5;

Nejednoznačný výsledek !

metoda bazick agregace
Metoda bazická (agregace)

Wt1 = 0 + 0,5 ∙ 0,9494 + 0,5 ∙ 1,0646 = 1,007 … první v pořadí

Wt2 = 0 + 0,5 ∙ 1,0563 + 0,5 ∙ 0,9428 = 0,9428 … druhá v pořadí

stochastick rozhodov n v podm nk ch nejistoty resp za rizika
Stochastické rozhodování (v podmínkách nejistoty resp. za rizika)
 • V praxi se nejčastěji používají tři způsoby:
 • Vycházející z dosavadní zkušenosti – hodnocení pravděpodobnosti vzniku jevu podle minulých relativních četností výskytu;
 • Opírající se o analogii – aplikace rozhodovacího stereotypu na podobných situacích
 • Metoda ukotvení a přizpůsobení – předem vytvořená apriorní představa o situaci a následná korekce pro větší přiblížení k cíly
slide15
Příklad:
 • Firma BEA, která se zabývá hledáním ropných nalezišť má ve vlastnictví neprozkoumaný pozemek. Rozhoduje se ve třech alternativách:
 • Okamžitý prodej pozemku (výnos = 125 tis.$)
 • Rok podržet ve vlastnictví a pak prodat
 • a) pokles cen ropy p = 0,9, (výnos = 11O tis.$)
 • b) nárůst cen ropy p = 0,1, (výnos = 440 tis.$)
 • C. Okamžitý průzkum vrty
 • a) suchá studna p = 0,5, (výnos = 0 tis.$)
 • b) vlhká studna p = 0,4, (výnos = 400 tis.$)
 • c) gejzír ve studně p = 0,1 (výnos = 1 500 tis.$)
 • Pozn. roční úrok i = 10%, vrtné náklady jsou odhadovány na 200 tis.$.
 • Úkol:Rozhodněte, která ze tří variant je pro firmu nejvýhodnější.
slide16

Střední zisky:

E(CZ)pozdější prodej = O,1∙100+0,9∙400 = 370 tis.$

E(CZ)zkušební vrt = O,5∙(-200)+0,4∙200+0,1∙1300 = 110 tis.$

Okamžitý prodej

125 tis.$

A

Pokles cen

Diskontní koeficient:

Pozdější prodej

100 tis.$

B

0,1

370 tis.$

370 tis.$

Vzrůst cen

0,9

400 tis.$

C

Suchá studna

Zkušební vrt

-200 tis.$

Vrtné náklady: tis.$

0,5

110 tis.$

Vlhká studna

0,4

200 tis.$

0,1

Gejzír

1300 tis.$

Řešení:

Diskontní koeficient:

slide18

Hodnocení podnikatelských aktivit v podmínkách neurčitosti. Základní rozhodovací matice. Kritéria rozhodování

Základní rozhodovací matice

Situace

(poptávka)

S t r a t e g i e (produkce)

 • KRITÉRIA
 • ROZHODOVÁNÍ:
 • Laplaceovo
 • MINI-MAX
 • Hurwitzovo
 • Savageovo (matice ztrát)

S1

S2

S3

S4

S5

P1

E11

E 12

E 13

P2

E 21

E 33

P3

Eij = výnosy - náklady - ušlý zisk

P4

P5

ekonomické důsledky manažerských rozhodnutí

slide19

Laplaceovo kritérium

 • Laplaceovo kritérium:
 • Nejvýhodnější strategie je ta,
 • jejíž střední hodnota ekonomických důsledků ESj
 • rozhodnutí je největší.
 • Předpoklad:
 • pravděpodobnost výskytu
 • všech potenciálních situací pi
 • je stejná.

46

slide20

MINI - MAX

Kritérium MINI - MAX

Nejlepší je ta strategie,

jejíž nejméně příznivý

ekonomický důsledek (MINI)

manažerského rozhodnutí

je nejlepší (MAX)

20

slide21

Hurwitz

Hurwitzovo kritérium:

Nejlepší je ta strategie,

jejíž vážený průměr (Ej)

z nejménšího (min Eij) a

největšího (max Eij)

ekonomického důsledku

manažerského rozhodnutí

je největší.

Ej = a*min Eij + b*max Eij

a + b = 1,00

kde:

a … koeficient pesimizmu

b … koeficient optimizmu

84

slide22

Matice ztrát

Savage-ovo kritérium:

Nejlepší je ta strategie, která minimalizuje (MIN) největší ztráty (MAXI) vzniklé důsledkem chybných manažerských rozhodnutí

90

90

ilustrativn p klad
Ilustrativní příklad
 • Automobilová firma zvažuje zahájit výrobu nového automobilu vyšší třídy určenou výhradně pro domácí trh.

Dáno:

 • - předpokládaná poptávka: 10 až 14 tisíc prodaných kusů ročně
 • - doba výrobního programu: 4 roky
 • - výrobní kapacita podniku: 18 tisíc automobilů dané třídy ročně - celkové průměrné náklady na výrobu jednoho automobilu: 800 000 Kč
 • - celkové fixní náklady výrobního programu: 1000 000 000 Kč
 • - průměrná cena jednoho automobilu: 1 200 000 Kč
slide24
Řešení:

Úkol:

 • 1. Určete objem prodejů pro nulový zisk v prvním roce výroby (předpokládejte, že se každý rok prodá stejný počet výrobků).
 • 2. Vyplňte rozhodovací matici zisků variant (předpokládejte, že varianty mají stejnou pravděpodobnost výskytu)
 • 3. Pomocí rozhodovací matice a jejího vyhodnocení:

a) mini-maxovou metodou

b) metodou celkového zisku variant výroby

určete jaký počet automobilů, který vyrobíte první rok.

slide25
Ad) 1

CZ = CV – CN = Pprodeje * Qprodeje – (FN/4 + Pvyroby * Qvýroby)

Qprodeje ≤ Qvýroby vždy ! ,

když v rozhodovací matici je Qprodeje ≥ Qvýroby, pak při výpočtu CZ

je Qprodeje = Qvýroby.

CZ = 0 …. CV = CN

1 200 000 * Qkr = 800 000 * Qkr + 250 000 000

Qkr = 250 000 000 / 400 000

Qkr = 625 ks automobilů

 • Pozn. FN = 1000 000 000 / 4 = 250 000 000 Kč, 4 roky výroby při předpokladu stejných ročních prodejů.