podstawy pomocy psychologicznej l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podstawy Pomocy Psychologicznej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podstawy Pomocy Psychologicznej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
espen

Podstawy Pomocy Psychologicznej - PowerPoint PPT Presentation

156 Views
Download Presentation
Podstawy Pomocy Psychologicznej
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podstawy Pomocy Psychologicznej

 2. Interwencja w środowisku edukacyjnym 1 Szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej i wspomaganej polegający na wspieraniu uczniów, wychowanków, ich rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dzieci i młodzieży, ich edukacją i wychowaniem; jak każdy inny rodzaj interwencji obejmuje: • diagnozę, • zbudowany na jej podstawie program korekcji, • realizację działań korekcyjnych.

 3. Interwencja w środowisku edukacyjnym 2 Uprawnione do udzielania pomocy osoby: OŚWIATA – psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, logopedzi, inni pracownicy (lekarze, doradcy zawodowi) ZDROWIE – PZP, Poradnie dla osób uzależnionych, psychologowie w szpitalach POMOC SPOŁECZNA – Poradnie Rodzinne, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Ośrodki Pomocy Społecznej, świetlice i kluby środowiskowe, ośrodki socjoterapii, Ośrodki adopcyjno-Opiekuńcze, Pogotowia Opiekuńcze SPRAWIEDLIWOŚĆ – sądy i kuratorzy, Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne, Zakłady Poprawcze ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – poradnie i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki profilaktyczno-terapeutyczne, placówki niepubliczne, telefony zaufania

 4. Regulacje prawne • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13, poz. 109) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13, poz. 110) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11, poz.114)

 5. Interwencja w środowisku edukacyjnym 3 Główne obszary pomocy psychologicznej: • Pomoc rodzinie z małym dzieckiem • Trudności szkolne • Pomoc dzieciom zdolnym • Pomoc dzieciom niepełnosprawnym – integracja • Pomoc w wyborze zawodu • Profilaktyka uzależnień i pomoc • Profilaktyka zagrożeń patologiami społecznymi

 6. Pomoc rodzinie z małym dzieckiem • Programy wspierania rodziny – skierowane do młodych rodzin i par oczekujących na dziecko • Programy dla rodzin przeżywających trudności w środowisku domowym, np. rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - trening umiejętności rodzicielskich w kierunku poznania cech dziecka i znajdowania najlepszych sposobów postępowania • Intensywna pomoc rodzinie w kryzysie – nakierowana na pomoc w utrzymaniu rodziny (cel: możliwość bezpiecznego pozostania w domu – umieszczenie dziecka poza rodziną i jego powrót do domu)

 7. Trudności szkolne • Dydaktyczne i wychowawcze • Przyczyny • Możliwości psychofizyczne dziecka • Środowisko rodzinne • Środowisko szkolne • Przejawy • Brak osiągnięć w nauce • Osiągnięcia nieadekwatne do możliwości • Zaburzenia relacji społecznych • Zaburzenia aktywności • Zaburzenia emocjonalne • Formy interwencji • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne • Terapia logopedyczna • Zajęcia socjoterapeutyczne • Specyficzne trudności – trudności w uczeniu się czytania i pisania

 8. Pomoc dzieciom zdolnym • Charakterystyczne cechy sytuacji ucznia zdolnego • Interwencja psychologiczna obejmuje: • Diagnozę możliwości ucznia • Diagnozę sytuacji wychowawczej • Organizowanie pomocy dla ucznia, rodzica i nauczyciela • Zapewnienie doradztwa wyboru kształcenia zawodowego • Cele interwencji:

 9. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym – integracja • Wychowanie i nuczanie integracyjne

 10. Pomoc w wyborze zawodu • Rozwijanie świadomości szans i możliwości oferowanych przez szkoły, zawody i miejsca pracy z uwzględnieniem wymagań, jakie stawiają przed kandydatami • Rozwijanie świadomości własnych zdolności, umiejętności, kwalifikacji, potrzeb, wartości i zainteresowań w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym • Nauka procesu podejmowania decyzji, stylów decyzyjnych oraz uświadomienie konsekwencji wyborów • Nauka radzenia sobie ze zmianą, rozwój umiejętności pozwalających na adaptację do zastanych warunków, a także wychodzenie naprzeciw nowym sytuacjom

 11. Profilaktyka uzależnień i pomoc • Czynnika ryzyka vs czynniki chroniące • Poziomy profilaktyki (3) – kryteria: • Adresat • Cel • Miejsce • Forma interwencji • Programy profilaktyczne: • Informacyjno-edukacyjne • Programy alternatyw • Programy rówieśnicze

 12. Profilaktyka zagrożeń patologiami społecznymi • Wczesne rozpoznanie początków patologizacji społecznej dziecka • Stosowanie interwencji kryzysowej wobec sprawcy przewinienia i jego ofiary • Organizowanie lokalnych systemów pomocy i prewencji wobec dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi