JPS DAERAH BATU PAHAT - DEEP - - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JPS DAERAH BATU PAHAT - DEEP - PowerPoint Presentation
Download Presentation
JPS DAERAH BATU PAHAT - DEEP -

play fullscreen
1 / 40
JPS DAERAH BATU PAHAT - DEEP -
223 Views
Download Presentation
erv
Download Presentation

JPS DAERAH BATU PAHAT - DEEP -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JPS DAERAH BATU PAHAT - DEEP - SUKEMI BIN HJ SIDEK Jurutera Daerah JabatanPengairan Dan Saliran BatuPahat, Johor SKIM PESERAI: PT BESAR

 2. PERINGKAT DEEP

 3. PERINGKAT DEEP

 4. 1.0 PENGENALAN Maklumat asas kawasan:

 5. 1.0 PENGENALAN PEMILIHAN SUBLEMBANGAN : SUB LEMBANGAN : PT BESAR PANJANG : 33,581.1 meter SKIM : KELUASAN : 585 Hektar

 6. PENGENALAN PEMILIHAN SUBLEMBANGAN : SKIM PESERAI

 7. ISU-ISU DALAM SUB-LEMBANGAN • Kawasantadahan di sekitarsublembangansemakinpesatmembangundimanamenyumbangkepadapertambahan air larianpermukaan. • Kawasansublembanganadalahkawasantanahrendahdan air lambatdisalirkankeluar. • 3. Apabilamusimhujandan air lautpasang, air di kawasaninilambatdisalirkankeluar. PtBesarmempunyaistrukturpintu air. • 4. Dasarsungaicepattohordanperludigalidengankerap. Bahagiankualajugaperludigaliuntukmemudahkan bot nelayanmasuk. • Rumputcepattumbuhdanmemenuhipermukaandalamsungaidanmenghalangaliran air.

 8. ISU-ISU DALAM SUB-LEMBANGAN • Pembinaanlintasan yang kecil yang tidaksesuaidengansaizparitsediada. • Pokokbakau yang tumbuh di kawasankualaterancamkeranahakisanolehombakdanperludilindungi. • Rezab (1 rantai) semakinmengecilkeranapembinaanrumah. Inimenyukarkankerja-kerjapembersihaniaituuntukmembuangtanahgalianketikaketikakerjapembersihanparitdilaksanakan. • Pembuangansampahsarapkedalamparitmenyebabkanaliran • air kuranglancar.

 9. CABARAN DAN KEKANGAN 1. Sebahagian tanah yang tidak mempunyai kawasan rezab akan menyukarkan pihak JPS melakukan kerja-kerja penyelenggaraan. 2. Peruntukan kewangan yang terhad menyebabkan kerja kerja pebaikan atau naik taraf sistem perparitan dan struktur tidak dapat di laksanakan dengan sempurna. Kos menaiktaraf sistem saliran adalah tinggi. 3. Sublembangan terlibat dengan jadual air pasang surut dengan adanya risiko banjir kilat semasa hujan lebat dalam mode pasang besar. 4. Tidak ada kerjasama pematuhan terhadap pembinaan struktur yang menghalang aliran air.

 10. 1.2 PETA TABURAN ADUAN AWAM PETUNJUK Sungai dan (12) Koridor Banjir (40) Kejuruteraan (18) Pantai Amaran dan (7) Ramalan banjir Saliran Bandar (10) Sumber Air (13) Dan Alam Sekitar

 11. PETA TABURAN ADUAN AWAM ANALISIS ADUAN DAERAH BATU PAHAT

 12. ANALISIS ADUAN KUMULATIF ADUAN 2008-2010 Rumusan Aduan Majoriti aduan adalah berkenaan banjir iaitu 40%. Aduan kedua tertinggi adalah berkaitan pantai iaitu 18%.

 13. 1.3 KAEDAH PEMILIHAN SUBLEMBANGAN

 14. KAEDAH PEMILIHAN SUBLEMBANGAN

 15. 1.4 MASALAH DI SUBLEMBANGAN

 16. 1.5 ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGAN Kekerapan menerima aduan dari kawasan sublembangan yang di pilih? - Tinggi Siapakah pihak yang membuat aduan? - Penduduk kampung Respon terhadap aduan? - Membuat siasatan di tapak dengan segera Adakah siasatan dibuat selepas menerima aduan? - Ya Tindakan segera yang diambil? - Tindakan segera yang diambil bergantung kepada peruntukan.

 17. 2.0 DESCRIBE 2.1 PENERANGAN DALAM SUBLEMBANGAN ISU DAIN MAISU DAN MASALAH SALAH ISU DAN MASALAH • 1. Kawasan tadahan di sekitar sublembangan semakin pesat membangun dimana menyumbang kepada pertambahan air larian permukaan yang masuk ke dalam Pt Besar. • Apabila musim hujan dan air laut pasang, air di kawasan ini lambat disalirkan keluar. • Kawasan sublembangan adalah kawasan tanah rendah dan air lambat untuk disalirkan keluar. • Apabila hujan lebat, air hujan akan membawa kelodak, pasir dan lumpur dan masuk kedalam Pt Besar dan menyebabkan ia cepat tohor. • 5. Bakau dan benteng di kawasan kuala yang mudah terhakis kerana ombak.

 18. 2.0 DESCRIBE 2.1 PENERANGAN DALAM SUBLEMBANGAN ISU DAIN MAISU DAN MASALAH SALAH ISU DAN MASALAH Kawasan kuala menjadi laluan bot-bot nelayan. Kerja-kerja penggalian perlu dilaksanakan kerap kerana bahagian dasar yang cepat tohor dan menyebabkan bot-bot nelayan sukar melaluinya.

 19. KESAN IMPAK ISU DAN MASALAH Masyarakat Umum Pekebun Nelayan PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB Sistem Saliran Utiliti Jalan Masyarakat Umum

 20. PIHAK BERTANGGUNGJAWAB PENGURUSAN SUNGAI JPS Pejabat Tanah Dan daerah Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Penduduk

 21. LANGKAH YANG TELAH DIAMBIL • JPS telah banyak mengadakan kerja-kerja penggalian dan menaiktaraf sistem saliran yang sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa dan mengurangkan masalah banjir yang sering berlaku. • - Kerja-kerja penggalian dan pembersihan yang terbaru telah dijalankan pada Bulan Jun 2011 • Mengambil tindakan pembaikan segera terhadap struktur yang berkepentingan apabila perlu. • 3. Menyiasat dengan segera apabila menerima aduan dari masyarakat umum atau wakil rakyat dan mengambil tindakan segera bagi mengatasi masalah tersebut. • 4. Memohon peruntukan tambahan bagi mengadakan sesuatu projek yang berkepentingan.

 22. MASALAH BERMUSIM DAN BERPANJANGAN Masalah Berpanjangan Masalah Bermusim • Penyelenggaraan • – Tanah dan lumpur yang memenuhi dasar sungai • - Rumput yang cepat • tumbuh dan memenuhi sungai • Pembangunan kawasan sekitar • – Mengakibatkan kepesatan • pembangunan dan menambah jumlah air larian permukaan • - Kawasan tanah rendah • Struktur & Utiliti – • Masalah yang berpanjangan selagi • struktur sedia ada tidak dinaiktaraf / diganti baru. • Banjir– Berlaku apabila • musim hujan dan tengkujuh • & air pasang.

 23. 3.0 EXPLAIN 3.1 MENJELAS DAN MEMPERINCIKAN MASALAH DALAM SUBLEMBANGAN • Air lambat disalirkan keluar a) Pembangunan Pesat • Kawasan tadahan di sekitar sublembangan semakin pesat membangun dimana menyumbang kepada pertambahan air larian permukaan. • Kawasan sublembangan adalah kawasan tanah rendah dan air lambat disalirkan keluar. • Apabila musim hujan dan air laut pasang, air di kawasan ini lambat disalirkan keluar. Struktur pintu air dilengkapi sistem SCADA. b) Struktur dan utiliti i. Struktur lintasan ke ruma-rumah persendirianyang tidak bersesuaian dengan situasi di tapak pada masa kini dan menghalang aliran air.

 24. MENJELAS DAN MEMPERINCIKAN MASALAH DALAM SUBLEMBANGAN • Isu penyelenggaraan dalam saliran • Keadaan di dalam Pt Besar yang dipenuhi rumput dan kelodak disebabkan oleh : • a) Apabila hujan lebat, air hujan akan membawa kelodak, pasir dan lumpur dan masuk kedalam parit dan menyebabkan ia cepat tohor. Parit ini perlu digali dengan kerap. Sekiranya kerja-kerja penggalian sungai tidak dibuat mengikut jadual, masalah akan bertambah kritikal hari demi hari. • b) Air hujan yang membawa kandungan baja kelapa sawit dari kawasan sekitar masuk ke dalam parit dan menyebabkan rumput cepat tumbuh di dalam sungai dan menghalang aliran air. • c) Masalah rezab (1 rantai) yang telah mengecil kerana pembinaan rumah-rumah menyebabkan masalah untuk membuang tanah galian ketika kerja pembersihan parit dilaksanakan. • d) Sampah-sarap dibuang didalam parit.

 25. MASALAH YANG PERLU DITANGANI DAHULU Air lambat disalir keluar Rumput / sampah di dalamparit Penyelenggaraansublembangan

 26. KEBERKESANAN SISTEM SALIRAN SEDIA ADA PETA DAN DATA YANG DIPERLUKAN Masih perlu Dinaiktaraf kerana : Sistem saliran Pt Besar sedia ada memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi Struktur seperti pembentung dan lintasan sudah tidak efisien perlu diganti dan ditambah. Parit ini perlu dinaiktaraf dan dilakukan penggalian lebih kerap kerana cepat dipenuhi rumput. KEBERKESANAN SISTEM SALIRAN SEDIA ADA Pelan Kerja Ukur Terkini Untuk sublembangan Peta GIS Bagi Inventori Di Dalam Lembangan. Bancian Penduduk Berkenaan Sesuatu Projek.

 27. 4.0 EVALUATE 4.1 MENILAI KAEDAH PENYELESAIAN

 28. KAJIAN SEDIA ADA

 29. KAJIAN SEDIA ADA

 30. KEPERLUAN MAKLUMAT • Maklumat diperlukan bagi; • Mengenalpasti kedalaman sungai yang perlu dikorek dalam proses • rekabentuk. • Mengenalpasti struktur yang perlu dinaiktaraf

 31. MAKLUMBALAS STAKEHOLDER Secara keseluruhan, semua stakeholder MENYOKONG terhadap projek-projek yang dilakukan oleh Jabatan ke atas sublembangan.

 32. OPSYEN PENYELESAIAN

 33. ANALISIS KEJURUTERAAN

 34. 5.0 PRESRIBE 5.1 PENGESYORAN STRATEGI/ KAEDAH PERLAKSANAAN PENYELESAIAN KAEDAH PELAKSANAAN Merancangkerja/projekbagimenyelesaikanmasalahmengikutkeutamaansertamembuatanalisiskejuruteraanbagisetiapopsyen. Memaklumkan kepada stakeholder berkaitan berkenaan kerja/projek yang hendak dijalankan Menjalankan kerja/projek yang telah dirancang Membuat rumusan/analisis tentang kerja/projek yang telah dijalankan

 35. STRATEGI PENYELESAIAN Kategorikan kerja/projek yang telah dirancang kepada 3 kategori mengikut jangkamasa kerja dan kos yang dianggarkan. Jangka Pendek Jangka Panjang Jangka Sederhana

 36. JangkaPendek • Mengenalpastikeperluanpenyelenggaraansungaidantetapkanjadualpenyelenggaraanbagisetiaptahun. • Menggantikan ‘subsidiary culvert’ kesaiz yang lebihefisyen • Mendapatkanmaklumatdariaduanorangawamdanpermohonanwakilrakyat. • Maklumkankepadapihak stakeholder tentangkerja yang hendakdijalankan. • Jalankankerja yang telahdirancang

 37. JangkaSederhana • Melaksanakan kerja penyelenggaraan yang telah dijadualkan setiap tahun • Mendapatkan maklumat untuk membantu proses rekabentuk bagi parit dan struktur yang hendak dinaiktaraf untuk mengatasi masalah • Maklumkankepadapihak stakeholder tentangkerja yang hendakdijalankan. • Mengeluarkannotispemberitahuankepadapendudukterlibatuntukmalaksanakankerja-kerjapenggaliandanpembersihan • Jalankankerja yang dirancang

 38. JangkaPanjang • Melaksanakan kajian terhadap projek yang hendak dijalankan jika perlu • Melaksanakan proses rekabentuk parit dan struktur yang terlibat • Menaiktaraf Pt Besarkepada longkang konkrit • Lakukanprosespengambilanbaliktanahjikaperlu. • Maklumkankepadapihak stakeholder tentangkerja yang hendakdijalankan. • Mengeluarkannotispemberitahuankepadapendudukterlibatuntukmelaksanakankerja-kerjaberkaitan. • Jalankankerja yang dirancang

 39. HASIL YANG DIJANGKA Jangka pendek dan sederhana: i) Air akan disalir keluar dengan lebih cepat ii) Mengurangkan risiko banjir kilat iii) Persekitaran dalam sungai yang lebih bersih dari rumput dan sampah Jangka panjang : • Melancarkan aliran air • Mengurangkan kos penyelenggaraan • Menjamin keselamatan penduduk • Melebarkan rezab sedia ada • Memudahkan bot nelayan keluar dan masuk di kuala