جلسه توجيهی ارزيابی عملکرد 1393 - PowerPoint PPT Presentation

eros
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
جلسه توجيهی ارزيابی عملکرد 1393 PowerPoint Presentation
Download Presentation
جلسه توجيهی ارزيابی عملکرد 1393

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
جلسه توجيهی ارزيابی عملکرد 1393
285 Views
Download Presentation

جلسه توجيهی ارزيابی عملکرد 1393

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. جلسه توجيهی ارزيابی عملکرد 1393 مقدم مدعوين محترم را گرامي مي داريم دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري ارديبهشت 93

 2. مقدم معاونين محترم توسعه مديريت و منابع انسانی دستگاههای اجرائی استان و اعضای محترم تيم ارزيابی عملکرد دستگاهها و کليه مدعوين در جلسه توجيهی ارزيابی عملکرد سال 93 را گرامي مي داريم دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی شهریور 92

 3. جلسه توجیهی برنامه 50×30 آذربایجان شرقی- الزامات تحول اداری • اولین قدم برای تحول ، داشتن هدف است. • از آموزش به عنوان موثرترین ابزار تغییر استفاده کنید. • برای ایجاد تحول ، تیم های کاری تشکیل داده و از آنها یاری بجویید. • تحول را با قدرت و جسارت آغاز کنید. • نیروی انسانی را کانون در برنامه های تحول قرار دهید. • مدیران الگو و پرچمدار تحول هستند. • دیدگاه کل نگر داشته باشید. • از حمایت مدیریت عالی سازمان مطمئن شوید. • مشارکت را ترغیب کنید. • 10) به کسانی که اشتراک مساعی کرده اند پاداش بدهید. دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 4. مقدمه • يکي از فرهنگ ساز ترين برنامه هاي سازماني در تمامي کشورها که از جايگاه ويژه اي برخوردار است، نظام ارزيابي عملکرد است؛ • در چارچوب ارزيابی عملکرد مي توان اهداف کارکنان را با اهداف سازمان همسو نمود؛ • ارزيابی عملکرد زمينه هاي اثربخشي سازمان را تسهيل و اهداف تعيين شده در نظام اداري را بخوبی محقق می سازد؛ • از طريق ارزيابي عملکرد کارائي و اثربخشي نهايتاً بهره وری سازمانها ارتقا می يابد؛ • ارزيابی عملکرد ابزار مناسبی برای کنترل اهداف کميّ و موقعيت هاي موجود سازمانها با اهداف استراتژيک آنهاست؛ • ارزيابی عملکرد وسيله مناسبی برای تعقيب اهداف انگيزشي کارکنان سازمانهاست؛ • سنجش کيفيت خدمات دولتي و خدمت رساني به مردم و شهروندان در دستگاههای اجرائی در چارچوب نظام ارزيابی عملکرد ظرفيت مناسبي براي ارتقاء و ايجاد فضاي رقابتي مثبت براي تعالي سازمانهاست. . دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی شهریور 92

 5. مقدمه . • اندازه گيري عملكرد، تلاشي است نظام‌مند براي دانستن اينكه خدمات دولتي تا چه حد جوابگوي نيازهاي مردم بوده و توانايي دولت در برآورده نمودن آن تا چه اندازه است. • اندازه‌گيري عملكرد، ابزاري ضروري براي پاسخگويي به سئوالاتي در مورد بهبود بهره‌وري در قالب عباراتي نظير كارايي، اثربخشي و قابليت پاسخگويي مي‌باشد. • اندازه گيري عملكرد دولت، روشي است براي تعيين اينكه آيا، خدمات باكيفيت و هزينه‌هاي مناسب به جامعه ارائه مي‌شود يا خير؟ • فرايند سنجش جامع عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در قالب عباراتي نظير كارايي، اثربخشي، توانمند سازي و قابليت پاسخگويي، در چارچوب اصول و مفاهيم مديريت براي تحقق اهداف و وظايف سازمان و در قالب برنامه‌هاي اجرايي دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی شهریور 92

 6. تعاريف مفاهيم به معني نتايج (تحقق، اجرا، انجام ... ) كسب شده است. هم بر مبناي رفتار (داده) و هم بر مبناي نتايج(ستاده) تعريف مي‌شود. عملكرد Performance بازرسي ابزار سنجش عملكرد است. بازرسي Inspection سنجش Measurement اندازه ‌گيري ميزان عملكرد تحقق يافته است. دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی شهریور 92

 7. تعاريف مفاهيم سنجش مستمر عملكرد مطابق برنامه‌‌هاي اجرايي از پيش تعيين شده با هدف بهبود و اصلاح نظارت control بازرسي، سنجش و نظارت عملكرد به صورت ادواري است كه از طريق تعيين ميزان تحقق معيارها و شاخص‌ها، عملكرد را ارزيابي مي‌كند. ارزيابي Assessment رويكردي است نظام‌مند كه از طريق فرايند،"تعيين اهداف راهبردي عملكرد"، "سنجش، نظارت و ارزيابي"، "جمع‌آوري و تحليل داده‌هاي عملكرد"و" بكارگيري داده‌هابه بهبود عملكرد " سازمان مي‌انجامد. مديريت عملكرد Performance Management دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی شهریور 92

 8. ارتباط وهمسويي نظام مديريت عملكرد با برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز 20 ساله كشور سند چشم انداز 20 ساله سياست های کلی نظام اداری ارزيابي استراتژيك ماده 83 قانون ارزيابي در ابعاد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي و نيز تهيه گزارش جامع نتايج ارزيابي عملكرد براي تقديم به رئيس جمهورو مجلس شوراي اسلامي ماده 82 قانون ماده 81 قانون استقرار نظام مديريت عملكرد در دستگاه‌هاي اجرايي و سنجش و ارزيابي عملكرد و تعيين ميزان بهره‌وري آنها دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی شهریور 92

 9. چارچوب نظام مديريت عملكرد گام سوم:استقرار نظام پاسخگويي در مقابل عملكرد دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی شهریور 92

 10. آشنايي با اصول و مباني ارزيابي عملكرد- اهمیت • اهمیت ارزیابی عملکرد • افزايش اعتماد عمومي از‌طريق ارتقاي شفافيت‌و‌پاسخگويي • افزايش كارآيي و اثر بخشي دولت • دستيابي به اهداف و نتايج فعاليت‌ها • بهبود مستمر كيفيت خدمات • تأمين رضايت شهروندان • دسترسي به هدف‌هاي پيشرفت و توسعه • و برقراري‌نوعي‌تعادل‌بين‌عرضه‌و‌تقاضا‌و‌استفاده‌بهينه‌از‌ منابع • نتيجه: • ارارزيابي علمكرد از ضروري ترين اموري است كه در مديريت دولتي بايد مورد توجه قرار گيرد

 11. هدف از ارزيابي عملكرد • كنترل مداوم جريان امور در سازمان و استقرار چرخه بهره‌وري • شناسايي نقاط ضعف و قوت و مشكلات سازمان و تلاش در جهت شكوفايي و افزايش قابليت‌ها و اصلاح فعاليت‌ها به منظور استفاده از فرصت‌ها و خنثي‌سازي تهديد‌هاي محيطي • بهبود تصميم‌گيري در مورد حوزه و عمق فعاليت‌ها‌، برنامه‌ها و اهداف آينده دولت • بهبود تخصيص منابع و استفاده بهتر از امكانات و منابع انساني در جهت اجراي برنامه‌هاي مصوب • ارتقاي پاسخگويي در مورد عملكرد • ارتقاء توانمندي سازمان در ارايه كمي و كيفي خدمات و رقابت‌پذيري در فضاي ملي و بين‌المللي

 12. آشنايي با اصول و مباني ارزيابي عملكرد- پيامدها • ارتقای کيفيت خدمات و افزايش بهره وری • بهبود مستمر مديريت خصوصاً مديريت منابع انسانی • انجام فعاليت ها با رويکرد مشتری مداری • ارتقای پاسخگويی سازمان‌های دولتی در مقابل مردم • ارتقای شفافيت و به دنبال آن کاهش فساد اداری

 13. ابلاغ رسالت‌، مأموريت‌ها، اهداف كلان و استراتژي‌هاي دولت براي دستگاه ارزيابي شونده بازخورد تدوين و تنظيم نقشه راه اصلاح نظام اداری ابلاغ برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری ابلاغ واعلام انتظارات و شاخص‌هاي ارزيابي 30×30 دستگاهها ابلاغ واعلام برش استانی شاخص‌هاي ارزيابي 50×30 دستگاهها سنجش (اندازه‌گيري) عملكرد واقعيومقايسه عملكرد با استانداردهاي هر شاخص اعلام نتايج به ارزيابي شونده و بحث در خصوص چگونگي حصول نتايج اقدام به منظور بكارگيري عمليات اصلاحي (در صورت لزوم) به منظور بهبود و توسعه عملكرد سازمان

 14. فرايند ارزيابي عملکرد سال93 دستگاه هاي اجرايي • ابلاغ شاخص هاي ارزيابي به دستگاه هاي اجرايي ( پايان ارديبهشت ماه) • نهايي و مشخص نمودن عنوان و هدف کمي شاخص هاي اختصاصي توسط دفتر برنامه ريزيي و بودجه(پايان خرداد ماه) • برگزاري جلسه توجيهی با دستگاه هاي اجرايي(پايان خرداد ماه) • عقد قرارداد سامانه ارزيابی عملکرد(پايان تيرماه) • معرفي رابطان ارزيابی عملکرداز طرف دستگاه هاي اجرايي (پايان مردادماه) دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 15. مرحله اول فرايند ارزيابي عملکرد سال93 دستگاه هاي اجرايي • خود ارزيابي دستگاه هاي اجرايي و درج اطلاعات و مستندات به سامانه ارزيابی عملکرد توسط دستگاه هاي اجرايي (نيمه اول شهريور ماه) • برگزاري جلسات مميزي با حضورکارشناسان استانداري و دستگاه اجرايي(پايان شهريور ماه) دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 16. مرحله اول فرايند ارزيابي عملکرد سال93 دستگاه هاي اجرايي • بررسي مستندات و نتايج ارزيابي وتعيين ضريب دستگاه هاي اجرايي توسط کميته ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان (نیمه اول مهر ماه) • جمع بندي نتايج و ارائه آن از طريق سامانه جامع نظام مديريت عملکرد دولت به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني(نیمه دوم مهرماه) دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 17. مرحله دوم فرايند ارزيابي عملکرد سال93 دستگاه هاي اجرايي • خود ارزيابي دستگاه هاي اجرايي و ورود اطلاعات و مستندات به سامانه تسما توسط دستگاه هاي اجرايي (نيمه دوم اسفند ماه) • برگزاري جلسات مميزي با حضورکارشناسان استانداري و دستگاه اجرايي( نيمه دوم فروردين ماه) • بررسي مستندات و نتايج ارزيابي توسط کميته ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان( نیمه اول ارديبهشت ماه) دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 18. مرحله دوم فرايند ارزيابي عملکرد سال93 دستگاه هاي اجرايي • بررسي مستندات و نتايج ارزيابي وتعيين ضريب دستگاه هاي اجرايي توسط کميته ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان (نيمه دوم ارديبهشت ماه) • جمعبندي نتايج و ارائه آن از طريق سامانه جامع نظام مديريت عملکرد دولت به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ( پايان ارديبهشت ماه) دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 19. فرايند ارزيابي عملکرد سال93 دستگاه هاي اجرايي • بررسي مستندات و نتايج ارزيابي دستگاه هاي اجرايي استان در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور • اعلام دستگاه هاي برتر توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور • اعلام رتبه استان در کشور دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 20. اعضاء کميته ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان • معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري( رئيس کميته) • مديرکل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري • مديرکل بازرسي، مديريت عملکرد و امورحقوقي استانداري • مديرکل دستگاه مربوطه • مديرکل دفتر منابع انساني و تحول اداري( دبير ) دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 21. اعضاء کميته ارزيابي عملکرد دستگاه هاي اجرايي کشور • معاون نوسازي اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور( رئيس کميته) • معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري ذي ربط • نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور • رييس امور مديريت عملکرد و بهره وري( دبير ) دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 22. عوامل موثر در تعيين ضريب دستگاه هاي اجرايي استان • ميزان تعامل دستگاه با مردم و ارباب رجوع • حجم بودجه اختصاصي يافته • ميزان اثر گذاري بر توسعه استان • حجم تصدي هاي دستگاه • ضرورت تغيير رويه ها در دستگاه • تنوع و حجم خدمات دستگاه دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 23. برنامه ها ومحورهاي ارزيابي شاخص هاي عمومي درسال1393 • برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت ( 240 امتياز) • برنامه توسعه دولت الکترونيک وهوشمندسازي اداري(200 امتياز) • برنامه مديريت سرمايه انساني( 200 امتياز) • برنامه خدمات عمومي در فضاي رقابتي(140 امتياز) • برنامه صيانت از حقوق مردم وسلامت اداري (150 امتياز) • برنامه نظارت و ارزيابي(70 امتياز) دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 24. مسئول اقدام و پيگيري برنامه هاي اصلاح نظام اداري در دبيرخانه ستاد برنامه ها ومحورهاي ارزيابي شاخص هاي عمومي درسال1393 دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي خرداد ماه 93

 25. پاينده وسربلند باشيد با تشکر دفتر منابع انساني و تحول اداري آذربايجان شرقي پائيز 1391 دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري آذربايجان شرقي شهريور 92