bestuurlijk akkoord toekomst ggz 2013 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 - PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014. de ontwikkelingen die ingezet zijn met het Bestuurlijk Akkoord GGZ. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de overheveling van de jeugd-GGZ in 2015?. Presentatie voor de werkgroep j-GGZ , mei 2013. Wat stond er in het BA GGZ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014' - erimentha-arianna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bestuurlijk akkoord toekomst ggz 2013 2014
Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014

de ontwikkelingen die ingezet zijn met het Bestuurlijk Akkoord GGZ

Wat betekenendeze ontwikkelingen

voor de overheveling van de

jeugd-GGZ in 2015?

Presentatie voor de

werkgroep j-GGZ,

mei 2013

wat stond er in het ba ggz
Wat stond er in het BA GGZ?

Gezamenlijke afspraken over de toekomst van de GGZ:

Verschuiven patiëntstromen: versterking 1e lijn (POH-GGZ), generalistische basis GGZ, verschuiving van 2e lijn naar 1e lijn

Ambulantisering

Kwaliteitsprogramma

Destigmatisering

Transparantie (ROM) + zorgvraagzwaarte

Invoering prestatiebekostiging

Financieel: 2,5% groei

Tal van andere onderwerpen: drang en dwang, e-mentalhealth, hoofdbehandelaarschap, top-GGZ, afbakening pakket, vermindering administratieve lasten etc.

kwaliteitsprogramma
Kwaliteitsprogramma

Oprichting Landelijke Samenwerkingsverband Kwaliteitsstandaarden in de GGz (LSKS GGz) door NVvP, NIP en LPGGZ.

2 x 3 mln subsidie vanuit BA GGZ

Domein van LSKS is de GGZ voor volwassenen, kinderen en ouderen, w.o. ook de verslavingszorg en de forensische GGZ.

Doel is de planmatige, continue verbetering en innovatie van de

beroepsuitoefening van professionals in de GGZ door het ontwikkelen en

verspreiden van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten, zoals de multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden, (beroeps)normen, instrumenten voor effectmeting (zoals ROM) en toegankelijke cliëntversies -> meerjarenprogramma

kwaliteitsprogramma1
…..Kwaliteitsprogramma

In LSKS GGz participeren de GGz-veldpartijen, zoals cliënten, beroepsverenigingen, GGZNL en ZN. Het Nationaal Kwaliteitsinstituut, onderdeel van het Zorg Instituut Nederland, erkent LSKS in haar doelstelling.

Uitgangspunten bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden zijn kwaliteitsverbetering, cliëntgerichtheid en kostenbeheersing

M.b.t. j-GGZ:V.w.b. continuïteit van zorg is het van belang dat er in de richtlijnen aandacht is voor:

de aansluiting van zorg tussen 18- en 18+

de aansluiting tussen somatiek en ggz

het verband tussen psychopharmaca en gesprekstechniek

transparantie
Transparantie

In de GGZ is er in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in Routine OutcomeMonitoring (ROM);

GGZN en ZN hebben afspraken gemaakt over de aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG);

De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen. Door het inzichtelijk maken van behandeleffecten kunnen zorgaanbieders onderzoeken welke verschillen er zijn in effectiviteit van behandeling tussen locaties, afdelingen of therapeuten. Zorgverzekeraars kunnen kijken naar de verschillen in effectiviteit tussen GGZ-instellingen.

In het BA GGZ is het belang van transparantie en ROM onderschreven en zijn afspraken gemaakt over de aanlevering aan SBG door partijen (NVVP, NIP en LVE) die dat voorheen nog niet deden

zorgvraagzwaarte
Zorgvraagzwaarte

BA GGZ: “Partijen onderkennen dat inzicht in de relatie tussen

zorgvraagzwaarte en de kosten nodig is voor de inkoop van

doelmatige zorg.”

Goede ontwikkeling: werkgroep heeft indicator ontwikkeld

Moet nog verder doorontwikkeld worden (nog beperkt voorspellende waarde)

Streven is indicator per 2014 op de factuur te krijgen

Privacy telt zwaar: advies CBP

drang en dwang
Drang en dwang

Streven om gebruik van dwangtoepassingen verder terug te dringen;

Visie:- alleen dwang als ultimumremedium;- bij separaties altijd mogelijkheid voor persoonlijk contact;- separatie zo kort, humaan en veilig mogelijk;- bij langere separatie na 1 wk interne en na 6 wkn externe consultatie

Registratie van dwangtoepassingen m.b.v. de Argus-dataset, aanlevering aan landelijke database

Nieuwe wet verplichte GGZ (opvolger Bopz) maakt ook ambulante dwang mogelijk

destigmatisering
Destigmatisering

BA GGZ:

“Partijen vinden het van belang dat mensen met een psychische

aandoening, ook zij met ernstige aandoeningen, de ruimte in de

samenleving ervaren om uit te komen voor hun ziekte en als

gelijkwaardige burgers te worden behandeld. Dit bevordert de

deelname van mensen psychische aandoeningen aan de

maatschappij, de arbeidsparticipatie en het herstel van

burgerschap van de patiënt zelf.”

destigmatisering1
Destigmatisering

Stichting Samen Sterk Tegen Stigma krijgt subsidie vanuit BA

GGZ (2x 1 mln) voor de uitvoering van hun plan van aanpak.

Dat kent 3 deelprojecten:

Stigma en werk

Stigma en ambulantisering

Stigma in de zorg

Cultuurverandering – zoals destigmatisering – kost tijd!

ambulantisering
Ambulantisering

In het BA GGZ staat de ambitie om de huidige totale

beddencapaciteit in de periode tot 2020 fors af te bouwen met

een derde t.o.v. 2008 en deze afbouw te substitueren d.m.v.

ambulante zorg.

Zorgverzekeraars en aanbieders maken lokaal afspraken over

mogelijkheid, inhoud en tempo van deze ambulantisering omdat

de lokale uitgangssituaties verschillen.

ambulantisering1
Ambulantisering

In het Directeurenoverleg uitwerking BA GGZ verder gesproken

over de achterliggende visie:

cliënt staat centraal: wil in de eigen omgeving behandeld worden, wil een baan of andere zinvolle dagbesteding en wil vrienden en sociale contacten;

herstelconcept: niet alleen van gezondheid, maar ook van burgerschap;

integrale benadering: waar nodig (bijv. bij EPA) ondersteuning op meerdere levensdomeinen (wonen, werk, inkomen, dagbesteding, sociale contacten) -> ambulantisering is dus niet alleen een zaak van de zorg

een opname moet worden gezien als een intermezzo in de ambulante behandeling i.p.v. zoals het nu soms is: ambulante behandeling als nazorg na de klinische opname.

Nulmeting 2008 + monitor door Trimbos (1e uitkomsten sept)

wat is ambulantisering
Wat isambulantisering?
  • Uit onderzoek blijkt wat cliënt wil:
  • Vrienden
  • Werk
  • Woning
  • Behandeling zoveel mogelijk in de eigen omgeving
wat willen bereiken met ambulantisering
Wat willen bereiken met ambulantisering?

-> Dat cliënt met een (ernstige) psychische stoornis de regie over zijn leven behoudt en naar vermogen deelneemt aan de maatschappij;

-> Dat kan beter als hij in zijn eigen omgeving wordt behandeld.

3 pijlers:

1) Bevorderen uitstroom

2) Voorkomen van instroom

3) Bevorderen participatie -> NB. destigmatisering!