heeft jezus cht bestaan l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Heeft Jezus écht bestaan? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Heeft Jezus écht bestaan?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 45
enrico

Heeft Jezus écht bestaan? - PowerPoint PPT Presentation

170 Views
Download Presentation
Heeft Jezus écht bestaan?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Heeft Jezus écht bestaan? • Presentatie over hoofdstuk 2uit ‘Een kwestie van leven’van Nicky Gumbel. • Samenvatting met highlightsvan Nicky’s betoog overde betrouwbaarheidvan de Persoon Jezus. Wie is Jezus?

 2. Onderwerpen • Bronnen • Wat zegt Jezus over zichzelf? • Is dat dan waar? Wie is Jezus?

 3. Onderwerpen • Bronnen • Wat zegt Jezus over zichzelf? • Is dat dan waar? Wie is Jezus?

 4. Bronnen • Geschiedschrijving(buiten de Bijbel) • De Bijbel(Nieuwe Testament) Wie is Jezus?

 5. Bronnen • Geschiedschrijving(buiten de Bijbel) • Romeinse historici • Tacitus (direct) • Suetonius (indirect) • Joods historicus • Josephus (37 n Chr.) Wie is Jezus?

 6. Bronnen • De Bijbel(Nieuwe Testament) • Het hele N.T. is geschrevenrond Jezus Christus. • 8 schrijvers • 27 boeken / brieven Wie is Jezus?

 7. Bronnen: betrouwbaarheid • Stelling: • Hoe meer handschriften,des te meer zekerheidover het origineel. • Constatering: • Oudst bekende beschrijvingvan Ceasar’s ‘Gallische oorlog’dateert van 900 jaar na dato! Geen twijfel overhistoriciteit !!! Wie is Jezus?

 8. Bronnen: betrouwbaarheid Niemand twijfelt aanhistoriciteit van dezegeschiedenissen Waarom hier dan wel? Wie is Jezus?

 9. Bronnen: conclusie (1) • Nieuwe Testament“De periode tussen de tijd waarin de oorspronkelijkewerken geschreven zijn en die waarin de nu nogbestaande vroegste handschriften ontstonden, is zokort dat we deze in feite kunnen verwaarlozen, ende laatste grond is verdwenen voor de gedachte dat de Bijbelboeken niet de woorden zouden weergevendie indertijd zijn opgeschreven door de evangelistenen de apostelen. Zowel de echtheid als de zuiverheidvan de tekst van de boeken van het Nieuwe Testamentmogen worden beschouwd als voorgoed vastgesteld.”Sir. F. Kenyon, geleerde op het gebied van oude handschriften Wie is Jezus?

 10. Bronnen: conclusie (2) • Wetenschap toont dus aan:Jezus heeft als persoon bestaan! • Maar; velen zeggen daarbij:Als mens heeft Hij bestaan.Zijn Godheid wordt daarbijniet erkend. Wie is Jezus?

 11. Onderwerpen • Bronnen • Wat zegt Jezus over zichzelf? • Is dat dan waar? Wie is Jezus?

 12. Wat zei Hij over Zichzelf? • Onderwijs over Zichzelf • Indirecte aanspraken • Directe aanspraken Wie is Jezus?

 13. Wat zei Hij over Zichzelf? • Onderwijs over Zichzelf • Indirecte aanspraken • Directe aanspraken Wie is Jezus?

 14. Onderwijs over Zichzelf • Grote psychologen 20e eeuw zien:Er is een honger diep in je hartMensen verlangen naar: • Freud: liefde • Jung: geborgenheid • Adler: een zinvol leven Wie is Jezus?

 15. Onderwijs over Zichzelf (2) • Jezus zegt over die honger: • “Ik ben het brood des levens” (Johannes 6 : 35) • M.a.w.:Wie de honger van zijn leven wil stillen moet bij Mij komen. Wie is Jezus?

 16. Onderwijs over Zichzelf (3) • Bij depressie, ontgoocheling,wanhoop (wandelen in duisternis) • Jezus zegt: “Ik ben het licht des levens, Wie Mij volgt zal niet in duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben” (Johannes 8:12) Wie is Jezus?

 17. Onderwijs over Zichzelf (4) • Mensen zijn bang voor de dood • Jezus zegt:”Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.” (Johannes 11:25-26) Wie is Jezus?

 18. Onderwijs over Zichzelf (5) • Mensen gaan gebukt onder zorgen, angsten en schuld. • Jezus zei: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” (Matteüs 11:28)“Volg Mij” (Marcus 1:17) Wie is Jezus?

 19. Onderwijs over Zichzelf (6) • Andere uitspraken: • Wie Hem ontvangt, ontvangt God (Matteüs 10:40) • Wie Hem verwelkomt, verwelkomt God (Marcus 9:37) • Wie Hem heeft gezien, heeft God gezien (Johannes 14:9) Wie is Jezus?

 20. Wat zei Hij over Zichzelf? • Onderwijs over Zichzelf • Indirecte aanspraken • Directe aanspraken Wie is Jezus?

 21. Indirecte aanspraken • Hij doet dingen die God alleen kan: • Zonden vergeven (Marcus 2:5) • De hele wereld oordelen (Matteüs 25:31-32) • Hij neemt plaats op de troon van zijn heerlijkheid (Matteüs 25:31) Wie is Jezus?

 22. Wat zei Hij over Zichzelf? • Onderwijs over Zichzelf • Indirecte aanspraken • Directe aanspraken Wie is Jezus?

 23. Directe aanspraken (1) • Jezus maakt aanspraak op zijn Goddelijke natuur als Hij: • Antwoordt op de vraag van de hogepriester bij zijn verhoor.“Zijt gij de Christus, de Zoon van de Gezegende?”“Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de Machtige en komende met de wolken des hemels.” (Marcus 14:61-64) Wie is Jezus?

 24. Directe aanspraken (2) • Zijn ‘vijanden’ beamen zijn aanspraak: • Jezus vraagt: “Waarom wilt u Mij stenigen?”Antwoord: “omdat Gij, die een mens zijt Uzelf God maakt.” (Johannes 10:33) • Jezus spreekt dit niet tegen. Wie is Jezus?

 25. Directe aanspraken (3) • Zijn discipelen beamen het: • Thomas zegt rechtstreeks tegen Hem:“Mijn Here en mijn God.” (Joh. 20:28) • Jezus antwoordt niet: Dat zie je fout. • Jezus antwoordt wel: “Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.” (Joh. 20:29) Wie is Jezus?

 26. Onderwerpen • Bronnen • Wat zegt Jezus over zichzelf? • Is dat dan waar? Wie is Jezus?

 27. Is dat dan waar? • Drie mogelijkheden • Onwaardan: • Was Hij een oplichter en bedriegeròf • Was Hij ‘gek’ • Waar Wie is Jezus?

 28. Is dat dan waar? • Vaststellen aan de hand van: • Zijn onderwijs • Zijn werken • Zijn karakter • Zijn vervulling van profetieën • Zijn opstanding Wie is Jezus?

 29. Is dat dan waar? • Vaststellen aan de hand van: • Zijn onderwijs • Zijn werken • Zijn karakter • Zijn vervulling van profetieën • Zijn opstanding Wie is Jezus?

 30. Zijn onderwijs (1) • Bijbellezers (gelovig en ongelovig) beamen dat Jezus’ woorden heel wijs zijn: • Bergrede-uitspraken (Matteüs 5) • Niemands woorden spreken meer aan, omdat niemand anders de fundamentele menselijke vragen kan beantwoorden zoals Hij dat deed.B.Ramm; ‘Protestant Christian Evidence’, Moody Press Wie is Jezus?

 31. Zijn onderwijs (2) • Het onderwijs van Jezus vormt het fundament van de westerse beschaving. Veel van onze wetten zijn oorspronkelijk gebaseerd op Zijn onderwijs. • En dat is na 2000 jaar. • Komen die woorden van een oplichter of gestoorde??? Wie is Jezus?

 32. Is dat dan waar? • Vaststellen aan de hand van: • Zijn onderwijs • Zijn werken • Zijn karakter • Zijn vervulling van profetieën • Zijn opstanding Wie is Jezus?

 33. Zijn werken (1) • Zijn wonderen waren al een teken dat “de Vader in Mij is, en Ik in de Vader ben” (Johannes 10:38) • Vele wonderen: water in wijn, 5000+ mensen eten van 5 broden,wind en water kon Hij gebieden,vele genezingen, opwekkingen uit de dood… Wie is Jezus?

 34. Zijn werken (2) • Hij toonde Zijn liefde voor mensen die niet geliefd waren:de verschoppelingen en ellendigen • Toen Hij gemarteld en gekruisigd werd, bad Hij:“Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lucas 22:34) • Zijn dat woorden en daden van een bedrieger of een gestoorde??? Wie is Jezus?

 35. Is dat dan waar? • Vaststellen aan de hand van: • Zijn onderwijs • Zijn werken • Zijn karakter • Zijn vervulling van profetieën • Zijn opstanding Wie is Jezus?

 36. Onzelfzuchtig  Nederig  Vreugdevol  Vriendelijk  Geen zelfmedelijden Geen zwakheid Niet ten koste van een ander Niet toegeeflijk Zijn karakter • Vijanden vonden geen gebrek in Hem • Vrienden zeiden: Hij is zonder zonden • Is zo Iemand een bedrieger of gek??? Wie is Jezus?

 37. Is dat dan waar? • Vaststellen aan de hand van: • Zijn onderwijs • Zijn werken • Zijn karakter • Zijn vervulling van profetieën • Zijn opstanding Wie is Jezus?

 38. Vervulling van profetieën • Jezus vervulde > 300 OT-profetieëndoor meer mensen over 500 jaar • O.a.: • De wijze van sterven (Jesaja 53) • De plaats van zijn graf en geboorte-plaats (Micha 5:2) • Zijn geboorteplaats kon Hij zeker niet beïnvloeden • Was Hij een gedrieger of was Hij gestoord??? Wie is Jezus?

 39. Is dat dan waar? • Vaststellen aan de hand van: • Zijn onderwijs • Zijn werken • Zijn karakter • Zijn vervulling van profetieën • Zijn opstanding Wie is Jezus?

 40. Zijn opstanding (1) • De lichamelijke opstanding van Jezus Christus is de hoeksteen van het christelijk geloof! • Maar is dat werkelijk gebeurd? Wie is Jezus?

 41. Zijn opstanding (2) • Het lege graf • Verklarende theorieën vallen af • Hij heeft geseling en kruisiging overleefd(en grafsteen van > 1500 kg weggerold…) • Zijn discipelen hebben lichaam gestolen(maar velen van hen zijn erom gedood) • De farizeërs hebben lichaam gestolen(waarom daar dan over liegen?) • Johannes zag de windsels en geloofde! Wie is Jezus?

 42. Zijn opstanding (3) • Verschijning aan de discipelen • Hallucinaties?Te veel verschillende situaties, meer mensen hallucineren niet hetzelfde • Ze raakten Hem aan • Ze hebben met hem gegeten en gedronken • Hij sprak met hen over koninkrijk Gods Wie is Jezus?

 43. Zijn opstanding (4) • Het onmiddelijke effect • Het ontstaan en enorme groei van de Kerk: • Van een paar onontwikkelde vissers in drie eeuwen over hele wereld verspreid • Christelijke ervaring • Miljoenen mensen hebben aanwezig-heid van Hem ervaren(uit alle rassen, volken, continenten) Wie is Jezus?

 44. Conclusie • C.S. Lewis: • Één van tweeën: • 1 Hij is precies wie Hij zegt dat Hij is • 2 Hij is een bedrieger of gestoord • Bij mogelijkheid 2:Na alle overwegingen kàn dit niet waar zijn, dus: Wie is Jezus?

 45. Conclusie • C.S. Lewis • “Hoe vreemd en onwaarschijnlijk het ook moge lijken, wij zullen moeten aanvaarden dat Hij God was en is. Gods Zoon is in menselijke vorm geland in deze door de vijand bezette wereld.” • “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven… …de enige weg tot de Vader.” (Johannes 14:5-7) Wie is Jezus?