slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Druh projektu: dopytovo orientovaný v rámci Centier excelentnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Druh projektu: dopytovo orientovaný v rámci Centier excelentnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 (NanoNet2) ITMS: 26240120018. Druh projektu: dopytovo orientovaný v rámci Centier excelentnosti. Hlavný partner : Medzinárodné laserové centrum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Druh projektu: dopytovo orientovaný v rámci Centier excelentnosti' - enrico


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 (NanoNet2)ITMS: 26240120018

Druh projektu: dopytovo orientovaný v rámci Centier excelentnosti

Hlavný partner :Medzinárodné laserové centrum

Partneri: Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky

Zodpovedný riešiteľ na UK:doc. RNDr. Martin Putala, PhD., KOCH PRIF UKprof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc., KOCH PRIF UK

PodporujemevýskumnéaktivitynaSlovensku/ Projekt je spolufinancovanýzozdrojov EÚ

nanonet2
NanoNet2

Ciele projektu

 • Zvýšiť kvalitu výskumu a infraštruktúry výskumného centra excelentnosti pre nanotechnológie a molekulárnu elektroniku
 • Zlepšenie zapojenia sa centra do medzinárodnej spolupráce v rámci Európskeho výskumného priestoru
 • Zvýšenie kvality a rozvoj technickej infraštruktúry pracovísk centra vrátane modernej IKT infraštruktúry a siete integrujúcej partnerov
 • Zvýšenie kvality centra excelentnosti, integrácia zúčastnených partnerov s cieľom synergického využitia vložených vstupov
nanonet21
NanoNet2

Budované technológie

 • technická infraštruktúra pre prípravu organických materiálov pre elektroniku (PRIF UK),
 • metódy modifikácie elektrických a optických vlastností povrchov, hlavne depozícia tenkých vrstiev vákuovými a spinovými metódami, plazmatické leptanie (FEI STU, MLC),
 • pre meranie dvojfotónovej absorpcie, HyperRayleighovho rozptylu a polovodivých vlastností organických zlúčenín (spoločné pracoviská)
nanonet22
NanoNet2

Spôsob riešenia projektu

 • Predikcia štruktúry a príprava nových organických zlúčenín s predpokladanými optoelektronickými vlastnosťami; depozícia tenkých vrstiev, resp. príprava kvapalných vzoriek; vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre meranie hore uvedených optoelektronických vlastností; realizácia meraní.
 • Vybudovanie laboratórií pre sofistikované organické syntézy za špeciálnych podmienok vrátane potrebnej separácie a diagnostiky, vytvorenie spoločných laboratórií vybavených špičkovou elektronickou a laserovou technológiou pre náročné, často unikátne merania.
 • Zapojenie študentov a doktorandov, prenos získaných poznatkov do výchovno-vzdelávacieho procesu, vytvorenie podmienok pre dlhodobé využívanie vytvorených laboratórií.
nanonet23
NanoNet2

Aktivita 1.1 Aktualizácia potrieb a  integrácia aktivít partnerov pre udržanie trvalého rozvoja

Zodpovedná osoba: prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc., KOCH PRIF UK

Výsledky:

 • Vytvorenie optimálneho modelu spolupráce v Centre a pre prax
nanonet24
NanoNet2

Aktivita 2.3 Zvýšenie kvality infraštruktúry pre prípravu organických materiálov pre elektroniku

Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Martin Putala, PhD., KOCH PRIF UK

Výsledky: Dobudovanie laboratórií pre syntézu organických látok s požadovanými optoelektronickými vlastnosťami:

 • Digestorová jednotka
 • Laboratórne stoly
 • Zariadenie na flashchromatografiu
 • Glove box
 • Výrobník ľadu
 • Automatický bodotávok
nanonet25
NanoNet2

Aktivita 2.3 Zvýšenie kvality infraštruktúry pre prípravu organických materiálov pre elektroniku

Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Martin Putala, PhD., KOCH PRIF UK

Výsledky: Dobudovanie laboratórií pre syntézu organických látok s požadovanými optoelektronickými vlastnosťami:

 • Rotačné vákuové odparky
 • Rotačný vákuový destilačný prístroj
 • Vákuová sušiareň
nanonet26
NanoNet2

Aktivita 2.3 Zvýšenie kvality infraštruktúry pre prípravu organických materiálov pre elektroniku

Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Martin Putala, PhD., KOCH PRIF UK

Výsledky: Dobudovanie laboratórií pre syntézu organických látok s požadovanými optoelektronickými vlastnosťami:

 • Infračervený mikroskop(unikátny prístroj)
 • Fluorescenčný spektrometer
nanonet27
NanoNet2

Aktivita 3.1 Prezentácia potenciálu centra pre zvýšenie zapojenia sa do medzinárodných projektov

Zodpovedná osoba: prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc., KOCH PRIF UK

Výsledky:

 • Inovácia prednášok pre študentov magisterského a doktorandského štúdia.
 • Riešenia doktorandských prác so zapojením do riešenia výskumných problémov v Centre.
 • Transfer vedomostí a know-how pre zapojenie do spolupráce v rámkci Európskeho výskumného priestoru.
nanonet28
NanoNet2

Dosiahnuté výsledky

 • Spolupráca výskumných tímov Centra vyústila v zriadenie laboratória na meranie dvojfotónovej absorpcie v MLC (hlavný partner), kde boli realizované testovacie merania na zlúčeninách pripravených na pracovisku Partnera 1 (PRIF UK). Podobne bola sprevádzkovaná infraštruktúra na merania polovodivých vlastností organických zlúčenín v spolupráci s Partnerom 2 (FEI STU).
 • V oblasti implementácie nových poznatkov do výchovno-vzdelávacieho procesu boli pripravené 3 prednáškové prezentácie z oblasti nelineárnej optiky a taktiež boli zakomponované do študijných materiálov pre doktorandské a magisterské štúdium.
 • Laboratórium pre syntézu organických látok v organizácii Partnera 1 (PRIF UK) s vybavenou infraštruktúrou bolo naplno využívané na prípravu a charakterizáciu nových zlúčenín s nelineárnymi optickými vlastnosťami, s fotochemickými a polovodivými predpokladmi. Získané výsledky boli prezentované na domácich a zahraničných konferenciách.
nanonet
NanoNet

Výhľad ďalšieho postupu pri realizácii projektu

 • Do konca roka 2012 bude u hlavného partnera (MLC) finalizovaná (vrátane otestovania) infraštruktúra pre meranie HyperRayleighovho rozptylu organických zlúčenín. Originálne zlúčeniny s potrebnými vlastnosťami boli syntetizované na pracovisku Partnera 1 (PRIF UK), merania sú a budú uskutočnené na pracovisku hlavného partnera.
 • Ďalej bude optimalizovaná a využívaná infraštruktúra pre nanášanie vrstiev a vodivostné merania pre OFET aplikácie (syntéza látok - Partner 1 – PRIF UK, príprava vzoriek a merania –Partner 2 - FEI STU).
 • Poznatky z optoelektroniky organických zlúčenín budú súčasťou doktorandského a magisterského curricula pre odbor organická chémia a mikroelektronika