1 / 5

Missie Afdracht Fair & Green Deal

Missie Afdracht Fair & Green Deal. Friso, Freerk en Sjoerd oktober 2011. Agenda zaterdag 22 Oktober. Ochtendgedeelte

emma
Download Presentation

Missie Afdracht Fair & Green Deal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Missie AfdrachtFair & Green Deal Friso, Freerk en Sjoerd oktober 2011

  2. Agenda zaterdag 22 Oktober • Ochtendgedeelte • 10.30 Welkom, inleiding (Friso Teerink)10.40 Voorstellen (naam, functie, geleding, waarvoor)10.50 Missie en Visie Nivon (Friso)11.00 Gesprek en uitwisseling over Missie Visie11.20 Wat streeft het Nivon na • 11.30 Afdrachtensystematiek Van oud naar nieuw (Freerk de Jonge)11.45 Bespreking in werkgroepjes (per tafel) Vragen, aanvullingen, mogelijkheden12.10 Terugkoppeling en gesprek nav de gesprekken. 12.30-13.30 Soep en broodjes in het restaurant

  3. Agenda zaterdag 22 Oktober • 13.30 – 15.30 Middaggedeelte • 13.30 Fair & Green Deal, • Inleiding & principes Sjoerd Kemeling • Vragen • Vorderingen FGD project tot nu toe, mogelijkheden voor geledingen • Bespreking in Groepjes • Terugkoppeling • Afsluiting

  4. Missie Bestaande verbindingen herstellen en nieuwe duurzame verbindingen maken

  5. Visie • Het Nivon is een ledenorganisatie, door leden en voor de samenleving. • Het Nivon wil ruimte geven aan de kracht van mensen. Nivon-activiteiten krijgen betekenis als je deze activiteiten horizontaal kan verbinden met de missie en de visie van het Nivon. • Het Nivon kenmerkt zich als organisatie door zijn openheid en transparantie. De mensen gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid, gericht op kennis delen. .

More Related