slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

Proje Önerisi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ. Proje Nedir?. “Proje özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için üstlenilmiş geçici bir girişimdir.”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ' - serge


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Proje Önerisi Hazırlamada

Dikkat Edilecek Hususlar

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

28-29.07.2011

KAYSERİ

proje nedir
Proje Nedir?

“Proje özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için üstlenilmiş geçici bir girişimdir.”

Özgün: Proje faaliyetlerinin rutin faaliyetlerden farkını,

Ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak: Projenin tanımlı hedefleri olduğunu,

Geçici: Proje hedeflerine ulaşıldığında üstlenilen girişimin sonlanacağını ifade eder.

Başarılı proje belirlenen kapsamda,zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde tamamlanan projedir.

yenilik ve ar ge
Yenilik ve Ar-Ge

Projelerin değerlendirilmesinde Oslo ve Frascati Kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar esas alınmaktadır.

Oslo Kılavuzu’na göre Yenilik :

 • Yeni ürün,
 • İyileştirilmiş ürün,
 • Süreç yeniliği

sanayi Ar-Ge’sinin çerçevesini çizmektedir.

Frascati Kılavuzu’na göre Ar-Ge:

 • İnsan, kültür ve toplumun bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.
yenilik t rleri
Yenilik Türleri
 • Yeni ürün, önceden üretilenlere göre özellikleri veya öngörülen kullanımları önemli derecede farklılaşan üründür.
 • İyileştirilen ürün, performansı önemli derecede artırılan veya güçlendirilen üründür.
 • Süreç yeniliği, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş üretim yöntemlerinin uygulanmasıdır.
r n yenili i s n fland rmas
Ürün Yeniliği Sınıflandırması
 • Firmada mevcut bir ürünün yeni modellerinin geliştirilmesi
 • Firma için yeni bir ürün geliştirilmesi
 • Firma için yeni bir ürün platformu geliştirilmesi
 • Ülke için yeni bir ürün geliştirilmesi
 • Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi
s re yenili i s n fland rmas
Süreç Yeniliği Sınıflandırması
 • Maliyet düşürücü veya standart/kalite yükseltici sonuçların elde edilmesi amacıyla yeni tekniklerin geliştirilerek uygulanması
 • Üretimle ilgili olarak yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesi
ar ge projelerinden beklenen hedefler
Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler

Yeni ürün geliştirilmesi

Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
 • 1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme
desteklenen yenilikler
Desteklenen Yenilikler

Destek Kapsamında

Kapsam Dışı

 • Ürün Yeniliği
 • Süreç Yeniliği
 • Pazarlama Yeniliği
 • Organizasyonel Yenilik
desteklenen ar ge a amalar
Desteklenen Ar-Ge Aşamaları
 • Kavram geliştirme
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar
 • Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları
 • Prototip üretimi
 • Pilot tesisin kurulması
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
slide11

Proje Öneri Bilgileri Formu Hazırlanması

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

28-29.07.2011

KAYSERİ

ba vuru ncesi yap lacaklar
Başvuru Öncesi Yapılacaklar

Başvuru öncesinde aşağıdaki dokümanların incelenmesi önerilir:

1.Uygulama Esasları

Proje başvuru, değerlendirme, karar, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin idari, mali ve hukuki kuralları içerir.

2. Boş Proje Başvuru Dokümanı

3. Proje Öneri Bilgileri Hazırlama Kılavuzu

4. Değerlendirme Ölçütleri

5. Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu

TEYDEB Internet Adresi: http://www.teydeb.tubitak.gov.tr

proje neri bilgileri formu
Proje Öneri Bilgileri Formu
 • Bölüm A Proje ve Kuruluş Bilgileri
 • Bölüm B Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
 • Bölüm C Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı
 • Bölüm D Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
 • Bölüm E Proje Bütçesi
 • Bölüm F Ekler
a proje ve kurulu bilgileri
A. Proje ve Kuruluş Bilgileri
 • Proje Ön Bilgileri
  • Projenin adı
  • Teknoloji grubu
  • Proje yürütücüsü bilgileri
  • Kuruluş bilgileri, yetkilisi, ölçeği, mali bilgileri
 • Kuruluş Ön Bilgileri
  • Teknolojik faaliyet alanı
  • Kuruluş tescil tarihi, personel dağılımı
  • Kuruluşun diğer Ar-Ge projeleri, özgün ürünleri
b projenin end striyel ar ge eri i teknoloji d zeyi ve yenilik i y n
B. Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
 • Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği
  • Başlatılma gerekçeleri, amacı ve başarı ölçütleri
  • Kullanılacak yöntem ve teknikler
  • Uyulacak standartlar
 • Teknolojik Düzeyi
  • Projenin ve kuruluşun teknolojik uzmanlık konuları
  • Teknoloji, ürün/alt ürün ilişkisinden kaynaklanan sorunlar
 • Yenilikçi Yönü
  • Yenilikçi ve özgün yönler, farklılıklar ve üstünlükler
   • Firmanızın mevcut ürünlerine göre
   • Ülkedeki ve dünyadaki mevcut benzerlerine göre

kıyaslamalı olarak açıklanması

c proje plan ve kurulu un altyap s
C. Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı
 • İş Planı
  • İş Paketi Tanımlama Formu
  • İş-Zaman Çubuk Grafiği
  • Ara Çıktılar Formu
 • Proje Yönetimi ve Organizasyonu
 • Kuruluşun Ar-Ge Olanakları
  • Personel, laboratuvar, alet/teçhizat/yazılım, kütüphane
  • Üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ilişkiler
  • Ar-Ge tecrübesi ve uzun vadeli teknolojik hedefler
d projenin ekonomik yarara v e ulusal kazan ma d n ebilirli i
D. Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
 • Ekonomik Öngörüler
  • Sağlayacağı katma değer
  • Ticarileşme potansiyeli; rekabet ,verimlilik avantajları
 • Ulusal Kazanımlar
  • Yan sanayi oluşturma potansiyeli
  • Üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirlikleri
  • Elde edilen bilgi birikiminin kuruluşta özümsenmesi
e proje b t esi
E. Proje Bütçesi
 • Tahmini Maliyet Formları
  • M011 Personel Giderleri
  • M012 Seyahat Giderleri
  • M013 Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
  • M014 Yurtiçi Ar-Ge Kuruluşlarına Yaptırılan İşler
  • M015 Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları
  • M016 Malzeme Alımları
 • Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formu (M030)
proje ba vurusunda nelere dikkat edilmeli
Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?
 • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönüöne çıkarılmalı
 • Kuruluşun katkısınet bir şekilde belirtilmeli
 • Projenin teknoloji düzeyi gerekirse üniversitelerin ve Ar-Ge kuruluşlarının desteği ile literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalı
 • Projenin hedef, çıktıları ve başarı ölçütleri net ve ölçülebilir biçimde tanımlanmalı
proje ba vurusunda nelere dikkat edilmeli1
Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?
 • Projede kullanılacak yöntem ve teknikler detaylı açıklanmalı
 • Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmeli
 • Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalı
 • Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalı
 • Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalı
de erlendirme s reci
Değerlendirme Süreci

Hakem

Raporları

AGY100

Proje

Önerisi

AGY200

Ret

Sözleşme

Kabul

Teknoloji Grubu

Komitesi Toplantısı

de erlendirme kriterleri
Değerlendirme Kriterleri
 • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
 • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu
 • Proje çıktılarının ekonomik ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği
hakem ziyaretinde nelere dikkat edilmeli
Hakem Ziyaretinde Nelere Dikkat Edilmeli?
 • Projenin yenilikçi yönleri ve Ar-Ge unsurlarını
 • Kuruluşun projeyi yürütebilecek yetkinlikte olduğunu ve gerekli ön hazırlığın yapıldığını
 • Ön görülen giderlerin projeyle ilişkili olduğunu

ortaya koyan bir sunum yapılması önerilmektedir.

24

slide25

Desteklenmeyen Projeler

 • Ar-Ge ve yenilikçi yönü zayıf, fonksiyonel değişiklik içermeyen rutin mühendislik uygulamaları, sadece şekil ve estetiğe yönelik değişikliklerden ibaret projeler
 • Altyapının iyileştirilmesine yönelik, üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler
 • Firmanın özgün katkısının sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı projeler
 • Proje ekibinin nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek yeterlilikte olmadığı projeler
 • Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte olmadığı projeler
slide26

Ar-Ge Yardımı İstek Formu

Hazırlanması

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

28-29.07.2011

KAYSERİ

prod s d nem ba vurusu
PRODİS Dönem Başvurusu

http://eteydeb.tubitak.gov.tr

27

zleme ve destekleme s reci
İzleme ve Destekleme Süreci

Dönem Raporu

Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300)

YMM İncelemesi

Mali Rapor

Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) dönemsel olarak hazırlanır.

Dönemler:

01 Ocak - 30 Haziran

01 Temmuz - 31 Aralık

AGY300, takip eden dönemin 3. ayının sonunda TÜBİTAK’a iletilmiş olmalıdır.

Değerlendirme ve Tasdik Raporu-AGY500

İzleyici

Değerlendirmesi

TEYDEB

Değerlendirmesi

ar ge yard m stek formu
Ar-Ge Yardımı İstek Formu

Ar-Ge Yardımı İstek Formu aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • Dönem Raporu (Elektronik)
 • Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu ve Ekleri (Elektronik + Basılı-Islak İmzalı)
 • Sonuç Raporu (Projenin son döneminde) (Elektronik)
d nem raporu
Dönem Raporu
 • Dönem Faaliyetleri
 • Proje Planına Uygunluk

2.1 Öngörü Gerçekleşme Karşılaştırma Tabloları

2.2 Proje Değişiklik Bildirimi

2.3 Proje Yönetimi

 • Projenin Ar-Ge Kazanımları
 • Ek Bilgi
deme s reci
Ödeme Süreci

İzleyici Raporu

TEYDEB Uzman

Değerlendirmesi

Destek oranı ve tutarının belirlenmesi

Firmaya ödemenin

yapılması

te ekk rler

www.teydeb.tubitak.gov.tr

teydeb@tubitak.gov.tr

prodis@tubitak.gov.tr

Teşekkürler...