Llampolg rs g ltal nos k rd sei
Download
1 / 16

Állampolgárság általános kérdései - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

Állampolgárság általános kérdései. AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG FOGALMA Az állampolgárság általános fogalma: -- az államként való létezés egyik kritériuma az állami főhatalom mellett (főhatalom a terület és a lakosság),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Állampolgárság általános kérdései' - elsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Llampolg rs g ltal nos k rd sei
Állampolgárság általános kérdései

AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG FOGALMA

Az állampolgárság általános fogalma:

-- az államként való létezés egyik kritériuma az állami főhatalom mellett (főhatalom a terület és a lakosság),

-- lakosság, népesség: 1992. LXVI. tv. a polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (Hatály: magyar állampolgár, bevándorolt/letelepedett, menekültként elismert )

- Az állampolgárság jogintézményi fogalma:

-- nevesített állam és konkrét természetes személy kapcsolata: a Magyar Köztársaság polgára magyar állampolgár

-- a belső jog intézménye,tartalmában jogi és nem jogi elemek:

jogi státus, ill. nemzeti összetartozás (nyelv, történelem, kultúra, hagyományok)

-- politikai nemzet / kultúr-nemzet : a határon túli magyarok és az anyanemzet

-- állampolgári hűség követelménye

Az állampolgársághoz való jog

Jog a megszerzéshez (a nemzetközi jog szerint)

Jog a fenntartáshoz (a belső jog szerint)


Az llampolg rs gi jog szab lyoz s nak elvei
Az állampolgársági jog szabályozásának elvei

A szabályozás elveiről általában:

az állampolgárság általános fogalmához kapcsolódó, jellemzően nemzetközi jogi elvek

a belső jogi szabályozás autonómiája és a nemzetközi követelmények (Állampolgárság 1997. évi Európai Egyezménye, becikkelyezve : 2002. évi III. tv.)

„Minden állam saját joga szerint határozza meg, hogy kik az õ állampolgárai”.

„Az ilyen jogszabályt más államok kötelesek elfogadni, amennyiben az összhangban áll a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, a nemzetközi szokásjoggal és az állampolgárság tekintetében általánosan elismert jogelvekkel.” [3. cikk (1) és (2) bek.]

1. A leszármazás elve ( ius sanguinis, ius soli)

2. Az egyenjogúság elve ( jogcímek egyenlősége, gyermekek egyenjogúsága, nők egyenjogúsága, kedvezmények: pozitív diszkrimináció)


Az llampolg rs gi jog szab lyoz s nak elvei1
Az állampolgársági jog szabályozásának elvei

3. A család egységének elve ( akaratszabadság )

4. A közérdekűség elve: „a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti” (diszkrecionális jog a köztársasági elnök hatáskörében)

5. A hontalanság kiküszöbölésének elve ( 1957. ENSZ Egyezmény becikkelyezve: 2002.II.tv.)


Llampolg rs gi k dexek
Állampolgárságikódexek

1. Első kódex: 1879.évi L. tv.

Hatályos: 1880.január 8 – 1949.január 31.

Módosításai és annak hatálya:

1922.XVII.tv.:

1922.június 1 – 1949.január 31.

1939.XIII.tv. :

1939.szeptember 1 - 1947. szeptember 15

2. Második kódex:1948.évi LX. tv.

Hatályos: 1949.február 1 – 1957.szeptember

30.


Llampolg rs gi k dexek1
Állampolgárságikódexek

3. Harmadik kódex: 1957.évi V. tv.

Hatályos: 1957.október 1 – 1993.szeptember 30.

4. Negyedik kódex:1993.évi LV. tv.

Hatályos:1993.október 1 - től

Módosításai és annak hatálya:

2001.XXXIII.tv. - 2001.július 1- től

2003.LVI.tv. - 2003.szeptember 1- től

2005.XLVI.tv. - 2006.január 1- től

2010.XLIV.tv. - 2011.január 1- től


Alkalmazand jog az llampolg rs gi jogban
Alkalmazandó jog az állampolgársági jogban

A jogintézmény sajátosságaiból és a visszamenő hatály tilalmából származó következmények:

a)

A jogintézmény sajátosságai: státus, folyamatosan fennálló jogi helyzet, amelynek tényét minden újabb kódex elismeri

b)

„A törvénynek nincs visszamenõ hatálya. A magyar

állampolgárságra azok a jogszabályok az irányadók, amelyek az

állampolgárságra ható tények vagy események bekövetkezésekor

hatályban voltak.” [Áptv.1. § (4) bek.]

A hatályos jog helyett az alkalmazandó jogról beszélünk: meghatározó a kódexek (és a módosító törvények) eredeti időbeli hatálya


Alkalmazand jog az llampolg rs gi jogban1
Alkalmazandó jog az állampolgársági jogban

c) történeti jogcímek értelmezése

d) jóvátételi szabályok:

- Nem sérti a visszamenő hatály tilalmát a magyar állampolgárság megszűnéséneksemmissé nyilvánítása egyedi ügyekben: 1956.11. NET hat. (1939. szeptember 1 - 1947. szeptember 15 között minden vesztési jogcímben)

- Nem sérti a visszamenő hatály tilalmát a megszűnt magyar állampolgárság utólagosvisszaállítása egyedi ügyekben: negyedik Áptv.21.§. (1947. szeptember 15 - 1990 május 2 között megfosztás és elbocsátás esetén)


A magyar llampolg rs g keletkez s nek s megszerz s nek jogc mei
A magyar állampolgárság keletkezésének és megszerzésének jogcímei

Magyar állampolgárság keletkezése születéssel

A születés ex lege keletkezés

Alapvető elve: egyik szülő magyar állampolgársága, tehát ius sanguinis (a patre vagy a matre)

Kisegítő elv: ius soli, a vélelmezett állampolgárság

Magyar állampolgárság keletkezése családjogi tények alapján

Családjogi előkérdések, mint a ius sanguinis érvényesülésének feltételei:

apaság, anyaság bírói megállapítása,

teljes hatályú apai elismerés,

szülők utólagos házasságkötése,

A keletkezés hatálya: ex tunc


A magyar llampolg rs g keletkez s nek s megszerz s nek jogc mei1
A magyar állampolgárság keletkezésének és megszerzésének jogcímei

Magyar állampolgárság megszerzésehonosítással

Alapesetben a negyedik Áptv. a honosítástöt feltételhez köti:

a) nyolc év folyamatos magyarországi helybenlakás,

b) büntetlen elõélet (a kérelmezõ büntetõeljárás alatt sem állhat),

c) magyarországi megélhetés és lakóhely biztosítottsága,

d) a honosítás „a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti” (diszkrecionális klauzula),

e) a magyar nyelvismeret (alkotmányos alapismereti vizsga vagy mentesség) igazolása.

Kedvezmények:

- helybenlakás időtartama szerint (három év után, öt év után)


Kedvezm nyek
Kedvezmények megszerzésének jogcímei

- magyar nemzetiségűek kedvezménye 1993-tól, 2005-től, ill. 2011-től (részletesen a kettős állampolgárság fejezetben)

- honosítás államérdekből ( a honosítási feltételek a), c) és e) pontja alóli mentesítés)

A honosítási kérelem eldöntése a köztársasági elnök jogköre. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGSZERZÉSEVISSZAHONOSÍTÁSSAL: Kérelmére visszahonosítható a 4. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén az a személy, akinek magyar állampolgársága megszűnt, és magyar nyelvtudását igazolja.


A magyar llampolg rs g keletkez s nek s megszerz s nek jogc mei2
A magyar állampolgárság keletkezésének és megszerzésének jogcímei

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGSZERZÉSE NYILATKOZATTÉTEL ALAPJÁN:

1947.szeptember 15 – 1990. május 2 közötti vesztés visszaállítása (jóvátételi szabály)

ius soli szülők Magyarországon született gyermeke ,5 éves helybenlakás után,

1957. október 1-e előtt, házasságkötés miatt magyar állam-polgárságot vesztett anya leszármazottja

A nyilatkozatot a köztársasági elnökhöz kell címezni. A nyilat-kozat elfogadása esetén az állampolgársági ügyekben illetékes miniszter állampolgársági bizonyítványt állít ki.

Magyar állampolgárság megszerzése házasságkötéssel(történeti jogcím)


A magyar llampolg rs g megsz n s nek jogc mei
A magyar állampolgárság megszűnésének jogcímei megszerzésének jogcímei

Magyar állampolgárság megszûnése lemondással:

alanyi jog, feltétele külföldi állampolgárság fennállásának vagy a megszerzés valószinűsítésének igazolása,

lehetőség a magyar állampolgárság visszaállítására,

Magyar állampolgárság megszûnése az állampolgárság visszavonásával:

hivatalból, Áptv. megszegése esetén, a megszerzéstől számított 10 éven belül, jogorvoslati lehetőség,

Magyar állampolgárság megszûnésének történeti jogcímei:

elbocsátás

10 éves távollét

megfosztás

férjezett nők házasságkötése


Kett s vagy t bbes llampolg rs g
Kettős vagy többes állampolgárság megszerzésének jogcímei

A kettős vagy többes állampolgárság fogalma

A kettős vagy többes állampolgárság keletkezése

A kettős vagy többes állampolgárság megítélése (tiltás, elfogadás, támogatás, tudomásul vétel )

Kettős vagy többes állampolgárság a nemzetközi jogban

Kettős vagy többes állampolgárság a magyar állampolgársági jogban (megengedő Nyugaton élőknek, tilalom a szocialista országokban élőknek)

A HATÁRON TÚLI MAGYAROK ÁLLAMPOLGÁRSÁGA

VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK SZAKASZAI:

1. 1993.évi kódex szerint: ” (3) Az (1) bekezdés b)- e) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén, kérelmére, kedvezményesen honosítható az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem magyar állampolgár, aki a kérelem előterjesztésekor legalább egy éve Magyarországon lakik, és felmenője magyar állampolgár volt.


Kett s vagy t bbes llampolg rs g1
Kettős vagy többes állampolgárság megszerzésének jogcímei

2. A 2004. évi népszavazás (2004.december 5)

Előzmények: a kérdés, a kampány, az AB értelmezése, a

szavazás.

Az eredménytelenség ellenére mégis lett hatása

az Áptv. 2005-ben módosult:

4.§. „ (3) Az (1) bekezdés b)- e) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén - kérelmére - kedvezményesen honosítható az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem magyar állampolgár, aki Magyarországon lakik és felmenője magyar állampolgár volt.”

3. 2010. évi általános választás:

FIDESZ program végrehajtása, a törvénymódosítás parlamenti

szavazásának eredménye ( minősített többségű szavazás

3 ellenszavazattal)


Kett s vagy t bbes llampolg rs g2
Kettős vagy többes állampolgárság megszerzésének jogcímei

  • A kódex 2011.évi módosítása: 4.§.(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén - kérelmére - kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja.

  • Szomszéd államok reakciója:

  • - Szlovákia (2010-től tilalmi tv.)

  • - Románia (megengedő)

  • - Ukrajna (általános tilalom )

  • - Szlovénia, Horvátország, Szerbia,

  • Kérelmek száma ( első állampolgársági eskük 2011. március 15-én)


St tusjogok
Státusjogok megszerzésének jogcímei

A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR STÁTUS-JOGAI:

A státusjogok elmélete: - emberi jogok ; – állampolgári jogok; – EU polgár jogai; – harmadik ország polgárainak jogai

Jog a magyar állampolgársághoz

Jog a nemzeti és etnikai kisebbségi státushoz

Jog az állampolgársági regisztrációhoz

Jog a területen való tartózkodáshoz

Jog az államterület elhagyásához és a hazatéréshez

Jog a védelemhez törvényes külföldi tartózkodás esetén

Jog a közügyek gyakorlásához

Jog a szociális státus fenntartásához

A magyar állampolgár közjogi kötelezettségei


ad