rancangan dan pembangunan wawasan negara
Download
Skip this Video
Download Presentation
RANCANGAN DAN PEMBANGUNAN WAWASAN NEGARA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

RANCANGAN DAN PEMBANGUNAN WAWASAN NEGARA - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

RANCANGAN DAN PEMBANGUNAN WAWASAN NEGARA. RRJP3 telah digubalkan berasaskan dasar yg dinamakan Dasar Wawasan Negara (DWN) dengan tema utama ‘ Meningkatkan keutuhan dan daya saing negara ’. Dimensi baru dasar yg diperkenalkan dlm DWN ialah :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RANCANGAN DAN PEMBANGUNAN WAWASAN NEGARA' - eloise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
RRJP3 telahdigubalkanberasaskandasarygdinamakanDasarWawasanNegara (DWN) dengantemautama ‘Meningkatkankeutuhandandayasaingnegara’.
 • Dimensibarudasarygdiperkenalkandlm DWN ialah:

a) membangunkan Malaysia sebagaisebuahmasyarakatberasaskanpengetahuan.

b) menjanapertumbuhanygdidorongolehsumberdankekuatantempatanmelaluipengukuhanpelaburandalamnegeridanpembangunankeupayaantempatandisampingpenarikanpelaburanlangsungasing (FDI) ygberterusankedalambidangstrategik.

c) menjadisektorpertanian, pembuatandanperkhidmatanlebihdinamikmelaluipenerapanpengetahuanyglebihtinggi

slide3
d) Membasmikemiskinandikalangankelompokkecilmiskindikawasanterpencilspt org aslidankumpulanminoritiBumiputeradi Sabah dan Sarawak sertameningkatkanpendapatandankualitihidupkumpulanberpendapatan 30 peratusrendah.

e) Mencapaipenyertaanbumiputeradlmsektorutamaekonomi.

f) Meningkatkanpenyertaanbumiputeradlmsektorutamaekonomi.

g) Mengorientasikansemulapembangunansumbermanusiabagimenyokongpembentukanmasyarakatygberasaskanpengetahuan.

slide4
TerasUtamaDasarWawasan Negara (DWN)
 • Membinabangsaygberdayatahandenganmemupukperpaduan, menyemarakkansemangatpatriotik, mendidikkematanganpolitik, membinamasyarakatsupayalebihbertolakansurdanpenyayangygtersematdengannilaipositifsertameningkatkankualitihidupdankeutuhanekonomi.
 • menggalakkanpewujudanmasyarakatygsaksamamelaluipembasmiankemiskinandanpenguranganketidakseimbangandikalangandandidalamkumpulanetniksertawilayah.
 • Mengekalkanpertumbuhanekonomiygtinggidenganmemperkukuhkansumberpertumbuhan, institusikewangandankorporatsertapengurusanekonomimakro.
slide5
4. Mempertingkatkandayasaingutkmenghadapicabaranglobalisasidanliberalisasi.

5. Membangunkanekonomiberasaskanpengetahuansebagaisatulangkahstrategikutkmeningkatkannilaiditambahbagisemuasektorekonomidanmengoptimumkandayapemikiranbangsa.

6. Mengukuhkanpembangunansumbermanusiautkmenghasilkantenagakerjaygcekap, produktifdanberpengetahuan.

7. Meneruskanpembangunanalamsekitarutkmeneguhkanpertumbuhanjangkapanjang.

slide6
Teras 1 – MembinaBangsaygBerdayaTahan
 • Utkmembinabangsaygberdayatahan, rakyatperlulahbersatupadu, matangdlmpolitik, bertolakansur, penyayangdanterusmenikmatikehidupanygtinggi.
 • Kematanganpolitikadalahpentingbagikestabilanygberterusandnrakyat Malaysia tidakterjerumuskedalamfahamansempitdanekstrem.
 • Sebagaisatubangsa, kitahendaklahterusmemupukmasyarakatyglebihbertolakansurdanpenyayang, mempunyainilai moral dankerohanianygbaik, berkasihsayang, jujurdanetikakerjaygbaik. Keutuhanekonomijugaadalahpentingutkmenyumbangkepadabangsayglebihberdayatahan.
slide7
Teras 2 - MewujudkanMasyarakat yang Saksama

- DWN meneruskanserampangduamataiaitupembasmiankemiskinantanpamengirakaumdanpenyusunansemulamasyarakatsebagaikaedahutkmencapaiperpaduannegara.

slide8
Teras 3 – MengekalkanPertumbuhanEkonomi
 • KDNK dijangkaberkembangsebanyak 7.5 peratusdanpendapatperkapitadiunjurkankepadadua kali gandakepada RM23,610 menjelangtahun 2010.
 • Di dalamsektorperkhidmatan, usahaakanditumpukankepdsektorpelancongan, pendidikan, kesihatan, kewangan, ICT danpengangkutanutklebihberdayasaingdiperingkatantarabangsa
slide9
Teras 4 - MenghadapiPersainganAntarabangsa
 • Persaingandiperingkatantarabangsadanrantaumenjadilebihhebatberikutanpelaksanaankomitmen WTO dan AFTA.

Teras 5 – MembangunkanEkonomiberasaskanPengetahuan

 • Untukmembangunkanekonomiberasaskanpengetahuanini, infrasturkturkomunikasidan multimedia akandipertingkatkanutkmenyokongpengaliranpesatmaklumatdidalamdandiluarnegarapadahargaygkompetitif.
 • Sektorswastahendaklahmelihatdrpdperspektif global memandangkanpasaranakanmenjaditanpasempadan.
 • Sektorawamakanmengubahsistemnyadenganmenggunakan IT danteknologi multimedia tekinisertamenyesuaikancarapemikirandanproseskerjanya.
slide10
Teras 6 - Mengukuhkan Pembangunan SumberManusia
 • Keupayaan Malaysia dlmmendapatkanataumenggunakanmaklumatdanteknologibaruakanditentukanolehkualitisumbermanusianya.
 • PenekananakanlebihdiberikanutkmeningkatkantahappengajarandanpembelajaranmatapelajaranMatematik, Sainsdanbahasaasing
 • Pembelajaransepanjanghayatakandigalakkandikalanganrakyatuntukseiringdenganperubahanteknologi. Beliaperludilengkapkandengankemahirandanpengetahuanygbersesuaian, disamping niliai2 positif, sementarapenglibatandankeusahawananwanitaakandigalakbagimeningkatkanperananwanitadalmpembangunan.
slide11
Teras 7 - Meneruskan Pembangunan AlamSekitarygMapan
 • Usaha dilaksanakanutkmemastikanpersekitaranygbesih, sihatdanproduktifsertamampumemenuhikeperluannegara
 • PrinsipPencemarMestiMembayarakandilaksanakandandilengkapidenganpenggunaaninstrumenekonomidancukai.
ad