es kristu ilma li jaqta l g atx n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ĠESÙ KRISTU: ILMA LI JAQTA’ L-GĦATX PowerPoint Presentation
Download Presentation
ĠESÙ KRISTU: ILMA LI JAQTA’ L-GĦATX

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 73

ĠESÙ KRISTU: ILMA LI JAQTA’ L-GĦATX - PowerPoint PPT Presentation


  • 217 Views
  • Uploaded on

www.ofm.org.mt. ĠESÙ KRISTU: ILMA LI JAQTA’ L-GĦATX. L- EWWEL QARI Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu Eż 17, 3-7. F’dak iż-żmien: Il-poplu qabdu l-għatx, u gemgem kontra Mosè, u qal:. “Għalfejn tellajtna hawn mill-Eġittu? Biex toqtol lilna u ’l uliedna u l-bhejjem tagħna bil-għatx?”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ĠESÙ KRISTU: ILMA LI JAQTA’ L-GĦATX' - elmo-edwards


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
g alfejn tellajtna hawn mill e ittu biex toqtol lilna u l uliedna u l bhejjem tag na bil g atx
“Għalfejn tellajtna hawn mill-Eġittu? Biex toqtol lilna u ’l uliedna u l-bhejjem tagħna bil-għatx?”
mos g ajjat quddiem il mulej u qal x se nag mel lil dan il poplu ftit ie or u j a runi
Mosè għajjat quddiem il-Mulej u qal: “X’se nagħmel lil dan il-poplu? Ftit ieħor u jħaġġruni.”
il mulej qal lil mos g addi minn quddiem il poplu u u mieg ek xi w ud mix xju ta israel
Il-Mulej qal lil Mosè: “Għaddi minn quddiem il-poplu, u ħu miegħek xi wħud mix-xjuħ ta’ Israel;
slide8
Arani, jien noqgħod hemm quddiemek, fuq il-blat fil-Ħoreb; u int aħbat il-blat u toħroġ minnu l-ilma, u jixrob il-poplu.”
slide13

Ejjew, ħa nfaħħru bil-hena l-Mulej,ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!Nidhru quddiemu b’għana ta’ radd-il-ħajr,ngħannulu b’agħjat ta’ ferħ.

slide15

Ejjew inqimuh mixħutin fl-art,għarkobbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna,għaliex hu Alla tagħna,u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-ngħaġ tiegħu.

slide17

Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu!“La twebbsux qalbkom bħal f’Meribah,bħal dak in-nhar f’Massah, fid-deżert,meta ġarrbuni missirijietkom,ippruvawni għalkemm egħmili raw.”

slide23
U t-tama ma tqarraqx bina, għaliex l-imħabba ta’ Alla ssawbet fina permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna.
slide25
Wieħed bilkemm imut għal bniedem ġust, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed tajjeb.
slide28

Glorja u tifħir lilek, Kristu!Mulej, inti tassew is-Salvatur tad-dinja;agħtini l-ilma tal-ħajja,biex ma jeħodnix il-għatx.Glorja u tifħir lilek, Kristu!

f dak i mien es ie f belt tas samarija jisimha sikar qrib il bi a art li akob
F’dak iż-żmien: Ġesù ġie f’belt tas-Samarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakob
kien il abta ta nofs in nhar u es g ajjien kif kien mill mixi qag ad bilqieg da dejn il bir
Kien il-ħabta ta’ nofs in-nhar, u Ġesù, għajjien kif kien mill-mixi, qagħad bilqiegħda ħdejn il-bir.
g ax id dixxipli kienu marru l belt biex jixtru x jieklu il mara mis samarija qaltlu
– Għax id-dixxipli kienu marru l-belt biex jixtru x’jieklu. – Il-mara mis-Samarija qaltlu:
qaltlu hekk g ax il lhud ma jit alltux mas samaritani
Qaltlu hekk għax il-Lhud ma jitħalltux mas-Samaritani.

U Ġesù weġibha: “Kieku kont taf id-don ta’ Alla u min hu dak li talbek jixrob,

kieku int kont titolbu u hu kien jag tik ilma aj
kieku int kont titolbu, u hu kien jagħtik ilma ħaj.”

Hi qaltlu: “Sidi, mnejn se ġġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bir huwa fond?

slide38
Jaqaw int aqwa minn missierna Ġakob li tana dan il-bir li minnu xorob hu u miegħu wliedu u l-imrieħel tiegħu?”
slide42
Qaltlu l-mara: “Agħtini dan l-ilma, Sidi, biex ma jeħodnix il-għatx, anqas ma noqgħod ġejja u sejra nimla l-ilma.”
wie bet il mara u qatlu ma g andix ew i qalilha es tajjeb qieg da tg id ma g andix ew i
Wieġbet il-mara u qatlu: “Ma għandix żewġi.” Qalilha Ġesù: “Tajjeb qiegħda tgħid, ‘Ma għandix żewġi.’
slide45
Inti żżewwiġt ħames darbiet, imma r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek. Weġibt is-sewwa.” Qatlu l-mara:
int profeta sidi milli qieg da nara missirijietna kienu jinxte tu jqimu l alla fuq din il muntanja
“Int profeta, Sidi, milli qiegħda nara. Missirijietna kienu jinxteħtu jqimu ’l Alla fuq din il-muntanja;
imma intom tg idu li l post fejn wie ed g andu jqim l alla jinsab f erusalem qalilha es
imma intom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jqim ’l Alla jinsab f’Ġerusalem.” Qalilha Ġesù:
slide49
anqas f’Ġerusalem. Intom tqimu ’l dak li ma tafuhx; aħna nqimu ’l dak li nafuh, għax is-salvazzjoni mill-Lhud.
slide50
Imma jiġi żmien, anzi ġa huwa issa, meta dawk li tassew iqimu lill-Missier jibdew iqimuh fl-ispirtu u l-verità.
u dawk li jinxte tu jqimuh g andhom jag tuh il qima tag hom fl ispritu u l verit
u dawk li jinxteħtu jqimuh għandhom jagħtuh il-qima tagħhom fl-ispritu u l-verità.”
qaltlu l mara jiena naf li ej il messija dak li jg idulu kristu meta ji i hu kollox ixandrilna
Qaltlu l-mara: “Jiena naf li ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu. Meta jiġi hu, kollox ixandrilna.”
slide54
Qalilha Ġesù: “Jiena hu, li qiegħed nitkellem miegħek.”Fil-ħin ġew id-dixxipli tiegħu, u stagħġbu jarawh jitkellem ma’ mara;
slide57
“Ejjew araw bniedem li tarrafli kull ma għamilt. Tghid, dan il-Messija?” U n-nies ħarġu mill-belt u marru ħdejh.
slide58
Sadattant id-dixxipli bdew igħidulu u jerġgħu jgħidulu: “Rabbi, kul.” Iżda hu qalilhom: “Jien għandi ikel x’niekol li intom ma tafux bih.”
slide60
Qalilhom Ġesù: “L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta’ min bagħatni u li nwassal fit-tmiem il-ħidma tiegħu.
intom ma tg idux li baqa erba xhur o ra g all sad imma araw xi ng idilkom jien
Intom ma tgħidux li baqa’ erba’ xhur oħra għall-ħsad? Imma araw xi ngħidilkom jien:
slide63
Il-ħassad jieħu ħlasu u jiġbor frott għall-ħajja ta’ dejjem biex min jiżra’ jifraħ hu wkoll bħal min jaħsad.
f dan taraw kemm sewwa jing ad li min ji ra huwa wie ed u min ja sad huwa ie or
F’dan taraw kemm sewwa jingħad li ‘min jiżra’ huwa wieħed, u min jaħsad huwa ieħor.’
slide67
Kien hemm ħafna Samaritani minn dik il-belt li emmnu f’Ġesù fuq ix-xhieda li tathom dik il-mara meta qaltilhom,
slide68
‘Tarrafli kull ma għamilt.’ Tant li, meta s-Samaritani ġew ħdejh, bdew jitolbuh jibqa’ magħhom, u hu qagħad hemm jumejn.
slide73

www.ofm.org.mt

ĠESÙ KRISTU:ILMA LI JAQTA’ L-GĦATX