1 / 24

Teori personaliteti

Teori personaliteti. Teoria psikosociale e Erikson. Principi epigjenetik: qeniet njerezore zhvillohen sipas nje plani te paracaktuar. Personaliteti zhvillohet ne baze te disa fazave te paracaktuara biologjikisht. Shoqeria jep vazhdimisht stimuj gjate zhvillimit. Teoria psikosociale e Erikson.

ellema
Download Presentation

Teori personaliteti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Teori personaliteti

 2. Teoria psikosociale e Erikson • Principi epigjenetik: qeniet njerezore zhvillohen sipas nje plani te paracaktuar. Personaliteti zhvillohet ne baze te disa fazave te paracaktuara biologjikisht. Shoqeria jep vazhdimisht stimuj gjate zhvillimit

 3. Teoria psikosociale e Erikson • 8 stade • Kalim i nje stadi = kalim i krizes jetesore, pozitivisht apo negativisht • Zgjidhja e krizes ne nje stad perben bazen per te perballuar veshtiresite ne stadin tjeter

 4. Teoria psikosociale e Erikson • Foshnjeria (besim\mosbesim) • Femijeria (autonomi\ turp dhe dyshim) • Mosha e lojes (inisiative\faj) • Mosha shkollore (industriozitet\inferioritet) • Adoleshenca ( identitet\konfuzion identiteti) • Mosha e pare adulte (intimitet\izolim) • Mosha adulte e dyte (produktivitet\bllokim) • Pleqeria (integritet\deshperim)

 5. Melanie Klein • Objekti eshte nje korrelacion i pulsionit • Objekti eshte send, individ apo nje imazh • Mjet i Egos per te cliruar kenaqesi • Poligon investimesh te forta emocionale si dhe pasqyrim i karakteristikave te femijes • Perfaqesime te brendshme mbi te cilat ndodh investimi instiktiv. Keto perfaqesime jane te fantazuara, dmth., jane preekzistente dhe te pavarura nga perceptimi i botes se jashtme dhe sherbejne per te orientuar pulsionet instiktive.

 6. 0bjekti i pjesshem • Gjiri i nenes • Krijon lidhjen e pare • Njepjesevetemte mire dhenjepjesetekeqe, ndarjetipike e polarizimitteemocionevesirrjedhoje e njedyzimi.

 7. Objekti-Vete • Tregonrolin e luajturnganjeobjektlidhor ne dobitenevojavekryesorenarcizisteteVetes: binjakezim, spekularitetdheidealizim • Eshteparaqitja, pasqyrimi i funksionitqeobjektiluanosezhvillon ne favor teVetesqeplotesondherealizonnevojatprimareedhe ne jetenadulte.

 8. Klein • Teknika e lojes ishte ne gjendje te zevendesonte lidhjet e lira dhe te zbulonte boten feminore te fantazive. • Thelbi i teorise se Klein eshte lidhja • Thelbesor triumvirati ndarje-introjeksion-projeksion • Femija qe nga lindja perjeton konfliktin dramatik mes instiktit te vdekjes dhe instiktit te jetes

 9. Pozicioni skizoparanoik • Ankthi i perjetuar nga instikti i vdekjes ndahet (ndarje) dhe projektohet tek objekti (projeksioni), ndersa instikti i jetes i referohet vetes (introjeksioni). • Lidhjet objektore intrapsikike • Nenefemija • Objektet jane te pjesshme • Identifikimi projektiv

 10. Pozicionidepresiv • Objektet te plota, dmth te ndara dhe te pavarura nga perceptimi qe femija ka per veten • Lidhja objektore, pra, eshte nderlidhja mes instiktit dhe objekteve te pjesshme dhe te plota. • Del nga gjendja iluzionuese dhe hyn ne jeten reale duke rrezikuar perfshirjen nga depresioni

 11. Winnicott • Holding- aftesiae neneste jete si permbledhes i anktheve te femijes • Holding environment: hapesire fizike dhe psikike e nevojshmeper zhvillimin e shendetshem te femijes i cili mund te eksperimentoje plotfuqishmerine subjektive

 12. Winnicott • Hapesira tranzicionale- ndermjet dy formave te realitetit ekziston dhe nje e trete, hapesira transaksionale, e cila eshte ndertuar ne menyre subjektive dhe perceptohet ne menyre objektive • Jep mundesi femijes te zhvendoset drejt nje realiteti objektiv te njohur pa u traumatizuar

 13. Objekti transaksional • Objekt konkret jo imagjinar • Objekti i pare i asimiluar nga femija si jo-une, dmth., dicka ndryshe nga-une. • Ky objektperfaqeson bashkimin me nenen,lejon dhe distancimin nga ajo dhe fitimin e autonomise • Objekti transaksional ndihmon ne “amortizimin” e kalimit nga stadi i plotfuqishmerise subjektive ne ate te realitetit objektiv te pranuar

 14. Nena pergjithesisht e mire • Zoteron aftesine e perkujdesjes per femijen duke dozuar ne menyre oportune nivelin e frustrimit qe i jep • Prezantimi i objekteve

 15. Nena jo pergjithesisht e mire • Zakonisht viktime e psikopatologjive depresive ose te ngjashme • Perkujdesje te thata, pa iu pershtatur atij dhe qe i kryen ato ne menyre mekanike • Nena joplotesisht e mire mund te shkaterroje ne menyre traumatike eksperiencen e plotfuqishmerise subjektive tek femija, duke favorizuar zhvillimin e nje veteje te rreme

 16. Vetja e rremë • Bllokim i krijueshmerisë • Vetja e rremë rrjedh nga një raport primar nene-femije i pakenaqshem, i paplote, i pakryer, me fjale te tjera i kryer nga nje nene qe nuk i pergjigjet ne menyre te kenaqshme nevojave te femijes.

 17. Vetja i vertete • Lind nga kapercimi normal i plotfuqishmerise subjektive, e cila mbetet baza e formimit te vertete te personalitetit, burimi i energjise nga e cila zhvillohen aspektet periferike te personalitetit.

 18. Fairbairn • Objektet e brendshem jane rezultat i perkujdesjes prinderore te pamjaftueshme • Nese nevoja e dipendences e femijes nuk plotesohet verifikohet nje largim patologjik nga realiteti i jashtem dhe formohen prezenca private (objektet e brendshme) me te cilet mbahet nje lidhje imagjinare (lidhjet objektore te brendshme).

 19. Lidhjet objektore • Ajo qe brendeson femija nuk eshte imazhi apo pasqyrimi i tjetrit (objekti), por lidhja mes vetes dhe tjetrit, ne formen e nje imazhi vetiak ose nje paraqitjeje vetiake qe bashkevepron me nje paraqitje apo imazh te objektit. • Modele zevendesuese te sistemeve motivacionale per sjelljen njerezore

 20. Balint • Mjeku është ilaçi kryesor i pacientit • Në raportin mes pacientit dhe mjekut mund të zhvillohen probleme dhe irritime ose fërkime të panevojshme.

 21. Teoriamotivacionale • Për sa i përket teorisë motivacionale, Balint integron modelin biologjik të instiktit, të themeluar nga Freud, në një teori më të gjerë që konsideron pulsionet si rezultat i një difekti të bazës, dmth., një mungesë përshtatjeje në lidhjen e fëmijës me objektin primar, gjë që çon në lindjen e agresivitetit.

 22. Difekti I bazes • oknofilia, tendenca për të krijuar lidhje me objekte të orientuara drejt autonomisë • filobatizmi, tendenca për të provuar kënaqësi vetëm në situatat e frikës dhe emocioneve • Në eksperiencën duale kishte diçka që mungonte ose që ishte e gabuar, dhe kjo realizohet në periudhën e kompleksit të Edipit. • Difekti i bazës mund të kapërcehet nëse pacientit i lejohet të përkeqësohet në një gjendje varësie orale tek analisti dhe të provojë një fillim të ri.

 23. Psikoterapiafokale • Çdo problem i paraqitur nga pacienti konsiderohet si qendra e fokusimit të interpretimit • Jo terapi e gjate, vetem e shkurtrakarezultat • Qëllimi ishte të reduktohet intensiteti i ndjenjave në lidhjen terapeutike.

 24. Hanna Segal • Simbolizmi • Njëngadetyratmëtërëndësishmetëartistitështëkrijimi i njëbotetëvetën, dickaqëkërkonnjësensrealitetiakut, sëparidrejtvetessë vet dhesëdytidrejtrrethittëtijtërealitetit. • PërSegal vepra e artit e kaburiminnëekzistencën e njëbotetëbrendshmetëshkatërruardhenëdëshirënpër ta restauruaratë.

More Related