Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Zarządzanie bieżącymi przepływami gotówkowymi w przedsiębiorstwie. Czynniki zależne od przedsiębiorstwa. Strategia płynności finansowej. Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa. Zarządzanie bieżącymi przepływami gotówkowymi w przedsiębiorstwie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ellard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zarządzanie bieżącymi przepływami gotówkowymi

w przedsiębiorstwie

Czynniki

zależne od przedsiębiorstwa

Strategia płynności finansowej

Płynność finansowa przedsiębiorstwa

Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa


Zarządzanie bieżącymi przepływami gotówkowymi

w przedsiębiorstwie

W ofercie Banku PKO BP SA znajduje się wiele produktów, które

umożliwią efektywne zarządzanie płynnością finansową.

Produkty te można podzielić na dwie kategorie:

 • Produkty wspomagające - Produkty mające na celu efektywne

 • zarządzanie wolnymi środkami

 • Produkty służące pozyskiwaniu środków pieniężnych,


Rachunek skonsolidowany

RACHUNEK SKONSOLIDOWANY

Wrocław, dn. 17 listopada 2005r.


Rachunek skonsolidowany - przeznaczenie

Rachunek Skonsolidowany:

 • dedykowany Klientom posiadającym rozbudowaną, sieciową strukturę organizacyjną

 • służy przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych pomiędzy Posiadaczem rachunku, a jego jednostkami organizacyjnymi posiadającymi rachunki w różnych oddziałach Banku

 • składa się z jednego rachunku podstawowego tzw. rachunku głównego oraz „n” rachunków pomocniczych

 • umożliwia koncentrowanie środków finansowych dostępnych na wielu rachunkach, na jednym wyróżnionym rachunku podstawowym


Rachunek skonsolidowanyistotne cechy usługi

Elastyczna funkcjonalność usługi pozwala klientowi indywidualnie określić:

 • wysokości limitów transakcyjnych,

 • godziny procesu konsolidacji,

 • rodzaj wykonywanej konsolidacji.


Rachunek skonsolidowanyistotne cechy usługi

Rodzaj wykonywanej konsolidacji dla każdego rachunku jednostki organizacyjnej określony jest indywidualnie, i może polegać na:

 • przeksięgowaniu wszystkich środków

  znajdujących się na rachunku,

  2) przeksięgowaniu określonej stałej kwoty,

  3) przeksięgowaniu salda powyżej pewnego progu kwotowego (limitu górnego),


Rachunek skonsolidowanyinformacje dodatkowe

 • Posiadaczowi rachunku bieżącego będącego rachunkiem skonsolidowanym Bank może udzielić - na podstawie odrębnej umowy - kredytu w rachunku bieżącym.

 • Dla rachunku głównego funkcjonującego w ramach umowy rachunku skonsolidowanego dostępna jest usługa depozytu automatycznego.

 • Rachunek skonsolidowany prowadzony jest wyłącznie w PLN


Cash pooling rachunki powi zane

CASH POOLING -- RACHUNKI POWIĄZANE

Wrocław, dn. 17 listopada 2005r.


CASH POOLING - przeznaczenie

 • Usługa dedykowana klientom, których struktura organizacyjna przyjmuje postać grupy kapitałowej odrębnych pod względem prawnym podmiotów gospodarczych, realizujących wspólną politykę finansową oraz koordynujących wzajemne rozliczenia.

 • Polega na obniżeniu kosztów odsetkowych ponoszonych przez podmioty posiadające strukturę grupy kapitałowej. Korzyści odsetkowe uzyskuje się poprzez wirtualną konsolidację dodatnich i ujemnych sald rachunków uczestników grupy. Kredyty na rachunkach bieżących zaciągane przez jednych uczestników są kompensowane depozytami bankowymi posiadanymi przez innych uczestników.


CASH POOLING – warunki funkcjonowania usługi

 • Do realizacji usługi niezbędne jest posiadanie przez jej uczestników pary rachunków: rachunku bieżącego oraz powiązanego z nim rachunku pomocniczego, dedykowanego wirtualnym rozliczeniom.

 • Przynajmniej część z podmiotów uczestniczących w umowie usługi cash poolingu powinna zawrzeć umowę o kredyt w rachunku bieżącym na odrębnie negocjowanych warunkach, umożliwiający powstanie salda WN.

 • Warunkiem prowadzenia i funkcjonowania usługi będzie zawarcie odrębnej, wielostronnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy PKO BP S.A., a wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w usłudze, dotyczącej prowadzenia rachunków powiązanych, zgodnie z którą będzie dokonywana tzw. wirtualna konsolidacja sald.

 • Określenie godziny rozpoczęcia i zakończenia procesu bilansowania sald


CASH POOLING – sposób funkcjonowania usługi

 • Każdego dnia roboczego, o określonej godzinie (nie później niż o godz. 18.00) ustalane będą salda na rachunkach bieżących, funkcjonujących w ramach umowy cash poolingu.

 • Zsumowane zostaną wszystkie salda dodatnie i odrębnie wszystkie salda ujemne oraz ustalona zostanie niższa suma z tych sald w wartościach bezwzględnych.

 • Salda rachunków bieżących składające się na niższą z sum sald, przenoszone będą w całości na rachunki pomocnicze związane z odpowiednimi rachunkami bieżącymi.


CASH POOLING – sposób funkcjonowania usługi

 • Z sald składających się na wyższą w wartościach bezwzględnych sumę, przeniesione zostaną proporcjonalnie na rachunki pomocnicze kwoty w takiej wysokości, aby sumy sald dodatnich i ujemnych przeniesionych na rachunki pomocnicze były równe.

  5) W następnym dniu roboczym po dniu, w którym dokonano przeksięgowań, do godz. 8.00 rano wykonane zostaną operacje odwrotne (nastąpi odwrócenie księgowań kwot przeniesionych na rachunki pomocnicze).


CASH POOLING - zalety

Korzystanie z usługi cash poolingu umożliwia sprawne zarządzanie środkami pieniężnymi poprzez:

 • minimalizację kosztów i maksymalizację przychodów odsetkowych osiąganych zarówno na szczeblu grupy jako całości oraz na szczeblu poszczególnych jej uczestników,

 • doprowadzenie do wyniku odsetkowego zbliżonego do tego, który zostałby osiągnięty przy fizycznej konsolidacji wszystkich sald grupy, jednak bez konieczności rozstrzygania zagadnień natury prawnej i podatkowej, którą byłaby obciążona konsolidacja fizyczna.


Obs uga oraz identyfikacja wp at system wirtualnych rachunk w kontrahenckich

Obsługa oraz identyfikacja wpłatSystem Wirtualnych RachunkówKontrahenckich


Kasy

własne

Bank

X

Bank

Y

PKO BP SA

Poczta

Wpłaty gotówkowe

Wpłaty gotówkowe, przelewy

Wpłaty gotówkowe, przekaz informacji o płatnościach

Bank obsługujący odbiorcę płatności

Przekaz informacji o płatnościach

Klient - odbiorca płatności


Obs uga masowych p atno ci obecne problemy
Obsługa masowych płatności - obecne problemy

Przepisywanie dokumentów zawsze wprowadza pewne zmiany:

 • każdy kolejny uczestnik rozliczenia dodaje lub skraca informację,

 • w przypadku składania dyspozycji płatniczej na nieoryginalnym dowodzie wpłaty wzrasta prawdopodobieństwo niekompletności danych.

  Sprawia to, iż jej „końcowa” postać może być nieczytelna dla nadawcy.

  Każda zmiana w strukturze opisu płatności, sprawia, że nie jest możliwe zastosowanie automatycznego systemu księgującego.

  Z ręcznym wprowadzaniem danych do systemu ewidencji należności związana jest duża pracochłonność i czasochłonność.

  Wszystko to skutkuje opóźnieniami w uzgadnianiu bieżącego stanu należności od płatników, utrudniając analitykę ekonomiczną, planowanie i budżetowanie.


Obs uga masowych p atno ci proponowane rozwi zanie
Obsługa masowych płatności – proponowane rozwiązanie

Jako rozwiązanie tych problemów PKO BP SA proponuje przyjmowanie wpłat w Systemie Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich.

Ich istotą jest umieszczenie identyfikatora płatności w takim fragmencie zlecenia płatniczego, który w trakcie jego realizacji podlega szczególnej kontroli. Jest nim identyfikator (numer) rachunku bankowego odbiorcy.

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

Zawarcie umowy limitu oraz zabezpieczenie wierzytelności Banku

Postawienie limitu do dyspozycji

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym odnawialny

Dyspozycja uruchomienia lub wykorzystania kredytu odnawialnego (pokrycia płatności)

Kredyt w rachunku bieżącym

Dyspozycja uruchomienie limitu kredytu w rachunku bieżącym

Dyspozycja uruchomienia lub wykorzystania kredytu nieodnawialnego (pokrycia płatności)

Kredyt obrotowy nieodnawialny

Przedstawienie faktury do nabycia, zaakceptowanie faktury przez Bank

Faktoring niepełny

Złożenie zlecenia udzielenia gwarancji, podjęcie przez Bank pozytywnej decyzji

Gwarancje własne w obrocie krajowym


Charakterystyka produktu
Charakterystyka produktu

Okres kredytowania

 • Limit kredytowy wielocelowy może być udzielony na okres do 36 miesięcy.

 • Możliwość przedłużania umowy na następne okresy, z tym, że okres od dnia zawarcia aneksu do umowy do dnia zakończenia trwania umowy nie może przekroczyć 36 miesięcy.


Charakterystyka produktu1
Charakterystyka produktu

 • Waluta limitu:

 • Limit kredytowy wielocelowy ustalany jest w walucie polskiej.

 • Waluta wykorzystania poszczególnych produktów w ramach limitu kredytowego może być różna od waluty limitu, przy czym standardowo może to być waluta, w której odbywa się kredytowanie działalności gospodarczej tj. USD, EUR, CHF.


Charakterystyka produktu2
Charakterystyka produktu

 • Zabezpieczenie wierzytelności Banku:

 • Zabezpieczenie ustanawiane jest do umowy limitu, jako zabezpieczenie wierzytelności Banku związanych z wykorzystaniem limitu.

 • Możliwe jest ustanawianie zabezpieczenia częściowego – limit stawiany jest do dyspozycji w kwotach proporcjonalnych do ustanowionego zabezpieczenia.

 • Możliwe jest ustanowienie wybranego rodzaju zabezpieczenia do konkretnego produktu – np. blokada środków na rachunku do faktoringu niepełnego.


Limit kredytowy wielocelowy1
Limit kredytowy wielocelowy

Zalety produktu:

 • Elastyczność i różnorodność: możliwość korzystania z różnych produktów bankowych w ramach jednej umowy, w terminie wynikającym z bieżącego zapotrzebowania Klienta

 • Szybki dostęp do produktów po zawarciu umowy limitu

  Korzyści dla Klienta:

 • Maksymalne uproszczenie procedur przy korzystaniu z wielu form finansowania

 • Prowizje płatne za wykorzystaną część limitu

 • Zabezpieczenie przyjmowane do całego limitu

 • Możliwość przedłużania okresu kredytowania w sposób „kroczący”


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu

Zespół Klienta Korporacyjnego

tel.: (071) 371 21 78

e-mail: sylwia.michalik@pkobp.pl