Geofond ako s as egovernmentu
Download
1 / 23

Geofond ako súčasť eGovernmentu - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on

Geofond ako súčasť eGovernmentu. Ing. Mižák Jozef (ved. oddelenia GIS). Existuje niekoľko definícií čo vlastne eGovernment je. Medzi najpresnejšie však patrí táto:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Geofond ako súčasť eGovernmentu' - ellard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Geofond ako s as egovernmentu

Geofond ako súčasť eGovernmentu

Ing. Mižák Jozef (ved. oddelenia GIS)

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Existuje niekoľko definícií čo vlastne eGovernment je. Medzi najpresnejšie však patrí táto:

eGovernment je využitie informačných technológií verejnými inštitúciami pre zaistenie výmeny informácií s občanmi, súkromnými organizáciami a inými verejnými inštitúciami za účelom zvyšovania efektivity vnútorného fungovania a poskytovania rýchlych, dostupných a kvalitných informačných služieb.

Účelom eGovernmentu je zlepšenie fungovania verejnej správy a jej vzťahu k verejnosti. Služba verejnosti na Geologickom ústave Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) je spojená hlavne s výkonom prác podľa geologického zákona (569/2007), banského zákona (44/1988), vyhlášok a doplnkov.

V tomto zmysle prevádzkuje ŠGÚDŠ mapový ArcGIS Server, prostredníctvom ktorého zverejňujeme dáta rôzneho charakteru.

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Ide predovšetkým o:

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Odbor Geofondu, vďaka archívu záverečných správ disponuje množstvom dát, ktoré sa priebežne spracovávajú do Registrov predpísaných zákonom a vyhláškami.

Budujeme:

Register skládok;

Register zosuvov;

Register mapovej a geofyzikálnej preskúmanosti;

Register vrtov (hydrogeologických a ostatných – prevažne inžiniersko-geologických);

Register prieskumných území;

Register nerastných surovín;

Iné Registre

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Na rozdiel od väčšiny aplikácií sú Geofondové aplikácie špecifické a obsahujú aj špeciálne nástroje ako napr.:

Aplikácia skládok – možnosť editácie atribučných tabuliek pracovníkmi Úradov životného prostredia (heslo, login);

Aplikácia ložísk nerastných surovín – niektoré dáta sú prístupné iba zamestnancom MŽP SR (IP adresa);

Aplikácia prieskumných území– návrh územia z mapy alebo zo súradníc, výpočet percentuálneho podielu;

Prepojenie na digitálny archív – pokiaľ sa v dátach nachádza číslo záverečnej správy, je vytvorené prepojenie do digitálneho archívu

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Pracovníci Úradov životného prostredia disponujú prihlaso-vacím menom a he-slom

Skládky – editácia záznamov pracovníkmi ÚŽP

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Po prihlásení sa do systému môžu pra-covníci upravovať atri-bučnú tabuľku

Skládky – editácia záznamov pracovníkmi ÚŽP

Geofond ako súčasť eGovernmentu


V atribučnej tabuľke sú aj výberové polia (combo box), kde hodnoty sú auto-maticky priraďované z domény

Zároveň sa zobrazuje aj dĺžka reťazca

Skládky – editácia záznamov pracovníkmi ÚŽP

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Po prihlásení sa do systému môžu pra-covníci upravovať aj tabuľku s odpadmi

Skládky – editácia záznamov pracovníkmi ÚŽP

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Editácia odpadov je riešená; podobne cez domény a výbery cez výberové polia

Skládky – editácia záznamov pracovníkmi ÚŽP

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Špeciálnou funkciona-litou pre aplikáciu prieskumných území je aj návrh na vlastné prieskumné územie, ktoré sa dá využiť ako príloha ku konaniu o určení prieskumného územia

Obsahuje aj výpočet percentuálneho po-dielu plôch – je to dôležité kvôli poplat-kom za prieskumné územie

Prieskumné územia – návrh prieskumného územia

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Aktuálne zásoby sú prístupné iba pre ur-čité IP adresy, pre-važne sa jedná o pra-covníkov na MŽP SR

Ložiská nerastných surovín – aktuálne zásoby iba pre MŽP SR

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Prepojenie aplikácií s digitálnym archívom adresy, pre-važne sa jedná o pra-covníkov na MŽP SR

Geofond ako súčasť eGovernmentu


ŠGÚDŠ prevádzkuje aj o aplikácie, ktoré nie sú prístupné verejnosti ale sú dôležitou súčasťou výkonu služby vo verejnom záujme ako:

Vyjadrovanie sa k územným plánom VÚC, obcí v zmysle stavebného zákona (50/1976 Zb.)

Vyjadrovanie sa k problematike prieskumných území (návrh, zmeny a strety záujmov)

Ohlasovanie geologických prác v zmysle geologického zákona a vyhlášky (bude prístupná pre verejnosť – testovanie)

Vypĺňanie štatistických výkazov Geo(MŽP SR) 3-01, Geo(MŽP SR) 3a-01 týkajúcich sa zostavovania Bilancie a evidencie zásob nerastných surovín (jeseň 2014)

Geofond ako súčasť eGovernmentu


JavaScript aplikácia prístupné verejnosti ale sú dôležitou súčasťou výkonu služby vo verejnom záujme ako:

REST služby

Dátové sety:

Ložiská nerastných surovín (DP, CHLÚ, LNN)

Staré banské diela

Zosuvy

Skládky

Vyjadrovanie sa k územným plánom (aplikácia) - úvod

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Prienik dátových vr-stiev s administra-tívnym členením po-dľa výberu

Výsledkom je zoznam objektov aj s počtom jednotlivých objektov

Vyjadrovanie sa k územným plánom (aplikácia) – vyhľadanie lokality

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Pokiaľ prienik dát je rovný 0, tak do zoznamu sa vypíše text:

Neevidujeme ...

Ak výber bol úspešný, vypíše sa celý zoznam aj počtom objektov

Vyjadrovanie sa k územným plánom (aplikácia) – zoznam objektov

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Aplikácia umožňuje pracovníkom rýchlu tlač dokumentu text:

Vyjadrovanie sa k územným plánom (aplikácia) – tlač mapy

Geofond ako súčasť eGovernmentu


JavaScript aplikácia text:

REST služby

Dátové sety:

Topografické dáta

Administratívne členenie

Ohlasovanie geologických prác (aplikácia) - úvod

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Nakreslený polygón sa ukladá do tmp vr-stvy a až po potvr-dení prechádza do fi-nálneho dátového se-tu

Mapy rôznych mierok

Ohlasovanie geologických prác (aplikácia) – zakreslenie záujmového územia

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Ohlasovanie geologických prác (aplikácia) – formulár potvr-dení prechádza do fi-nálneho dátového se-tu

Po vyplnení formulára prebehne automatická kontrola vyplnených polí a export aj s mapou do PDF.

Pracovníkovi zodpovednému za kontrolu príde upozorňujúci email.

Cez miniaplikáciu si vyberie a pozrie príslušné PDF a priradí registračné číslo a odošle mailom informácie o registrácii.

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Cieľom aplikácie je umožniť organizáciám priamy vstup do databázy (limitovaný), kde si budú môcť pridávať nové záznamy a prezerať staršie dáta. Editácia bude časovo obme-dzená.

Zároveň sa aj urýchli proces kontroly a spracovania dát na strane ŠGÚDŠ.

MŽP SR a OBÚ

Organizácie

(login, heslo)

Vypĺňanie štatistických výkazov Geo(MŽP SR) 3-01, Geo(MŽP SR) 3a-01 týkajúcich sa zostavovania Bilancie a evidencie zásob nerastných surovín

Adresár

organizácií

Aplikácia

Výkaz

SGÚDŠ

Kontrola

Nie

Kontrola

Nie

MRK

Áno

Áno

Organizácie

(login, heslo)

Publikácia

Geofond ako súčasť eGovernmentu


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť. do databázy (limitovaný), kde si budú môcť pridávať nové záznamy a prezerať staršie dáta. Editácia bude časovo obme-dzená.

Ing. Mižák Jozef (ved. oddelenia GIS)

Geofond ako súčasť eGovernmentu


ad