Prawa dziecka w szkole
Download
1 / 43

Prawa dziecka w szkole - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Prawa dziecka w szkole. realizacja podstawy programowej. „Dzieci jeżeli są złe, to nie dlatego, że znają swoje prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prawa dziecka w szkole' - ella-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prawa dziecka w szkole

Prawa dziecka w szkole

realizacja podstawy programowej


„Dzieci jeżeli są złe, to nie dlatego, że znają swoje prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.”


prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.”Dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.”

Art.1 Konwencji o prawach dziecka


Konstytucja rzeczpospolitej polskiej
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.”

Konstytucja jest najwyższym prawem RP. Zgodnie z art. 30 rozdziału II „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

art. 72 Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka….


 • Konwencja o prawach dziecka prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.”

 • podstawowy akt prawny dotyczący dzieci

 • światowa konstytucja praw dziecka

 • uchwalona 20 listopada 1989r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

 • weszła w życie 2 września 1990 roku, z chwilą ratyfikowania jej przez dwudzieste państwo

 • do 2002 roku ratyfikowały ją 192 państwa

 • Konwencja o prawach dziecka obowiązuje w Polsce od 7 lipca 1991 roku


Art. 4. Ustawy o systemie oświaty prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.”

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Art. 33 ust. 2 pkt. 6

Nadzorowi podlega:przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach


Prawa dziecka prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.” są pojęciem z kategorii praw człowieka.

Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej.


 • Prawa człowieka/dziecka: prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.”

 • prawa przyrodzone (przysługujące każdemu z racji urodzenia)

 • prawa podstawowe (minimum uprawnień jakie przysługują jednostce)

 • prawa powszechne (przysługują bez wyjątku każdemu)


Prawa dziecka, tak jak prawa człowieka podlegają prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.”ograniczeniom, ale tylko takim, które są przewidziane ustawą (bezpieczeństwo państwa, publiczne, ochrona porządku oraz zapobieganie przestępstwom, ochrona zdrowia i moralności, ochrona praw i wolności innych ludzi).


Prawa dziecka nie są prawa, lecz dlatego, że kiedyś prawa te zostały wobec nich zaniedbane.” tożsame z jego podstawowymi potrzebami.

Nie ma prawa do miłości czy wychowania w szczęśliwej rodzinie.Są to niezwykle ważne potrzeby każdego dziecka, których jednak państwo nie może zagwarantować.


Prawa dziecka, tak jak prawa człowieka, przysługują w relacji władza - jednostka.

W szkole:

dyrektor nauczyciel

nauczyciel uczeń

Naruszyć prawa dziecka/człowieka może tylko władza.


Art 63 karty nauczyciela

Art. 63 Karty Nauczyciela relacji

Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn zm.).

2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Art. 222, 226 KK Kto narusza nietykalność cielesną, znieważa funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności – od 1 roku do 3 lat.


Art 231 rozdzia u xxix kodeksu karnego

Art. 231 Rozdziału XXIX Kodeksu Karnego relacji

§1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w §1w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


Dzieci relacji podlegają władzy rodzicielskieji to przede wszystkim rodzice decydują o ich wychowaniu i światopoglądzie.

Dzieci mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W egzekucji należnych im praw, są reprezentowane przez rodziców lub wspierane przez odpowiednie instytucje (np. Rzecznik Praw Dziecka).


Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka, relacji nie zależą od wykonywanych obowiązków. Praw nie można pozbawić czy je zawiesić. Jeżeli dzieci nie wykonują obowiązków, można je ukarać na przykład nie dając nagrody czy pozbawiając przywilejów, ale nie praw.


 • Prawa człowieka to szczególny rodzaj praw podmiotowych, ponieważ przysługują one poszczególnym jednostkom.

 • Podział praw człowieka:

 • prawa (prawa pozytywne) - obowiązek, podjęcie przez władzę działań na rzecz jednostki np: zapewnienie prawa do nauki

 • wolności (prawa negatywne) - obowiązek powstrzymania się przez władzę od działań, nieingerencja.


 • Prawa człowieka/dziecka: ponieważ przysługują one poszczególnym jednostkom.

 • prawa materialne - konkretne prawa i wolności przysługujące każdemu człowiekowi

 • prawa proceduralne - dostępne człowiekowi sposoby działania i związane z nimi instytucje(np. sądy), pozwalające wyegzekwować przestrzeganie praw i wolności.


Samo uznanie praw i wolności człowieka nie ma większego znaczenia, jeżeli nie istnieją procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem.

Procedura- sposób, tryb załatwienia sprawy, przebieg czegoś

unormowany przepisami, zwyczajami sposób prowadzenia,załatwienia jakiejś sprawy, tok, tryb, przebieg.


 • Prawa dziecka znaczenia, jeżeli nie istnieją procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem.

 • ( Konwencja o prawach dziecka)

 • Prawa osobiste

 • Prawa socjalne

 • Prawa kulturalne

 • Prawa polityczne


 • Prawa osobiste znaczenia, jeżeli nie istnieją procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem.

 • prawo do życia i rozwoju

 • prawo do nauki

 • prawo do informacji

 • prawo do tożsamości

 • prawo do ochrony przed poniżającym i okrutnym traktowaniem i karaniem


 • Prawa socjalne znaczenia, jeżeli nie istnieją procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem.

 • prawo do odpowiedniego standardu życia

 • prawo do ochrony zdrowia

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego

 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego


 • Prawa kulturalne znaczenia, jeżeli nie istnieją procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem.

 • prawo do korzystania z dóbr kultury


 • Prawa polityczne znaczenia, jeżeli nie istnieją procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem.

 • prawo stowarzyszania się i zgromadzeńw celach pokojowych

 • (ograniczone ustawą o stowarzyszeniach)

 • 16-18 lat - czynne i bierne prawo wyborcze, w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby dorosłe

 • poniżej 16 lat, mogą należeć za zgodą rodziców bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniachorazbez prawa wyborczego


Prawo do nauki znaczenia, jeżeli nie istnieją procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem.

Art.70 Konstytucji RP

Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.

Art. 28 i 29 Konwencji o prawach dziecka

1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu realizowania tego prawa na zasadzie równych szans, w szczególności:

a) uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowe i bezpłatne dla wszystkich;

Art.15 Ustawy o systemie oświaty

Obowiązek szkolny dziecka ...trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.


 • Prawo do informacji znaczenia, jeżeli nie istnieją procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem.

 • prawo do znajomości swoich praw i warunkujących korzystanie z nich praw proceduralnych

 • prawo do otrzymywania informacji z różnych źródeł

 • prawo do otrzymywania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach

 • prawo dostępu do informacji na temat życia szkolnego


 • Prawo do ochrony przed poniżającym znaczenia, jeżeli nie istnieją procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem.i okrutnym traktowaniem i karaniem

 • zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej

 • poszanowanie godności ucznia (zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej)


 • Swoboda myśli, sumienia i wyznania znaczenia, jeżeli nie istnieją procedury pozwalające każdemu skutecznie obronić się przed ich naruszeniem.

 • możliwość uzewnętrzniania ( lub nieujawniania) przekonań religijnych i światopoglądowych

 • równe traktowanie niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu

 • tolerancja wobec mniejszości kulturowej,etnicznej,religijnej


 • Prawo do wyrażania własnych poglądów - wolność/swoboda wypowiedzi

 • możliwość wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem

 • możliwość wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu

 • możliwość wyrażania opinii, przedstawiania opinii we własnej sprawie
 • Statut szkoły określa szczegółowo: rodzinnego

 • zasady rekrutacji uczniów

 • prawa dziecka wynikające z Konwencji o prawach dziecka

 • prawa ucznia wynikające z prawa oświatowego

 • uprawnienia nadane przez szkołę


 • rodzaje nagród i kar rodzinnego stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary; nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia,

 • tryb składania skargi w przypadku naruszenia praw ucznia

 • obowiązki ucznia, z uwzględnieniem:


udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie

usprawiedliwiania, w w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych

dbania o schludny wygląd i noszenia odpowiedniego stroju

warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów


 • przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów (szkoły ponadgimnazjalne)

 • przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, • Obowiązki uchwałę upoważniającą dyrektora do

 • obowiązki - krótkie i zrozumiałe wymagania szkoły wobec ucznia

 • katalog obowiązków, podobnie jak praw powinien być krótki, zrozumiały dla ucznia i łatwy do egzekwowania dla nauczyciela np.:

 • uczeń ma obowiązek przestrzegania zarządzeń dyrektora i rady pedagogicznej

 • uczeń ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych

 • uczeń ma obowiązek odrabiania prac domowych


 • Kary uchwałę upoważniającą dyrektora do

  • upomnienie udzielone przez wychowawcę,

  • dyrektora

  • ustne/pisemne powiadomienie rodziców

  • zawieszenie możliwości uczestniczenia ucznia w imprezach szkolnych (np.dyskoteki)

  • pozbawienie uprawnień (np. do szczęśliwego numerka itp.)

  • przeniesienie do innej klasy

  • wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły


 • Zachowania za które uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły:

 • dopuścił się kradzieży

 • używał lub rozprowadzał środki odurzające albo przebywał pod ich wpływem w szkole

 • stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych

 • dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia lub pracownika


W przypadku szczególnie drastycznych innej szkoły:chuligańskich zachowań, poza przeniesienia ucznia do innej klasy,czy szkoły należy zawiadomić sąd dla nieletnich, który może przedsięwziąć odpowiednie środki.


 • Nagrody innej szkoły:

 • pochwała na forum klasy

 • pochwała dyrektora na apelu

 • list pochwalny do rodziców

 • dyplomy, nagrody rzeczowe

 • wpisanie do księgi pamiątkowej szkoły


Prawa cz owieka w szkole
Prawa człowieka w szkole: innej szkoły:

Realizacja treści programowych z poszczególnych przedmiotów

Prawo wewnątrzszkolne

Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły

Działalność samorządu szkolnego

Relacje nauczyciel – uczeń

Relacje dyrektor - nauczyciel


Dzia alno edukacyjna szko y jest okre lona przez
Działalność edukacyjna szkoły jest innej szkoły:określona przez:

Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego

Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli

Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, które opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.


Dziękuję za uwagę! innej szkoły:


ad